Základné pojmy a právna úprava účtovníctva

Účtovníctvo u nás upravujú tieto právne normy:

 1. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve platný od 1. 1. 2003 v znení neskorších predpisov
 2. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a z neho najmä hlava IV - Účtovníctvo pre podnikateľov
 3. zákon č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v platnom znení v skrátenom názve živnostenský zákon
 4. zákon č. 47/1992 Zb. Občianský zákonník v platnom znení
 5. všetky daňové zákony, a z nich najmä zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 6. postupy účtovania a rámcové účtové osnovy pre jednotlivé typy podnikov a organizácií a platné opatrenia Ministerstva financií SR týkajúce sa vedenia podvojného a jednoduchého účtovníctva
 7. opatrenia Ministerstva financií SR týkajúce sa účtovných závierok a iné opatrenia a metodické pokyny, ktoré vtejto oblasti vydáva MF SR
 8. smernice Rady EÚ (4., 7., 8.,)
 9. Medzinárodné účtovné štandardy

 

Základné pojmy 

Účtovníctvo je najucelenejším ekonomickým informačným systémom, ktorý presne a spoľahlivo podáva ekonomické informácie o skutočnostiach, ktoré sú jeho predmetom.

 

Predmetom účtovníctva je:

 1. 1.       účtovanie účtovných prípadov o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, o výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky,
 2. 2.       vykazovanie skutočnosti o účtovných prípadoch (uvedených v bode 1) a o iných aktívach a iných pasívach v účtovnej závierke.

 

Inzerce ∇

Účtovnou jednotkou sú:

a) všetky právnické osoby, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky,

b) zahraničné osoby (právnické i fyzické), ak na území SR podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť,

c) fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

 

 Účtovne obdobie môže byť:

a) kalendárny rok (1. 1. - 31. 12. bežného roka),
b) hospodársky rok (dvanásť po sebe idúcich mesiacov, ktoré netvoria kalendárny rok, napr.
    1. 5. 2006 -30. 4. 2007). 

 

Účtovníctvo možno v súlade so zákonom o účtovníctve viesť v dvoch základných sústavách, a to:

a) v sústave podvojného účtovníctva
b) v sústave jednoduchého účtovníctva.


Podvojné účtovníctvo
môžu viesť všetky účtovné jednotky bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo právnické osoby. Jednoduché účtovníctvo nemôžu viesť všetky účtovné jednotky, ale len tie, ktorým to povoľuje zákon o účtovníctve.

 

 Zásady pre vedenie účtovníctva:

Účtovníctvo sa musí viesť:

a) správne, t.j. všetky účtovné prípady sa zaúčtujú v súlade so zákonom o účtovníctve a inými právnymi predpismi, ktoré sa ich týkajú,

b) úplne, t.j. musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady daného účtovného obdobia,

c) preukázateľne, t.j. ku každému účtovnému prípadu musí byť doložený príslušný účtovný doklad a len na základe neho sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných knihách,

d) zrozumiteľne, t.j. v slovenskom jazyku tak, aby bolo možné spoľahlivo a   jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov,

e) spôsobom zaručujúcim trvácnosť všetkých účtových záznamov, a to po celú dobu
    spracovania a úschovy.

 

Účtovníctvo z časového hľadiska:

 • bežné účtovníctvo (jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo)
 • účtovná závierka .

 

Účtovnú závierku v sústave podvojného účtovníctva tvoria:

 1. všeobecné náležitosti,
 2. tieto súčasti:

a) súvaha b) výkaz ziskov a strát c) poznámky

 

Účtovnými prípadmi môžu byť:

-          hospodárske operácie (vyplývajú z kolobehu majetku) – predstavuje jednotlivú zmenu (premenu) v rámci kolobehu majetku. Hospodárske operácie zaznamenávané v účtovníctve sa nazývajú účtovné prípady

-          účtovné operácie (vyplývajú z metodiky účtovníctva) – napr. opravy chybných účtovných prípadov

 

Podľa druhov účtov rozlišujeme účty:

a)       jednoduché účty – zobrazujú len určitý druh majetku, alebo jeho zdrojov, prípadne určitý druh nákladov alebo výnosov – súvahové, výsledkové, uzávierkové, podsúvahové

b)       zmiešané účty – učty, ktoré kompenzujú stav majetku, prípadne jeho zdrojov, HV. Tvoria zmes súvahových a výsledkových účtov. V našom účtovníctve sa nepoužívajú.

