Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia.

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Výdavkový pokladničný doklad Stiahnuť

Účtovná trieda 5


Náklady
Náklady sú peňažným vyjadrením spotreby majetkových zložiek, spotreby cudzích výkonov alebo nárastu záväzkov. Vznik alebo zvýšenie nákladov vedie k zníženie vlastného imania. Vo všeobecnosti ich môžeme rozčleniť podľa:
-> druhu – spotreba materiálu, energie, služieb, mzdové, finančné, odpisy,
-> účelu – rozčlenenie podľa činností podniku,
-> miesta vzniku – nákladové strediská podniku (výroba, údržba, učtáreň...),
-> väzby na výrobok, službu
• jednotkové, kde je priama väzba na daný výkon,
• režijné, ktoré sa neviažu na konkrétny výkon a zabezpečujú priebeh činnosti podniku.
Členenie nákladov podľa druhu je zachytené aj v našom účtovníctve. O nákladoch sa účtuje na účtoch účtovnej skupiny 5 – Náklady. Účtujú sa od začiatku účtovného obdobia narastajúcim spôsobom. Vznik a zvýšenie nákladov sa zachytáva na príslušnom nákladovom účte na strane Má dať, zníženie na strane Dal, prípadne ako storno nákladu na strane Má dať. Konečný stav nákladových účtov sa prevádza zo strany Dal príslušného nákladového účtu na stranu Má dať účtu 710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710 – Účet ziskov a strát.
Členenie nákladov v účtovnej triede 5 umožňuje zistiť náklady osobitne za prevádzkovú, finančnú a mimoriadnu činnosť, a teda zistiť hospodársky výsledokoddelene za jednotlivé činnosti.

Členenie nákladov v účtovnej osnove
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Iné prevádzkové náklady
55 – Odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov
56 – Finančné náklady
57 – Rezervy a opravné položky finančných nákladov
58 – Mimoriadne náklady
59 – Dane z príjmov a prevodové účty
Prevádzkové náklady zahŕňajú náklady spojené s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami podniku. Finančné náklady sú náklady spojené z finančnými operáciami – úroky, kurzové náklady, náklady súvisiace z predajom cenných papierov. Mimoriadne náklady sú náklady, ktoré sa vyskytujú iba náhodne. Náklady, ktoré vecne a časovo nesúvisia s nákladmi bežného účtovného obdobia sa neúčtujú v účtovnej triede 5, ale na účtoch 381 Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktivní) 381 – Náklady budúcich období alebo 383 Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasivní) 383 – Výdavky budúcich období.

Účtovanie prevádzkových nákladov
Prevádzkové náklady sa účtujú na účtoch účtovných skupín 50 až 55. Spôsob účtovania na účtoch 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 – Spotreba materiálu a 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504 – Spotreba tovaru závisí od spôsobu účtovania zásob.
Ak sa pri účtovaní zásob uplatňuje spôsob A, tak sa postupuje:
- v priebehu roka sa spotrebovaný materiál a tovar priebežne účtuje na účty 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 resp. 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504 na stranu Má dať so súvzťažným zápisom na strane Dal zásob – účty 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112, 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132.
- pri uzatváraní účtovných kníh sa prípadné rozdiely medzi fyzickým stavom zásob zisteným inventarizáciou a účtovným stavom zaúčtujú na príslušnú stranu účtov 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 a 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504.

