Účtovanie zálohových faktúr

V praxi sa bežne stretávame s určitou formou predfaktúr, ktoré sa vystavujú pred dodaním tovaru či služby a slúžia hlavne ako určitá poistka na zaplatenie tovaru/služby, keďže až po úhrade predfaktúr dôjde k dodaniu tovaru či vykonania služby. Väčšinou začínajúci účtovníci sa často pýtajú ako tieto predfaktúry, zálohové faktúry a ich iné formy zaúčtovať.

Dôležitým faktom je, že takýto dokument nevykazuje všetky povinné údaje, ktoré má mať daňový doklad (nebýva na nich rozpis DPH, dátum zdaniteľného plnenia, dátum dodania, atď.) a z tohto dôvodu sú takéto doklady považované za nedaňové doklady a neúčtuje sa o nich. Účtovná jednotka ich však môže a spravidla aj musí evidovať a účtovať hlavne o ich úhrade.

Podľa zákona o dani z príjmov je nutné faktúru vyhotoviť do 15 dní po prijatí platby pred dodaním tovaru/ služby.

Účtovný príklad

Spoločnosť ABC s.r.o. dohodne obchodnú spoluprácu so spoločnosťou XYZ s.r.o., v rámci obchodnej spolupráce sa jedná o sprostredkovanie predaja tovaru, dohodnutá suma za sprostredkovanie bola stanovená na 24 000 €, pričom spoločnosť ABC požaduje splatenie 50% vo forme zálohe vopred aby mohla uhrádzať výdavky spojené so sprostredkovaním predaja, sprostredkovanie bude uskutočnené do 15 dní od prijatí zálohy.  


Účtovanie u spoločnosti XYZ (odberateľ)

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Prijatá zálohová faktúra v sume 12 000 €

-

-

Uhradená záloha v sume 12 000 € - VBÚ

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Prijatá faktúra v sume 24 000 €

 

 

a)      Suma bez DPH 20 000 €

518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

b)      DPH 4 000 €

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Zúčtovanie uhradenej zálohy

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

Uhradenie zvyšnej sumy dodávateľovi - VBÚ

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221


 Účtovanie u spoločnosti ABC (dodávateľ)

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Zálohová faktúra v sume 12 000 € vystavená na spoločnosť XYZ

-

-

Uhradená záloha v sume 12 000 €

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324

Do 15 dní od úhrady vystavená riadna faktúra v sume 24 000 €

 

 

c)       Suma bez DPH 20 000 €

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

602 Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový - daňový) 602

d)      DPH 4 000 €

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zúčtovanie uhradenej zálohy

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

Uhradenie zvyšnej sumy od odberateľa - VBÚ

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

Inzerce ∇

 

2. možnosť: sprostredkovanie sa uskutoční po viac ako 15tich dňoch od vystavenia zálohovej faktúry

Účtovanie u spoločnosti XYZ (odberateľ)

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Prijatá zálohová faktúra v sume 12 000 €

-

-

Uhradená záloha v sume 12 000 € - VBÚ

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Prijatá faktúra v sume 12 000 €

 

 

a)      Suma bez DPH 10 000 €

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

b)      DPH 2 000 €

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Zúčtovanie uhradenej zálohy

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

Prijatá faktúra za sprostredkovanie

 

 

a)      Suma bez DPH 20 000 €

518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

b)      DPH 4 000 €

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Zúčtovanie poskytnutej zálohy

 

 

a)      Suma bez DPH -10 000 €

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

b)      DPH -2 000 €

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Úhrada zvyšku faktúry - VBÚ

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

Účtovanie u spoločnosti ABC (dodávateľ)

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Vystavená zálohová faktúra v sume 12 000 €

-

-

Uhradená záloha v sume 12 000 € - VBÚ

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324

Vydaná faktúra v sume 12 000 €

 

 

c)       Suma bez DPH 10 000 €

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324

d)      DPH 2 000 €

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zúčtovanie uhradenej zálohy

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

Vydaná faktúra za sprostredkovanie

 

 

c)       Suma bez DPH 20 000 €

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

602 Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový - daňový) 602

d)      DPH 4 000 €

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zúčtovanie poskytnutej zálohy

 

 

c)       Suma bez DPH -10 000 €

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324

d)      DPH -2 000 €

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Prijatá úhrada zvyšku faktúry - VBÚ

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

Kategórie

S tématom 'Účtovanie zálohových faktúr' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Náležitosti faktúry podľa zákona o DPH
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zálohových faktúr
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie preddavkov
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Účtovanie preddavkov

24. 11. 2011

V obchodnej praxi je častým javom, že dodávateľ od svojho odberateľa požaduje zaplatenie celej alebo čiastočnej úhrady za dohodnutú dodávku ešte pred jej rea...

Otázky a Diskusia k tomuto článku (3)

#1  Anton Kamody 31.03.2016, 15:30

Je uzavretá Koncesná zmluva na služby v odpadovom hospodárstve podľa Obchodného zákoníka na dobu určitú 20 rokov v ktorej nie je dohodnutá cena za jednotlivé dodávky v mernej jednotke. Verejný obstaravateľ (obec) ktorý nie je platcom poskytuje ( nemôže si odpočítať DPH) Koncesinárovi mesačný preddavok vždy do 5 dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške 59 000,-€. Koncesionár na tento trvalý mesačný preddavok nevystaví Verejnému obstaravateľovi faktúru s rozpisom poskytnutej služby v mesiaci na mernú jednotku + DPH, ale prijatú zálohovú platbu zučtuje ako 0 v svojom účtovníctve. Je takýto postup správny s hľadiska zákona. Ďakujem vopred za stanovisko.

#2  Jana Bratanova 31.01.2019, 19:40

Antone děkuji za extra informaci, tady jsem vykoumala ještě toto http://www.ipodnikatel.cz/Ucetnictvi-a-danova-evidence/jak-vystavit-zalohovou-fakturu.html

#3  Jana Bratanova 31.01.2019, 19:46

A i toto https://imboss.cz/jak-na-faktury/ - možná se někomu hodí :)

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-zalohovych-faktur&idc=234

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.