Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 1.časť

Každá účtovná jednotka je povinná ku koncu účtovného obdobia zostaviť účtovnú závierku. V tomto článku sa budeme venovať ÚJ, ktoré sú povinné zostavovať účtovnú závierku podľa slovenských predpisov (sú aj také, ktoré musia zostavovať závierku podľa medzinárodných predpisov).

Právne predpisy, ktoré je dobré poznať:

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 (Postupy účtovania a rámcová účtovná osnova pre podnikateľov)
 • Opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 (Individuálna účtovná závierka)
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Zákon č. 222 Účet 222 - Výdavkový rozpočtový účet (Aktivní) 222/2001 Z. z. o DPH

Činnosti pred zostavením účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve:

 1. Inventarizácia
 2. Kontrola bilančnej kontinuity
 3. Kontrola zúčtovania výsledku hospodárenia za minulé účtovné obdobie
 4. Doúčtovanie účtovných prípadov súvisiacich s daným účtovným obdobím

Inventarizácia je povinnou činnosťou každej účtovnej jednotky pred zostavením účtovnej závierky. Jej súčasťou je zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov a teda inventúra. Inventarizácia sa vykonáva vždy ku dňu , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Inventúra majetku a záväzkov

Inventúru je možné vykonať buď fyzicky alebo dokladovo, prípadne aj fyzicky aj dokladovo. Fyzická inventúra predstavuje skutočné spočítanie majetku, dokladová inventúra predstavuje kontrolu účtovného stavu na základe účtovných dokladov.

Výsledkom inventúry je inventúrny súpis, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva a musí obsahovať tieto údaje:

 1. obchodné meno ÚJ
 2. deň vykonania inventúry (začiatok a koniec)
 3. stav majetku v merných jednotkách
 4. miesto uloženia majetku
 5. meno a podpis osoby, ktorá je zodpovedná za daný majetok
 6. zoznam záväzkov s ocenením
 7. zoznam skutočného stavu a rozdielov
 8. odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov ku dňu zostavenia závierky
 9. mená a podpisy osôb, ktoré vykonali inventúru
 10. poznámky

Výsledok súpisu sa porovnáva so skutočným stavom majetku a záväzkov, výsledok sa uvedie v inventarizačnom zápise, ktorý preukazuje vecnú správnosť účtovníctva a musí obsahovať:

 1. obchodné meno ÚJ
 2. výsledky inventarizácie
 3. výsledky vplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov
 4. mená a podpisy osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie.

Inzerce ∇

Termíny inventarizácie:

Dlhodobý hmotný majetok

jeden krát za dve účtovné obdobia

Dlhodobý nehmotný majetok

jeden krát za účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok

jeden krát za účtovné obdobie

Zásoby

jeden krát za účtovné obdobie

Krátkodobý finančný majetok

jeden krát za účtovné obdobie

Hotovosť

štyri krát za účtovné obdobie

Pohľadávky

jeden krát za účtovné obdobie

Záväzky

jeden krát za účtovné obdobie

Vlastné imanie

jeden krát za účtovné obdobie

Termíny inventarizácie určujú povinnosť vykonať inventarizáciu najmenej toľkokrát ako sa spomína vyššie, ÚJ však môže vykonať inventarizáciu aj častejšie.

O vysporiadaní inventarizačných rozdiel sa dočítate v článku Inventarizácia.

Kontrola bilančnej kontinuity

Bilančná kontinuita predstavuje dodržanie zásady, že konečné zostatky účtov, ktoré sa vykazujú v súvahe za minulé účtovné obdobie musia byť zhodné so začiatočnými stavmi účtov v súčasnom účtovnom období.

Zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2012

Podľa § 58 ods. 13 Postupov účtovania sa nerozdelený zisk minulých rokov účtuje na účte 428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428 a neuhradená strata minulých rokov na účet 429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429. Na týchto účtoch sa taktiež účtujú opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a zásad.

Účtovné súvzťažnosti – Nerozdelený zisk minulých rokov

MD

D

Prevedenie zisku predchádzajúceho účtovného obdobia, ktorý sa rozdeľuje v bežnom účtovnom období podľa rozhodnutia ÚJ

431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428

Využitie zisku minulých rokov na:

 

 

a)      úhrada straty

428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428

429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429,

431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

b)      tvorba rezervného fondu

428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428

421 Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasivní) 421

c)       tvorba štatutárnych fondov

428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428

423 Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasivní) 423

d)      tvorba ostatných fondov

428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428

427 Účet 427 - Ostatné fondy (Pasivní) 427

e)      tvorba kapitálových fondov

428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428

413 Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní) 413

Opravy chýb predchádzajúceho účtovného obdobia

 

 

a)      oprava spôsobí zníženie nákladov/zvýšenie výnosov v predchádzajúcom účtovnom období

