Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovné operácie pred ukončením účtovného obdobia v jednoduchom účtovníctve

| Ing. Eva Mihalíková

Pred ukončením účtovného obdobia a zostavením účtovnej závierky – prehľadu o majetku a záväzkoch a o príjmoch a výdavkoch, musia účtovné jednotky vykonať nasledujúce činnosti:

  1. Inventarizácia majetku a záväzkov – inventarizáciou majetku a záväzkov zisťujú účtovné jednotky skutočný stav celého majetku a všetkých záväzkov a overujú, či zistený skutočný stav zodpovedá stavu majetku a záväzkov v účtovníctve.

  2. Kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov – doklady musia mať všetky náležitosti predpísané zákonom o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z.). Pri veľkom objeme spracovávaných dokladov je vhodné vykonávať kontrolu formálnej a vecnej správnosti v priebehu účtovania a na konci účtovného obdobia skontrolovať náhodne niekoľko dokladov či majú všetky predpísané náležitosti.

  3. Uzatvorenie účtovných kníh – v jednoduchom účtovníctve je oddelené účtovanie o peňažných prostriedkoch (peňažný denník), pohľadávkach a záväzkoch (kniha pohľadávok a záväzkov), ostatného majetku (pomocné knihy) a ostatné záznamy (stanovené daňovými a inými predpismi.

Pre vedenie jednoduchého účtovníctva nie je stanovená jednotná forma jednotlivých kníh. Je len vymedzený základný rámec (povinné knihy, členenie základných výdavkov, náležitosti účtovných dokladov, atď.).

Peňažný denník

 S výnimkou kurzových rozdielov sa v ňom účtuje výhradne o pohybe peňažných prostriedkov v pokladnici a na účtoch. Pri uzatváraní peňažného denníka k poslednému dňu účtovného obdobia sa zisťujú súhrnné čiastky údajov sledovaných v peňažnom denníku a to:

a)      príjmy, výdavky a zostatky peňažných prostriedkov v pokladniciach a na bankových účtoch

b)      zostatky na priebežných položkách

c)       príjmy a výdavky v predpísanom členení podľa zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. )

Kniha pohľadávok a záväzkov

V knihe pohľadávok a záväzkov sa zisťujú stavy neuhradených pohľadávok a záväzkov. Pohľadávky a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro menu kurzom devízového trhu stanoveným Národnou bankou Slovenska k dátumu uskutočnenia účtovného prípadu a ku konci súvahového dňa. Kurzový rozdiel sa uvedie v knihe pohľadávok a záväzkov a zapíše sa do peňažného denníka.

Inzercia ∇

Pomocné knihy

Pomocné knihy sa týkajú napríklad dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Tieto pomocné knihy musia obsahovať stavy a ocenenia majetku zistené pri uzatváraní účtovných kníh. Pomocnými knihami sú aj knihy zásob, knihy finančného majetku, atď.

Pomocná kniha o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov obsahuje informácie vyplývajúce zo zákonníka práce, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení.

       4.  Pouzávierkové úpravy príjmov a výdavkov mimo peňažný denník

Zistený hospodársky výsledok v peňažnom denníku je nutné opraviť o položky zvyšujúce alebo znižujúce základ dane, jedná sa najmä o odpisy, lízing, zostatkovú cenu predaného majetku, rezervy a podobne.

       5.  Zistenie základu dane

Základ dane podľa zákona o dani z príjmov je rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Od základu dane sa odpočítajú nezdaniteľné sumy a odpočítateľné položky vzhľadom na sociálne zázemie daňovníka.

Po vykonaní týchto piatich činností je možné uzavrieť účtovné obdobie a zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve a následne aj daňové priznanie.  


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Daňová evidencia vs. jednoduché účtovníctvo Daňová evidencia vs. jednoduché účtovníctvo

04. 05. 2017, Eva Mihalíková Forma daňovej evidencie. Ako si správne vybrať medzi daňovou evidenciou a jednoduchým účtovníctvom. Kto môže viesť daňovú evidenciu? Návod ako na to... celý článok


 Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2013 (v roku 2014)

03. 02. 2014, Eva Mihalíková Daňové priznanie fyzické osoby 2014, nezdaniteľné časti 2014, zamestnanecká prémia 2014, daňový bonus 2014... celý článokKategórie: Jednoduché účtovníctvo Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovne-operacie-pred-ukoncenim-uctovneho-obdobia-v-jednoduchom-uctovnictve&idc=245

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.