Príjmy z kapitálového majetku a ich zdanenie

Ustanovenie § 7 zákona o dani z príjmov špecifikuje príjmy z kapitálového majetku:

 • úroky a ostatné výnosy z cenných papierov [§ 7 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov],
 • úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách vrátane úrokov z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v § 6 ods. 5 písm. b)  zákona o dani z príjmov [§ 7 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov],
 • úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností,  [§ 7 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov],
 • dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 650/2004 Z. z. o  doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),  rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného predpisu [§ 7 ods. 1 písm. d) zákona o dani  z príjmov],
 • plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia [§ 7 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov],
 • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja [§ 7 ods.1 písm. f) zákona o dani z príjmov],
 • príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) [§ 7 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov],
 • výnosy zo štátnych dlhopPríjmy z kapitálového majetku sa nezahŕňajú do základu dane z príjmov fyzickej osoby podľa §4 zákona o dani z príjmov, ale zdaňujú sa samostatne ako súčasť osobitného základu dane z kapitálového majetku podeľ § 7 zákon o dani z príjmov. Sadzba dane je 19%.

isov a štátnych pokladničných poukážok [§ 7 ods. 1 písm. h) zákona],

 • výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní (§ 7 ods. 2 zákona o dani z príjmov),
 • príjem vo výške rozdielu medzi menovitou hodnotou dlhopisov alebo pokladničných poukážok a ich nižšou obstarávacou cenou u majiteľa pri ich splatnosti (§ 7 ods. 3 zákona o dani z príjmov).

Pri príjmoch z kapitálového majetku plynúcich zo zdrojov na území SR sa vo väčšine prípadov uplatňuje vybratie dane zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Za vyberanie a platenie dane zrážkou z týchto príjmov je správcovi dane zodpovedný ich platiteľ, teda daňovník (inštitúcia), ktorá tieto príjmy vypláca alebo pripisuje v prospech daňovníka. Daň vybranú zrážkou z týchto príjmov nie je možné považovať za preddavok na daň a odpočítať ju od dane vypočítanej v podanom daňovom priznaní.

Príjmy z vyplatenia (vrátenia) podielových listov

Príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), ktoré plynú zo zdroja na území SR sa zdaňujú zrážkovou daňou [§ 43 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov], pričom daňovník môže:

 • využiť postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov a považovať zrazenú daň za preddavok a v tom prípade bude príjem z podielových listov zahŕňať do osobitného základu dane  podľa § 7 zákona o dani z príjmov v podávanom daňovom priznaní, alebo
 • považovať zrazenú daň za vysporiadanú podľa § 43 ods. 6 zákona a takýto príjem nebude súčasťou osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 zákona (daňovník ho v daňovom priznaní už neuvádza).

Podľa § 7 ods. 6 zákona o dani z príjmov, ak daňovník využije možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov ako preddavok na daň, do osobitného základu dane podľa § 7 zákona o dani z príjmov sa zahrnie suma, o ktorú úhrn príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) prevyšuje úhrn vkladov podielnika. Za vklad podielnika sa považuje predajná cena vyplateného (vráteného) podielového listu pri jeho vydaní. Ak úhrn vkladov podielnika prevyšuje úhrn príjmov z vyplatených (vrátených) podielových listov, na rozdiel sa neprihliada.

Ak príjmy z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) plynú zo zahraničia,  zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 zákona o dani z príjmov (§ 7 ods. 3 zákona o dani z príjmov) a daňovník z týchto príjmov daňovú povinnosť vysporiada osobne prostredníctvom podaného daňového priznania  (ak mu povinnosť podať daňové priznanie vznikne podľa § 32 zákona o dani z príjmov). Vzhľadom na to, že tieto príjmy sa zdaňujú ako súčasť osobitného základu dane podľa § 7 zákona o dani z príjmov,  zdaňujú sa sadzbou dane vo výške 19 %. 

Daňovú povinnosť z týchto príjmov daňovník vyrovná osobne podaním daňového priznania a to bez ohľadu na to či plynú zo zdroja na území SR alebo zo zdrojov v zahraničí (ak mu povinnosť podať daňové priznanie vznikne podľa § 32 zákona o dani z príjmov).  Daňovník zdaňuje pri týchto príjmoch hrubý príjem neznížený o výdavky okrem výdavkov na povinne platené poistné z týchto príjmov.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - veličiny v mzdovom účtovníctve v roku 2014
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Finančné účtovníctvo
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Obchodné spoločnosti
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Prijmy-z-kapitaloveho-majetku-a-ich-zdanenie&idc=338

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.