Zamestnávanie občanov z Ukrajiny na Slovensku

Pri zamestnávaní občanov z Ukrajiny sa na zamestnancov i zamestnávateľov vzťahuje slovenská legislatíva. V nasledujúcom článku sa dozviete, čo je potrebné vedieť pri zamestnávaní občanov z Ukrajiny.

Slovenský zamestnávateľ môže bez problémov a dodatočných podmienok zamestnať občana Ukrajiny, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko, bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana, u ktorého sa začalo konanie o azyle, ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a uplynulo 9 mesiacov od začatia konania.

Uznesením č. 144 z 28. februára 2022 vláda SR schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona č.  480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky. Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu. V prípade udelenia dočasného útočiska získa utečenec doklad o tolerovanom pobyte s označením odídenec. Účelom tohto štatútu je možnosť zamestnávateľa zamestnať odídenca aj bez povolenia na zamestnanie, zamestnávatelia tým pádom môžu poskytnúť prácu odídencom zjednodušeným procesom. Začiatok poskytovania dočasného útočiska je 1. 3. 2022 a poskytuje sa do 31. 12. 2022.

Dňa 30. marca 2022 bol v Zbierke zákonov zverejnený a zverejnením je účinný zákon č. 92/2022 o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tzv. Lex Ukrajina). Nový zákon „Lex Ukrajina“ upravuje aj situáciu, kedy občania z Ukrajiny, ktorí na Slovensku podnikali ako SZČO a dostali povolávací rozkaz a museli odísť bojovať na Ukrajinu. Takéto osoby, ktoré sú na Slovensku povinne nemocensky a dôchodkovo poistené, si budú môcť prerušiť povinné sociálne poistenie počas celého obdobia výkonu služby v ukrajinských ozbrojených silách. Týmto osobám tým pádom nevznikne dlh a dané obdobie si budú môcť neskôr doplatiť, aby nestratili nárok na dôchodok, osoba je taktiež vyňatá zo systému verejného zdravotného poistenia. Druhá situácia, ak SZČO má neuhradené povinnosti voči SP, a bol tam schválený splátkový kalendár, tak za obdobie vo výkone služby na Ukrajine splátky nemusí platiť, doplatí ich keď sa vráti na Slovensko. Toto ustanovenie je aplikovateľné vo všeobecnosti, a to nie len vo vzťahu k občanom Ukrajiny.

V zákone o miestnych daniach sa zavádza nasledovné:

  • predmetom dane za psa nie je pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je odídenec,
  • odídenec nie je daňovníkom v prípade dane za ubytovanie,
  • poplatníkom za komunálne odpady nie je odídenec.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný v zákonných lehotách za zamestnanca plniť prihlasovacie, odhlasovacie a oznamovacie povinnosti obdobne, rovnako ako pri zamestnaní slovenského zamestnanca. Ak sa jedná o zamestnanca, ktorému bol udelený tolerovaný pobyt zamestnávateľ ho prihlasuje do Sociálnej poisťovne prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby (RLFO), pričom v oddiele I. neuvedie „fyzická osoba bez pobytu v SR“. Rovnako ani v oddiele II. sa neuvedie adresa pobytu (tá sa uvádza iba u fyzickej osoby bez pobytu v SR). V prípade, ak zamestnanec, ktorý je občanom Ukrajiny nemá pridelené rodné číslo, predloží zamestnávateľ príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne RLFO v papierovej forme. Pobočka Sociálnej poisťovne zamestnancovi - občanovi Ukrajiny vygeneruje na účely sociálneho poistenia identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia.

Ak slovenský zamestnávateľ zamestná občana Ukrajiny - napr. na polovičný úväzok alebo na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, nemusí sa trápiť otázkou, že má dohodnutú mzdu nižšiu ako minimálnu mzdu (646 €). Zamestnávateľ nebude prihlasovať svojho zamestnanca v zdravotnej poisťovni, zdravotné poistenie sa v tomto prípade z príjmu neplatí. Aj napriek tomu má občan Ukrajiny naďalej nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť na základe dokladu o dočasnom útočisku. Ak má občan Ukrajiny dohodnutú mzdu vo výške najmenej 646 € a viac, stáva sa poistencom v systéme verejného zdravotného poistenia v SR. Občan Ukrajiny sa do 8 kalendárnych dní prihlási v ním zvolenej zdravotnej poisťovni

K prihláške poistenca prikladá:

  • kópiu pracovnej zmluvy (resp. dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti),
  • kópiu informačnej karty, ktorú zamestnávateľ zaslal na úrad práce a 
  • kópiu dokladu o pobyte (napr. doklad o dočasnom útočisku).

Ak občan Ukrajiny nemá pridelené rodné číslo, neuvedie ho na prihláške. Zdravotná poisťovňa mu vystaví preukaz poistenca, kde bude mať uvedené identifikačné číslo, ktoré nahrádza rodné číslo.

Aké nezdaniteľné časti a zľavy si môže ukrajinský občan uplatňovať?

Nárok občana Ukrajiny na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka je úplne rovnaký, ako u slovenského zamestnanca. Občan Ukrajiny si taktiež môže uplatniť nezdaniteľnú časť na manžela/manželku pri podaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane alebo pri podaní daňového priznania. Avšak musí navyše splniť podmienku → úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom roku musí tvoriť najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov na Ukrajine a v ďalších štátoch sveta.

Občas Ukrajiny si nemôže uplatniť mesačný daňový bonus na deti prostredníctvom tlačiva "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti ..." pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti. Môže si ho uplatniť až pri podaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane/ pri podaní daňového priznania. K žiadosti bude potrebné priložiť doklady, akými sú rodné listy detí a potvrdenia o návšteve školy (v praxi bude potrebný úradný preklad do slovenského jazyka).

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie s finančnými účtami
16 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Oprava základu dane
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zmeniek
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Dôchodcovia a daňové priznanie

13. 03. 2022

Kedy sa oplatí podať dôchodcovi daňové priznanie. Ročné zúčtovanie dane pre dôchodcov. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka u dôchodcu.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zamestnavanie-obcanov-z-Ukrajiny-na-Slovensku&idc=477

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.