Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie zmeniek

| Ing. Eva Mihalíková

Zmenka je krátkodobý cenný papier obsahujúci písomný záväzok zaplatiť určitú čiastku peňazí na určitom mieste v určitej dobe určitej osobe. Jedná sa o bezpodmienečný záväzok, tzn. že zaplatenie zmenky nesmie byť ničím podmienené, inak je považovaná za neplatnú.

Zmenka môže byť vystavená na akomkoľvek papieri, nie je nutné používať úradný formulár zmenky. Podmienkou pre platnosť zmenky je dodržanie všetkých náležitostí, ktoré sú obsiahnuté v zákone č 191/1950 Zb. zmenkový a šekový.

Rozlišujeme zmenky:

Vlastné = sú najjednoduchším typom zmenky medzi dvoma subjektami. Vystaviteľ ako zmenkový dlžník (trasant) zo zmenky a remitent ako veriteľ (oprávnený) zo zmenky. Vlastná zmenka je sľub vystaviteľa zmenky, že zaplatí zmenkovú sumu remitentovi.

Cudzie = predpokladajú tri subjekty, vystaviteľa, remitenta a zmenečníka (trasáta). Cudzia zmenka je príkaz vystaviteľa zmenky zmenečníkovi, aby zaplatil remitentovi. Zmenečník je povinný za zmenku zaplatiť až potom, keď tento príkaz akceptuje.

V účtovníctve rozlišujeme zmenky ako:

Cenné papiere – účtované na účtovných skupinách 06 – Dlhodobý finančný majetok alebo 25 Krátkodobé cenné papiere a Krátkodobý finančný majetok.

Zmenky ako platobné prostriedky – obstarávacou cenou je hodnota pohľadávky, ktorá sa zvyšuje o úrokový výnos. U dlžníka sa o týchto zmenkách účtuje na príslušných účtoch účtovných skupín 32 – Záväzky a 47 – Dlhodobé záväzky. Na strane veriteľa sa účtuje na príslušných účtoch účtovnej skupiny 31 – Pohľadávky /krátkodobé aj dlhodobé/.

 

Zjednodušený popis používania zmeniek:

 1. Dodávateľ pošle tovar zákazníkovi, ktorá dodávateľovi pošle naspäť zmenku. Odberateľ sľúbi zaplatiť 10 000 € do 3 mesiacov.
 2. Dodávateľ má väčšiu istotu, že odberateľ dlh zaplatí. Pre zvýšenie istoty môže dodávateľ trvať na tom, aby bola zmenka akceptovaná. Zmenka je akceptovaná vtedy, keď sa tretia strana (väčšinou banka) zaručí, že zmenku zaplatí, pokiaľ tak neučiní zákazník sám. Za akceptovanie zmenky (zmenečné ručenie) zaplatí zákazník poplatok.
 3. Dodávateľ môže počkať 3 mesiace a potom vybrať 10 000 € od zákazníka alebo od akceptačnej banky, pokiaľ zákazník nezaplatí. Môže však použiť zmenku k okamžitému získaniu peňazí tým, že ju predá, tzn. eskontuje zmenku v eskontnej banke. Eskont zmenky je predaj zmenky tretej strane za cenu menšiu než je jej nominálna hodnota. Dodávateľ môže predať zmenku banke za 9 800 € (diskont=200 €).
 4. V prípade eskontu zmenky eskontná banka v deň splatnosti predloží zmenku zákazníkovi k úhrade, pokiaľ tak neučiní, zaplatí akceptačná banka. Eskontná banka takto zarobí 200 € na 3 mesačnej pôžičke 9 800 €.

 

Zmenky obecne nenesú žiadny úrok. Pokiaľ sa však eskontujú, potom diskont, ktorý vznika môžeme označiť ako úrok z pôžičky za zmenku. Z diskontu je možné odvodiť príslušnú implikovanú úrokovú sadzbu pôžičky.

