Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie výdavkov po zaplatení

| Eva Mihalíková

Zákon č. 595/2003 predpisuje  v §17 ods. 19 výdavky, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení.

Medzi  výdavky po zaplatení patria:

 • kompenzačné platby,
 • výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie,
 • výdavky (náklady) na marketingové štúdie a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka,
 • odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv
 • výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nespolupracujúceho štátu a po splnení povinností ustanovených v § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 pre daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje uvedené príjmy, ak mu takéto povinnosti vznikli,
 • výdavky (náklady) na poradenské služby a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1, 69.2, 70.1 a 70.22:
  •  69.1 – právne služby a právne poradenstvo
  •  69.2 – vedenie účtovných kníh vrátane mzdového účtovníctva, audit a daňové poradenstvo
  •  70.1 – vedenie firiem
  •  70.22 – poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky,zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby,
 • výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane; za výdavky (náklady) na sponzorské sa nepovažuje poskytnutie sponzorského pre športovca okrem športového reprezentanta,
 • výdavky (náklady) na reklamu poskytnuté daňovníkovi podľa § 12 ods. 3 písm. a), - tzv. charitatívna reklama,
 • daň z poistenia platená poistníkom a daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia podľa osobitného predpisu.

 

Účtovanie výdavkov po zaplatení

Postupy účtovania v PÚ neustanovujú osobitné účtovanie výdavkov, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení, z tohto dôvodu si musí každá účtovná jednotka stanoviť vlastný postup účtovania takýchto výdavkov v internej smernici.

Príklady účtovania

Text

MD

D

Nájomné za kancelárske priestory december 2020 - PFA

 

 

a)      základ dane

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518N

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321AE

b)      DPH 20%

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321AE

Úhrada nájomného za december v januári 2021 – VBÚ

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321AE

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Nevyfakturovaná dodávka – účtovné služby za mesiac december 2020

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518N

326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326

Faktúra za účtovné služby dátum dodania január 2021 - PFA

 

 

a)      základ dane

326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

b)      DPH 20%

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Úhrada faktúry za účtovné služby

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

POZN: 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321AE – analytická evidencia, dodávatelia náklad po zaplatení

 

Výdavky po zaplatení v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb

V prípade, že účtovná jednotka na konci účtovného obdobia zistí, že má v účtovníctve výdavky, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení, musí upraviť výsledok hospodárenia v daňovom priznaní. Výdavky po zaplatení budú tzv. pripočítateľnou položkou k základu dane, tzn. zvýšia základ dane a po ich úhrade v nasledujúcom účtovnom období budú tzv. odpočítateľnou položkou od základu dane, tzn. znížia základ dane.

V daňovom priznaní za rok 2020, uvedie tieto náklady, ktoré k 31.12.2020 nebudú uhradené do riadku 140 – Sumy, podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia.

Ak v roku 2021 dôjde k úhrade týchto nákladov, v daňovom priznaní za rok 2021 uvedie účtovná jednotka tieto náklady na riadku 270 – Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. Decembra 2014 podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods.19 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období.


Autor: Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Sadzby dane z príjmov pre príjmy za rok 2020 Sadzby dane z príjmov pre príjmy za rok 2020

29. 11. 2020, Eva Mihalíková Prehľad platných sadzieb dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2020... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-vydavkov-po-zaplateni&idc=432

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.