Účtovanie poskytnutých dotácií na mzdy v rámci "prvej pomoci"

Účtovanie dotácií  v podvojnom účtovníctve predpisuje § 52a Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (Postupy účtovania v PÚ).

 

V súlade s §52a Postupov účtovania v PÚ sa dotácie účtujú na účte č. 346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo v prípade, že sa jedná o dotácie z EÚ na účte 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 – Ostatné dotácie.

Dotácie sa účtujú na základe oznámenia o poskytnutí dotácie interným dokladom, buď priamo do výnosov alebo v prospech účtu 384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384 – Výnosy budúcich období. Dotácie na úhradu nákladov, ktoré kompenzujú konkrétne náklady (napríklad dotácia na mzdy) sa účtujú do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad. Pre zachovanie časovej a vecnej súvislosti sa použije na nespotrebovanú časť dotácie účet 384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384 – Výnosy budúcich období, ktorého zostatok sa rozpustí v prospech účtu 648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo v prospech účtu 668 Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový - daňový) 668 – Ostatné finančné výnosy v tom účtovnom období, v ktorom sa budú účtovať kompenzované náklady.

 

Účtovanie príspevku v rámci prvej pomoci na kompenzáciu mzdových nákladov

Predpis dotácie sa zaúčtuje na základe oznámenia o poskytnutí dotácie z úradu práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR) do obdobia s ktorým časovo a vecne súvisí, tzn. ak bola dotácia poskytnutá za mesiac november, ak to interné predpisy účtovnej jednotky umožňujú, predpis dotácie sa zaúčtuje do výnosov v mesiaci november, v prípade, že na základe interných predpisov účtovnej jednotky nie je možné dotáciu zaúčtovať do príslušného mesiaca je potrebné dodržať účtovanie v rámci účtovného obdobia, tzn. dotácie musia byť zaúčtované v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia (kalendárny/hospodársky rok).

Text

MD

D

Oznámenie o poskytnutí dotácie na kompenzáciu mzdových nákladov – IN

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648AE

Mzdové náklady za príslušný mesiac, za ktorý bola poskytnutá dotácia – IN

521 Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521N

331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie za príslušný mesiac, za ktorý bola poskytnutá dotácia – IN

524 Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový - daňový) 524N

331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331

Príjem dotácie na bankový účet – VBÚ

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

POZN: 521 Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521N – mzdové náklady nedaňový výdavok, 524 Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový - daňový) 524N – mzdové náklady nedaňový výdavok, 648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648AE – analytická evidencia účtu 648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

V prípade, že dotácia bola poskytnutá iba na časť mzdových nákladov (napríklad len na niektorých zamestnancov) je nutné v rámci analytickej evidencie účtov 521 Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521, 524 Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový - daňový) 524 rozpočítať do nedaňových výdavkov len výdavky vo výške poskytnutej dotácie.

Text

Suma v EUR

MD

D

Oznámenie o poskytnutí dotácie na kompenzáciu mzdových nákladov – IN

1 500,00

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648AE

Mzdové náklady za príslušný mesiac, za zamestnancov, na  ktorých bola poskytnutá dotácia – IN

1 000,00

521 Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521N

331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331

Mzdové náklady na ostatných zamestnancov

3 000,00

521 Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521

331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie za príslušný mesiac, za zamestnancov, na ktorých bola poskytnutá dotácia – IN

500,00

524 Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový - daňový) 524N

331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie na ostatných zamestnancov

1 100,00

524 Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový - daňový) 524

331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331

Príjem dotácie na bankový účet – VBÚ

1 500,00

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

POZN: 521 Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521N – mzdové náklady nedaňový výdavok, 524 Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový - daňový) 524N – mzdové náklady nedaňový výdavok

 

Dotácie na mzdové náklady v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb

Mzdové náklady a náklady na zdravotné a sociálne poistenie búdu z hľadiska daňových výdavkov nedaňovým výdavkom do výšky poskytnutej dotácie. Poskytnutá dotácia bude súčasne príjmom oslobodeným od dane na základe §13 ods. 2 písmeno k) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov.

Nedaňové náklady na mzdy ( 521 Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521N, 524 Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový - daňový) 524N) sa v daňovom priznaní uvedú do tabuľky A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 130 II časti). Súčasne sa uvedú na riadku 130 – Výdavky, ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa §21 alebo §21a zákona o dani z príjmov alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s §19 zákona.

Poskytnuté dotácie na mzdy účtované v analytickej evidencii účtu 648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648 sa v daňovom priznaní uvedú na riadku 230 ako príjmy oslobodené od dane podľa §13 zákona o dani z príjmov.