 

V našom účtovníctve členíme účty podľa obsahu:

 • súvahové
 • výsledkové
 • uzávierkové
 • podsúvahové

Účty A a P sú súvahovými účtami – otvárame ich zo súvahy a na konci účtovného obdobia ich zostatky vyúsťujú do súvahy.

Účty A – zachytávajú stavy a zmeny stavov majetku.

Účty P – zachytávajú stavy a zmeny zdrojov majetku

 

Účtovníctvo poskytuje informácie pre potreby riadenia podnikov a pre iných externých užívateľov informácií. Preto používané účty je potrebné označovať a jednotne vymedziť obsah účtovných prípadov evidovaných na jednotlivých účtoch. Nástrojom zabezpečenia tejto jednotnosti je účtová osnova.

 

Rámcová účtová osnova je záznamom syntetických účtov so záväzným číselným a slovným označením, usporiadaných podľa ich ekonomického obsahu do účtovných tried.

Desiatkové triedenie – 10 účtových tried (0-9) –> 10 účtových skupín –> 10 účtov

 

Nemusia byť obsadené všetky účtovné znaky v účtových skupinách, ani v účtoch. Jednotlivé účtovné jednotky sa obsahom svojej činnosti navzájom líšia, preto sa vydávajú viaceré druhy účtových osnov:

 1. ÚO pre podnikateľské subjekty
 2. ÚO pre rozpočtové a príspevkové organizácie, mestá a obce
 3. ÚO pre banky
 4. ÚO pre poisťovne
 5. ÚO pre politické strany a hnutia, občianske združenia, iné nezárobkové organizácie
 6. ÚO pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 7. ÚO pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a národný úrad práce
 8. ÚO pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky

 

Základnou ÚO je ÚO pre podnikateľské subjekty, od ktorých sa odvodzujú rozdiely v ostatných účtových osnovách, respektíve niektoré sú rovnaké vo všetkých účtovných jednotkách (napr. DHM, zásoby, finančné účty)

Finančné účtovníctvo – metodicky usmerňuje Ministerstvo Financií, ktoré vydáva účtové osnovy, ako aj postupy účtovania ku každej účtovej osnove, všeobecné ustanovenia a záväzné opatrenia.

 

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov

Triedy  

0                                            Dlhodobý majetok

1                                            Zásoby

2                                            Finančné účty                                                                          

3                                            Zúčtovacie vzťahy                                  

4                                            Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

5                                            Náklady

6                                            Výnosy                                                                      

7                                            Uzávierkové účty (ZÚS, KÚS, ÚZaS)

8                                            Vnútropodnikové účtovníctvo

9                                            Vnútropodnikové účtovníctvo

 

 

-          súbor syntetických účtov

-          k syntetickým účtom v RÚO môže účtovná jednotka tvoriť podľa postupov účtovania a potreby analytické účty

-          syntetické aj analytické účty sú účty hlavnej knihy

 

Účtový rozvrh účtovná jednotka vytvára v súlade s účtovou osnovou (nie všetky účty potrebuje účtovná jednotka). Obsahuje účty, na ktoré bude účtová jednotka účtovať v priebehu účtovného obdobia. Môže sa doplniť v priebehu účtovného obdobia.

 

Kategórie

S tématom 'Základné pojmy a právna úprava účtovníctva' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Základy účtovníctva II
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test z účtovníctva
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - všeobecné znalosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  Ema 16.09.2023, 14:21

Pômocka je super. Je to výborné ako pomoc pri učení sa .

#2  Ema 16.09.2023, 14:22

Je to super pomôcka, dá sa z toho naučiť na písomku

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zakladne-pojmy-a-pravna-uprava-uctovnictva&idc=52

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.