Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva

Nevyhnutnosť existencie položiek časového rozlíšenia vyplýva z dodržania všeobecne uznávaných účtovných zásad, a to:

a)       Zásada verného a pravdivého zobrazenia stanovuje, aby účtovníctvo vyjadrovalo reálnu finančnú a výnosovú situáciu podniku.

b)       Zásada nezávislých účto. období vyžaduje, aby N a V boli zaúčtované v tom účto. období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

c)       Zásada akruálnosti vyžaduje, aby transakcie súvisiace s V a N sa vykazovali v období, ktorého sa týkajú a nie, v ktorom boli vydané alebo prijaté peňažné prostriedky.

d)       Zásada opatrnosti si vyžaduje, že očakávané, ale neisté zisky by sa nemali zohľadňovať, ale možné i keď neisté straty treba brať do úvahy.

e)       Podľa realizačného princípu sa V uznávajú v tom účto. období, v ktorom došlo k splneniu dodávky, prevzatiu výkonu odberateľom, a nie až prijatím úhrady za daný výkon.

f)        Zásada vecného a časového priradenia N a V  vychádza z predpokladu, že N, ktoré sa týkajú daných V, by mali byť priradené k týmto V v tom účto. období, keď boli uznané V.

V slovenskej právnej úprave účtovníctva existencia položiek časového rozlíšenia vyplýva zo zákona o účtovníctve (§3 ods. 1 a 2), ale iba nepriamo, a to zo zásady vecnej a časovej súvislosti účtovných skutočností.

Spôsob a postup časového rozlíšenia N a V je upravený aj v opatrení MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov, a to v samostatnej časti všeobecných ustanovení, kde sa v § 5 Časové rozlíšenie N a V uvádza:

a)       N a V sa účtujú zásadne do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia,

b)       N a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich období, sa časovo rozlišujú ako:

  • N budúci období na účtoch 381 a 382,
  • Výdavky budúcich období na účte 383.

c)   V a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich období, sa časovo rozlišujú ako:

  • V budúcich období na účte 384,
  • Príjmy budúcich období na účte 385.

Inzerce ∇

d)   kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú.

e)   N a V sa účtujú na prísluš. účtoch nákladových druhov a výnosových položiek v zásade časovo rozlíšené, s výnimkou nákladových druhov, ktoré tvoria komplexné náklady budúcich období.

f)   Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová inventúra.

Časové rozlíšenie N a V uskutočnené v súlade s uvedenými účtovnými zásadami akceptuje aj zákon o dani z príjmov na účely výpočtu základu dane.

Položky časového rozlíšenia:

  1. Náklady                                                                      B. Výnosy

1. N budúcich období                                                      1. V budúcich období

2. Komplexné N budúcich období                                   2. Príjmy budúcich období

3. Výdavky budúcich období

 

A. Účtovanie časového rozlíšenia N (často vzniká časový nesúlad medzi výdavkami a N na prelome účto. obdobia)

1.N budúcich období predstavujú výdavky bežného obdobia, kt. sa týkajú N budúcich období, a to konkrétnych účtov účtovnej triedy 5-N (pr. vopred platené nájomné). Výdavky bežného obdobia, ktoré sa týkajú N budúcich období, sa účtujú na účte 381- N budúcich období. V prípade, že výdavok súvisí s časti s N budúcich účtovných období a s časti s N bežného obdobia, je potrebné tento výdavok rozdeliť:

  • časť výdavkov, kto. súvisia s N bežného obd.
  • časť výdavkov, kto. súvisia s N v budúcom obd.

 

Príklad: Podnik EUPAS zaplatil nájomné v októbri bežného roka na rok vopred, pričom mesačné nájomné je 10 000 € a ročné je 120 000 €.

      Účtovanie v bežnom účto. obd.:

1. Výdavok peňažných prostriedkov na nájomné ( na 12 mesiacov vopred)........................................................ 120 000,-           381          221

2. Zúčtovanie podielu výdavkov, kt. súvisia s N bežného obd. (október, november, december po 10 000 € mes.)....30 000,-   518          381

     Účtovanie v budúcom obd.:

3. Zúčtovanie podielu výdavkov, kt. súvisia s N daného obd. (január až september po 10 000 € mes.)............90 000.-             518          381

 

2. Komplexné N budúcich období predstavujú výdavky bežného obdobia týkajúce sa N budúcich období, kt. sa sledujú vo vzťahu k danému účelu, t.j. akcie (pr. vopred platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru). Komplexné N budúcich období sa účtujú na účtoch 382, 555 a 655.