Zmenka sa vystavuje na zmenkovú čiastku obsahujúcu i dohodnutý úrok, ktorý je rozdiel medzi pôvodnou cenou pohľadávky či záväzku a zmenkovou pohľadávkou či záväzkom. Zmenku je možné postúpiť indosatárom alebo banke k eskontu. To znamená, že bude poskytnutý eskontný úver vo výške zmenkovej hodnoty, s ktorou si banka stráži úrok, ktorý je finančným nákladom účtovnej jednotky.

Inzercia ∇

Účtovanie zmenky ako cenného papieru (CP)

Suma

MD

D

 1. Nákup CP so splatnosťou 1 roku v nominálnej hodnote 103 000 €

100 000 €

256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

( 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211)

 1. Úhrada zmenky v okamihu splatnosti v nominálnej hodnote 103 000 €

100 000 €

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

( 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211)

256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256

            úrok

3 000 €

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

( 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211)

666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666

 

Účtovanie zmenky ako platobného prostriedku – pohľad dodávateľa tovaru a služieb – zmenky k inkasu

Suma

MD

D

 1. Vystavená faktúra

100 000 €

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602

( 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604)

DPH

20 000 €

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 1. Vystavenie zmenky – úhrada faktúry

120 000 €

312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

            úrok

3000

312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312

662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662

 1. Odberateľ uhradí zmenku

123 000 €

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

( 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211)

312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312

 1. Predložení zmenky k eskontu banke, dodávateľ nečakal na úhradu od odberateľa

123 000 €

313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313

312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312

 1. Banka poskytne dodávateľovi eskontný úver

120 000 €

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232

 1. Diskont banky (úrok z eskontného úveru)

3 000 €

562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562

232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232

 1. Banka

123 000 €

232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232

313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313

V prípade, že odberateľ neuhradí zmenku eskontnej banke, zmenka je vrátená dodávateľovi, ktorý uhradí eskontný úver a vrátenú zmenku bude účtovať v prospech účtu 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312 súvzťažne s účtom 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313

Pohľad odberateľa tovaru a služieb – zmenky na úhradu v závislosti na dobe splatnosti zmenky bude zmenkový záväzok účtovaný buď v prospech účtu 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322 – Zmenky na úhradu (splatnosť do 1 roka) alebo 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu (splatnosti nad 1 rok)

Text

Suma

MD

D

 1. Prijatá faktúra za tovar

DPH

100 000 €

20 000 €

131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktívny) 131

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

 1. Vydanie zmenky – úhrada faktúry

120 000 €

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322

             úrok

3 000 €

562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562

322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322

 1. Úhrada zmenky v lehote splatnosti

123 000 €

322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

( 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211)

Dodávateľ môže prijatou zmenkou uhradiť svoje záväzky. Prevedie zmenku rubopisom na indosatára. Stáva sa indosamentom a zostane mu ručiteľský záväzok z prevedenej (indosovanej) zmenky. Zmenka sa tak stane bežným obchodovateľným dlhovým cenným papierom.

Dodávateľ bude účtovať nasledujúcim spôsobom v prípade predaja zmenky:

Text

Suma

MD

D

 1. Prevod zmenky do dlhových CP s úmyslom zmenku predať alebo ňou uhradiť záväzok

123 000 €

253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253

312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312

 1. Predanie zmenky pri jej predaji indosatárovi

123 000 €

562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562

253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253

 1. Predaj zmenky – príjem na bankový účet

121 000 €

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661

 1. Priama úhrada záväzku zmenkou

123 000 €

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312

 V okamihu úhrady zmenky, pokiaľ nie je remitentom (veriteľom) zmenka vrátená, musí dlžník trvať na jej vrátení. Pokiaľ sa tak nestane, môže sa vystaviť nebezpečenstvu, že veriteľ zmenku predá a pokiaľ dlžník nepreukáže, že zmenku uhradil, musí ju uhradiť znova. Tento spôsob je v súčasnej dobe uplatňovaný pri súdoch na nedôsledných dlžníkov.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇Kategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Účtovanie zmeniek souvisí následujúcí účtovný test

Účtovanie zmeniek, 9 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-zmeniek&idc=141

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.