Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovná osnova od 01.01.2018

| Eva Mihalíková, Margaréta Kuniková

Tlačiteľná verzia účtovné osnovy zadarmo na stiahnutie

Účtovná osnova je prehľadný a logicky usporiadaný zoznam všetkých účtov, ktoré je možné pri vedení účtovníctva používať. Možno v nej nájsť osobitné účty, na ktorých sa účtuje o budovách, základom imaní, nevyplatených mzdách, tržbách a pod.

Pri vedení účtovníctva sa robia rôzne účtovné zápisy na jednotlivé účty. Ide o akési zaznamenávanie všetkého, čo sa u podnikateľa (organizácii) vykoná prostredníctvom účtov. Preto výber účtov, na ktorých sa bude účtovať daný pohyb alebo transakcia závisí od konkrétneho prípadu. V účtovníctve sa používa mnoho účtov, pričom na každom sa účtuje o rovnakom obsahu.

Príklad: Peniaze v hotovosti sa účtujú len na účte 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211-Pokladnica, o tržbách za tovar sa účtuje na účte 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604-Tržby za tovar. Ak subjekt príjme tržbu za predaj tovaru v hotovosti, túto skutočnosť musí zaúčtovať na oboch z predchádzajúcich účtov, tzn. 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211/ 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604, zvýši sa tak zostatok na účte 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 a tiež sa zvýši výška tržieb za tovar evidovaných na účte 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604.

Treba rozlišovať medzi účtovnou osnovou a medzi rámcovou účtovnou osnovou: v praxi sa medzi týmito dvoma pojmami veľmi nerozlišuje a pre obe z nich sa používa spoločný výraz „účtovná osnova“. Rámcová účtovná osnova obsahuje desať tried, každá z nich má desať skupín a každá skupina má desať účtov. Niektoré tieto účty sú určené na aktíva, iné na pasíva alebo účty s premenlivým zostatkom. Podľa druhu môžu byť súvahové alebo výsledkové, čo závisí aj od účtovnej triedy. V prípade oboch účtovných osnov je možné vytvárať analytické účty, ktoré podrobnejšie rozčleňujú nahradené syntetické účty na akési podúčty.

Príklad: účtovanie bankového účtu v prípade ak subjekt využíva dva bankové účty vytvoríme dva podúčty 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221.100 - Bankový účet v banke A, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221.200 – Bankový účet v banke B.

Príklad: V súlade s postupmi účtovania by mala účtovná jednotka vytvárať analytické účty napríklad k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín dlžníkov.

Inzercia ∇


 

Rámcová účtová osnova

Účtový rozvrh

Tvorca

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

účtovná jednotka (napr. konkrétna s.r.o.)

Možnosť dopĺňania vlastných syntetických účtov

nie

áno ale okrem účtovej triedy nákladov a účtovej triedy výnosov

Analytické účty

neobsahuje

môže obsahovať v súlade s postupmi účtovania

Zoznam účtov účtovnej osnovy a aj východiskový zoznam účtov rámcovej účtovej osnovy stanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky svojimi opatreniami, ktoré stanovujú odlišné účtovné osnovy napr. pre podnikateľov, banky, poisťovne, neziskové organizácie, obce a mnohé iné subjekty. Pre bežných podnikateľov, účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, je v súvislosti s účtovnou osnovou smerodajné opatrenie Ministerstva financií SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Súčasťou týchto postupov je Rámcová účtovná osnova, ktorú je možné dopĺňať. Naposledy bolo toto Opatrenie novelizované ku dňu 1. januára 2018 č. MF/14776/2017-74

Triedy účtovnej osnovy:

  • Účtová trieda 0 - dlhodobý majetok
  • Účtová trieda 1 - zásoby
  • Účtová trieda 2 - finančné účty
  • Účtová trieda 3 - zúčtovacie vzťahy
  • Účtová trieda 4 - kapitálové účty a dlhodobé záväzky
  • Účtová trieda 5 - náklady
  • Účtová trieda 6 - výnosy
  • Účtová trieda 7 - uzávierkové účty a podsúvahové účty

 

 Kompletný prehľad účtov účtovnej osnove nájdete v časti Účtovná osnova

 


Autor: Eva Mihalíková, Margaréta Kuniková

Inzercia ∇Kategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovníctvo pre začiatočníkov

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovna-osnova-od-01-01-2018&idc=320

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.