Účtovanie dotácií

Spôsob účtovania dotácií u fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva je upravený v §52 a §56 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92 zo dňa 16.decembra 2002, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v PÚ.

O nároku na dotáciu na hospodársku činnosť alebo na obstaranie dlhodobého majetku sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa účtovnej jednotke dotácia poskytne.

Dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu a dotácie, podpory a príspevky z prostriedkov európskych spoločenstiev poskytnutých prijímateľovi podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa vykazujú na účte 346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu.

Dotácie poskytnuté z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu sa vykazujú na účte 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 – Ostatné dotácie.

 

P.č.

Účtovný prípad

MD

D

1.

Priznanie dotácie na:

 

 

 

a) obstaranie dlhodobého majetku

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

 

  - zúčtovanie pomernej časti dotácie do výnosov bežného obdobia

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

 

b) prevádzkovú réžiu, ak

 

 

 

  - náklady boli vynaložené v bežnom účtovnom období

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

 

  - náklady budú vynaložené v budúcich účtovných obdobiach

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

 

c) na úhradu úrokov

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

668 Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový - daňový) 668

2.

Príjem dotácie na bežný účet

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

3.

Vrátenie dotácií

 

 

 

a) účtovaných do výnosov v bežnom účtovnom období

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

 

b) poskytnutých a účtovaných do výnosov v minulých rokoch, ak ide o nevýznamnú chybu

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

 

c) poskytnutých a účtovaných do výnosov v minulých rokoch, ak ide o významnú chybu

428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428, 429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

 

d) poskytnutých na obstaranie dlhodobého majetku a časovo rozlíšené výnosy, ešte nie sú zaúčtované

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

4.

Sankcie za nesprávne použitie dotácie

545 Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový - nedaňový) 545

379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379

5.

Zúčtovanie rozdielu poskytnutej dotácie na hospodársku činnosť oproti nároku zúčtovanému pri účtovnej závierke

 

 

 

a) ak poskytnutá dotácia bola vyššia

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

 

b) ak poskytnutá dotácia bola nižšia

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

6.

Zúčtovanie rozdielu poskytnutej dotácie na obstaranie dlhodobého majetku oproti nároku zúčtovanému pri účtovnej závierke

 

 

 

a) ak poskytnutá dotácia je vyššia ako zaúčtovaný nárok

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

 

  - úprava zaúčtovaného rozpustenia dotácie

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

 

b) ak poskytnutá dotácia je nižšia ako zaúčtovaný nárok

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346, 347 Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

 

  - úprava zaúčtovaného rozpustenia dotácie

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

Inzerce ∇

 

Zahŕňanie dotácií do základu dane

Vplyv dotácie na obstaranie odpisovaného hmotného majetku má neutrálny vplyv na základ dane, nakoľko dotácia sa zahŕňa do základu dane vo výške, v akej sa do základu dane zahŕňajú odpisy tohto hmotného majetku.

 

Príklad (účtovná doba odpisovania je dlhšia ako daňová doba odpisovania majetku):

Obchodná spoločnosť obstarala a uvidela do užívania poľnohospodársky stroj v hodnote 20000€ v roku 2010. Po obstaraní poľnohospodárskeho stroja bola spoločnosti poskytnutá dotácia vo výške 20000€. Poľnohospodársky stroj je na účely daňových odpisov zaradený do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky, pričom daňovník si zvolil zrýchlený spôsob odpisovania. Podľa odpisového plánu sa spoločnosť rozhodla účtovnej odpisovať stroj 5 rokov.

 

 

 

Rok

Odpisy podľa odpisového plánu

Odpisy podľa zákona o dani z príjmov

Ročný odpis

Zostatková cena

Ročný odpis

Zostatková cena

2010

4000

16000

5000

15000

2011

4000

12000

7500

7500

2012

4000

8000

5000

2500

2013

4000

4000

2500

2 014 Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktivní) 014

4000

 

Č.p.

Účtovný prípad

Suma

MD

D

Daňový odpis

Daňový príjem

 

Rok 2010

 

 

 

 

 

1.

Obstaranie stroja

20000

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

2.

Zaradenie stroja do užívania

20000

022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022

042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

3.

Prijatie dotácie

20000

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

4.

Priznanie dotácie

20000

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

5.

Ročný odpis stroja

4000

551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

5000

6.

Zúčtovanie alikvotnej časti dotácie do výnosov

4000

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

5000

 

Rok 2011

 

 

 

 

 

7.

Ročný odpis stroja

4000

551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

7500

8.

Zúčtovanie alikvotnej časti dotácie do výnosov

4000

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

7500

 

Rok 2012

 

 

 

 

 

9.

Ročný odpis stroja

4000

551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

5000

10.

Zúčtovanie alikvotnej časti dotácie do výnosov

4000

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

5000

 

Rok 2013

 

 

 

 

 

11.

Ročný odpis stroja

4000

551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

2500

12.

Zúčtovanie alikvotnej časti dotácie do výnosov

4000

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

2500

 

Rok 2014

 

 

 

 

 

13.

Ročný odpis stroja

4000

551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

14.

Zúčtovanie alikvotnej časti dotácie do výnosov

4000

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

Kategórie

S tématom 'Účtovanie dotácií' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie finančných výpomocí
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dotácií
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-dotacii&idc=40

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.