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výnosov z hospodárskej činnosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovné doklady
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie daní a poplatkov
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (14)

#1  jozefkl 22.12.2020, 20:27

Dobrý večer, prosím si stanovisko / píšete /: Dotácia je oslobodená od dane na základe § 13 ods.2 písmeno k) zákona... ale takéto písmeno sa v danom odseku nenachádza. Alebo sa mýlim ?

#2  Ing. Eva Mihalíková 09.01.2021, 18:45

Dobrý deň, písmeno k) je súčasťou novely zákona o dani z príjmov, ktorá už bola schválená ale doposiaľ ju nevydali v zbierke zákonov.

#3  EVGA 01.02.2021, 13:32

Dobrý deň, o nedaňových nákladoch treba aj účtovať analytika nedaň. 521 a 524 alebo stačí upraviť daň.priznanie o pripoč. a odpoč.položky k ZD.? Ďakujem.

#4  Ing. Eva Mihalíková 07.02.2021, 15:42

Dobrý deň, áno je potrebné ich aj zaúčtovať ako nedaňové výdavky. V súlade s § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je potrebné z daňových výdavkov vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahrnuté do základu dane.

#5  DD 10.02.2021, 14:21

Dobrý deň a akým kľúčom rozrátať sumu vchádzajúcu do nedaňových nákladov (koľko do 521 a koľko do 524)? Keďže do opatrenia 3B vstupuje posúdenie hrubej mzdy a % poklesu tržieb a výsledná výška príspevku je paušál.

#6  Ing. Eva Mihalíková 09.03.2021, 15:30

Dobrý deň, ja som to rozpočítavala z paušálneho príspevku 35,2% na odvody a zvyšok hrubá mzda.

#7  Eva Kekova 16.03.2021, 16:33

Dobry den, ako uctovat dotacie z Opatrenia c.2 z dovodu poklesu trzieb a ich vyuzitie napr. Na uhradu odvodov za SZCO? Dakujem.

#8  Dan1111 22.03.2021, 10:18

Dobrý deň, ako účtovať v PÚ dotácie z Opatrenia č. 3A z dôvodu udržania pracovných miest. Treba príspevok účtovať do mesiaca za aký sme príspevok dostali či môžeme aj pozadu zaúčtovať. Treba všetko cez ID rozúčtovať. Ďakujem.

#9  Ing. Eva Mihalíková 13.04.2021, 09:31

Dobrý deň, odpoveď máte priamo v článku.

#10  Mária Toporova 06.05.2021, 22:06

Dobrý deň. Prosím Vás,môžem zaúčtovať do roku 2020 december celkovú sumu dotácie na mzdy od UPSVaR ako nedaňový výnos a mzdové näklady plynúce z dotácie tiež ako nedanový náklad? 521/648? A v roku 2021 už iba úhradu na BÚ? Ďakujem

#11  Ing. Eva Mihalíková 10.05.2021, 15:38

Dobrý deň áno, náklady aj výnosy musia byť zaúčtované do účt.obdobia 2020. Neuhradená dotácia Vám zostane zaúčtovaná na 346 a tá sa vyrovná prijatím úhrady na BÚ v roku 2021.

#12  Mária Toporova 10.05.2021, 22:12

Ďakujem pekne. Ešte ma zaujíma,či každý ďalší náklad,ktorý mi vznikne za daný mesiac na mzdy a poistenie za zamestnanca,za ktorého dotáciu dostávame musím prepočítať a zaúčtovať ako náklad nedaňový (pripočítateľnú položku) alebo je to iba jednorázová záležitosť v roku 2020? Dúfam,že som to nepoplietla. Ďakujem ešte raz za Váš čas

#13  Mária B. 24.09.2021, 13:12

Dobrý deň prajem. ZUŠ dostala dotáciu na mzdy zamestnancov v aprili 2021. Mzdy za apríl boli vyplatené v máji. Vypočítala som koľko € sa použilo z dotácie. Čo so zvyškom? Treba to všetko rozpočítať na ďalšie mesiace alebo ako to zaúčtovať? Nespotr. časť na 384? Nerozumiem tomu, či dotácia je iba na mzdy na jeden mesiac alebo na viac? ďakujem pekne Ďakujem za odpoveď

#14  Katarína Milčová 22.06.2022, 13:48

Dobrý deň, ako mám zaúčtovať dotácie na mzdy z MPC len na niektorých zamestnancov, zaslané na refundáciu boli ešte minulý rok 2021 a peniaze prišli tento rok 2022? Sme rozpočtová organizácia. Ďakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-poskytnutych-dotacii-na-mzdy-v-ramci-prvej-pomoci-&idc=431

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.