Úvod do účtovníctva – Základné pojmy

História účtovníctva

Účtovníctvo má veľmi dlhú históriu a vzniklo ako nástroj k číselnému zaznamenávaniu hospodárskych transakcií. Prvá zmienka sa objavuje už v praveku, kde sa pomocou zárezov do kameňa, dreva či keramických nádob zaznamenávali počty kusov dobytka a iného majetku. Dokonalejšie záznamy umožnil vynález písma. Staroveké štáty ho využívali k evidencií o produkcii a obchode s obilninami.

Podvojné účtovníctvo v Európe

Princíp súčasného podvojného účtovníctva pochádza z Talianska, kde obchodníci okrem pohybu majetku zaznamenávali aj nárast a úbytok kapitálu. Najstaršie doklady predstavuje účtovná kniha obsahujúca účty o dvoch stranách. Taliansky mních Luca Pacioli je považovaný za tvorcu teórie o podvojnom účtovníctve, čo opisuje vo svojom diele Particularis de computis et scripruris z roku 1949, ktoré sa stalo základom dnešného účtovníctva. Pacioliho systémom boli tri účtovné knihy: memoriál, denník a hlavná kniha, tiež odporučil účtovnú závierku vykonávať každoročne.

Účtovníctvo v Slovenskej republike sa riadi najmä Zákonom č.: 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Opatrením MF SR č. 23054/2002-92 (Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve) a Opatrením MF SR č. 27076/2007-74 (Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve) a ďalšími zákonmi v platnom znení (napr.: zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, apod.).

Účtovníctvo je systém pravidiel, poučiek a metód, pomocou ktorých sa dokumentuje a hodnotí hospodárenie danej účtovnej jednotky. Tieto informácie o skutočnostiach, ktoré sú jeho predmetom a to účtovanie účtovných prípadov  ( pohyb majetku, stav a pohyb záväzkov, ich rozdiel, o výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch) a vykazovanie skutočnosti o účtovných prípadoch.

Účtovnou jednotkou môžu byť:

a) právnické osoby, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky,

b) zahraničné osoby (právnické i fyzické), ak na území SR podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť,

c) fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky (skutočné či paušálne) vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Každá účtovná jednotka v závislosti na výške obratu, veľkosti majetku a počte zamestnancov sa musí zatriediť do veľkostnej kategórie, na základe ktorej na koci účtovného obdobia zostaví účtovnú závierku.

 

Veľkostné triedenie účtovných jednotiek

Veľkosť účtovnej jednotky

Čistý obrat

(v EUR)

Majetok netto

(v EUR)

Počet zamestnancov

MIKRO

≤ 700 000

≤ 350 000

≤ 10

MALÁ

> 700 000 ale

≤ 8 000 000

> 350 000 ale

≤ 4 000 000

> 10 ale ≤ 50

VEĽKÁ

> 8 000 000

> 4 000 000

> 50

Inzerce ∇


Konkrétnym podmienkam zatriedenia účtovných jednotiek do veľkostných skupín bude venovaný samostatný článok o veľkostnom triedení účtovných jednotiek.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo

  • Správne (dbať na povinnosti stanovené zákonom)
  • Preukázateľne (všetky účtovné prípady a zápisy musia byť podložené dokladmi)
  • Úplne (všetky zaúčtované prípady týkajúce sa účtovného obdobia)
  • S dodržaním časovej a vecnej súvislosti (príjmy a výdavky ako aj výnosy a náklady účtovať v tom účtovnom období, s ktorým súvisia)
  • Spôsobom zaručeným trvácnosť dokladov a to po celú dobu spracovania a úschovy.

 

 Účtovne obdobie môže byť:

a) kalendárny rok (1. 1. - 31. 12. bežného roka),

b) hospodársky rok (dvanásť po sebe idúcich mesiacov, ktoré netvoria kalendárny rok, napr. 1. 5. 2017 -30. 4. 2018). 

 

Zákon o účtovníctve umožňuje viesť účtovníctvo v dvoch základných sústavách: v sústave podvojného účtovníctva (môžu účtovať všetky účtovné jednotky, pričom právnické osoby povinne) alebo v sústave jednoduchého účtovníctva (môžu účtovať iba fyzické osoby, ktorým to povoľuje zákon o účtovníctve). 

V podvojnom účtovníctve členíme účty podľa obsahu na súvahové, výsledkové, uzávierkové a podsúvahové. Účty aktívpasív sú súvahové účty, ktoré otvárame so súvahou a na konci účtovného obdobia ich zostatky vyúsťujú do súvahy.

Aktíva predstavujú majetok účtovnej jednotky, ktorý slúži pre rozvoj podniku a samotného podnikania.

Pasíva sú zdroje majetku, ktoré predstavujú celkovú sumu záväzkov účtovnej jednotky.

Pre správne používanie účtov v podvojnom účtovníctve je potrebné označovať ich a jednotne vymedziť obsah evidovaných účtovných prípadov,  na túto evidenciu slúži účtovná osnova, ktorá bude predmetom ďalšieho článku.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Finančné účtovníctvo
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II
30 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výrobkov
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uvod-do-uctovnictva-Zakladne-pojmy&idc=317

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.