Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie daní a dotácií

| Jana Rusnáková

O daniach a dotáciách sa účtuje na účtoch účtovnej skupiny 34 – Zúčtovanie daní a dotácií. Daň predstavuje povinnú, zákonom určenú platbu, ktorú odvádza právnická alebo fyzická osoba do štátneho rozpočtu.
Súčasná štruktúra daní je u nás nasledovná:
Priame dane
-  dane z príjmov
♦ daň z príjmov fyzických osôb
♦ daň z príjmov právnických osôb
- daň z nehnuteľností
♦ daň z pozemkov
♦ daň zo stavieb
♦ daň z bytov
- daň z dedičstva, darovania, prevodu a prechodu nehnuteľností
- cestná daň
Nepriame dane
- daň z pridanej hodnoty
- spotrebné dane – z vína, piva, liehu, tabaku a tabakových výrobkov, uhľovodíkových palív a mazív.
O daniach a poplatkoch sa účtuje na týchto účtoch:
341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 – Daň z príjmov,
342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 – Ostatné priame dane,
343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 – Daň z pridanej hodnoty,
345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 – Ostatné dane a poplatky,
O odloženej daňovej povinnosti sa účtuje na účte 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 – Odložená daňová pohľadávka a záväzok.
Pri účtovaní daní a poplatkov platí výnimka zo zákazu kompenzácie a môžu mať premenlivý zostatok, na základe ktorého sa v súvahe vykazujú v aktívach alebo v pasívach.
Daň z príjmov účtovnej jednotky bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu sa účtuje na účte 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 – Daň z príjmov. Daň z príjmov je náklad, ktorý ovplyvňuje hospodársky výsledok po zdanení. Vyčísľuje sa mimo sústavy účtovníctva, podklady na jej výpočet však zabezpečuje účtovníctvo.

Súvzťažné nákladové účty k daňovej povinnosti sú:
591Účet 591 - Splatná daň z príjmov (Aktívny) 591 – Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná,
592Účet 592 - Odložená daň z príjmov (Aktívny) 592 – Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená,
593 – Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná,
594 – Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená,
595Účet 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov (Nákladový) 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov.
Z uvedeného vyplýva, že sa v účtovníctve účtuje samostatne o dani z príjmov z bežnej činnosti a samostatne o dani z príjmov z mimoriadnej činnosti. V prípade, že bol v jednej činnosti dosiahnutý zisk a v druhej strata, pričom za účtovnú jednotku ako celok bol vytvorený zisk, účtuje sa v tej činnosti, kde bol dosiahnutý zisk kladná daňová povinnosť a v časti, kde bola dosiahnutá strata záporná daňová povinnosť. Záporná daňová povinnosť predstavuje zníženie záväzku zo splatnej dane z príjmov. Preddavky na daň z príjmov sa účtujú na stranu Má dať účtu 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 a celoročný záväzok zo splatnej dane sa zúčtuje na stranu Dal tohoto účtu. Ak preddavky prevýšili splatnú daň, tak vzniká pohľadávka voči správcovi dane a tento účet má aktívny charakter, v opačnom prípade nám vzniká záväzok voči správcovi dane a účet má pasívny charakter.

Účtovanie na účte 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 – Daň z príjmov
1) Úhrada mesačných preddavkov na daň z príjmov 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341/ 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2) Záväzok dane z príjmov z bežnej činnosti (kladná) 591Účet 591 - Splatná daň z príjmov (Aktívny) 591 / 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341
3) Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti (záporná) 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 593
Daňová povinnosť odložená vzniká v prípade, že sa odpisy stálych aktív účtovnej jednotky odlišujú od odpisov podľa daňových predpisov. Výška odloženej daňovej povinnosti sa zistí ako súčin rozdielu daňových a účtovných odpisov a sadzby dane z príjmov, ktorá je stanovená na nasledujúce obdobie.

