Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie reklamácií

| Jana Rusnáková

Postupy účtovania pre podnikateľov (Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 v znení neskorších predpisov, ďalej len postupy účtovania) účtovanie reklamácií osobitne neupravujú, iba ustanovujú účty, na ktorých sa účtujú. Z pohľadu odberateľa: v § 49 ods. 5 v postupoch účtovania je ustanovené, že na účte 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 – Ostatné pohľadávky sa účtujú reklamácie voči dodávateľom. Z pohľadu dodávateľa: podľa § 50 ods. 5 postupov účtovania, reklamácie uplatnené odberateľmi dodávateľ účtuje na účte 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 – Ostatné záväzky. Na tomto účte dodávateľ účtuje aj záväzok voči obchodnému partnerovi, ktorý preberá záručné záväzky za predané výkony.
Keďže postupy účtovania účtovanie reklamácií bližšie neupravujú, pri ich účtovaní je potrebné vychádzať z iných právnych predpisov ako je Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, ale napr. aj zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a pod. Podľa týchto právnych noriem a podľa rôznych skutočností zistených z praxe, reklamácie môžu vznikať z rôznych dôvodov, napr. z dôvodu:

a) zlej akosti veci,

b) poškodenia dodávky,

c) nesprávne uvedenej ceny,

d) dodania iného tovaru alebo

e) dodania iného množstva než požadovaného a pod.

Spôsob účtovania reklamácií bude závisieť aj od:

a) toho, čo je predmetom reklamácie,

b) či reklamovaný predmet sa dá opraviť, alebo nie,

c) či sa dá reklamovaný predmet vymeniť za nový,

d) či dodávka bola zaplatená alebo nie,

e) či je reklamovaná cena v dôsledku nedostatočnej kvality a pod.

Pri účtovaní o reklamáciách je dôležitá aj tá skutočnosť, kedy možno o reklamáciách účtovať a v ktorom účtovnom období a kedy bude reklamácia vybavená. Taktiež odlišný postup pri účtovaní o reklamáciách bude u dodávateľa a iný bude u odberateľa.

 

Účtovanie reklamácií u odberateľa

Odberateľ, ak v dodávke zistí nekvalitný výrobok, tovar, alebo ak zistí, že mu bola nekvalitne vykonaná služba, alebo mu bol dodaný iný tovar alebo iný výrobok alebo mu bolo dodané iné množstvo tovaru alebo výrobkov, než požadované množstvo, môže si uplatniť reklamáciu voči dodávateľovi nasledovne:

a) vystaví doklad, na základe ktorého si bude uplatňovať reklamáciu u dodávateľa. V praxi sa ako doklad najčastejšie používa tzv. „reklamačný list“, alebo

b) na základe vystaveného reklamačného listu môže požadovať od dodávateľa zľavy a zrážky z ceny dodávky (napr. skontá, bonusy, rabaty), alebo

c) po dohode s dodávateľom, od ktorého obdrží tzv. paušál na záručné opravy (nekvalitné výrobky alebo tovar opraví odberateľ),

d) prípadne môže od zmluvy odstúpiť.

 

- Základné súvzťažnosti účtovania reklamácií u odberateľa

Účtovanie reklamácie pri nedodaní požadovaného množstva zásob napr. tovaru pred zaúčtovaním na sklad (spôsob A účtovania zásob).

 

 

Text

MD

D

a)

dodávateľská faktúra za dodaný tovar

   

1.

dodané množstvo

131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktívny) 131

-

2.

reklamácia voči dodávateľovi (nedodaný tovar)

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315, 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

-

3.

dodávateľská faktúra celkom

-

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

b)

uznaná reklamácia - dodanie chýbajúceho množstva

131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktívny) 131

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315, 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

 

Účtovanie reklamácie vrátením vadného (chybného) tovaru zaúčtovaný na účte 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 – Tovar na sklade a v predajniach (spôsob A účtovania zásob).

