Účtovná dokumentácia, účtovné zápisy a účtovné knihy v podvojnom účtovníctve

Účtovnú dokumentáciu tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov, ktoré sa v účtovnej jednotke vytvárajú v zmysle zákona. Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo ako systém účtovných záznamov.

 

Účtovný záznam: údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia.

Obsah a forma účtovného záznamu

Obsah tvoria informácie, ktoré sa týkajú predmetu účtovníctva a ktoré sa týkajú spôsobu vedenia účtovníctva

(viažu sa k použitej účtovnej technike v danom účtovnom období v danej účtovnej jednotke)

 

Účtovné záznamy, ktoré sa týkajú predmetu účtovníctva:

1) účtovné doklady

2) účtovné zápisy

3) účtovné knihy

4) odpisový plán

5) inventúrne súpisy

6) účtový rozvrh

7) účtovná závierka

8) výročná správa

 

Inzerce ∇

Účtovné záznamy, ktoré sa týkajú spôsobu vedenia účtovníctva

1) účtovný záznam vykonávaný ručne

2) účtovný záznam vykonávaný pomocou prostriedkov výpočtovej alebo inej techniky

 

Forma účtovného záznamu:

• písomná (čitateľný obsah)

• technická (elektronický, optický, ale vždy prevoditeľný do písomnej formy)

 

Z hľadiska rozsahu informácií, ktoré sú obsahom účtovného záznamu

• jednotlivý (informácie o jednej skutočnosti)

• súhrnný (informácie o viacerých rovnorodých skutočnostiach)

 

Z hľadiska obsahu informácií (vecné hľadisko)

Účtovným záznamom sú:

účtovné doklady

účtovné knihy

účtovná závierka

účtovný zápis

podpisový záznam

 

Účtovný doklad je prvotný účtovný záznam hospodárskej a účtovnej operácie, je medzičlánkom medzi účtovným prípadom a účtovným zápisom, zabezpečuje preukazateľnosť účtovníctva a účtovnej závierky.

Funkcie účtovných dokladov:

1) Dokladujú (dokumentujú) účtovné prípady

2) Sú prostriedkom na overenie správnosti vedenia účtovníctva

Členenie účtovných dokladov:

1) Podľa vecného obsahu: vonkajšie (vzťah ÚJ s okolím), vydané (FAO), prijaté (FAD), vnútorné (interné)

2) Podľa počtu zachytených účtovných prípadov: jednotlivé, zberné (súhrnné)

 

Účtovný doklad je preukazateľúčtovný záznam, ktorý musí obsahovať:

1) Označenie účtovného dokladu

2) Obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov

3) peňažnú sumu alebo údaj o cene za jednotku a údaj o množstve

4) dátum vyhotovenia účtovného dokladu

5) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je totožný s dátumom

vyhotovenia účtovného dokladu

6) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový

záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie

7) označenie účtov, na ktoré sa účtovný prípad zaúčtuje, ak to nevyplýva

z programového vybavenia

 

Spracovanie účtovných dokladov:

Pohyb účtovných dokladov od ich príchodu do účtovnej jednotky až po ich úschovu sa nazýva obeh účtovných dokladov.

Proces spracovania účtovných dokladov:

1) Triedenie a číslovanie účtovných dokladov

2) Preskúmanie účtovných dokladov (kontrola vecnej a formálnej správnosti)

3) Určenie a zapísanie účtovacieho predpisu (predkontácia)

4) Zaúčtovanie účtovného dokladu (podpisový záznam osoby, ktorá vykonala zaúčtovanie)

5) Archivovanie účtovných dokladov

 

Účtovné knihy

V účtovných knihách sa účtujú účtovné prípady vznikajúce v priebehu účtovného obdobia. Účtovné zápisy musia byť preukázateľné a vykonané spôsobom zabezpečujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Priebežné zaznamenávanie účtovných zápisov v účtovných knihách (minimálne mesačne).

Úplnosť vedenia účtovníctva v účtovných knihách musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady, ktoré vznikli v účtovnom období.

Účtovné zápisy sa musia usporiadať z 2 hľadísk:

• chronologicky (časovo)

• systematicky (z vecného hľadiska sa spájajú rovnorodé účtovné zápisy pri zachovaní časového poradia ich vzniku)

Účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva

1) Denník (chronologické zápisy) 1) Denník

2) Hlavná kniha (systematické zápisy) 2) Hlavná kniha

3) Knihy analytickej evidencie

Denník je účtovná kniha, v ktorej sa usporiadajú účtovné zápisy z hľadiska času a ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období.

Hlavná kniha je účtovná kniha, v ktorej sa usporiadajú účtovné zápisy z vecného hľadiska a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, VI, nákladov a výnosov v účtovnom období.

Hlavná kniha musí obsahovať minimálne:

1) Stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa otvára hlavná kniha.

2) Súhrnné obraty strany MD a D jednotlivých účtov minimálne za kalendárny mesiac.

3) Zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Hlavnú knihu tvoria všetky syntetické a analytické účty, ktoré účtovná jednotka v účtovnom období používa a sú uvedené v jej účtovom rozvrhu. Účtovná jednotka nesmie účtovať na účtoch, ktoré nie sú uvedené v účtovom rozvrhu a nesmie zriaďovať účty mimo účtovných kníh.

