Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Výnosy v rozpočtových organizáciách

| Ing. Eva Mihalíková

Výnos môže vzniknúť:

  • Po príjme peňažných prostriedkov,
  • Pred príjmom peňažných prostriedkov,
  • Súčasne s príjmom peňažných prostriedkov.

Účtovanie podľa účtovných skupín      

SKUPINA 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar: účtujú sa v nej tržby za vlastné výrobky, predaj služieb, tovaru z prevádzkovej činnosti.

SKUPINA 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob: účtujú sa v nej prírastky a úbytky zásob vlastnej výroby.

SKUPINA 62 – Aktivácia: v tejto skupine sa účtuje hodnota materiálu a tovaru vyrobeného vo vlastnej réžii.

SKUPINA 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov – účtujú sa v nej daňové a colné výnosy štátu, samosprávy, výnosy z poplatkov.

SKUPINA 64 – Ostatné výnosy: výnosy z externého styku, predaja DHM a DNM, materiálu ako aj finančné výnosy (zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania).

SKUPINA 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia: účtuje sa v nej zúčtovanie zákonných a ostatných rezerv z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie opravných položiek.

SKUPINA 66 – Finančné výnosy: účtujú sa v nej tržby z predaja cenných papierov, podielov, úroky, kurzové zisky, výnosy z precenenia cenných papierov, výnosy z dlhodobého aj krátkodobého finančného majetku.

SKUPINA 67 – Mimoriadne výnosy: v tejto skupine sa účtujú účtovné prípady neobvyklého charakteru vzhľadom k bežnej činnosti ÚJ, napr. náhrady škody z mimoriadnych udalostí, ostatné mimoriadne výnosy.

SKUPINA 68 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách: výnosy z bežných a kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu, od iných subjektov verejnej správy, z EU, atď.

SKUPINA 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších uzemných celkoch a v rozpočtových organizáciach a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom: v tejto skupine sa účtujú výnosy z bežných a kapitálových transferov z rozpočtu obce aleob z rozpočtu vyšších územných celkov v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách.

 

Inzercia ∇

Príklady účtovania

Bežné výnosy

Text

MD

D

Tržby za poskytnuté služby – školné – PPD

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602

Tržby z predaja DHM – VFA

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Tržby z predaja materiálu – PPD

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

642Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový) 642

Tržby za nájomné – VFA

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Nárok na náhradu škody voči poisťovni

378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Prijaté úroky na bankový účet – VBÚ

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662

Inventarizáciou zistený prebytok v pokladni

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668

Inventarizáciou zistený prebytok v ceninách

213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668

 

Zrušenie OP a rezerv

Text

MD

D

Zrušenie ostatných OP k pohľadávkam

191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191

658

Zrušenie ostatných OP k DHM

092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092

658

Zrušenie ostatných OP k materiálu

191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191

658

Zrušenie OP k zásobám v dôsledku mimoriadnej udalosti

196Účet 196 - Opravné položky k tovaru (Pasívny) 196

658

Zrušenie krátkodobej rezervy z prevádzkovej činnosti

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

652

Zrušenie dlhodobej zákonnej rezervy z prevádz. činnosti

451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451

652

Zrušenie ostatnej dlhodobej rezervy z prevádz. činnosti

459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459

653

Zrušenie krátkodobej rezervy z finančnej činnosti

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

654

 

Špecifické účtovanie výnosov v rozpočtových organizáciách

Text

MD

D

Bežný transfer od zriadovateľa do rozp.organizácie obce

 

 

-          príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet

222Účet 222 - Výdavkový rozpočtový účet (Aktívny) 222

354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354

-          vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom – do výnosov

354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354

691

Bežný transfer prostredníctvom obce zo ŠR do RO obce

 

 

-          príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet

222Účet 222 - Výdavkový rozpočtový účet (Aktívny) 222

357Účet 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (Aktívny) 357

-          vo vecnej a časovej súvislosti s nákladom – do výnosov

357Účet 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (Aktívny) 357

693Účet 693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy (Výnosový) 693

Kapitálový transfer od zriaďovatela do RO obce

 

 

-          príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet

222Účet 222 - Výdavkový rozpočtový účet (Aktívny) 222

354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354

-          zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa

354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354

355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355

-          vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, ZC, OP, vo výške nákladov – do výnosov

355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355

692Účet 692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (Výnosový) 692

Kapitálový transfer prostredníctvom obce zo ŠR do RO obce

 

 

-          príjem prostriedkov na výdavkový rozpočtový účet

222Účet 222 - Výdavkový rozpočtový účet (Aktívny) 222

357Účet 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (Aktívny) 357

-          zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR

357Účet 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (Aktívny) 357

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

-          vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, ZC, OP, vo výške nákladov – do výnosov

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

694Účet 694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy (Výnosový) 694Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Náklady v rozpočtových organizáciách Náklady v rozpočtových organizáciách

11. 06. 2014, Eva Mihalíková Čo je nákladom v rozpočtovej organizácii. Účtovanie nákladov v rozpočtových organizáciách.... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Výnosy v rozpočtových organizáciách souvisí následujúcí účtovný test

Účtovanie dotácií, 5 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Vynosy-v-rozpoctovych-organizaciach&idc=176

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.