Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 1.časť

| Ing. Eva Mihalíková

Každá účtovná jednotka je povinná ku koncu účtovného obdobia zostaviť účtovnú závierku. V tomto článku sa budeme venovať ÚJ, ktoré sú povinné zostavovať účtovnú závierku podľa slovenských predpisov (sú aj také, ktoré musia zostavovať závierku podľa medzinárodných predpisov).

Právne predpisy, ktoré je dobré poznať:

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 (Postupy účtovania a rámcová účtovná osnova pre podnikateľov)
 • Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 (Individuálna účtovná závierka)
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Zákon č. 222Účet 222 - Výdavkový rozpočtový účet (Aktívny) 222/2001 Z. z. o DPH

Činnosti pred zostavením účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve:

 1. Inventarizácia
 2. Kontrola bilančnej kontinuity
 3. Kontrola zúčtovania výsledku hospodárenia za minulé účtovné obdobie
 4. Doúčtovanie účtovných prípadov súvisiacich s daným účtovným obdobím

Inventarizácia je povinnou činnosťou každej účtovnej jednotky pred zostavením účtovnej závierky. Jej súčasťou je zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov a teda inventúra. Inventarizácia sa vykonáva vždy ku dňu , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Inventúra majetku a záväzkov

Inventúru je možné vykonať buď fyzicky alebo dokladovo, prípadne aj fyzicky aj dokladovo. Fyzická inventúra predstavuje skutočné spočítanie majetku, dokladová inventúra predstavuje kontrolu účtovného stavu na základe účtovných dokladov.

Výsledkom inventúry je inventúrny súpis, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva a musí obsahovať tieto údaje:

 1. obchodné meno ÚJ
 2. deň vykonania inventúry (začiatok a koniec)
 3. stav majetku v merných jednotkách
 4. miesto uloženia majetku
 5. meno a podpis osoby, ktorá je zodpovedná za daný majetok
 6. zoznam záväzkov s ocenením
 7. zoznam skutočného stavu a rozdielov
 8. odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov ku dňu zostavenia závierky
 9. mená a podpisy osôb, ktoré vykonali inventúru
 10. poznámky

Výsledok súpisu sa porovnáva so skutočným stavom majetku a záväzkov, výsledok sa uvedie v inventarizačnom zápise, ktorý preukazuje vecnú správnosť účtovníctva a musí obsahovať:

 1. obchodné meno ÚJ
 2. výsledky inventarizácie
 3. výsledky vplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov
 4. mená a podpisy osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie.

Inzercia ∇

Termíny inventarizácie:

Dlhodobý hmotný majetok

jeden krát za dve účtovné obdobia

Dlhodobý nehmotný majetok

jeden krát za účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok

jeden krát za účtovné obdobie

Zásoby

jeden krát za účtovné obdobie

Krátkodobý finančný majetok

jeden krát za účtovné obdobie

Hotovosť

štyri krát za účtovné obdobie

Pohľadávky

jeden krát za účtovné obdobie

Záväzky

jeden krát za účtovné obdobie

Vlastné imanie

jeden krát za účtovné obdobie

Termíny inventarizácie určujú povinnosť vykonať inventarizáciu najmenej toľkokrát ako sa spomína vyššie, ÚJ však môže vykonať inventarizáciu aj častejšie.

O vysporiadaní inventarizačných rozdiel sa dočítate v článku Inventarizácia.

Kontrola bilančnej kontinuity

Bilančná kontinuita predstavuje dodržanie zásady, že konečné zostatky účtov, ktoré sa vykazujú v súvahe za minulé účtovné obdobie musia byť zhodné so začiatočnými stavmi účtov v súčasnom účtovnom období.

Zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2012

Podľa § 58 ods. 13 Postupov účtovania sa nerozdelený zisk minulých rokov účtuje na účte 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 a neuhradená strata minulých rokov na účet 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429. Na týchto účtoch sa taktiež účtujú opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a zásad.

Účtovné súvzťažnosti – Nerozdelený zisk minulých rokov

MD

D

Prevedenie zisku predchádzajúceho účtovného obdobia, ktorý sa rozdeľuje v bežnom účtovnom období podľa rozhodnutia ÚJ

431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428

Využitie zisku minulých rokov na:

 

 

a)      úhrada straty

428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428

429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429,

431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

b)      tvorba rezervného fondu

428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428

421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421

c)       tvorba štatutárnych fondov

428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428

423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423

d)      tvorba ostatných fondov

428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428

427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427

e)      tvorba kapitálových fondov

428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428

413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413

Opravy chýb predchádzajúceho účtovného obdobia

 

 

a)      oprava spôsobí zníženie nákladov/zvýšenie výnosov v predchádzajúcom účtovnom období

02x

428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428

b)      oprava zníži výnosy/zvýši náklady zaúčtované v predchádzajúcom účtovnom období (chybne účtované zmluvné pokuty vo výnosoch)