Účtovanie spotreby materiálu a tovaru spôsobom A
Účtovanie počas roka
1) Zaúčtovanie začiatočného stavu materiálu k 1.1. 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112 / 701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701
2) Spotreba materiálu 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112
3) Účtovanie prirodzených úbytkov materiálu (manka do normy) 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112
4) Zaúčtovanie začiatočného stavu tovaru k 1.1.  132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132 / 701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701
5) Spotreba tovaru 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504 / 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132
6) Účtovanie prirodzených úbytkov tovaru (manka do normy) 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504 / 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132
Účtovanie na konci roka
7) Účtovanie inventarizačného rozdielu materiálu - manka nad normu 582 / 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112
8) Účtovanie inventarizačného rozdielu - prebytok tovaru 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132 / 688
582 – Manká a škody
688 – Ostatné mimoriadne výnosy
Ak sa pri účtovaní zásob uplatňuje spôsob B, tak sa postupuje:
- v priebehu roka sa náklady, ktoré tvoria obstarávaciu cenu jednotlivých položiek nákupu, účtujú priamo na stranu Má dať účtov 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 a 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504,
- pri uzatváraní účtovných kníh sa
• začiatočné stavy účtov 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112 a 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132 zaúčtujú súvzťažným zápisom na stranu Má dať účtov 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 a 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504 ( začiatočné stavy materiálu a tovaru sa zaúčtujú do nákladov),
• konečné zostatky materiálu a tovaru na sklade zistené inventarizáciou sa zaúčtujú na účty 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112 a 134 na stranu Má dať a na stranu dal účtov 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 a 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504,
• manká nad normu sa zaúčtujú na stranu Má dať účtu 582 a na stranu Dal účtu 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 alebo 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504, podľa toho, či ide o manko materiálu alebo tovaru,
• prebytky zásob sa zaúčtujú na stranu Dal účtu 688 a na stranu Má dať účtu 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 alebo 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504.

Účtovanie spotreby materiálu a tovaru spôsobom B
Účtovanie počas roka
1) Zaúčtovanie začiatočného stavu materiálu k 1.1. 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112 / 701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701
2) Nákup materiálu od dodávateľa (faktúra) 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321
3) Zaúčtovanie začiatočného stavu tovaru k 1.1. 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132 / 701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701
4) Nákup tovaru od dodávateľa 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504 / 321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321
Účtovanie na konci roka
5) Zúčtovanie začiatočného stavu materiálu na účet 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112
6) Účtovanie inventarizačného rozdielu materiálu - manka nad normu 582 / 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501
7) Zúčtovanie konečného zostatku materiálu 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112 / 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501
8) Zúčtovanie začiatočného stavu tovaru na účet 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504 / 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132
9) Účtovanie inventarizačného rozdielu tovaru - prebytok tovaru 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504 / 688
10) Zúčtovanie konečného zostatku tovaru 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132 / 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504

V účtovnej skupine 50 je zahrnutý účet 502 Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový - daňový) 502 – Spotreba energie, kde sa účtuje o spotrebe elektriny, vody, plynu, pary. Ostatné neskladovateľné dodávky sú zahrnuté pod účtom 503 Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový - daňový) 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok. Pri obdržaní faktúry sa spotreba energie účtuje priamo do nákladov na stranu Má dať a súvzťažný účet je príslušný dodávateľ 321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321. Rovnakým spôsobom sa účtuje aj na skupinovom účte 51 – Služby, kde sa evidujú náklady na spotrebované služby.
Účtovná skupina 52 – Mzdové náklady bola bližšie rozvedená v kapitole venovanej účtovnej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy.
V rámci účtovnej skupiny 53 – Dane a poplatky sa účtujú dane a poplatky, ktoré majú nákladový charakter. Obsahuje účty pre cestnú daň, dane z nehnuteľností, účet ostatných daní a poplatkov.

