Účtovné operácie pred ukončením účtovného obdobia v podvojnom účtovníctve

Účtovné obdobie – rok 2015 vrcholí a čoskoro bude nutné vykonať účtovnú závierku. Predtým než dôjde k uzavretiu všetkých kníh je nutné vykonať inventarizáciu a zaúčtovať uzávierkové operácie. Po uzavretí účtov sa vypočíta hospodársky výsledok a účtovné obdobie sa uzavrie.

Predtým, než dôjde k uzavretiu účtovných kníh sa vykonáva vo firme inventarizácia, vďaka ktorej sa skontroluje vecná správnosť účtovníctva. Pri inventarizácii sa zisťuje skutočný stav majetku a záväzkov a porovná sa s účtovným stavom. Inventarizácia pomáha udržiavať firemné účtovníctvo v súlade s jeho základnou zásadou – zásadou pravdivého zobrazenia.

V prípade, že niektorý z účtovných stavov nezodpovedá skutočnosti, je nutné zaúčtovať inventarizačné rozdiely – manko alebo prebytok. O inventarizačných rozdieloch sa viac dočítate v článku Inventarizácia.

Pri účtovaní manka (schodku) je nutné rozlíšiť či sa jedná o manko zavinené, nezavinené alebo o prirodzené úbytky majetku. Firma musí predovšetkým počítať s možnosťou vzniku manka, preto je vhodné vydať vnútropodnikovú smernicu, v ktorej sa presne stanoví limit pre prirodzený úbytok, ktorý sa nepovažuje za manko. Úbytky nad limit sú účtované ako manká, za ktoré väčšinou nesie zodpovednosť niektorý zo zamestnancov firmy.

Škody mimoriadneho charakteru sú predovšetkým živelné pohromy, požiare alebo krádež majetku. Medzi mimoriadne náklady je možné zaradiť škody na odcudzenom majetku, pokiaľ firma obdrží potvrdenie od Polície SR o odcudzeniu majetku neznámym páchateľom.

Uzávierkové účtovné operácie

Pred skončením roka je nutné pre zistenie hospodárskeho výsledku zaúčtovať aj účtovné operácie, na ktoré firma ešte nedostane potrebné doklady a zúčtovať položky časového rozlišovania. Do hospodárskeho výsledku je nutné premietnuť aj možné riziká a straty ešte pred ich vznikom.

Inzerce ∇

Medzi uzávierkové operácie patria:

Za nevyfakturovanú dodávku je možné považovať napríklad zásoby tovaru alebo materiálu, ktoré už boli naskladnené ale do konca účtovného obdobia neprišla faktúra. Nevyfakturovanú dodávku môžu predstavovať aj spotrebované energie a využité služby, na ktoré nebola na konci roku vystavená faktúra.

Zásoby na ceste sú opačným prípadom nevyfakturovanej dodávky. Je to presne naopak, tzn. firma má ku konci roka k dispozícii faktúru na materiál alebo tovar ale dodávku obdrží až v nasledujúcom roku. Očakávané dodávky sa účtujú na účet 111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111 – Materiál na ceste alebo 131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131 – Tovar na ceste.

Náklady a výnosy sa musia účtovať zásadne do obdobia, s ktorým vecne i časovo súvisia, nie do obdobia kedy dochádza k ich úhrade či inkasu. Z tohto dôvodu dochádza pri nákladoch a výnososch k časovému rozlišovaniu. Pri účtovaní časového rozlišovania sa používajú účty účtovnej skupiny 38. Veľmi často sa v praxi s časovým rozlišovaním stretávame pri účtovaní finančného lízingu, alebo nájomného plateného vopred/pozadu.

Pokiaľ sa v účtovníctve účtuje aj v cudzej mene, či už pri valutách alebo devízach, je nutné k poslednému dňu účtovného obdobia previesť prepočet na základe kurzu Národnej banky Slovenska. Vzhľadom k meniacemu sa kurzu vznikajú pri cudzej mene kurzové rozdiely. Kurzové rozdiely sa účtujú na účty 563 Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový - daňový) 563 – Kurzové straty a  663 Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový - daňový) 663 – Kurzové zisky. Viac o účtovaní kurzových rozdieloch sa dočítate v článku Kurzové rozdiely.

V širšom poňatí časového rozlišovania je aj účtovanie rezerv. Rezervy patria medzi cudzí kapitál, Rezervy sa delia na zákonné, ktoré sa tvoria podľa zákona o rezervách a ostatné. 

K majetkovým účtom je možné tiež vytvárať opravné položky. Opravné položky je možné tvoriť k dlhodobému majetku, zásobám a aj pohľadávkam. Je nutné dodržiavať zásadu, že nie je možné súčasne vytvárať k rovnakému majetku rezervu aj opravnú položku. Viac o účtovaní opravných položiek sa dočítate v článku Opravné položky.

Podľa zákona o dani z príjmov je možné odpisovať pohľadávky, ktoré sú rizikové, tzn. sú po splatnosti a nie sú uhradené. Viac o účtovaní odpisovania pohľadávok sa dočítate v článku Odpis pohľadávky.

Po skončení všetkých týchto prác je účtovníctvo pripravené na zistenie konečných zostatkov účtov a vyčíslenie hospodárskeho výsledku.

Kategórie

S tématom 'Účtovné operácie pred ukončením účtovného obdobia v podvojnom účtovníctve' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovné operácie pred uzavretím účtovného obdobia
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  Valéria Kabinová 12.12.2015, 10:40

Sme pozemkové spoločenstvo, v r. 2014 príjem 0, VZ odsuhlasilo prenájom lesa, 4,12, 2015 sme uzatvorili zmluvu s Lesmi SR, nájomné 500 eur, za rok, 2015, 500 EUR za 2016 a 500 eur za 2017, nájomné bude vyplácaní k 30.3 nasledujúci rok, čiže prvý príjem dostaneme v marci 2016. Daň budeme platiť už za rok 2015? do 30.3.2016 ,alebo až do 30.3.2017, platí aj nejaké oslobodenie od dane, keď iný príjem nemáme? Vopred ďakujem , Podľa nových pravidiel máme učt. v podvojnom účtovníctve.

#2  Ing. Eva Mihalíková 17.12.2015, 18:15

Daň budete platiť už za rok 2015. Čo sa týka oslobodenia, odporúčam prečítať toto usmernienie MF SR: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/mu_par_6_3_zak_595_2003.pdf

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovne-operacie-pred-ukoncenim-uctovneho-obdobia-v-podvojnom-uctovnictve&idc=244

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.