 

Text

MD

D

a)

dodávateľská faktúra za dodaný tovar

   
 

cena bez DPH

132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

-

 

19 % DPH

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

-

 

celková suma faktúry

-

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

b)

reklamácia (čiastočná) dodávky tovaru

   
 

cena bez DPH

-

132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

 

19 % DPH

-

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 

Celkom

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315, 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

-

c)

uznaný reklamačný nárok na základe dobropisu

   

1.

v peniazoch

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315, 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

2.

v tovare: cena bez DPH

132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

-

 

DPH

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

-

 

celkom:

-

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315, 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

 

alebo

   

d)

prijatá zľava (skonto) na reklamovaný tovar

   
 

zľava z ceny bez DPH

-

132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

 

19 % DPH

-

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 

zľava celkom

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315, 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

-

 

Inzercia ∇

Účtovanie reklamácie vrátením vadného (chybného) tovaru (spôsob B účtovania zásob).

 

Text

MD

D

a)

dodávateľská faktúra za dodaný tovar

   
 

cena bez DPH

504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

 
 

19 % DPH

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 
 

celková suma faktúry

-

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

 

b)

čiastočná reklamácia dodávky tovaru

   
 

cena bez DPH

-

504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

 

19 % DPH

-

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 

celkom

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315, 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

-

c)

uznaný a vrátený reklamačný nárok na základe dobropisu

   

1.

v peniazoch:

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315, 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

2.

v tovare: cena bez DPH

504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

-

 

19 % DPH

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

-

 

celkom

-

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315, 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

 

alebo

   

d)

prijatá zľava (skonto)

   
 

zľava z ceny bez DPH

-

504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504

 

DPH

-

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 

Celkom

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315, 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

-

 

Účtovná jednotka prevzala záväzky na záručné opravy – nárok na paušál na záručné opravy poskytnutý výrobcom (platí pre spôsob A aj B účtovania zásob).

 

Text

MD

D

a)

Nárok na záručný paušál, ak účtovná jednotka prevzala záväzok na záručné opravy

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

b)

prijatie paušálu na bankový účet

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

c)

náklady na opravu

5xx

1xx, 3xx

d)

čerpanie paušálu za opravu

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

 

Účtovanie reklamácií u dodávateľa

Dodávateľ tovaru, výrobkov, prác alebo služieb pre prípady reklamácií by mal mať vypracovanú vnútornú smernicu, v praxi nazývanú ako „reklamačný poriadok“. V nej by mal byť stanovený postup pre posúdenie a vybavovanie reklamácií.

Dodávateľ výrobkov, tovaru, prác alebo služieb by mal mať v predajnej cene zakalkulované aj náklady na opravu, resp. náklady na neopraviteľné výrobky a pod. Takto vynaložené náklady sa potom nepovažujú za škodu, ale účtujú sa do nákladov a v podstate znižujú zisk účtovnej jednotky z podnikateľskej činnosti.

V mnohých prípadoch sa chybné výrobky dajú ešte rozobrať na súčiastky, ktoré po ich ocenení možno predať, alebo ich spotrebovať pri ďalšej oprave, resp. výrobe. Ocenené súčiastky v reprodukčnej cene sa potom zaúčtujú ako prijatie na sklad oproti výnosom.

Dodávateľ na uznanú reklamáciu, prípadne na zľavu z ceny pre odberateľa vystavuje tzv. „dobropis“. Dobropis možno definovať ako finančnú čiastku, ktorú pripisuje dodávateľ odberateľovi, napr. pri fakturácii dodaného tovaru za vyššiu ako dohodnutú cenu, pri reklamácii a pod.

 

- Základné súvzťažnosti účtovania reklamácií u dodávateľa

Účtovné súvzťažnosti:

MD

D

1. Odberateľská faktúra za predaný tovar

   

a) cena bez DPH

-

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

b) DPH

-

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

c) celková suma faktúry

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

-

2. Inkaso za predaný tovar na bankový účet

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

3. Tržba za predaný tovar prijatá v hotovosti

   

a) cena bez DPH

-

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

b) DPH

-

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

c) prijatá hotovosť celkom

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

-

4 Tržba za predaný tovar

   

a) cena bez DPH

-

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

b) DPH

-

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

c) poukážky alebo šeky prijaté namiesto hotovosti

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211-Aú

-

5. Zľava z ceny poskytnutá odberateľovi po vyfakturovaní predaného tovaru

   

a) pred zaplatením dodávky odberateľom

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

b) po zaplatení dodávky odberateľom

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325

c) oprava DPH z dôvodu poskytnutej zľavy z ceny

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311, 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325