Účtovanie účtovnej skupiny 53 – Dane a poplatky
1) Cestná daň - predpis 531 Účet 531 - Daň z motorových vozidiel (Nákladový - daňový) 531 / 345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
2) Daň z nehnuteľností - predpis 532 Účet 532 - Daň z nehnuteľností (Nákladový - daňový) 532 / 345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
3) Úhrada cestnej dane z BÚ 345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
4) Úhrada dane z nehnuteľností 345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Účtovná skupina 54 – ostatné prevádzkové náklady zahŕňa prevádzkové náklady, pre ktoré neboli vymedzené samostatné účtovné skupiny. Okre účtu 543 Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 majú všetky tieto účty svoje ekvivalenty medzi výnosovými účtami v účtovnej skupine 64 – Iné prevádzkové výnosy, a preto si pri ukážkach účtovania rozoberieme aj výnosové aj nákladové účty spolu.
541 Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 – Zostatková cena predaného HIM a NIM,
542 Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový - daňový) 542 – Predaný materiál,
543 Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 – Dary,
544 Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - daňový) 544 – Zmluvné pokuty a penále,
545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545 – Ostatné pokuty a penále,
546 Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový - nedaňový) 546 – Odpis pohľadávky,
548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548 – Ostatné prevádzkové náklady.
641 Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641 - Tržby z predaja HIM a NIM,
642 Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový - daňový) 642 – Tržby z predaja materiálu,
644 Účet 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový - daňový) 644 – Zmluvné pokuty a penále,
645 Účet 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový - nedaňový) 645 – Ostatné pokuty a penále,
646 Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový - daňový) 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok,
648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648 – Ostatné prevádzkové výnosy.
Na účte 541 Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 sa účtuje zostatková cena predaného HIM a NIM, čiže rozdiel medzi obstarávacou cenou a vytvorenými oprávkami. Súvzťažným účtom je príslušný účet oprávok. Tržby z predaja investičného majetku sa zaúčtujú na účte 641 Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641 so súvzťažným účtom pohľadávok 311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311, 315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315. Pokiaľ sú tieto tržby nižšie ako zostatková cena majetku, tak tento rozdiel je pripočítateľnou položkou k dani z príjmov. Rovnaké pravidlá platia aj pri predaji materiálu – účty 542 Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový - daňový) 542/ 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112, 642 Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový - daňový) 642/ 311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311 alebo 315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315. Na účte 543 Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 – Dary sa sleduje bezhotovostné odovzdávanie majetku podniku na tretie osoby. V analytickej evidencii je nutné sledovať tieto dary z daňového hľadiska. Súvzťažne sa na strane Dal zníži hodnota darovaného aktíva, prípadne zvýšia oprávky pri investičnom majetku. Účet 546 Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový - nedaňový) 546 – Odpis pohľadávky bol popísaný pri zúčtovacích vzťahoch. Účtuje sa tu vtedy, ak podnik upustí od vymáhania danej pohľadávky. V prípade, že dlžník uhradí pohľadávku, ktorá už bola odpísaná, tak sa tento výnos zaúčtuje na účet 646 Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový - daňový) 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok.

Účtovanie účtovných skupín 54 – iné prevádzkové výnosy a 64 – Iné prevádzkové náklady
1) Tržby z predaja hmotného investičného majetku  315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315 / 641 Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
2) Zaúčtovanie zostatkovej ceny predaného HIM  541 Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 / 08x
3) Tržby z predaja materiálu 315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315 / 642 Účet 642 - Tržby z predaja materiálu (Výnosový - daňový) 642
4) Výdaj materiálu zo skladu na predaj v obstarávacej cene 542 Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový - daňový) 542 / 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112
5) Zúčtovanie začiatočného stavu materiálu na účet 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501
6) Účtovanie inventarizačného rozdielu materiálu - manka nad normu
7) Zúčtovanie konečného zostatku materiálu
8) Poskytnutý dar inému subjektu
a) v hotovosti 543 Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211
b) vo forme HIM 543 Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 08x
c) vo forme materiálu 543 Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112
9) Odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania 546 Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový - nedaňový) 546 / 311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311
10) Prijatá úhrada za odpísanú pohľadávku 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 646 Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový - daňový) 646

Účtovanie na účtoch účtovnej skupiny 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov: S účtom 551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 – Odpisy HIM a NIM sme sa stretli už v účtovnej triede 0 – Investičný majetok. Účtujeme sem účtovné odpisy podľa podnikom zvoleného účtovného plánu a protistranou je príslušný účet oprávok 07x alebo 08x. Ostatné účty tejto skupiny majú svoje korešpondenčné výnosové účty a opäť si ich účtovanie popíšeme súčasne, pričom sa budeme venovať iba rezervám a opravným položkám. Pre tvorbu rezerv sú určené dva účty 552 – Tvorba zákonných rezerv a 554 – Tvorba ostatných rezerv, kde pod pojmom zákonné vystupujú daňovo uznateľné rezervy. Protiúčtom sú účty rezerv 451 Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasivní) 451, 454, 459 Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní) 459. Daňové hľadisko je následne zohľadnené aj pri zúčtovaní (rozpúšťaní) rezerv na účtoch 652 – Zúčtovanie zákonných rezerv a 654 – Zúčtovanie ostatných rezerv. Keďže účet 552 znižuje daňový základ, tak z toho vyplýva, že účet 662 Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662 daňový základ zvyšuje. Účet 554 - Tvorba ostatných rezerv daňový základ neznižuje, tak ani rozpúšťanie týchto rezerv na účte 654 nebude základ dane zvyšovať. Účet 557 Účet 557 - Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (Nákladový - nedaňový) 557 – Tvorba opravných položiek je vytváraný v súlade so zásadou opatrnosti a účtuje sa na ňom o tvorbe opravných položiek k investičnému majetku, zásobám, pohľadávkam, a to v tých prípadoch, keď existuje riziko poklesu ich trhovej ceny alebo riziko z nezaplatenia. Účtovne sa pokles ceny premieta na strane Má Dať účtu 559 a na strane Dal účtov účtovnej skupiny 09 – Opravné položky k investičnému majetku, účtovnej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám a účtovnej skupiny 39 – Opraná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie. Ak pominú riziká z poklesu ceny alebo nezaplatenia, tak sa vytvorené opravné položky rozpúšťajú do výnosov na účet 659 – Zúčtovanie opravných položiek.

