Výnosy v rozpočtových organizáciách

Výnos môže vzniknúť:

  • Po príjme peňažných prostriedkov,
  • Pred príjmom peňažných prostriedkov,
  • Súčasne s príjmom peňažných prostriedkov.

Účtovanie podľa účtovných skupín      

SKUPINA 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar: účtujú sa v nej tržby za vlastné výrobky, predaj služieb, tovaru z prevádzkovej činnosti.

SKUPINA 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob: účtujú sa v nej prírastky a úbytky zásob vlastnej výroby.

SKUPINA 62 – Aktivácia: v tejto skupine sa účtuje hodnota materiálu a tovaru vyrobeného vo vlastnej réžii.

SKUPINA 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov – účtujú sa v nej daňové a colné výnosy štátu, samosprávy, výnosy z poplatkov.

SKUPINA 64 – Ostatné výnosy: výnosy z externého styku, predaja DHM a DNM, materiálu ako aj finančné výnosy (zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania).

SKUPINA 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia: účtuje sa v nej zúčtovanie zákonných a ostatných rezerv z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie opravných položiek.

SKUPINA 66 – Finančné výnosy: účtujú sa v nej tržby z predaja cenných papierov, podielov, úroky, kurzové zisky, výnosy z precenenia cenných papierov, výnosy z dlhodobého aj krátkodobého finančného majetku.

SKUPINA 67 – Mimoriadne výnosy: v tejto skupine sa účtujú účtovné prípady neobvyklého charakteru vzhľadom k bežnej činnosti ÚJ, napr. náhrady škody z mimoriadnych udalostí, ostatné mimoriadne výnosy.

SKUPINA 68 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách: výnosy z bežných a kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu, od iných subjektov verejnej správy, z EU, atď.

SKUPINA 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších uzemných celkoch a v rozpočtových organizáciach a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom: v tejto skupine sa účtujú výnosy z bežných a kapitálových transferov z rozpočtu obce aleob z rozpočtu vyšších územných celkov v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách.

 

Inzerce ∇

Príklady účtovania

Bežné výnosy

Text

MD

D

Tržby za poskytnuté služby – školné – PPD

211 Účet 211 - Pokladna (Aktívny) 211

602 Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602

Tržby z predaja DHM – VFA

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

641 Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641

Tržby z predaja materiálu – PPD

211 Účet 211 - Pokladna (Aktívny) 211

642 Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642

Tržby za nájomné – VFA

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Nárok na náhradu škody voči poisťovni

378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktívny) 378

648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Prijaté úroky na bankový účet – VBÚ

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221

662 Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662

Inventarizáciou zistený prebytok v pokladni

211 Účet 211 - Pokladna (Aktívny) 211

668 Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668

Inventarizáciou zistený prebytok v ceninách

213 Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

668 Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668

 

Zrušenie OP a rezerv

Text

MD

D

Zrušenie ostatných OP k pohľadávkam

191 Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktívny) 191

658

Zrušenie ostatných OP k DHM

092 Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092

658

Zrušenie ostatných OP k materiálu

191 Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktívny) 191

658

Zrušenie OP k zásobám v dôsledku mimoriadnej udalosti

196 Účet 196 - Opravná položka ke zboží (Aktívny) 196

658

Zrušenie krátkodobej rezervy z prevádzkovej činnosti

323

652

Zrušenie dlhodobej zákonnej rezervy z prevádz. činnosti

451 Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Pasívny) 451

652

Zrušenie ostatnej dlhodobej rezervy z prevádz. činnosti

459 Účet 459 - Ostatní rezervy (Pasívny) 459

653

Zrušenie krátkodobej rezervy z finančnej činnosti

323

654

 

Špecifické účtovanie výnosov v rozpočtových organizáciách

Text

MD

D

Bežný transfer od zriadovateľa do rozp.organizácie obce

 

 

-          príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet

222

354 Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktívny) 354

-          vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom – do výnosov

354 Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktívny) 354

691

Bežný transfer prostredníctvom obce zo ŠR do RO obce

 

 

-          príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet

222

357

-          vo vecnej a časovej súvislosti s nákladom – do výnosov

357

693

Kapitálový transfer od zriaďovatela do RO obce

 

 

-          príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet

222

354 Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktívny) 354

-          zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa

354 Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktívny) 354

355 Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktívny) 355

-          vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, ZC, OP, vo výške nákladov – do výnosov

355 Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktívny) 355

692

Kapitálový transfer prostredníctvom obce zo ŠR do RO obce

 

 

-          príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet

222

357

-          zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR

357

384 Účet 384 - Výnosy příštích období (Pasívny) 384

-          vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, ZC, OP, vo výške nákladov – do výnosov

384 Účet 384 - Výnosy příštích období (Pasívny) 384

694


Kategórie

S tématom 'Výnosy v rozpočtových organizáciách' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dotácií
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Vynosy-v-rozpoctovych-organizaciach&idc=176

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.