Vplyv účtovných prípadov na výkazy v účtovníctve

Účtovné výkazy môžeme rozdeliť podľa ich vplyvu na výsledok hospodárenia na:

  • Účtovné prípady ovplyvňujúce na výsledok hospodárenia
  • Účtovné prípady neovplyvňujúce výsledok hospodárenia
  • Účtovné prípady vplývajúce na vlastné imanie

 

Ako sa už spomína vo viacerých našich článkoch, účtovné operácie predstavujú všetky javy a skutočnosti, ktoré ovplyvňujú zmeny majetku, jeho zdrojov ako aj vznik nákladov a výnosov podniku.

Účtovné prípady, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia sú také, ktoré sú výsledkom účtovného prípadu, ktorým došlo k vzniku nákladu či výnosu, tzn. určujúcich veličín pre výpočet výsledku hospodárenia.

Všetky ostatné účtovné prípady môžeme označiť ako neovplyvňujúce výsledok hospodárenia, tzn. že sú výsledkom účtovných prípadov, ktoré majú za následok zmenu majetku, záväzkov alebo vlastného imania a nie nákladov či výnosov.

Účtovné prípady neovplyvňujúce výsledok hospodárenia

Účtovné prípady, ktoré neovplyvňujú výsledok hospodárenia sú označované ako súvahové účtovné prípady a to preto, lebo zmeny v majetku, záväzkoch a vlastnom imaní sa zobrazia práve v súvahe. Takýmito zmenami sú napríklad:

  • Úbytok majetku a súčasný úbytok zdrojov majetku
  • Zmeny v štruktúre majetku alebo v štruktúre zdrojov majetku
  • Prírastok majetku a súčasný prírastok zdrojov majetku

 

A

Súvaha k 31.12.2012

P

Stavby

3000

ZI

5000

Tovar

500

Dodávatelia

2000

Pokladnica

100

Bankové úvery

1600

Bankové účty

5000

 

 

AKTÍVA

8600

PASÍVA

8600

 

Prijatá faktúra za nákup tovaru v hodnote 50 €:

A

Súvaha k 31.12.2012

P

Stavby

3000

ZI

5000

Tovar

550

Dodávatelia

2050

Pokladnica

100

Bankové úvery

1600

Bankové účty

5000

 

 

AKTÍVA

8650

PASÍVA

8650

                                                       +A                                                +P

VBÚ – úhrada faktúry v sume 50 €

A

Súvaha k 31.12.2012

P

Stavby

3000

ZI

5000

Tovar

550

Dodávatelia

2000

Pokladnica

100

Bankové úvery

1600

Bankové účty

4950

 

 

AKTÍVA

8600

PASÍVA

8600

                                                       -A                                              -P

Medzi účtovné prípady, ktoré neovplyvňujú výsledok hospodárenia patria, prípady, ktoré spôsobia:

- Aktíva +/ pasíva +

- Aktíva - / pasíva –

- Aktíva +/ aktíva –

- Pasíva + / pasíva –

Z toho je zrejmé, že všetky účtovné prípady neovplyvňujúce výsledok hospodárenia spôsobia zmenu v súvahe v dvoch položkách a v rovnakej sume. A po ich zaúčtovaní je zachovaná bilančná rovnica.

Inzerce ∇

Účtovné prípady ovplyvňujúce výsledok hospodárenia

Účtovné prípady, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia je možné označiť ako výsledkové účtovné prípady, keďže vzniknuté náklady, výnosy a s nimi súvisiace zmeny  v majetku a záväzkoch sa zobrazia práve vo výkaze ziskov a strát a samozrejme taktiež v súvahe. Z teórie účtovníctva vyplýva, že vznik nákladov predstavuje zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky a to má za následok zníženie majetku alebo zvýšenie záväzkov (ÚJ má menej peňazí a preto musí buď predať majetok alebo nezaplatiť všetky záväzky), obdobne je to aj pri výnosoch, ktoré predstavujú zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky, ktoré má za následok zvýšenie majetku alebo zníženie záväzkov (keďže má ÚJ viac peňazí môže si buď kúpiť viac majetku, alebo zaplatiť viac záväzkov)

Prijatá faktúra za poskytnuté služby v hodnote 100 €

A

Súvaha k 31.12.2012

P

Stavby

3000

ZI

5000

Tovar

550

Dodávatelia

2100

Pokladnica

100

VH strata

-100

Bankové účty

4950

Bankové úvery

1600

AKTÍVA

8600

PASÍVA

8600

                                                        +N                                   +P

Náklady

        VZaS

   Výnosy

Služby

100

Strata

100

SPOLU

100

Spolu

100

 

Tržba v hotovosti za predaný tovar 150 €

A

Súvaha k 31.12.2012

P

Stavby

3000

ZI

5000

Tovar

550

Dodávatelia

2100

Pokladnica

250

VH zisk

50

Bankové účty

4950

Bankové úvery

1600

AKTÍVA

8750

PASÍVA

8750

                                                          +A                     +V

Náklady

VZaS

Výnosy

Služby

100

Tržba

150

Zisk

50

 

 

SPOLU

150

Spolu

150

 

Medzi účtovné prípady, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia patria, prípady, ktoré spôsobia:

- Náklady + / aktíva –

- Náklady + / pasíva +

- Aktíva + / výnosy +

- Pasíva - / výnosy +

Z toho je zrejmé, že tieto prípady sa týkajú len jednej súvahovej položky a jednej položky výkazu ziskov a strát. Prostredníctvom položky výsledok hospodárenia sú výkaz ziskov a strát so súvahou prepojené, po jej doplnení do súvahy musí byť zachovaná základná bilančná rovnica

 

Účtovné prípady ovplyvňujúce vlastné imanie

K zmenám v štruktúre vlastného imania dochádza v dôsledku rozhodnutí o rozdelení zisku na tvorbu alebo zvýšenie položiek vlastného imania (tvorba zákonného rezervného fondu, štatutárnych fondov, a i.), na úhradu straty minulých rokov, o ponechaní nerozdeleného zisku z minulého účtovného obdobia, o ponechaní neuhradenej straty z minulého účtovného obdobia, atď. Tieto zmeny jednoznačne spôsobia zníženie jednej položky vlastného imania a zvýšenie druhej položky.

 

Poznámka: 

A = aktíva

P = pasíva

VZaS = Výkaz ziskov a strát

N = náklady

V = výnosy

Kategórie

S tématom 'Vplyv účtovných prípadov na výkazy v účtovníctve' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Účtovné výkazy
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vplyv účtovných prípadov na výkazy v účtovníctve
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Vplyv-uctovnych-pripadov-na-vykazy-v-uctovnictve&idc=140

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.