Účtovanie na účtoch účtovných skupín 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov a 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek prevádzkových výnosov
1) Odpisy IM podľa odpisového plánu:
a) nehmotného IM 551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 07x
b) hmotného IM 551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 08x
2) Účtovanie zostatkovej ceny IM pri jeho vyradení v dôsledku opotrebenia 551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 07x, 08x
3) Tvorba zákonnej rezervy 552 / 451 Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasivní) 451
4) Tvorba ostatných rezerv 554 / 459 Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní) 459
5) Zúčtovanie - čerpanie zákonnej rezervy 451 Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasivní) 451 / 652
6) Zúčtovanie - čerpanie ostatných rezervy 459 Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasivní) 459 / 654
7) Tvorba opravnej položky pri prechodnom znížení ceny:
a) nehmotného IM 559 / 091 Účet 091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091
b) hmotného IM 559 / 092 Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092
c) pohľadávok 559 / 391 Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní) 391
8) Rozpustenie opravných položiek - pominul dôvod tvorby
a) nehmotného IM 091 Účet 091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091/  659
b) hmotného IM 092 Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092 / 659
c) pohľadávok 391 Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasivní) 391 / 659
Účtovanie finančných nákladov a výnosov
Finančné náklady a aj finančné výnosy sa účtujú na dvoch skupinových účtoch v každej účtovnej triede.
56 – Finančné náklady
561 Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový - daňový) 561 – Predané cenné papiere a vklady
562 Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562 – Úroky
563 Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový - daňový) 563 – Kurzové straty
568 Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový - daňový) 568 – Ostatné finančné náklady
57 – Rezervy a opravné položky finančných nákladov
574 – Tvorba rezerv
579 Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový - daňový) 579 – Tvorba opravných položiek
66 – Finančné výnosy
661 Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový - daňový) 661 - Tržby z predaja cenných papierov a vkladov
662 Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662 – Úroky
663 Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový - daňový) 663 – Kurzové zisky
665 Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový - daňový) 665 – Výnosy z finančných investícií
666 Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový - daňový) 666 – Výnosy z krátkodobého fin. majetku
668 Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový - daňový) 668 – Ostatné finančné výnosy
67 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek finančných výnosov
674 – Zúčtovanie rezerv
679 – Zúčtovanie opravných položiek

Na účte 561 Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový - daňový) 561 – Predané cenné papiere a vklady sa účtuje úbytok cenných papierov a vkladov pri ich predaji, a to v cene, v ktorej sa viedli na príslušných účtoch účtovnej skupiny 06 – Finančné investície alebo 25 – Krátkodobý finančný majetok, odkiaľ sú zároveň súvzťažné účty. Tržby získané pri predaji sa zaúčtujú na účet 661 Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový - daňový) 661. Porovnaním účtov 551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 a 661 Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový - daňový) 661 dostaneme zisk alebo stratu, ktorú sme dosiahli pri predaji cenných papierov a vkladov.
Na účte 562 Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562 – Úroky sa sledujú všetky úroky, ktoré platí podnik bankám za poskytnutie úveru, prípadne iným subjektom za poskytnutie finančnej výpomoci. Súvzťažným účtom je 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 – BÚ alebo 379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379 – Iné záväzky. Prijaté úroky sa účtujú na výnosovom účte 662 Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662 – Úroky.
Účet 563 Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový - daňový) 563 – Kurzové straty je určený na účtovanie strát z prepočtu cudzej meny na slovenskú menu, ktoré vzniknú:
• v priebehu účtovného obdobia – pri inkase pohľadávok, úhrade záväzkov, pri predaji fin. investícií. Kurzové straty sa zaúčtujú na stranu Má dať účtu 563 Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový - daňový) 563 a v prospech účtov pohľadávok, záväzkov a účtov 231 Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasivní) 231, 232 Účet 232 - Eskontné úvery (Pasivní) 232, 241 Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasivní) 241, 249 Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasivní) 249 a účtovnej skupiny 06 – Finančné investície.
• pri uzatváraní účtovných kníh – z prepočtu zostatkov účtov účtovných skupín 21, 22, 25 a 26 kurzom NBS stred k 31.12. daného roka.
Analogicky sa na účte 663 Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový - daňový) 663 – Kurzové zisky účtuje o ziskoch z prepočtu mien (na stranu dal účtu 663 Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový - daňový) 663 a Má dať spomínaných účtov). Rezervy a opravné položky pri finančnej činnosti účtujú rovnakým spôsobom ako pri prevádzkovej činnosti.