Denník obsahuje tie isté účtovné prípady ako hlavná kniha usporiadané chrolologicky. Denník má kontrolnú funkciu vo vzťahu k hlavnej knihe, preukazuje sa ním úplnosť účtovných zápisov a správnosť zaúčtovania do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.

Druhy denníkov napr.:

1) Pokladničný denník

2) Denník prijatých (dodávateľských) faktúr

3) Denník odoslaných (vystavených) faktúr

Kategórie

S tématom 'Účtovná dokumentácia, účtovné zápisy a účtovné knihy v podvojnom účtovníctve' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - všeobecné znalosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku (9)

#1  darika 26.09.2012, 15:20

prosim vás naša firma vedie účtovníctvo v technickej forme, ale účtovníčka vedie k tomu účtovníctvu evidenciu v exeli, čiže nevie vyhodiť z účtovníctva napríklad saldo účtu, alebo saldo DFA, môj názor je , že to nie je správne, prosím aký je váš názor

#2  Ing. Eva Mihalíková 26.09.2012, 16:28

Viesť evidenciu v exceli síce je možné, ale vaša účtovníčka by musela mať slušne "zmaknutý" excel aby vedela všetko rýchlo vyhodnocovať. V súčasnosti je na trhu množstvo účtovných programov, ktoré umožňujú viesť súčasne s účtovníctvom i potrebné evidencie, hlavne z dôvodu prehľadnosti a rýchlosti výstupov. Viesť evidencie v exceli podľa môjho názoru nie je správne, ja osobne si to neviem ani predstaviť.

#3  darika 26.09.2012, 16:35

ďakujem za odpoveď, ale toto tvrdím aj ja , ale účtovníčku neviem presvedčiť , že to nie je možné ani zo zákona. čítala som § 31 zákona o účtovníctve kde je to napísané, ale nie dosť jasne, odpovedali mi aj z daňového úradu s odvolávkou na § 31 ods. 5 , a aj v tomto článku som sa dočítala, že účtovníctvo sa môže viesť dvoma spôsobmi: písomnou a technickou a technická musí byť prevoditeľná do čitateľnej formy. ale čitateľná forma je aj v exeli takže potrebujem jednoznačnú odpoveď , ďakujem

#4  Ing. Eva Mihalíková 26.09.2012, 20:20

Áno je to tak, účtovníctvo je možné viesť aj písomne nie len technicky a tá excelovská evidencia je v podstate skoro ako písomná forma evidencie, tým pádom vlastne žiadne nariadenie Vaša účtovníčka neporušuje. S tým saldom účtov a DFA je to čiste na zamestnávateľovi, ja by som Vám radila pýtať si ho čo možno najčastejšie a možno Vaša účtovníčka príde na to, že ten excel nemá zmysel.

#5  Sensitive 25.07.2014, 15:55

Dobrý deň, v texte sa spomínajú 3 výstupy z PÚ. Zákon o účtovníctve hovorí len o 2 povinných výstupoch v PÚ, a to sú denník a hlavná kniha - §12, ods. 1, pism. a), b). Aspoň, keď mi niečo neuniklo :-) Ostatná evidencia je pomocná, nepovinná a existuje množstvo kníh, ktoré účtovníčka vedie podľa svojej potreby, príp. stanovených vnútorných smerníc.

#6  Sensitive 25.07.2014, 16:02

Účtovníctvo tiež vediem v exceli, nakoľko účtovné programy sú finančne extrémne náročné :-) Tiež som sa mnohokrát stretla s chybami v programoch, ktoré neviete eliminovať bez zásahu admina dodávateľa - na rozdiel od excelu. Excel ovládam na úrovni expert, ponúka vynikajúce možnosti pre vedenie účtovníctva, nemám v ňom výstupy ako daňové priznanie a pod. Môže to byť pracnejšie, ale závisí od zručností, ako si tabuľky účtovníčka dokáže "naprogramovať" :-) Treba sa rozhodnúť, či sa "zviažete" do možností kupovaného SW.

#7  Excel9876 12.06.2019, 20:51

70-100€ za rocnu udrzbu programu sa mi zda fajn. Neviem aky financne extremne narocny program mate na mysli.

#8  Sensitive 20.10.2019, 10:42

Ak mate viac mensich klientov, musite si dokupovat dalsie rozsirovania a nove baliky - napr. pri pokladni - staci, ak si klient raz nakupi v zahranici za inu menu, napr. CZK a uz potrebujete dalsiu pokladnu. Takze oplati sa to mozno pri jednom velkom klientovi - ak uctujete firmu, kde ste napr. na TPP, ale pri vacsom pocte mensich sro-ciek je to fin. narocne. Z praxe viem, ze uctovnici, ktori pracuju na TPP si cez pracovny soft riesia aj svojich vlastnych klientov, a nikoho to 'neboli'. Ine je, ked ste na 'volnej nohe'. Vtedy skutocne zvazujete, co sa oplati.

#9  Robert S 25.05.2021, 09:33

Staci viest zoznam faktur v elektronickej podobe v ramci sftware uctovnictva, alebo musi byt kniha faktur aj v pisomnej podobe? Prijatych aj vyslych...

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovna-dokumentacia-uctovne-zapisy-a-uctovne-knihy-v-podvojnom-uctovnictve&idc=57

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.