Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie faktoringu

| Ing. Eva Mihalíková

Faktoring z účtovného hľadiska predstavuje postúpenia pohľadávok za úhradu vo výške menovitej hodnoty. Postupca (dodávateľ) sa vo faktoringovej zmluve zaviaže postupovať na faktora (postupníka) všetky budúce pohľadávky vybraného odberateľa. Na druhej strane sa faktor zaviaže za dané pohľadávky zaplatiť klientovi ich menovitú hodnotu, skôr než uplynie doba splatnosti.

Faktoring sa využíva najmä v spoločnostiach s rýchlo obrátkovým sortimentom, kedy podľa zmluvných podmienok musí dodávateľ vystavovať faktúry so 60 dňovou splatnosťou a pokiaľ sa jedná rádovo o tisíce eur, môže byť 60 dní dosť veľká doba na to aby sa dodávateľ nedostal do platobnej neschopnosti a preto v praxi využije faktoring napríklad v niektorej z bánk.

Priebeh faktoringovej operácie z účtovného hľadiska má nasledujúce kroky:

 • Dodávateľ uzavrie zmluvu s faktoringovou spoločnosťou (faktorom). O tejto operácii sa neúčtuje.
 • Dodávateľ vystaví faktúru odberateľovi, ktorý je zahrnutý do faktoringového financovania. Na faktúre musí byť uvedená doložka, ktorá informuje odberateľa o postúpení pohľadávky a čísle účtu faktora, na ktorý má byť pohľadávka uhradená.

Účtovná operácia

Suma

MD

D

Vystavenie faktúry za tovar odberateľovi

10 000 €

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

DPH 20%

  2 000 €

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 • Dodávateľ zasiela faktorovi návrh na postúpenie pohľadávky (Návrh na uzavretie zmluvy o postúpení). Prílohu tvorí súpis postúpených faktúru. O tejto operácii sa neúčtuje
 • Po splnení všetkých zmluvných podmienok faktor akceptuje postúpené pohľadávky. Z pohľadu dodávateľa tým prechádza povinnosť plnenia z odberateľa na faktora, zároveň vzniká nárok na vyplatenie faktoringovej zálohy.

Účtovná operácia

Suma

MD

D

Odpis pohľadávky za odberateľa

10 000 €

546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Vznik pohľadávky za faktora

10 000 €

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646

 

 • Faktor vypláca faktoringovú zálohu. Jej výška je vyjadrená percentom z nominálnej hodnoty pohľadávky a je stanovená vo faktoringovej zmluve.

Účtovná operácia

Suma

MD

D

Vyplatenie zálohy (čiastočná úhrada) faktorom za postúpenie (70% podľa faktoringovej zmluvy)

7 000 €

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

 

 • Ku koncu kalendárneho mesiaca zasiela faktor dodávateľovi mesačné vyúčtovanie, v ktorom za dané obdobie uvádza prehľad postúpených pohľadávok, inkasa pohľadávok a výšku úrokov a poplatkov (faktoringový poplatok, poistenie pohľadávok).

Účtovná operácia

Suma

MD

D

Mesačné vyúčtovanie úrokov

100 €

562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Mesačné vyúčtovanie poplatku

10 €

568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

 

 • V záverečnej fáze sa ďalší postup líši v závislosti od toho, či odberateľ uhradí faktúru a v prípade, že nie, či sa jedná o regresný alebo bezregresný faktoring:
  • Odberateľ uhradí faktúru

Odberateľ uhradí faktúru, faktor následne v lehote stanovenej vo faktoringovej zmluve uhradí zostávajúcu časť hodnoty pohľadávok. Tá je daná rozdielom nominálnej hodnoty pohľadávky a vyplatenou zálohou.

Účtovná operácia

Suma

MD

D

Pripísanie platby od faktora (úhrada zostatku)

3 000 €

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

 

 • odberateľ faktúru neuhradí – regresný faktoring

Faktor vykonáva do vypršania zmluvne stanovenej regresnej lehoty upomienkovanie, potom faktúru postúpi späť na klienta. Zároveň faktorovi vzniká právo na vrátenie vyplatenej zálohy.

Účtovná operácia

Suma

MD

D

Storno odpisu pohľadávky za odberateľa

- 10 000 €

546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Storno vzniku pohľadávky za faktora

- 10 000 €

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646

Vznik záväzku vrátiť faktorovi zálohu

   7 000 €

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

 

 • odberateľ faktúru neuhradí – bezregresný faktoring

Faktor po vypršaní stanovenej lehoty, počas ktorej vykonáva upomienkovanie nahlási poisťovni poistnú udalosť. Poisťovna po uplynutí zjednanej lehoty vypláca poistné plnenie napríklad vo výške 85% z menovitej hodnoty pohľadávky, základe faktoringovej zmluvy faktor vykoná konečné vyúčtovanie.  

Účtovná operácia

Suma

MD

D

Storno odpisu pohľadávky za odberateľa 15%

-  1 500 €

546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Storno vzniku pohľadávky za faktora 15%

-  1 500 €

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646

Pripísanie platby od faktora (úhrada zostávajúcej sumy )

   1 500 €

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇Kategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] Marek Masaryk 05.11.2015, 18:12

  Dobrý deň, chcem sa len opýtať či náhodou nemáte preklep v sumách? Lebo v prvej účtovnej operácii uvažujete o nominálnej hodnote pohľadávky vo výške €12 000, ale v ďalších účtovných operáciách už používate nominálnu hodnotu pohľadávky vo výške €10 000. Ďakujem Masaryk

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-faktoringu&idc=229

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.