Účtovanie finančných výnosov a nákladov
1) Tržby z predaja cenných papierov 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 661 Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový - daňový) 661
2) Úbytok predaných cenných papierov 561 Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový - daňový) 561 / 061 Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktivní) 061
3) Účtovanie kurzovej straty
a) pri predaji CP v priebehu roka 563 Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový - daňový) 563 / 06x
b)pri inkase pohľadávky 563 Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový - daňový) 563 / 311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311
c) pri úhrade záväzku 563 Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový - daňový) 563 / 321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321
d) z prepočtu zostatkov finančných účtov kurzom NBS k 31.12. 563 Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový - daňový) 563 / 21x, 22x, 26x
4) Účtovanie kurzového zisku
b)pri inkase pohľadávky 31x, 35x, 378 Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) 378 / 663 Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový - daňový) 663
c) pri úhrade záväzku 32x, 36x, 379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379 / 663 Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový - daňový) 663
d) z prepočtu zostatkov finančných účtov kurzom NBS k 31.12. 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211 / 663 Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový - daňový) 663
5) účtovanie platených úrokov 562 Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562 / 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379
6) Prijaté úroky 315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315, 378 Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) 378, 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 662 Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662


Inzerce ∇

Účtovná trieda 6 Výnosy

Výnosy sú peňažným ekvivalentom realizovaných výkonov - predaj tovaru, výrobkov služieb a znamenajú nárast majetku podniku alebo pokles jeho záväzkov. Výnosy účtujeme narastajúcim spôsobom počas celého obdobia, z ktorým vecne a časovo súvisia. Vznik a zvýšenie výnosov účtujeme na stranu Dal príslušného výnosového účtu, zníženie na stranu Má dať. Konečný stav výnosových účtov sa na konci obdobia prenáša na účet 710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710 – Účet ziskov a strát.

Podobne ako pri nákladoch aj členenie výnosov umožňuje identifikovať výnosy za jednotlivé činnosti podniku.

Členenie výnosov v účtovej osnove
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu vnútropodnikových zásob
62 – Aktivácia
64 – Iné prevádzkové výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek do prevádzkových výnosov
66 – Finančné výnosy
67 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek do finančných výnosov
68 – Mimoriadne výnosy
69 – Prevodné účty