 

Príklad: Podnik VISTOL sa rozhodol  pre výrobu filmu s cieľom propagovať svoje výrobky. Rôzne N spojené s jeho výrobou boli uhradené v bežnom účto. obd., film sa bude premietať v budúcom účto. obd. Na výrobu filmu podnik vynaložil sumu 900 000 €

     Účtovanie v bežnom účto. obd.:

1. Vznik rôznych N, kt. súvisia so zabezpečením danej akcie (výrobou filmu)......................................................900 000,-      5xx          221, 211

                                                                                                  321, 331

2. Tvorba komplex. N budúc. obd. (vylúčenie vplyvu N týkajúcich sa bud. obd. z N bežného obd. zvýšením V a súčasne i zvýšením aktív)......900 000,-      382              655

      Účtovanie v budúc. účto. obd. (premietanie filmu):

3. Zúčtovanie komplexných N do N daného obd.........................900 000,-   555              382

 

3. Výdavky budúcich období predstavujú N. ktoré s bežným účto. obd. súvisia, ale výdavok s nimi spojený (ich úhrada) ešte nenastal, uskutoční sa až v budúcom obd. (pr. nájomné platené pozadu). Výdavky budúcich obd. sa účtujú na účet 383. Zúčtovanie výdavkov bud. obd. sa vykoná pri uskutočnení výdavku.

 

Príklad: Podnik AMOS na základe zmluvy platí nájomné pol roka dozadu. Nájomné predstavuje sumu 20 000 € mesačne. Podľa zmluvy je stanovená splatnosť do 5 dní po skončení polroka, t.j. do 5. júla za prvý polrok a do 5. januára za druhý polrok.

        Účtovanie v bežnom účto. obd.:

1. Zaúčtovanie N- ich zvýšenie o N na nájomné za 1. polrok (január až jún po 20 000 € mes.).......................................120 000,-            518             383

2. Úhrada nájomného za 1. polrok z bežného účtu..............120 000,-           383              221

3. Zúčtovanie N – ich zvýšenie o N na nájomné za 2. polrok (júl až december po 20 000 € mes.)...................................120 000,-           518              383

          Účtovanie v budúcom účto. obd.:

4. Úhrada nájomného za 2. polrok z bežného účtu (5. január).. 120 000,-      383             221

 

A. Účtovanie časového rozlíšenia V (medzi V a príjmami často nastáva nesúlad vo vzťahu k bežnému obdobiu)

1. Výnosy budúcich období predstavujú príjmy bežného obd., kt. vecne patria do V budúcich obd., t.j. obd., keď bude výkon poskytnutý a vo vzťahu k nemu vzniknú i adekvátne N (pr. nájomné prijaté vopred, prijaté predplatné, sumy zaplatených paušálov vopred na zabezpečenie servisných služieb). Účtujú sa na účte 384.

 

Príklad: Podnik ZORA inkasuje nájomné za prenajaté nebytové priestory v októbri na rok vopred. Nájomné je 10 000 € mesačne, ročné nájomné je 120 000 €.

 

        Účtovanie v bežnom účto. obd.:

1. Prijaté nájomné v októbri na jeden rok vopred...................120 000,-          221               384

2. Zúčtovanie podielu V, kt. súvisia s bežným účto. obd. (október až december po 10 000 € mes.)...............................30 000,-           384        602(648)

        Účtovanie v bud. účto. obd.:

3. Zúčtovanie podielu V, kt. súvisia a daným účto. obd. (január až september po 10 000 € mes.)..................................90 000,-          384        602,648

 

Podľa postupov účtovania sa prostredníctvom účtu 384 rozpúšťajú do V aj prijaté dotácie na obstaranie dlhodobého majetku v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním do odpisov z DHM, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá od doby zaradenia tohto majetku do užívania.

 

2. Príjmy budúcich období predstavujú časovo rozlíšené V, kt. časovo a vecne patria do bežného účto. obd. a týkajú sa príjmov v určitých budúcich obd. Ide o prípady, keď v bežnom obd. boli realizované výkony (poskytnuté práce, služby) a vo vzťahu k nim vznikli adekvátne N (pr. nájomné prijaté pozadu). Príjmy budúcich období sa účtujú na účet 385.

 

Príklad: Podnik MEDEA má na základe uzatvorenej zmluvy nárok na províziu za sprostredkovanie predaja tovaru vo výške 10% zo sumy odobratého a uhradeného tovaru odberateľom. Výnosová provízia, kt. pripadá na bežné účto. obd., predstavuje sumu 200 000 €. Provízia bude podniku uhradená až po prijatí peňažných prostriedkov od odberateľa – v budúcom roku.

 

        Účtovanie v bežnom účto. obd.:

1. Zvýšenie V o províziu za sprostredkovanie predaja tovaru (provízia nebola zaúčtovaná ako pohľadávka)...................................200 000,-         385     602

        Účtovanie v budúcom účto. obd.:

2. Prijatie provízie za sprostredkovanie predaja tovaru v predchádzajúcom

účtovnom období na bežný účet.........................................................200 000,-         221     385

Kategórie

S tématom 'Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva' súvisí nasledujúci účtovný test

F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie časového rozlíšenia
15 príkladov
Spustiť test

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Pristup-k-ponimaniu-casoveho-rozlisenia-podla-pravnej-upravy-uctovnictva&idc=69

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.