Účtovné výkazy – výstup účtovníctva

Účtovná závierka – je výsledkom procesu spracovania info vo fin. účtovníctve. Je to zhrnutie údajov bežných účt. zápisov k súvahovému dňu a ich usporiadanie do ročných účt. výkazov. Ich formu a obsah upravuje Min. Financií. Zostaveniu účt. výkazov predchádza ročná uzávierka.

Účtovná uzávierka – všetky práce spojené s ročným účt. obdobím, ktoré sa po jeho skončení pravidelne opakujú.

1) Príprava na uzatvorenie účt. kníh – správnosť a úplnosť údajov zaúčt. v účt. knihách bež. obdobia tak, aby verne a pravdivo zobrazovali skutočnosť, vrátane výpočtu a zaúčt. dane z príjmov.

a) Overenie vecnej správnosti a úplnosti účt. zápisov – vec. správnosť sa overí inventarizáciou, v prípade rozdielov je potrebné usporiadať inventarizačné rozdiely (napr. zaúčt. kurzových rozdielov, tvorba opravnej položky, zaúčt. zmenu reálnej hodnoty a pod.)

b) Zabezpečenie princípu akruálnosti – do bežného účt. obdobia zahrnúť všetky náklady a výnosy, kt. s ním časovo a vecne súvisia. Je potrebné náklady a výnosy časovo rozlíšiť. Je potrebné taktiež zahrnúť aj pohľadávky a záväzky. Je potrebné účtovať o vzniku špecifického záväzku – rezervy.

c) Výpočet a zúčtovanie dane z príjmov -  daň z príjmov sa považuje za náklad, ktorý musí podnik vynaložiť a považuje sa za úhradu, ktorú platí podnik štátu za ním poskytované služby. Zisk v účt. sa nerovná základu dane! Vyplýva to z toho, že nie všetky náklady a výnosy zaúčt. v účt. uznáva Zákon o dani z príjmov. Základ dane sa zisťuje mimo účt.: VH pred zdanením = Výnosy – Náklady . VH sa pre potreby výpočtu tejto dane delí na VH  z bežnej činnosti a VH z mimoriadnej činnosti. Každá z týchto zložiek VH sa potom transformuje na základ dane. Vypočítaná daň sa potom zaúčt. do nákladov.

d) Overenie formálnej správnosti účt. zápisov – odsúhlasujú sa údaje denníkov s údajmi hlavnej knihy, zostavuje sa predvaha, kt. sa kontroluje dodržanie podvojnosti.

2) Uzatvorenie účt. kníh – zostavenie uzávierkových účtov: 710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710 – Účet ziskov a strát ,    702 Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) 702 – Konečný účet súvahový

a)    Zistia sa obraty strán MD a D jednotlivých syntet. Účtov

b) Konečné zostatky súvah. účtov aktív a pasív sa zaúčt. prevodom na účet 702 Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) 702

c) Konečné stavy výsled. účtov nákladov a výnosov sa prevedú na účet 710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710, na kt. sa zistí VH.

d)VH z účtu 710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710 sa prevedie podvojným zápisom na účet 702 Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) 702. Po tomto zápise sa obe účty sa musia vyrovnať a nemôžu mať konečný zostatok.

3)  ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA-  po uzatvorení účtov a uzatvorení uzávierky sa zostavujú účt. výkazy: Zo 702 Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) 702 sa zostavuje SÚVAHA. Zo 710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710 sa zostavuje VÝKAZ ZISKOV A STRÁT, POZNÁMKY

Jednotlivé položky do súvahy a výkazu Z a S sa preberajú z uzávierkových účtov, niektoré položky však potrebujú podrobnejšie údaje, kt. poskytuje analytická evidencia.

Cieľom je poskytnúť info o fin. situácií, výnosnosti a zmenách vo fin. sit. podniku pre potreby používateľov pri ich rozhodovaní.

Zostavuje sa v predpísanej štruktúre, v podvojnom účt. sú jej súčasťou: súvaha, výkaz z a s, poznámky. V jednoduchom účt. ju tvoria výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch.

