Účtovanie preddavkov

→ Poskytnutý preddavok je platba, ktorú podnikateľ zaplatil dopredu na budúcu dodávku tovaru, materiálu alebo služby, ktorú má prijímateľ preddavku dodať alebo na iné plnenie, ktoré sa má v budúcnosti uskutočniť.

→ Prijatý preddavok je platba, ktorú podnikateľ prijal na vykonanie budúcej dodávky tovaru, materiálu, služby alebo iného plnenia, ktoré má v budúcnosti uskutočniť.

Účtovné predpisy akceptujú takýto postup účtovných jednotiek a pre sledovanie preddavkov v obchodných vzťahoch sú zriadené osobitné účty. Rámcová účtová osnova pre podnikateľov, ktorá je prílohou č. 1 k Postupom účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ obsahuje nasledovné účty na účtovanie poskytnutých a prijatých preddavkov:

Poskytnuté preddavky

a) na obstaranie dlhodobého majetku

051 Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok,

052 Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok,

053 Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktivní) 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

b) na obstaranie prevádzkového majetku

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314 – Poskytnuté preddavky

Prijaté preddavky

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324 – Prijaté preddavky

475 Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasivní) 475 – Dlhodobé prijaté preddavky

účet 314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314 –Poskytnuté preddavky

Tu sa účtujú poskytnuté dlhodobé a krátkodobé preddavky dodávateľom, okrem preddavkov poskytnutých na dlhodobý majetok.

účet 324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324 – Prijaté preddavky

Tu sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov.

účet 475 Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasivní) 475 – Dlhodobé prijaté preddavky

Tu sa účtujú prijaté preddavky od odberateľov.

Uvedené účty účtovania preddavkov sú určené na účtovanie prijatých a poskytnutých preddavkov voči obchodným partnerom. Obsahovú náplň účtovania preddavkov na účtoch preddavkov na obstaranie dlhodobého majetku postupy nevymedzujú.

Účtovná jednotka však v praxi účtuje o poskytnutých preddavkoch voči iným ako obchodným partnerom. Predovšetkým je to účtovanie:

o preddavkoch na dane (daň z príjmu, daň z motorových vozidiel, preddavkoch na DPH),

o poskytnutých preddavkoch zamestnancom napr. na pracovnú cestu, drobný nákup.

Na účtovanie preddavkoch na dane a poskytnutých preddavkov zamestnancom nie sú zriadené osobitné účty preddavkov. Účtovná jednotka o nich účtuje v rámci analytických účtov k vecne príslušnému účtu daní alebo účtu pohľadávok voči zamestnancom.

 

PRÍKLAD 1

Patrí medzi poskytnuté preddavky aj suma poskytnutá zamestnancovi na pracovnú cestu alebo drobný nákup?

V účtovej osnove majú označenie „preddavky“ účty v účtovej skupina 05, účet 314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314, účet 324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324 a účet 475 Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasivní) 475. Podľa§ 51 Postupov účtovania, podľa obsahovej náplni k účtu 335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335 – Pohľadávky voči zamestnancom sa na tento účet účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie (drobný nákup). Poskytnuté preddavky zamestnancovi na pracovnú cestu je možné aj z účtovného hľadiska považovať za preddavky.

 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

- Vybrané účtovné súvzťažnosti pri účtovaní poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok:

 

Účtovný prípad

MD

D

 

051 Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

1.

Prevod začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

051 Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) 051

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701

2.

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého nehmotného
majetku:

   

 

a)

z bežného účtu, v hotovosti

051 Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) 051

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

 

b)

z úveru

051 Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) 051

231 Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasivní) 231, 461 Účet 461 - Bankové úvery (Pasivní) 461

 

c)

z devízového účtu (kurz ECB, NBS)

051 Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) 051

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

3.

Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

051 Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) 051

4.

Vrátenie poskytnutého preddavku pri nesplnení dodávky

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

051 Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) 051

5.

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

702 Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) 702

051 Účet 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) 051

052 Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

1.