Účtovanie na účte 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 – Odložená daňová pohľadávka a záväzok
1) Odložený daňový záväzok z bežnej činnosti (vzniká, ak je daňový odpis vyšší ako účtovný) 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov (Aktívny) 592 / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
2) Odložená daňová pohľadávka z bežnej činnosti (vzniká, ak je daňový odpis nižší ako účtovný) 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 / 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov (Aktívny) 592

Na účte 324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324 – Ostatné priame dane sa účtuje o daniach, ktoré podnik ako platiteľ dane platí za zamestnancov a spoločníkov (daňovník). Podnik túto daň vyberá od zamestnancov zrážkami zo mzdy a uhrádza ju správcovi dane.

Účtovanie na účte 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 –Ostatné priame dane
1) Preddavok na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (zamestnanci)- záväzok voči daňovému úradu 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
2) Preddavok na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (spoločníci, členovia družstva)- záväzok voči daňovému úradu 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
3) Ročné zúčtovanie dane z príjmov – zamestnanci
   a) ak boli zrážky počas roka vyššie ako ročný záväzok - preplatok dane 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
   b) ak boli zrážky počas roka nižšie ako ročný záväzok - nedoplatok dane 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
4) Ročné zúčtovanie dane z príjmov – spoločníci
   a) ak boli zrážky počas roka vyššie ako ročný záväzok - preplatok dane 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
   b) ak boli zrážky počas roka nižšie ako ročný záväzok - nedoplatok dane 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

O ostatných druhoch priamych daní a o spotrebných daniach sa účtuje na účte 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 - Ostatné dane a poplatky.
Posledným druhom nepriamej dane je DPH, ktorá sa účtuje na účte 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 – Daň z pridanej hodnoty. Je to najvýznamnejšia nepriama daň, ktorú vždy zaplatí konečný spotrebiteľ v cene nákupu. Platiteľ dane si môže od svojej daňovej povinnosti odpočítať tú hodnotu, ktorú zaplatil svojím dodávateľom (daň na vstupe) a odvádza do štátneho rozpočtu len tú časť, ktorá pripadá na ním pridanú hodnotu, t.j. DPH ktorá pripadá na rozdiel medzi cenou (materiálu, tovaru, služieb) pri vstupe a cenou pri výstupe (výrobkov, tovarov, služieb) z účtovnej jednotky . Daňou na výstupe je daň, ktorú platiteľ dane uplatnil ako súčasť ceny za svoje zdaniteľné plnenia, teda tá, ktorú účtoval svojim odberateľom.

Účtovanie na účte 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 – Daň z pridanej hodnoty
1) Došlá faktúra za nákup materiálu
   a) cena materiálu 1 000 EUR 111Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktívny) 111 /-
   b) DPH na vstupe 200 EUR 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343/-
   c) fakturovaná suma 1 200 EUR  - / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2) Vystavená faktúra za predané výrobky
   a) cena výrobkov 2 500 EUR - / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601
   b) DPH na výstupe 500 EUR - / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
   c) fakturovaná suma 3 000 EUR 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / -
3) Úhrada DPH daňovému úradu 300 EUR z BÚ 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Ak daň na vstupe prevýši daň na výstupe vzniká nadmerný odpočet, ktorý predstavuje pohľadávku voči štátnemu rozpočtu.


Autor: Jana Rusnáková

Inzercia ∇Kategórie: Dane Maturitné otázky Dotácie

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dotácie

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] Lukas 20.06.2012, 17:46

  Pri účtovaní o Odloženej daňovej pohľadávke a odloženom daňovom záväžku je chyba - namiesto účtu 371 tam má byť účet 481.

 1. [ 2] Jana 21.06.2012, 19:44

  Ďakujeme za upozornenie, už by to malo byť v poriadku.

 1. [ 3] Martin 01.11.2012, 23:17

  Prečo je pri DPH daň na výstupe 575? Nemala by byť len 500? 2500*0,2=500

 1. [ 4] Ing. Eva Mihalíková 02.11.2012, 09:11

  Áno, máte pravdu, kolegyňa sa zrejme pomýlila pri výpočte..

 1. [ 5] Domi 13.12.2012, 20:08

  Posledný odsek Účtovanie na účte 342 - Daň z pridanej hodnoty .. nemalo by tam byť 343 ?

 1. [ 6] Ing. Eva Mihalíková 14.12.2012, 08:14

  ano, ďakujeme za upozornenie

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-dani-a-dotacii&idc=64

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.