Podľa počtu účt. jednotiek je: 

 • Individuálna – 1 podnik
 • Konsolidovaná – za konoslid. celok

Podľa dňa, ku kt. sa zostavuje:

 • Riadna (ročná) – k posled. dňu účt. obdobia, kt. môže byť posledný deň kalendárneho alebo hospodárskeho roku
 • Mimoriadna – ak sa účt. knihy uzatvoria z mimoriadnych dôvodov:

PO- deň zániku, deň zrušenia bez likvidácie, deň predchádzajúci dňu vstupu do likvidácie, deň skončenia likvidácie, deň keď bolo právoplatne rozhodnuté o zrušení konkurzu

FO- deň skončenia podnikania, deň predchádzajúci dňu vstupu do likvidácie, deň skončenia likvidácie, deň keď bolo právoplatne rozhodnuté o zrušení konkurzu

Podnik, kt. je v likvidácií alebo v konkurze, neúzatvarajú účt. knihy a nezostavujú účt. závierku ku koncu účt. obdobia, ale až ku dňu skončenia likvidácie alebo zrušenia konkurzu.

 • Priebežná – v priebehu účt. obdobia (mesačná, štvrťročná, polročná). Účt. knihy sa pri nej neuzatvárajú a inventarizácia sa vykoná len s cieľom upraviť ocenenie majetku a záväzkov.

Kvalitatívne charakteristiky info v ÚZ, aby boli relevantné: významnosť, zrozumiteľnosť, porovnateľnosť, spoľahlivosť, úplnosť, včasnosť.

 

ÚZ v SR sa zostavuje podľa platnej legislatívy v SR (zákon o účt., obchodný zákonník, postupy účtovania). Niektoré ÚJ podľa Zák. o účt. majú povinnosť od 1.1.2006 zostaviť ÚZ podľa medzinárodných účt, štandardov IAS/IFRS, ktoré uvádzajú tieto súčasti ÚZ:  súvaha, výkaz z a s, výkaz o zmenách vo fin. sit., výkaz o zmenách vo VI, poznámky k výkazom.

 

SÚVAHA

Požiadavky na obsah a formu:

 • Uplatnenie bilančných zásad pri zostavovaní súvahy v záujme zabezpečenia správnosti
 • Zabezpečenie verného a pravdivého obrazu fin., výnosovej sit. podniku

-  Správnosť z formálnej a vecnej stránky

-  Správne vedenie účtovníctva

-  Uplatnenie bilan. zásad:  zásada jasnosti a prehľadnosti, zásada pravdivosti, zásada súvahovej kontinuity – konečné zostatky ku 31.12. = začiatočné stavy k 1.1. a aj zhoda z vecnej stránky

Forma a štruktúra

-forma podľa štvrtej smernici EÚ:

 a)  Účtovná forma (horizontálna) – používa sa v SR

 b)  Finančná (odpočtová) forma (vertikálna)

 

Označenie

IČO

Č.r.

Bežné účtovné obdobie

Bezpr. predch.účt.obd.

 

STRANA AKTÍV

 

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

             

 

BRUTTO- cena majetku, v kt. bol ocenený podľa zákona o účt. pri jeho nadobudnutí

KOREKCIA- oprávky, opravné položky

NETTO- rozdiel Brutto – Korekcia a predstavuje už zostatkovú cenu, alebo cenu po úprave o opravnú položku

 

Položky pasív v súvahe nie je možné opravovať, musia sa uvádzať v takej výške v akej vznikli a preto sa vykazujú len v 2 stĺpcoch:

 1. Stav v bežnom ÚO
 2. Stav v minulom ÚO

Z údajov súvahy možno zistiť aj budúcu hosp. stabilitu podniku, k tomu je potrebné udržiavať správny pomer medzi jednotlivými zložkami majetku a jednotlivými použitými zdrojmi.

ZÁSADY PLATNÉ V SÚVAHE:

a)       Prevažná časť NM má byť financ. z VK a malá časť z dlhod. úveru a nie z KZ

b)       Ak NM a veľká časť OM pochádza z VK prináša malý výnos, fin. prostriedky sú nevyužité

c)       Vysoká suma CK znamená, že aj NM je krytý KZ –insolventnosť a podnik je podkapitalizovaný

d)       KP a hotovosť majú byť väčšie ako  KZ

e)       CudzíK nemá byť väčší ako objem OM. Fin. OM musí pokryť KZ.

f)        Pomer NM k OM závisí od druhu činnosti v podniku. Vo všeobec. Vysoký podiel OM vo výrobnom podniku rozhoduje o jeho stabilite a zabezpečuje hladký kolobeh majetku, krytie KZ, možnosť ďalšieho rozvoja podniku.