Prevod začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

052 Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) 052

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701

2.      

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého hmotného
majetku:

   

a)

z bežného účtu, v hotovosti

052 Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) 052

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

b)

z úveru

052 Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) 052

231 Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasivní) 231, 461 Účet 461 - Bankové úvery (Pasivní) 461

c)

z devízového účtu (kurz ECB, NBS)

052 Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) 052

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

3.

Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

052 Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) 052

4.

Vrátenie poskytnutého preddavku pri nesplnení dodávky

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

052 Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) 052

5.

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

702 Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) 702

052 Účet 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) 052

053 Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktivní) 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

1.

Prevod začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

053 Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktivní) 053

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701

2.      

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého finančného
majetku:

   

a)

z bežného účtu, v hotovosti

053 Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktivní) 053

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

b)

z úveru

053 Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktivní) 053

231 Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasivní) 231, 461 Účet 461 - Bankové úvery (Pasivní) 461

c)

z devízového účtu (kurz ECB, NBS)

053 Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktivní) 053

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

3.

Zúčtovanie poskytnutého preddavku po obstaraní majetku

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321, 379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379

053 Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktivní) 053

4.

Vrátenie poskytnutého preddavku v prípade nesplnenia zmluvy

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

053 Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktivní) 053

5.

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

702 Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) 702

053 Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktivní) 053


Inzerce ∇
 

Poskytnuté prevádzkové preddavky

Poskytnuté prevádzkové preddavky sa účtujú na účte 314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314 – Poskytnuté preddavky. Účtujú sa tu poskytnuté dlhodobé a krátkodobé preddavky dodávateľom, okrem preddavkov poskytnutých na dlhodobý majetok, teda na účte 314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314 účtuje tá účtovná jednotka, ktorá preddavok poskytuje. Po splnení dodávky účtovná jednotka pristúpi k zúčtovaniu preddavku.

Jedná sa o aktívny účet, ktorý má začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD.

 

- Vybrané účtovné súvzťažnosti pri účtovaní poskytnutých preddavkov na prevádzkový majetok:

Účtovný prípad

MD

D

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314 - Poskytnuté preddavky

   

1.

Prevod začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701

2.

Poskytnutie preddavku na obstaranie prevádzkového majetku:

   

a)

z bežného účtu, v hotovosti

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

b)

z úveru

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

231 Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasivní) 231, 461 Účet 461 - Bankové úvery (Pasivní) 461

c)

z devízového účtu (kurz ECB, NBS)

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

3.

Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

4.

Vrátenie poskytnutého preddavku pri nesplnení dodávky

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

5.

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

702 Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) 702

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

 

PRÍKLAD 2

Zúčtovanie preddavku, keď je záväzok vyšší ako poskytnutý preddavok.

 

 

PRÍKLAD 3

Zúčtovanie preddavku, keď je záväzok rovný výške zaplateného preddavku.

 

 

PRÍKLAD 4

Zúčtovanie preddavku, keď je poskytnutý preddavok vyšší ako záväzok.

 

 

Prijaté preddavky

Prijaté preddavky sa účtujú na účte 324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324 – Prijaté preddavky v prípade, že sa jedná o krátkodobo prijaté preddavky (s lehotou vyrovnania do jedného roka). Dlhodobo prijaté preddavky s termínom vyrovnania nad jeden rok sa účtujú na účet 475 Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasivní) 475 – Dlhodobé prijaté preddavky.

Po splnení dodávky účtovná jednotka pristúpi k zúčtovaniu preddavku. Jedná sa o pasívne účty, ktoré majú začiatočný stav aj konečný zostatok na strane Dal.

 

- Vybrané účtovné súvzťažnosti pri účtovaní prijatých krátkodobých preddavkov:

Účtovný prípad

MD

D

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324 - Prijaté preddavky

   

1.

Prevod začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324

2.

Prijatie preddavku na poskytnutú dodávku:

   

a)

na bežný účet, v hotovosti

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324

b)

na devízový účtu (kurz ECB, NBS)

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324

3.

Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

4.

Vrátenie poskytnutého preddavku pri nesplnení dodávky

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

5.

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324

702 Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) 702

 

- Vybrané účtovné súvzťažnosti pri účtovaní prijatých dlhodobých preddavkov:

Účtovný prípad

MD

D

475 Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasivní) 475 - Dlhodobo prijaté preddavky

   

1.

Prevod začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701

475 Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasivní) 475

2.

Prijatie preddavku na poskytnutú dodávku:

   

a)

na bežný účet, v hotovosti

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

475 Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasivní) 475

b)

na devízový účtu (kurz ECB, NBS)

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

475 Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasivní) 475

3.

Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky

475 Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasivní) 475

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

4.

Vrátenie poskytnutého preddavku pri nesplnení dodávky

475 Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasivní) 475

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

5.

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

475 Účet 475 - Dlhodobé prijaté preddavky (Pasivní) 475

702 Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) 702


Kategórie

S tématom 'Účtovanie preddavkov' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie preddavkov
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Účtovanie zálohových faktúr

19. 09. 2015

Zálohová faktúra, proforma faktúra, preddavková faktúra, predfaktúra a ich účtovanie u odberateľa i dodávateľa

Otázky a Diskusia k tomuto článku (9)

#1  Jana Horváthová 04.10.2013, 07:49

Môžete mi prosím poradiť? Naša spoločnosť poskytuje služby čiastkovo v zmysle zmluvy, ktorá hovorí, že odberateľ bude platiť preddavky za poskytnuté služby mesačne. Otázka? Keď odberateľ uhradí preddavok za napr. august posledný augustový deň a na účet spoločnosti príde platba v septembri, vystavím fa s textom za august a zdaniteľným plnením za september, kedy bola platba prijatá? alebo zdaniteľné plnenie bude august, lebo služba bola v auguste dodaná?

#2  Ing. Eva Mihalíková 09.10.2013, 10:20

Zdaniteľné plnenie v auguste môže to byt posledný deň, kedže sa jedná o dodanie služieb, deň vystavenia môžte mat v septemri (nesmiete prekročiť 14dní od zdanitelného plnenia) aj splatnosť v septembri. Obdržanie platby nemá nič so zdanitelným plnením. Ideálne by bolo vystavit fakturu 31.8, zdanitelne plnenie 31.8, splatnost 14.9.

#3  Tomáš Chudý 29.04.2015, 22:56

účet 461 – Dlhodobé prijaté preddavky - nie je tu chyba? (475) vyššie je napísané, že Dlhodobé prijaté preddavky sú 475 ale nižšie je, že 461.

#4  Ing. Eva Mihalíková 13.05.2015, 17:54

máte pravdu, v článku je chyba. Ďakujem za upozornenie.

#5  Ivana Hmurcikova 19.05.2015, 09:45

Prijali sme dlhodobý preddavok na základe budúcej kúpnej zmluvy za predaj pozemku (lúky, pasienky). Do užívania môžu prejsť až po troch rokoch. Môžeme takto dlho držať zálohu na účte 475? Z pohľadu dane z príjmov to bude správne? DPH na tieto pozemky sa neráta.

#6  TímeaTimuš 18.01.2016, 15:50

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, na základe akého dokladu spravím toto: Zúčtovanie preddavku 321/314 Spravím ID s popisom zúčtovanie preddavku? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

#7  Ing. Eva Mihalíková 19.01.2016, 19:08

Dobrý deň, áno interným dokladom.

#8  drahomira kozakova 27.08.2016, 06:05

Dobry den. Ak zaplatime preddavok v juli a fakturu uctujem v auguste,s akym datumom priradim k fakture platbu? Dakujem

#9  Ing. Eva Mihalíková 30.08.2016, 08:48

Dobrý deň, platbu priradíte s júlovým dátumom ako bola uhradená.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-preddavkov&idc=47

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.