Účtovanie prevádzkových výnosov
Na účtovanie prevádzkových výnosov je v účtovnej osnove vymedzených päť účtovných skupín 60, 61, 62, 64 a 65. Prevádzkové výnosy sú výnosy súvisiace s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami podniku.
Na účtoch účtovnej skupiny 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar sa účtuje o výnosoch z predaja tovaru, služieb a vlastných výrobkov. Obsahuje účty:
601 Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový - daňový) 601 – Tržby za vlastné výrobky,
602 Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový - daňový) 602 – Tržby z predaja služieb,
604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604 – Tržby za tovar.
Najdôležitejšou otázkou účtovania na týchto účtoch je rozhodnutie o okamihu kedy vzniká výnos. Samotné účtovanie je jednoduché:
Účtovanie účtovnej skupiny 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
1) Vystavená faktúra za predané výrobky
a) cena výrobkov 2 500 Sk 601 Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový - daňový) 601
b) DPH na výstupe 575 Sk 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
c) fakturovaná suma 3 025 Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktivní) 025 Sk 311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311
2) Tržby v hotovosti za poskytnuté služby
a) cena výrobkov 1 000 Sk 602 Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový - daňový) 602
b) DPH na výstupe 230 Sk 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
c) cena s DPH 1 230 Sk 311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311
3) Vystavená faktúra za predaný tovar
a) cena výrobkov 3 000 Sk 604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604
b) DPH na výstupe 690 Sk 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
c) fakturovaná suma 3 690 Sk 311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311
3) Zľava z ceny poskytnutá odberateľom pri predaji
tovaru vo výške 5%
a) znížená výška tržieb 150 Sk 604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604
b) zníženie DPH 34,50 Sk 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
c) zníženie pohľadávky voči odberateľom 184,50 Sk 311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311
3) Uznaná uplatnená reklamácia výrobku
a) znížená výška tržieb 500 Sk 601 Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový - daňový) 601
b) zníženie DPH 115 Sk 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
c) zníženie pohľadávky voči odberateľom 615 Sk 311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311
Účtovanie na účtoch účtovnej skupiny 61 – Zmena stavu vnútropodnikových zásob eliminuje vplyv nákladov vynaložených vo výrobe na hospodársky výsledok. Treba poznamenať, že dochádza k výnosom, ale na druhej strane nedochádza k peňažným príjmom. Postupne ako sa z materiálu stáva polotovar alebo výrobok, tak narastá aj vyprodukovaná a pridaná hodnota, čo je potrebné zohľadniť v účtovníctve. Prevod z jednej výrobnej fázy do druhej možno účtovať prostredníctvom účtov účtovnej skupiny 61 alebo priamo na účty 121 Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121 – Nedokončená výroba, 122 Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktivní) 122 – Polotovary vlastnej výroby, 123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123 – Výrobky. Toto účtovanie závisí aj od spôsobu účtovania zásob. Pri spôsobe A účtovania zásob sa v priebehu roka účtujú prírastky a úbytky zásob na účty účtovnej skupiny 61 a súvzťažne na účty 12x. Pri spôsobe B sa účtuje zmena stavu zásob vlastnej výroby až pri uzatváraní účtovných kníh. Treba si všimnúť, že na týchto účtoch sa účtuje na obidvoch stranách.

Účtovanie účtovnej skupiny 61 pri spôsobe A účtovania zásob
1) Prijatie na sklad vlastných výrobkov z výroby
(vo výrobných cenách) 123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123 613 Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový - daňový) 613
2) Vyskladnenie výrobkov zo skladu pri predaji
(vo výrobných cenách) 613 Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový - daňový) 613 123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123
Podobne sa účtuje na účtoch 611 Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový - daňový) 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby, 122 Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktivní) 122 – Polotovary vlastnej výroby.

Účtovanie účtovnej skupiny 61 pri spôsobe B účtovania zásob
účtovanie na začiatku roka
1) Preúčtovanie začiatočného stavu zásob 12x 701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701
účtovanie pri uzatváraní účtovných kníh
2) Prevod začiatočného stavu na účty 61x 61x 12x
3) Zaúčtovanie stavu zásob zisteného pri inventarizácií 12x 61x

Účtovná skupina 62 – Aktivácia zahŕňa účty na aktivovanie výkonov uskutočnených vlastnou činnosťou pre potreby podniku. Ak si podnik vyrobí materiál, tovar, investičný majetok a vznikli mu náklady, ktoré si zaúčtoval, musí túto hodnotu zaúčtovať aj do výnosov a zvýšiť hodnotu majetku. Tým sa eliminuje vplyv nákladov spotrebovaných na aktiváciu na hospodársky výsledok a zvyšujú sa aktíva podniku (zásoby, IM). Na oceňovanie aktivovaných výkonov sa používajú vlastné náklady.
Aktivácia výkonov sa účtuje ne účty:
621 Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový - daňový) 621 – Aktivácia materiálu a tovaru,
622 Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový - daňový) 622 – Aktivácia vnútropodnikových služieb,
623 Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový - daňový) 623 – Aktivácia nehmotného investičného majetku,
624 Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový - daňový) 624 – Aktivácia hmotného investičného majetku.
Postup účtovania aktivácie materiálu a tovaru závisí od spôsobu účtovania zásob. Pri spôsobe A sa aktivácia účtuje na strane Dal účtu 621 Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový - daňový) 621 a súvzťažne na strane má dať účtov zásob materiálu alebo tovaru. Pri spôsobe B účtovania zásob sa aktivácia materiálu a tovaru účtuje na účte 621 Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový - daňový) 621 súvzťažne na účtoch 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 resp. 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504 spotreby materiálu a predaného tovaru. Aktivácia investičného majetku sa účtuje na strane Dal účtov 623 Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový - daňový) 623 a 624 Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový - daňový) 624 súvzťažne na účtoch 041 Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 a 042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 - obstaranie investícií.