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Poskytuje info o výške a charaktere VH(zisk, strata). Podáva dynamický obraz o hospodárení podniku. Umožňuje charakterizovať výnosnosť podniku.

Obsahuje údaje o výnosoch, nákladoch a VH a jej forma môže byť nasledovná:

 • Účtovná forma – dvojstranná tabuľka , horizontálne usporiadanie
 • Forma odpočtu – stĺpcové usporiadanie položiek, vertikálne usporiadanie – v SR, položky tu môžu byť uvedené:
  •  Jednostupňovo
  •  Viacstupňovo – umožňuje vykonávať medzisúčty a priebežné rozdiely

 Rozdiely:            R1=obchodná marža

                          R2=pridaná hodnota

                          R3=VH z hosp. činnosti

                          R4=VH z fin. činnosti

                           R5=VH z bežnej činnosti( R3+R4)

                           R6=VH z mimoriadnej činnosti

                           R7=VH za účt. obdobie (R5+R6)

Štruktúra 710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710

Závisí od uplatnenia triedenia nákladov  a to :

 • Podľa nákladových druhov
 • Podľa účelu vynaloženia

Náklady, výnosy a jednotlivé časti VH sú uvedené v  710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710 v 2 stĺpcoch a to za bežné obdobie a za predchádzajúce obdobie. 710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710 obsahuje výnosy a náklady časovo rozlíšené, t.j. príslušné danému účt. obdobiu.

 

POZNÁMKY

Dopĺňajú 702 Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) 702710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710, sú to textové časti, doplnené tabuľkovými prehľadmi a príslušn=ymi výpočtami. K info obsiahnutých v poznámkach patria tie, kt. sa týkajú:

 • Použitých účt. zásad a metód
 • Skutočnosti, kt. nespĺňajú podmienky na ich vykázanie ale významne ovplyvňujú fin. sit. podniku

Obsahom poznámok sú info o: ÚJ, členoch štatut. orgánov, dozorných orgánov, ÚJ, kt. je súčasťou knsolid. celku, použitých metódach, o údajoch A, P, V,N, Dani z príjmov, podsúvahových účtoch, prehľad zmien VI, prehľad peňaž. tokov, iné A a P.

Prehľad peňažných tokov – info o pohybe peňažných prostriedkov, cieľom je info o tom ako PP nadobudol a ako ich použil. Peňažnými tokmi sú príjmy a výdavky PP a prírastky a úbytky peňažných ekvivalentov. Poskytuje info za bežné účt. obdobie a bezprostredne predchádzajúce. Člení sa na peňaž, toky z prevádzkovej, investičnej a finančnej činnosti.

Prehľad zmien VI – zvýšenie alebo zníženie VI a analýza zmien podľa jednotlivých polžiek, kt. tvoria štruktúru VI.

 

Záver pre Výkazy účt. závierky možno zhrnúť:

 • Tvoria jeden celok, lebo:
  •  Súvaha charakter. prírastok na majetku dosiahnutým ziskom
  •  Zisk uvedený v súvahe analyzuje Výkaz ziskov a strát
  •  Prírastok peňazí vykázaný v súvahe analyzuje prehľad peňažných tokov
  •  Zvýšenie alebo zníženie VI vykázaného v súvahe analyzuje prehľad zmien VI
  • Syntetizujúcim výkazom je súvaha

Zostavenú ÚZ musí schváliť ÚJ príslušný orgán. Výkazy sú prílohou k daň. Priznaniu k dani z príjmov pre PO. ÚZ musí byť overená auditorom.

Kategórie

S tématom 'Účtovné výkazy – výstup účtovníctva' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Účtovné výkazy
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Rezervy
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vplyv účtovných prípadov na výkazy v účtovníctve
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  pham van phong 01.10.2012, 16:03

prosim,date mi priklady účty 701 pre začiatok žiak. vdaka

#2  Ing. Eva Mihalíková 01.10.2012, 18:36

K účtu 701 doplníme jeho použitie v predkontáciách, momenálne ich nájdete v účtovnom pomocníkovi po zadaní 701 sa Vám zobrazia všetky prípady použitia.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovne-vykazy-vystup-uctovnictva&idc=70

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.