428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Dodatočné dorubenie dane z príjmov za predchádzajúce roky

428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

Nárok na vrátenie dani z príjmov za predchádzajúce rok

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428

 

Účtovné súvzťažnosti – Neuhradená strata minulých rokov

MD

D

Prevedenie straty predchádzajúceho účtovného obdobia podľa rozhodnutia ÚJ

429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

Zúčtovaie úhrady straty ako pohľadávka voči spoločníkovi

354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354

431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

Úhrada straty minulých rokov zo:

 

 

a)      zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov

417Účet 417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 417

429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

b)      nedeliteľného fondu z kapitálových vkladov

418Účet 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov (Pasívny) 418

429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

c)       zákonného rezervného fondu

421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421

429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

d)      nedeliteľného fondu

422Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasívny) 422

429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

e)      štatutárnych fondov

423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423

429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

f)       ostatných fondov

427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427

429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

g)      ostatných kapitálových fondov

413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413

429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

Opravy chýb predchádzajúcich účtovných období

 

 

a)      opravu nie je možné zaúčtovať na ťarchu účtu 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428

429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Dodatočné dorubenie dane z príjmov za predchádzajúce roky

429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

Nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje na účte č. 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431. Na tento účet je taktiež možné zaúčtovať tantiémy a dividendy na výplatu podľa rozhodnutia ÚJ.

Zaúčtovanie účtovného zisku

MD

D

Účtovný zisk

431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

 

041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 – Základné imanie a kapitálové fondy

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia

364Účet 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (Pasívny) 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

 

Zaúčtovanie účtovnej straty

MD

D

Účtovná strata

041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 – Základné imanie a kapitálové fondy

431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia

354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 – Neuhradená strata minulých rokov

 Účtovanie výsledku hospodárenia:

Dátum

Účtovné súvzťažnosti

Suma v €

MD

D

1.1.2012

Výsledok hospodárenia 2011 – strata

25 000

431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701

9.5.2012

Zúčtovanie straty za rok 2011

25 000

429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

1.1.2013

Výsledok hospodárenia 2012 – zisk

18 000

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701

431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

5.8.2013

Zúčtovanie výsledku hospodárenia 2 012Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktívny) 012

a)      Prídel do rezervného fondu

b)      úhrada straty za rok 2011

 

 

 

     900

431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421

17 100

431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

Doúčtovanie účtovných prípadov súvisiacich s daným účtovným obdobím

Jedná sa najmä o doúčtovanie bankových výpisov k 31.12., vystavených faktúr, zúčtovanie nákladov, na ktoré boli poskytnuté preddavky, zúčtovanie predpisu neuhradených položiek sankčného charakteru (penále, pokuty), doúčtovanie výšky tvorby sociálneho fondu, ročné vysporiadanie DPH, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nemôžu mať zostatok ku dňu zostavenia závierky (účet 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 a 131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktívny) 131).

V druhej časti si povieme o závierkových účtovných prípadoch, uzatváraní účtovných kníh a poznámkach k účtovnej závierke.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 2.časť Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 2.časť

18. 03. 2014, Eva Mihalíková Uzatváranie účtov, uzavretie účtovných kníh, vyčíslenie výsledku hospodárenia, zaúčtovanie splatnej dane z príjmu.... celý článok


 Daňové priznanie právnické osoby za rok 2013 (v roku 2014) Daňové priznanie právnické osoby za rok 2013 (v roku 2014)

04. 03. 2014, Eva Mihalíková Daňové priznanie právnické osoby, tlačivá na stiahnutie. Označenie tlačív.... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 1.časť souvisí následujúcí účtovný test

Vedomostný test - účtovná závierka, 12 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] Zelmíra Lehotská 19.02.2014, 17:28

  Chcem sa opýtať,ako mám zaučtovať osobnú spotrebu FO v podvojnom učtovníctve.

 1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 21.02.2014, 09:18

  Buď to môžete dať beď cez čerpanie zisku - 431 alebo ako záväzok voči spoločníkovi - 365.

 1. [ 3] scarlet 14.06.2014, 14:36

  udávam príklad, ktorý poprosím o správne zaučtovanie. v DP za r. 2013 r. 100 výsledok hosp. pred zdanením 10000,- r. 130 výdavky (náklady)kt. nie sú daň. výdavkami 20,- r. 200 20,- r. 250 oprava odpisov za minulé obdobie 10000,- r.290 7000,- ost. položky zniž. r.100 tým som sa dostala do straty a neviem ako dalej sa zaúčtuje koniec roka a následne začiatok roka . Ďakujem

 1. [ 4] Slávka CE 17.06.2014, 12:21

  chcem sa opýtať, či musíme spísať záznam o strate účtovnej knihy

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovna-zavierka-v-podvojnom-uctovnictve-za-rok-2013-1-cast&idc=144

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.