Účtovanie aktivácie
1) Aktivácia materiálu vyrobeného vo vlastnej réžií a prevzatého na sklad
a) pri spôsobe A účtovania zásob 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112 621 Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový - daňový) 621
b) pri spôsobe B účtovania zásob 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 621 Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový - daňový) 621
2) Aktivácia HIM vyrobeného vo vlastnej réžií 42 624 Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový - daňový) 624
Účtovná skupina 64 – Iné prevádzkové výnosy obsahuje niekoľko účtov na zachytenie rôznorodých prevádzkových výnosov. Ide o výnosy z takých činnosti podniku, ktoré nepatria medzi jeho hlavné činnosti. Sú zrkadlovým obrazom účtov iných prevádzkových nákladov účtovnej skupiny 54, kde bolo zobrazené ich účtovanie.
Na účtoch skupiny 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek prevádzkových výnosov sa účtuje zúčtovanie rezerv a opravných položiek do výnosov pri ich použití alebo rozpustení. Rovnako ich zrkadlové účty sú nákladové účty účtovnej skupiny 55.
Účtovanie finančných výnosov bolo popísané pri finančných nákladoch.

Výsledok hospodárenia
– základný ekonomický ukazovateľ činnosti ú. j. . Zistíme porovnaním nákladov a výnosov. Môže byť zisk alebo strata.
 
Podľa oblasti činnosti vykonávanej ú. j. rozoznávame VH:
a)  z hospodárskej činnosti – účt. skupiny (60 až 65) – minus (50 až 55)
b)  z finančnej činnosti – účt. skupiny (66 až 67) – (56 až 57)
c)  z mimoriadnej činnosti – účt. skupiny 68 – 58
 
VH z hosp. činnosti + VH z fin. činnosti = VH z bežnej činnosti
 
VH ú. jednotky zistíme z účtovníctva porovnaním konečných stavov účtov účt. triedy 5 a účt. triedy 6 na účte 710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710 – ÚzaS.
Okrem tohto spôsobu zisťujeme VH aj neúčtovným spôsobom, najmä na účely stanovenia základu dane z príjmov. Jeho schéma je takáto:
 
VH zistený z podkladov účtovníctva
+ položky zvyšujúce základ dane
 - položky znižujúce základ dane
 = VH pred zdanením
 
Položky zvyšujúce základ dane – napr. rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi (ak sú účt. odpisy vyššie ako daňové), kladný rozdiel medzi zostatkovou a predajnou cenou DM, daň z darovania, …
 
Položky znižujúce základ dane – zrušenie ostatných rezerv a opravných položiek ich zúčtovanie do výnosov a prijaté dary od iných právn. osôb,…
 
Výnosy z hosp. č. – Náklady na hosp. č. = VH z hosp. č.
Finančné Výnosy – Finan. Náklady = VH z finan. č.

Mimoriadne Výnosy – Mimor. Náklady = VH z mimor. č.

VH z hosp. č. + VH z fin. č. + VH z mimor. č. = VH před zdanením
 
VH, ktorý podnik dosiahne v bežnom roku sa vždy rozdeľuje a uhrádza až v nasledujúcom roku. Platí:
-  ak sú náklady > ako výnosy = strata
-  ak sú náklady < ako výnosy = zisk

Kategórie

S tématom 'Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia.' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výnosov z hospodárskej činnosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva
33 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovna-trieda-5-Naklady-Uctovna-trieda-6-Vynosy-Vysledok-hospodarenia-&idc=66

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.