Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie výdavkov po zaplatení

| Eva Mihalíková

Zákon č. 595/2003 predpisuje  v §17 ods. 19 výdavky, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení.

Medzi  výdavky po zaplatení patria:

 • kompenzačné platby,
 • výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie,
 • výdavky (náklady) na marketingové štúdie a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka,
 • odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv
 • výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nespolupracujúceho štátu a po splnení povinností ustanovených v § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 pre daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje uvedené príjmy, ak mu takéto povinnosti vznikli,
 • výdavky (náklady) na poradenské služby a právne služby zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 69.1, 69.2, 70.1 a 70.22:
  •  69.1 – právne služby a právne poradenstvo
  •  69.2 – vedenie účtovných kníh vrátane mzdového účtovníctva, audit a daňové poradenstvo
  •  70.1 – vedenie firiem
  •  70.22 – poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky,zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby,
 • výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane; za výdavky (náklady) na sponzorské sa nepovažuje poskytnutie sponzorského pre športovca okrem športového reprezentanta,
 • výdavky (náklady) na reklamu poskytnuté daňovníkovi podľa § 12 ods. 3 písm. a), - tzv. charitatívna reklama,
 • daň z poistenia platená poistníkom a daň z poistenia z preúčtovaných nákladov poistenia podľa osobitného predpisu.

 

Účtovanie výdavkov po zaplatení

Postupy účtovania v PÚ neustanovujú osobitné účtovanie výdavkov, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení, z tohto dôvodu si musí každá účtovná jednotka stanoviť vlastný postup účtovania takýchto výdavkov v internej smernici.

Príklady účtovania

Text

MD

D

Nájomné za kancelárske priestory december 2020 - PFA

 

 

a)      základ dane

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518N

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321AE

b)      DPH 20%

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321AE

Úhrada nájomného za december v januári 2021 – VBÚ

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321AE

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Nevyfakturovaná dodávka – účtovné služby za mesiac december 2020

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518N

326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326

Faktúra za účtovné služby dátum dodania január 2021 - PFA

 

 

a)      základ dane

326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

b)      DPH 20%

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Úhrada faktúry za účtovné služby

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

POZN: 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321AE – analytická evidencia, dodávatelia náklad po zaplatení

 

Výdavky po zaplatení v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb

V prípade, že účtovná jednotka na konci účtovného obdobia zistí, že má v účtovníctve výdavky, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení, musí upraviť výsledok hospodárenia v daňovom priznaní. Výdavky po zaplatení budú tzv. pripočítateľnou položkou k základu dane, tzn. zvýšia základ dane a po ich úhrade v nasledujúcom účtovnom období budú tzv. odpočítateľnou položkou od základu dane, tzn. znížia základ dane.

V daňovom priznaní za rok 2020, uvedie tieto náklady, ktoré k 31.12.2020 nebudú uhradené do riadku 140 – Sumy, podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia.

Ak v roku 2021 dôjde k úhrade týchto nákladov, v daňovom priznaní za rok 2021 uvedie účtovná jednotka tieto náklady na riadku 270 – Sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. Decembra 2014 podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods.19 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období.


Autor: Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Sadzby dane z príjmov pre príjmy za rok 2020 Sadzby dane z príjmov pre príjmy za rok 2020

29. 11. 2020, Eva Mihalíková Prehľad platných sadzieb dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2020... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] Magi 15.07.2021, 15:02

  Dobrý deň, chcem sa opýtať, že keď urobim dobropis na kompenzačnú platbu za dodávku tepla na aký účet by som to mala zaúčtovať a či celková čiastka musí mať vyčlenené DPH. Ďalej sa chcem opýtať ak je to dobropis ku akej opravnej faktúre (číslo faktúry) mám to priradiť. Napríklad platba sa týkala za mesiac máj 2021 a faktúru som vystavila v júni 2021. Ďakujem

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-vydavkov-po-zaplateni&idc=432

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.