Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie preddavkov

| Jana Rusnáková

→ Poskytnutý preddavok je platba, ktorú podnikateľ zaplatil dopredu na budúcu dodávku tovaru, materiálu alebo služby, ktorú má prijímateľ preddavku dodať alebo na iné plnenie, ktoré sa má v budúcnosti uskutočniť.

→ Prijatý preddavok je platba, ktorú podnikateľ prijal na vykonanie budúcej dodávky tovaru, materiálu, služby alebo iného plnenia, ktoré má v budúcnosti uskutočniť.

Účtovné predpisy akceptujú takýto postup účtovných jednotiek a pre sledovanie preddavkov v obchodných vzťahoch sú zriadené osobitné účty. Rámcová účtová osnova pre podnikateľov, ktorá je prílohou č. 1 k Postupom účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ obsahuje nasledovné účty na účtovanie poskytnutých a prijatých preddavkov:

Poskytnuté preddavky

a) na obstaranie dlhodobého majetku

051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok,

052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok,

053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

b) na obstaranie prevádzkového majetku

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314 – Poskytnuté preddavky

Prijaté preddavky

324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324 – Prijaté preddavky

475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475 – Dlhodobé prijaté preddavky

účet 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314 –Poskytnuté preddavky

Tu sa účtujú poskytnuté dlhodobé a krátkodobé preddavky dodávateľom, okrem preddavkov poskytnutých na dlhodobý majetok.

účet 324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324 – Prijaté preddavky

Tu sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov.

účet 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475 – Dlhodobé prijaté preddavky

Tu sa účtujú prijaté preddavky od odberateľov.

Uvedené účty účtovania preddavkov sú určené na účtovanie prijatých a poskytnutých preddavkov voči obchodným partnerom. Obsahovú náplň účtovania preddavkov na účtoch preddavkov na obstaranie dlhodobého majetku postupy nevymedzujú.

Účtovná jednotka však v praxi účtuje o poskytnutých preddavkoch voči iným ako obchodným partnerom. Predovšetkým je to účtovanie:

o preddavkoch na dane (daň z príjmu, daň z motorových vozidiel, preddavkoch na DPH),

o poskytnutých preddavkoch zamestnancom napr. na pracovnú cestu, drobný nákup.

Na účtovanie preddavkoch na dane a poskytnutých preddavkov zamestnancom nie sú zriadené osobitné účty preddavkov. Účtovná jednotka o nich účtuje v rámci analytických účtov k vecne príslušnému účtu daní alebo účtu pohľadávok voči zamestnancom.

 

PRÍKLAD 1

Patrí medzi poskytnuté preddavky aj suma poskytnutá zamestnancovi na pracovnú cestu alebo drobný nákup?

V účtovej osnove majú označenie „preddavky“ účty v účtovej skupina 05, účet 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314, účet 324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324 a účet 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475. Podľa§ 51 Postupov účtovania, podľa obsahovej náplni k účtu 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 – Pohľadávky voči zamestnancom sa na tento účet účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie (drobný nákup). Poskytnuté preddavky zamestnancovi na pracovnú cestu je možné aj z účtovného hľadiska považovať za preddavky.

 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

- Vybrané účtovné súvzťažnosti pri účtovaní poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok:

 

Účtovný prípad

MD

D

 

051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

1.

Prevod začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701

2.

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého nehmotného
majetku:

   

 

a)

z bežného účtu, v hotovosti

051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

 

b)

z úveru

051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051

231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231, 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

 

c)

z devízového účtu (kurz ECB, NBS)

051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

3.

Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051

4.

Vrátenie poskytnutého preddavku pri nesplnení dodávky

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051

5.

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

051Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktívny) 051

052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

1.

Prevod začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701

2.      

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého hmotného
majetku:

   

a)

z bežného účtu, v hotovosti

052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

b)

z úveru

052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052

231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231, 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

c)

z devízového účtu (kurz ECB, NBS)

052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

3.

Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052

4.

Vrátenie poskytnutého preddavku pri nesplnení dodávky

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052

5.

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

052Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktívny) 052

053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

1.

Prevod začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701

2.      

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého finančného
majetku:

   

a)

z bežného účtu, v hotovosti

053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

b)

z úveru

053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053

231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231, 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

c)

z devízového účtu (kurz ECB, NBS)

053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

3.

Zúčtovanie poskytnutého preddavku po obstaraní majetku

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321, 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053

4.

Vrátenie poskytnutého preddavku v prípade nesplnenia zmluvy

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053

5.

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053


Inzercia ∇
 

Poskytnuté prevádzkové preddavky

Poskytnuté prevádzkové preddavky sa účtujú na účte 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314 – Poskytnuté preddavky. Účtujú sa tu poskytnuté dlhodobé a krátkodobé preddavky dodávateľom, okrem preddavkov poskytnutých na dlhodobý majetok, teda na účte 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314 účtuje tá účtovná jednotka, ktorá preddavok poskytuje. Po splnení dodávky účtovná jednotka pristúpi k zúčtovaniu preddavku.

Jedná sa o aktívny účet, ktorý má začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD.

 

- Vybrané účtovné súvzťažnosti pri účtovaní poskytnutých preddavkov na prevádzkový majetok:

Účtovný prípad

MD

D

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314 - Poskytnuté preddavky

   

1.

Prevod začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701

2.

Poskytnutie preddavku na obstaranie prevádzkového majetku:

   

a)

z bežného účtu, v hotovosti

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

b)

z úveru

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231, 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

c)

z devízového účtu (kurz ECB, NBS)

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

3.

Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

4.

Vrátenie poskytnutého preddavku pri nesplnení dodávky

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

5.

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

 

PRÍKLAD 2

Zúčtovanie preddavku, keď je záväzok vyšší ako poskytnutý preddavok.

 

Text 

Suma v €

MD

D

1.

Poskytnutie preddavku na materiál 

1 000

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

2.

Došlá dodávateľská faktúra za dodaný materiál

1 200

111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

3.

Zúčtovanie preddavku 

1 000

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

4.

Doplatok záväzku z dodávateľskej faktúry 

200

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

PRÍKLAD 3

Zúčtovanie preddavku, keď je záväzok rovný výške zaplateného preddavku.

 

Text 

Suma v  €

MD

D

1.

Poskytnutie preddavku na materiál 

1 000

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

2.

Došlá dodávateľská faktúra za dodaný materiál

1 000

111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

3.

Zúčtovanie preddavku 

1 000

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

 

PRÍKLAD 4

Zúčtovanie preddavku, keď je poskytnutý preddavok vyšší ako záväzok.

 

 

Prijaté preddavky

Prijaté preddavky sa účtujú na účte 324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324 – Prijaté preddavky v prípade, že sa jedná o krátkodobo prijaté preddavky (s lehotou vyrovnania do jedného roka). Dlhodobo prijaté preddavky s termínom vyrovnania nad jeden rok sa účtujú na účet 475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475 – Dlhodobé prijaté preddavky.

Po splnení dodávky účtovná jednotka pristúpi k zúčtovaniu preddavku. Jedná sa o pasívne účty, ktoré majú začiatočný stav aj konečný zostatok na strane Dal.

 

- Vybrané účtovné súvzťažnosti pri účtovaní prijatých krátkodobých preddavkov:

Účtovný prípad

MD

D

324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324 - Prijaté preddavky

   

1.

Prevod začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701

324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324

2.

Prijatie preddavku na poskytnutú dodávku:

   

a)

na bežný účet, v hotovosti

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324

b)

na devízový účtu (kurz ECB, NBS)

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324

3.

Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky

324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

4.

Vrátenie poskytnutého preddavku pri nesplnení dodávky

324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

5.

