Súvaha

Súčasťou účtovnej závierky je vypracovanie výkazov Súvaha a Výkaz ziskov a strát. Pri odovzdaní daňového priznania príslušnému daňovému úradu je súčasťou príloha, ktorá tiež zahŕňa účtovné výkazy a prílohu ročnej účtovnej závierke.

Bežne používané účtovné softvéry majú nadefinované jednotlivé riadky a po zadaní časového obdobia dokážu vytvoriť  výkazy v predpísanom členení bez toho aby účtovník musel niečo prepočítavať či kontrolovať. Pre účtovníkov to predstavuje veľkú úsporu času, zvlášť pri veľkých spoločnostiach. Zostáva však otázka, či dokáže účtovník z účtovných výkazov, pod ktorými je podpísaný, zrozumiteľne informovať vedenie spoločnosti o stave účtovnej jednotky.

 

1.       Majetok účtovnej jednotky – Aktíva uvedené pod písmenami A, B, C

Majetok účtovnej jednotky (ÚJ) zahŕňa pohľadávky za upísaný základný kapitál, dlhodobý majetok nehmotný, hmotný, finančný, obežné aktíva zahŕňajúce zásoby, pohľadávky dlhodobé i krátkodobé a finančný majetok. Výška majetku brutto je upravená tzv. korekciou na majetok netto. Korekciou sú označované oprávky majetku a výška opravných položiek pri majetku a pohľadávkach.

 

2.       Vlastný kapitál – Pasíva pod písmenom A

Vlastný kapitál tvoria vlastné zdroje financovania obchodného majetku ÚJ a vykazuje sa na strane pasív. Je vyjadrením súčtu hospodárskeho výsledku a základného kapitálu zapísaného v obchodnom registri. Jeho kladná hodnota vypovedá o vlastných zdrojoch ÚJ, ktoré si vytvorila k financovaniu obchodného majetku. Záporná hodnota vypovedá o výške vlastných zdrojov, ktoré ÚJ nemá k dispozícii, aby mohla svoje potreby financovať a je nútená tieto prostriedky obstarať formou úveru, pôžičky alebo bankovej výpomoci a účtovná jednotka sa dostáva do stavu zadlženia.

Podiel vlastného kapitálu na majetku ÚJ udáva, do akej miery je majetok krytý vlastnými zdrojmi. Čím je hodnota vyššia, tým je ÚJ stabilnejšia.

 

3.       Porovnanie majetku a záväzkov

Porovnávame hodnotu majetku ÚJ a súhrn záväzkov, vrátane záväzkov dlhodobých, krátkodobých, bankových úverov a výpomocí. V prípade, že súhrn záväzkov prevyšuje hodnotu jeho majetku a pokiaľ má dlžník viac veriteľov, je možné ľahko odpovedať na otázku, či je ÚJ zadlžená

 

4.       Podiel majetku a záväzkov

Uvádza či je majetok UJ schopný pokryť záväzky ÚJ. K porovnaniu je možné využiť ukazovatele likvidity. Likvidita najpresnejšie charakterizuje platobnú pohotovosť kryť svojimi peňažnými prostriedkami svoje záväzky.

 

5.       Podiel vlastného kapitálu na majetku (miera zadlženosti)

Udáva do akej miery je majetok ÚJ krytý vlastnými zdrojmi. Čím je hodnota vyššia tým je ÚJ stabilnejšia. K podkapitalizácii ÚJ dochádza  v dôsledku rastu aktív, kedy ÚJ hľadá dodatočné zdroje krytia, je príliš zadlžená, časť svojho neobežného majetku nekryje vlastnými alebo dlhodobými zdrojmi, ale zdrojmi krátkodobými a existuje často reálne nebezpečenstvo insolvencie ÚJ.

 

Príklad: Spoločnosť ABC, s.r.o. (zameraná na maloobchod/veľkoobchod)

Riadky súvahy v plnom znení

Číslo riadku Súvahy

Čiastka v tis. €

MAJETOK

   

Dlhodobý hmotný majetok

12

1 500

Zásoby

32

5 600

Krátkodobé pohľadávky

47

8 500

Finančný majetok

55

3 400

SPOLU

 

19 000

     

ZÁVÄZKY

   

Dlhodobé záväzky

94

3 500

Krátkodobé záväzky

105

10 200

Úvery

114

0

SPOLU

 

13 700

Vlastný kapitál (VK)

 

5 300

Podiel VK na majetku v %

 

27,89

Podiel cudzích zdrojov na majetku v %

 

72,11

Inzerce ∇

Z výkazu Súvaha vyplýva hodnota VK vo výške tisíc € 5 300 a tvorí 27,89% podiel na majetku spoločnosti. Časť záväzkov (všetky záväzky sú záväzky v lehote splatnosti) môže uhradiť spoločnosť okamžite finančným majetkom, časť z krátkodobých pohľadávok (spoločnosť nevlastní pohľadávky po lehote splatnosti).

Spoločnosť ABC je ekonomicky zdravá, nedrží veľkú hotovosť a je schopná hradiť svoje záväzky.

 

Účtovník ako analytik

Pri pravidelnej mesačne závierke, kedy účtovný softvér spočíta výkaz Súvaha sa pozrite na jednotlivé riadky a pokúste sa získané veličiny okomentovať. Pokiaľ budete k tejto činnosti pristupovať zodpovedne bude sa vám pomaly otvárať cesta analytika, či finančníka. Účtovník zbiera informácie a následne ich spracováva, analytik hľadá informácie a možnosti ako celú činnosť zefektívniť, ako nájsť optimálne riešenie a dosiahnuť maximálne ciele.

V učtárni sa stretávajú informácie o celej činnosti účtovnej jednotky, sú tu informácie z nákupu -prijaté faktúry, z výroky – zúčtovanie výrobkov, nedokončenej výroby, z predaja – vydané faktúry, účtovanie drobných výdajov z pokladne – hotovosť, účtovanie o pohyboch na bankových účtoch – výpisy z bankových účtov, výplata miezd – mzdová učtáreň.  Úlohou účtovníka by malo byť nie len spracovanie účtovných dokladov ale i analýza dosiahnutých hodnôt a informovanie vedenie účtovnej jednotky o jej súčasnom stave a možných riešeniach.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovný slovníček III.
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - daňové priznanie pre fyzické osoby
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie finančného prenájmu
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Suvaha&idc=111

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.