Účtovné operácie pred ukončením účtovného obdobia v jednoduchom účtovníctve

Pred ukončením účtovného obdobia a zostavením účtovnej závierky – prehľadu o majetku a záväzkoch a o príjmoch a výdavkoch, musia účtovné jednotky vykonať nasledujúce činnosti:

  1. Inventarizácia majetku a záväzkov – inventarizáciou majetku a záväzkov zisťujú účtovné jednotky skutočný stav celého majetku a všetkých záväzkov a overujú, či zistený skutočný stav zodpovedá stavu majetku a záväzkov v účtovníctve.

  2. Kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov – doklady musia mať všetky náležitosti predpísané zákonom o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z.). Pri veľkom objeme spracovávaných dokladov je vhodné vykonávať kontrolu formálnej a vecnej správnosti v priebehu účtovania a na konci účtovného obdobia skontrolovať náhodne niekoľko dokladov či majú všetky predpísané náležitosti.

  3. Uzatvorenie účtovných kníh – v jednoduchom účtovníctve je oddelené účtovanie o peňažných prostriedkoch (peňažný denník), pohľadávkach a záväzkoch (kniha pohľadávok a záväzkov), ostatného majetku (pomocné knihy) a ostatné záznamy (stanovené daňovými a inými predpismi.

Pre vedenie jednoduchého účtovníctva nie je stanovená jednotná forma jednotlivých kníh. Je len vymedzený základný rámec (povinné knihy, členenie základných výdavkov, náležitosti účtovných dokladov, atď.).

Peňažný denník

 S výnimkou kurzových rozdielov sa v ňom účtuje výhradne o pohybe peňažných prostriedkov v pokladnici a na účtoch. Pri uzatváraní peňažného denníka k poslednému dňu účtovného obdobia sa zisťujú súhrnné čiastky údajov sledovaných v peňažnom denníku a to:

a)      príjmy, výdavky a zostatky peňažných prostriedkov v pokladniciach a na bankových účtoch

b)      zostatky na priebežných položkách

c)       príjmy a výdavky v predpísanom členení podľa zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. )

Kniha pohľadávok a záväzkov

V knihe pohľadávok a záväzkov sa zisťujú stavy neuhradených pohľadávok a záväzkov. Pohľadávky a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro menu kurzom devízového trhu stanoveným Národnou bankou Slovenska k dátumu uskutočnenia účtovného prípadu a ku konci súvahového dňa. Kurzový rozdiel sa uvedie v knihe pohľadávok a záväzkov a zapíše sa do peňažného denníka.

Inzerce ∇

Pomocné knihy

Pomocné knihy sa týkajú napríklad dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Tieto pomocné knihy musia obsahovať stavy a ocenenia majetku zistené pri uzatváraní účtovných kníh. Pomocnými knihami sú aj knihy zásob, knihy finančného majetku, atď.

Pomocná kniha o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov obsahuje informácie vyplývajúce zo zákonníka práce, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení.

       4.  Pouzávierkové úpravy príjmov a výdavkov mimo peňažný denník

Zistený hospodársky výsledok v peňažnom denníku je nutné opraviť o položky zvyšujúce alebo znižujúce základ dane, jedná sa najmä o odpisy, lízing, zostatkovú cenu predaného majetku, rezervy a podobne.

       5.  Zistenie základu dane

Základ dane podľa zákona o dani z príjmov je rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Od základu dane sa odpočítajú nezdaniteľné sumy a odpočítateľné položky vzhľadom na sociálne zázemie daňovníka.

Po vykonaní týchto piatich činností je možné uzavrieť účtovné obdobie a zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve a následne aj daňové priznanie.  

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test z účtovníctva
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Všeobecné znalosti z účtovníctva II
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Oprava chýb v účtovníctve
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovne-operacie-pred-ukoncenim-uctovneho-obdobia-v-jednoduchom-uctovnictve&idc=245

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.