6. Odberateľská faktúra za predaný tovar so zmluvne dohodnutou zľavou

   

a) predajná cena tovaru znížená o zľavu

-

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

b) DPH

-

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

c) celková suma faktúry

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

-

7. Zúčtovanie vystaveného dobropisu na uznanú reklamáciu, ktorú

   

si uplatňuje odberateľ pred zaplatením dodávky tovaru

   

a) zníženie predajnej ceny o uznanú reklamáciu

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

-

b) DPH

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

-

c) celková suma dobropisu

-

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

8. Zúčtovanie vystaveného dobropisu na uznanú reklamáciu, ktorú si uplatňuje odberateľ po zaplatení dodávky tovaru

   

a) zníženie predajnej ceny o uznanú reklamáciu

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

-

b) DPH

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

-

c) celková suma dobropisu

-

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325

 

Účtovanie reklamácií pred zaplatením dodávky a po zaplatení dodávky

V praxi býva zvykom, hoci to postupy účtovania konkrétne neriešia, že pri účtovaní reklamácií tak u dodávateľa ako aj u odberateľa sa rozlišuje, či dodávka už bola uhradená pred uplatnením reklamácie alebo ešte nebola. Napr. účtovanie u odberateľa:

a) pred zaplatením faktúry (úhradou záväzku) sa uplatnená reklamácia voči dodávateľovi účtuje ako zníženie záväzku voči dodávateľovi na ťarchu účtu 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 – Dodávatelia,

b) po úhrade faktúry sa uplatnená reklamácia účtuje ako pohľadávka voči dodávateľovi na ťarchu účtu 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 – Ostatné pohľadávky.

Účtovanie u dodávateľa:

a) pred prijatím úhrady od odberateľa (inkaso faktúry) sa uplatnená reklamácia odberateľom účtuje ako zníženie pohľadávky voči odberateľovi v prospech účtu 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 – Odberatelia,

b) po prijatí úhrady od odberateľa sa reklamácia od odberateľa účtuje ako záväzok voči odberateľovi na ťarchu účtu 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 – Ostatné záväzky.

Ale ako sme už uviedli, postupy účtovania účtovanie reklamácií osobitne neupravujú, iba ustanovujú účty, na ktorých sa účtujú. Z pohľadu odberateľa reklamácie sa účtujú na účte 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 – Ostatné pohľadávky a z pohľadu dodávateľa na účte 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 – Ostatné záväzky, iné účty postupy neuvádzajú a ani v obsahu náplni účtov 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 – Odberatelia a  321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 – Dodávatelia nie je o účtovaní reklamácií nič ustanovené, preto sme toho názoru, že ak účtovná jednotka (odberateľ) pri uplatnení reklamácie voči dodávateľovi použije iba jeden účet 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 – Ostatné pohľadávky (účet 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 nebude používať), bez ohľadu na to, či záväzok bol dodávateľovi uhradený alebo nie, bude postupovať v súlade s postupmi účtovania. Rovnako tak aj dodávateľ, ak na vybavovanie reklamácií bude používať iba účet 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 – Ostatné záväzky (účet 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 nebude používať), bude tiež postupovať v súlade s postupmi účtovania.

Nakoľko v praxi sa väčšinou rozlišuje účtovanie pred a po úhrade, uvedieme, aký je rozdiel medzi účtovaním reklamácie na účte 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 – Ostatné pohľadávky a na účte 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 – Dodávatelia u odberateľa. Účet 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 – Ostatné pohľadávky musí účtovná jednotka (odberateľ) vysporiadať započítaním so záväzkom ( 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321/ 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315) a účet 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 – Dodávatelia vysporiada nižšou úhradou dodávateľovi za skutočne odobraté množstvo tovaru – zníženie záväzku voči dodávateľovi, čím sa šetrí jeden účtovný zápis.

To isté platí aj u dodávateľa, ak dodávateľ z dôvodu reklamácie poníži účet 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 – Odberatelia, zinkasuje sumu zníženú o reklamáciu (zníženie pohľadávky voči odberateľovi) a šetrí sa tiež jeden účtovný zápis o započítaní pohľadávky so záväzkom. Ak dodávateľ na účtovanie reklamácie použije účet 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 – Ostatné záväzky, dochádza k zápočtu záväzku s pohľadávkou.