02x

428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428

b)      oprava zníži výnosy/zvýši náklady zaúčtované v predchádzajúcom účtovnom období (chybne účtované zmluvné pokuty vo výnosoch)

428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

Dodatočné dorubenie dane z príjmov za predchádzajúce roky

428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428

341 Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

Nárok na vrátenie dani z príjmov za predchádzajúce rok

341 Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428

 

Účtovné súvzťažnosti – Neuhradená strata minulých rokov

MD

D

Prevedenie straty predchádzajúceho účtovného obdobia podľa rozhodnutia ÚJ

429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429

431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

Zúčtovaie úhrady straty ako pohľadávka voči spoločníkovi

354 Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktivní) 354

431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

Úhrada straty minulých rokov zo:

 

 

a)      zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov

417 Účet 417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov (Pasivní) 417

429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429

b)      nedeliteľného fondu z kapitálových vkladov

418 Účet 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov (Pasivní) 418

429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429

c)       zákonného rezervného fondu

421 Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasivní) 421

429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429

d)      nedeliteľného fondu

422 Účet 422 - Nedeliteľný fond (Pasivní) 422

429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429

e)      štatutárnych fondov

423 Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasivní) 423

429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429

f)       ostatných fondov

427 Účet 427 - Ostatné fondy (Pasivní) 427

429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429

g)      ostatných kapitálových fondov

413 Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní) 413

429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429

Opravy chýb predchádzajúcich účtovných období

 

 

a)      opravu nie je možné zaúčtovať na ťarchu účtu 428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428

429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

Dodatočné dorubenie dane z príjmov za predchádzajúce roky

429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429

341 Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

Nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky

341 Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje na účte č. 431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431. Na tento účet je taktiež možné zaúčtovať tantiémy a dividendy na výplatu podľa rozhodnutia ÚJ.

Zaúčtovanie účtovného zisku

MD

D

Účtovný zisk

431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

 

041 Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 – Základné imanie a kapitálové fondy

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia

364 Účet 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku (Pasivní) 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

 

Zaúčtovanie účtovnej straty

MD

D

Účtovná strata

041 Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 – Základné imanie a kapitálové fondy

431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia

354 Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktivní) 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429 – Neuhradená strata minulých rokov

 Účtovanie výsledku hospodárenia:

Dátum

Účtovné súvzťažnosti

Suma v €

MD

D

1.1.2012

Výsledok hospodárenia 2011 – strata

25 000

431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701

9.5.2012

Zúčtovanie straty za rok 2011

25 000

429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429

431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

1.1.2013

Výsledok hospodárenia 2012 – zisk

18 000

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701

431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

5.8.2013

Zúčtovanie výsledku hospodárenia 2 012 Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) 012

a)      Prídel do rezervného fondu

b)      úhrada straty za rok 2011

 

 

 

     900

431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

421 Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasivní) 421

17 100

431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429

Doúčtovanie účtovných prípadov súvisiacich s daným účtovným obdobím

Jedná sa najmä o doúčtovanie bankových výpisov k 31.12., vystavených faktúr, zúčtovanie nákladov, na ktoré boli poskytnuté preddavky, zúčtovanie predpisu neuhradených položiek sankčného charakteru (penále, pokuty), doúčtovanie výšky tvorby sociálneho fondu, ročné vysporiadanie DPH, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nemôžu mať zostatok ku dňu zostavenia závierky (účet 111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111 a 131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131).

V druhej časti si povieme o závierkových účtovných prípadoch, uzatváraní účtovných kníh a poznámkach k účtovnej závierke.

Kategórie

S tématom 'Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 1.časť' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovná závierka
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (4)

#1  Zelmíra Lehotská 19.02.2014, 17:28

Chcem sa opýtať,ako mám zaučtovať osobnú spotrebu FO v podvojnom učtovníctve.

#2  Ing. Eva Mihalíková 21.02.2014, 09:18

Buď to môžete dať beď cez čerpanie zisku - 431 alebo ako záväzok voči spoločníkovi - 365.

#3  scarlet 14.06.2014, 14:36

udávam príklad, ktorý poprosím o správne zaučtovanie. v DP za r. 2013 r. 100 výsledok hosp. pred zdanením 10000,- r. 130 výdavky (náklady)kt. nie sú daň. výdavkami 20,- r. 200 20,- r. 250 oprava odpisov za minulé obdobie 10000,- r.290 7000,- ost. položky zniž. r.100 tým som sa dostala do straty a neviem ako dalej sa zaúčtuje koniec roka a následne začiatok roka . Ďakujem

#4  Slávka CE 17.06.2014, 12:21

chcem sa opýtať, či musíme spísať záznam o strate účtovnej knihy

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovna-zavierka-v-podvojnom-uctovnictve-za-rok-2013-1-cast&idc=144

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.