Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku v roku 2017

| Ing. Eva Mihalíková

Dlhodobý majetok sa oceňuje vždy ku dňu, v ktorom účtovný prípad nastal = deň obstarania majetku. Oceňovať je možné týmito spôsobmi:

 • obstarávacou cenou,
 • vlastnými nákladmi,
 • reálnou hodnotou.

POZOR! Od 1.1.2016 bola vypustená možnosť oceňovať dlhodobý majetok reprodukčnou obstarávacou cenou!

Čo môžeme oceniť obstarávacou cenou?

Touto cenou sa oceňuje dlhodobý majetok, ktorý účtovná jednotka získala za odplatu, tzn. došlo k jeho kúpe. Obstarávacou cenou oceňujeme hmotný majetok, nehmotný majetok, podiely na základnom imani obchodných společnosti a družstiev a niektoré dlhodobé cenné papiere.

Pod obstarávacou cenou rozumieme cenu, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.

Napríklad účtovná jednotka obstarala stroj v hodnote 20000 €, k tejto cene pripočítala ešte náklady na dovoz stroja v sume 1000€, obstarávacia cena stroja predstavuje suma 20000+1000 = 21 000 €.

Čo môžeme oceniť vlastnými nákladmi?

Už zo samotného názvu je jasné, že vlastnými nákladmi oceňujeme hmotný aj nehmotný majetok, ktorý bol vytvorený našou vlastnou činnosťou (činnosťou účtovnej jednotky).

Vlastné náklady sú priame ale aj nepriame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, ktorou bol vytvorený hmotný či nehmotný majetok.

Napríklad účtovná jednotka vyvinula softvér, k výpočtu jeho ocenenia použije mzdy pracovníkov podľa času, ktorý strávili na jeho vývoji v sume 15000€, sumy za školenia ktore museli pracovníci počas vývoja absolvovať v sume 800 €, suma za marketingový nárvh obalu softvéru v sume 200€, oceňovacia cena softvéru tak bude: 15000+800+200 = 16 000 €.

Inzercia ∇


Čo môžeme oceniť reálnou hodnotou?

Reálnou hodnotou je možné oceňovať dlhodobý majetok, ktorý je definovaný v § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve a to:

 1. nehmotný majetok a hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne, napríklad ak bol účtovne jednotke darovaný
 2. cenné papiere a podiely nadobudnuté bezodplatne, napríklad darom
 3. nehmotný majetok a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii, ktorý nebol doteraz v účtovníctve zachytený
 4. majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu
 5. majetok nadobudnutý kupou iného podniku alebo jeho časti
 6. majetok nadobudnutý vkladom podniku alebo jeho časti
 7. cenné papiere
 8. majetok prevzatý nástupnickou účtovnou jednotkou od obchodnej spoločnosti zanikajúcej bez likvidácie
 9. nehmotný majetok účtovaný u koncesionára pri koncesii na stavebné prce podľa osobitného predpisu

Za reálnu hodnotu môžeme považovať trhovú cenu, hodnotu zistenu oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie z operácií na aktívnom trhu ak nie je známa trhová cena, hodnotu zistenú oceňovacím modelom, ktorý využíva prevažne informácie na inom atívnom trhu, ak nie sú na aktívnom trhu informácie, ktoré by bolo možné použiť v rámci ocenenia alebo aj posudok znalca.

Účtovná jednotka napríklad získa bezodplatne osobný automobil, ocení ho reálnou trhovou hodnotou 7 000 €

V prípade, že pre majetok oceňovaný reálnou hodnotou existuje cena pre nákup a pre predaj, mala by účtovná jednotka použiť cenu medzi týmto nákupom a predajom. Použitie predajnej ceny pri majetku, resp. nákupnej ceny pri záväzku je zákonom povolené, ale nie je požadované. Rozhodnutie, ktorú cenu použiť tak je na účtovnej jednotke. Zvolený postup ocenenia popíše vo svojich interných predpisoch. Samozrejme použitie danej trhovej ceny musí účtovná jednotka vedieť zdôvodniť v prípade kontroly Finančnou správou SR. 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Účtovanie vyradenia hmotného a nehmotného majetku Účtovanie vyradenia hmotného a nehmotného majetku

14. 09. 2016, Eva Mihalíková Spôsoby vyradenia hmotného a nehmotného majetku, účtovanie vyradenia, návod ako na to.... celý článok


 Kalkulačka odpisov: rovnomerných a zrýchlených Kalkulačka odpisov: rovnomerných a zrýchlených

18. 09. 2015, Tomáš Vojta, Eva Kyselová Výpočet rovnomerných a zrýchlených odpisov majetku: Kalkulačka + Ako sa počítajú odpisy?... celý článok


 Opravné položky Opravné položky

12. 08. 2013, Eva Mihalíková Čo sú to opravné položky, kedy sa tvoria. Kto môže tvoriť opravné položky... celý článokKategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku v roku 2017 souvisí následujúcí účtovný test


Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] šódo 27.08.2017, 21:24

  boli sme spoločníkmi v združení a zakúpili sme auto v hodnote cca 1 000 000 Sk.Pretože nie sme právny subjekt,auto mohlo byť napísané na jedného z nás.Bolo na kolegu a ten ho predal bez môjho vedomia.Ako mám postupovať?

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Sposoby-ocenovania-dlhodobeho-majetku-v-roku-2017&idc=303

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.