 

Účtovné súvzťažnosti u odberateľa:

Účtovné súvzťažnosti:

MD

D

1. Dodávateľská faktúra (zásoby)

   

a) bez DPH

1xx

-

b) DPH

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

-

c) celkom

-

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

2. Reklamácia dodávky, ktorú dodávateľ uzná

   

pred zaplatením dodávky

   

a) zníženie ceny dodávky na základe dobropisu

-

1xx

b) DPH - zníženie dane na odpočítanie

-

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

c) celková suma dobropisu (zníženie záväzku)

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

-

d) úhrada záväzku po znížení

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

alebo

   

3. Reklamácia dodávky, ktorú dodávateľ uzná po zaplatení dodávky

   

a) zníženie ceny dodávky na základe dobropisu

-

1xx

b) DPH - zníženie dane na odpočítanie

-

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

c) celková suma dobropisu

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

-

d) zápočet pohľadávky so záväzkom

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

e) úhrada záväzku po znížení

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

Účtovné súvzťažnosti u dodávateľa:

Účtovné súvzťažnosti:

MD

D

1. Odberateľská faktúra

   

a) tržba bez DPH

-

60x

b) DPH

-

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

c) celkom

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

-

2. Uplatnená reklamácia odberateľom,

   

ktorú dodávateľ uzná pred zaplatením

   

a) znížená cena dodávky dobropisom

60x

-

b) DPH - zníženie daňovej povinnosti

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

-

c) celková suma dobropisu(zníženie pohľadávky)

-

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

d) inkaso pohľadávky po znížení

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

alebo

   

3. Uplatnená reklamácia odberateľom, ktorú dodávateľ uzná po zaplatení

   

a) znížená cena dodávky dobropisom

60x

-

b) DPH - zníženie daňovej povinnosti

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

-

c) celková suma dobropisu

-

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325

d) zápočet pohľadávky so záväzkom

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

e) inkaso pohľadávky po jej znížení

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

 

Tvorba rezervy na reklamácie

Podľa § 19 postupov účtovania rezervou, ktorú môžu účtovné jednotky tvoriť, je tvorba rezervy na reklamácie.

Ak by účtovná jednotka vady z reklamácií dala odstraňovať dodávateľským spôsobom, to znamená, že si zmluvne dohodne s inou účtovnou jednotkou, že všetky vady z reklamácii bude odstraňovať iná účtovná jednotka, potom tvorbu rezervy bude účtovať na stranu Má dať účtu 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 – Ostatné služby. Ale ak účtovná jednotka záručné opravy bude vykonávať vo vlastnej réžii, teda na vlastné náklady, v tomto prípade sa tvorba rezervy bude účtovať do nákladov na účet 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť, pretože je predpoklad, že pri odstraňovaní vád z reklamácií sa bude týkať viacerých nákladových účtov.

Použitie rezervy sa bude účtovať na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov (opravy zabezpečované dodávateľským spôsobom), prípadne oproti účtu materiál na sklade, alebo priamo oproti účtu pokladnica (opravy vykonávané vo vlastnej réžii). Zrušenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.

Súvzťažným účtom z rezerv je buď súvahový účet 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 – Rezervy krátkodobé, ak tvorba rezervy je na obdobie jedného roka, prípadne na účet 459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459 – Ostatné rezervy, ak jej tvorba je na obdobie dlhšie ako jeden rok.

 

Účtovné súvzťažnosti:

MD

D

1. Tvorba rezervy na reklamácie (oprava vadných výrobkov), ak ich bude dodávateľ zabezpečovať dodávateľským spôsobom

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

2. Čerpanie rezervy na reklamácie

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

3. Tvorba rezervy na reklamácie, ak ich bude dodávateľ vykonávať na vlastné náklady

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

4. Čerpanie rezervy na reklamácie

   

a) výdaj materiálu do spotreby na reklamácie

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

a zároveň čerpanie rezervy na reklamácie

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

b) nákup rôzneho drobného materiálu v hotovosti potrebného na vybavenie reklamácie

5xx

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

a zároveň čerpanie rezervy

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

5xx


Autor: Jana Rusnáková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Zúčtovacie vzťahy Zúčtovacie vzťahy

26. 10. 2015, Eva Mihalíková, Jana Rusnáková Účtovanie pohľadávok a záväzkov.... celý článok


 Oprava základu DPH (účtovanie dobropisov) Oprava základu DPH (účtovanie dobropisov)

04. 11. 2013, Eva Mihalíková Čo je Oprava základu DPH, dobropis, ako ho zaúčtovať... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Účtovanie reklamácií souvisí následujúcí účtovný test

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-reklamacii&idc=48

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.