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324

702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

 

- Vybrané účtovné súvzťažnosti pri účtovaní prijatých dlhodobých preddavkov:

Účtovný prípad

MD

D

475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475 - Dlhodobo prijaté preddavky

   

1.

Prevod začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701

475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475

2.

Prijatie preddavku na poskytnutú dodávku:

   

a)

na bežný účet, v hotovosti

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475

b)

na devízový účtu (kurz ECB, NBS)

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475

3.

Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky

475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

4.

Vrátenie poskytnutého preddavku pri nesplnení dodávky

475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

5.

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

475Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasívny) 475

702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702Autor: Jana Rusnáková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Zúčtovacie vzťahy Zúčtovacie vzťahy

26. 10. 2015, Eva Mihalíková, Jana Rusnáková Účtovanie pohľadávok a záväzkov.... celý článok


 Účtovanie zálohových faktúr Účtovanie zálohových faktúr

19. 09. 2015, Eva Mihalíková Zálohová faktúra, proforma faktúra, preddavková faktúra, predfaktúra a ich účtovanie u odberateľa i dodávateľa... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Účtovanie preddavkov souvisí následujúcí účtovný testy

Účtovanie preddavkov, 7 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] Jana Horváthová 04.10.2013, 07:49

  Môžete mi prosím poradiť? Naša spoločnosť poskytuje služby čiastkovo v zmysle zmluvy, ktorá hovorí, že odberateľ bude platiť preddavky za poskytnuté služby mesačne. Otázka? Keď odberateľ uhradí preddavok za napr. august posledný augustový deň a na účet spoločnosti príde platba v septembri, vystavím fa s textom za august a zdaniteľným plnením za september, kedy bola platba prijatá? alebo zdaniteľné plnenie bude august, lebo služba bola v auguste dodaná?

 1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 09.10.2013, 10:20

  Zdaniteľné plnenie v auguste môže to byt posledný deň, kedže sa jedná o dodanie služieb, deň vystavenia môžte mat v septemri (nesmiete prekročiť 14dní od zdanitelného plnenia) aj splatnosť v septembri. Obdržanie platby nemá nič so zdanitelným plnením. Ideálne by bolo vystavit fakturu 31.8, zdanitelne plnenie 31.8, splatnost 14.9.

 1. [ 3] Tomáš Chudý 29.04.2015, 22:56

  účet 461 – Dlhodobé prijaté preddavky - nie je tu chyba? (475) vyššie je napísané, že Dlhodobé prijaté preddavky sú 475 ale nižšie je, že 461.

 1. [ 4] Ing. Eva Mihalíková 13.05.2015, 17:54

  máte pravdu, v článku je chyba. Ďakujem za upozornenie.

 1. [ 5] Ivana Hmurcikova 19.05.2015, 09:45

  Prijali sme dlhodobý preddavok na základe budúcej kúpnej zmluvy za predaj pozemku (lúky, pasienky). Do užívania môžu prejsť až po troch rokoch. Môžeme takto dlho držať zálohu na účte 475? Z pohľadu dane z príjmov to bude správne? DPH na tieto pozemky sa neráta.

 1. [ 6] TímeaTimuš 18.01.2016, 15:50

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, na základe akého dokladu spravím toto: Zúčtovanie preddavku 321/314 Spravím ID s popisom zúčtovanie preddavku? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

 1. [ 7] Ing. Eva Mihalíková 19.01.2016, 19:08

  Dobrý deň, áno interným dokladom.

 1. [ 8] drahomira kozakova 27.08.2016, 06:05

  Dobry den. Ak zaplatime preddavok v juli a fakturu uctujem v auguste,s akym datumom priradim k fakture platbu? Dakujem

 1. [ 9] Ing. Eva Mihalíková 30.08.2016, 08:48

  Dobrý deň, platbu priradíte s júlovým dátumom ako bola uhradená.

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-preddavkov&idc=47

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.