Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo

Pred prechodom z jednoduchého účtovníctva na podvojné je potrebné uzavrieť všetky účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve a zostaviť Výkaz o majetku a záväzkoch. Podvojné účtovníctvo sa začína otvorením účtovných kníh, tzn. zaúčtovaním začiatočných stavov na súvahové účty podvojnými zápismi cez účet 701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701, pričom údaje sa čerpajú z uzatvorených kníh z jednoduchého účtovníctva.

Príklad prechodu z jednoduchého účtovníctva:

Automobil v obchodnom majetku v obstarávacej cene

22 000 €

Opravné položky k automobilu

-8000 €

Osobný počítač

2 000 €

Opravné položky k počítaču

-600 €

Zostatková hodnota dlhodobého majetku

15 400 €

Nezaplatený materiál

3 000 €

Nezaplatený tovar

5 000 €

Zostatková hodnota zásob

8 000 €

Peniaze v pokladnici

2 000 €

Účty v bankách

3 500 €

Zostatková hodnota finančného majetku

5 500 €

Nezaplatené vydané faktúry

15 000 €

Zostatková hodnota nezinkasovaných pohľadávok

15 000 €

Celková hodnota majetku

43 900 €

 

Nezaplatené prijaté faktúry za materiál

3 000 €

Nezaplatené prijaté faktúry za tovar

5 000 €

Nezaplatené mzdy zamestnancom

5 600 €

Nezaplatená DPH

1 600 €

Nezaplatená daň z príjmov

1 950 €

Nezaplatená daň zo závislej činnosti

760 €

Hodnota krátkodobých záväzkov

17 910 €

Celková hodnota záväzkov

17 910 €

 

Rozdiel majetku a záväzkov

25 990 €

Inzerce ∇

Prvým krokom prechodu je zostavenie účtovného rozvrhu podvojného účtovníctva.

Účtovný rozvrh:

Číslo účtu

Popis

022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022/001

Osobný automobil

022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022/002

Osobný počítač

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082/001

Opravné položky k osobnému automobilu

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082/002

Opravné položky k osobnému počítaču

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112/001

Materiál na sklad

132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132/001

Tovar na sklade a v predajniach

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211/001

Pokladnica

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221/001

Účet v SLSP

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311/001

Odberatelia

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321/001

Dodávatelia

331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331/001

Zamestnanci

341 Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341/001

Daň z príjmov

342 Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342/001

Ostatné priame dane

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343/001

DPH

491 Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491/001

Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa

548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548/001

Náklady na hospodársku činnosť

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648/001

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701/001

Začiatočný účet súvahový

 

Následným krokom je zaúčtovanie začiatočných stavov majetku a záväzkov:

Text

Suma

MD

D

Osobný automobil

22 000

022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022/001

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701/001

Opravné položky k automobilu

  8 000

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701/001

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082/001

Osobný počítač

  2 000

022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022/002

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701/001

Opravné položky k počítaču

     600

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701/001

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082/002

Nezaplatený materiál

  3 000

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112/001

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701/001

Nezaplatený tovar

  5 000

132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132/001

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701/001

Peniaze v pokladnici

  2 000

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211/001

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701/001

Účty v bankách

  3 500

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221/001

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701/001

Pohľadávky

15 000

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311/001

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701/001

Záväzky z obstarania zásob

  8 000

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701/001

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321/001

Záväzky voči zamestnancom

  5 600

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701/001

331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331/001

Nezaplatená daň z príjmov

  1 950

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701/001

341 Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341/001

Nezaplatená daň zo závislej činnosti

     760

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701/001

342 Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342/001

Nezaplatená DPH

  1 600

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701/001

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343/001

Rozdiel medzi účtami pasív a aktív

25 990

701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701/001

491 Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491/001

 

Posledným krokom je zaúčtovanie pohľadávok a záväzkov s dopadom na výsledok hospodárenia:

Text

Suma

MD

D

Pohľadávky voči odberateľom

15 000

491 Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491/001

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648/001

Záväzky voči dodávateľom

  8 000

548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548/001

491 Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491/001

Záväzky voči zamestnancom

  5 600

548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548/001

491 Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491/001

 

Prechod z jednoduchého účtovníctva je možné vykonať vždy len k prvému dňu účtovného obdobia. Pri prechode na podvojné účtovníctvo je nutné postupovať podľa Opatrenia MF SR č. 21 378/2003-92 v znení neskorších predpisov. Pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné fyzická osoba nezaniká, jedná sa len o zmenu postupov účtovania, táto zmena bude mať dopad na základ dane z príjmov až v nasledujúcom účtovnom období, v ktorom úž účtovná jednotka bude účtovať v podvojnom účtovníctve.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - veličiny v mzdovom účtovníctve v roku 2014
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Doplň doklad k predkontácii
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie založenia s.r.o.
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  elmiso 06.05.2014, 16:39

Dobrý deň. Som živnostník a mám založenú novú s.r.o. od novembra 2013. Zatiaľ stále účtujeme v jednoduchom účtovníctve. Na konci apríla som uzavrel rok 2013, odovzdal som Daň. priznanie a aj všetky výkazy. Neviem ako môžem prejsť na podvojné účtovníctvo, keď aj v tomto roku účtujem jednoduché. Dá sa prejsť na podvojné aj uprostred roka? A ak nie, ako to docieliť, aby sa to stihlo do 31.12. aj dokončiť účtovníctvo aj začať nanovo v podvojnom. Neviem si to reálne predstaviť. Ďakujem za odpoveď

#2  Ing. Eva Mihalíková 15.05.2014, 15:15

Dobrý deň, píšete, že ste živnostník a máte založenú s.r.o. minulý rok ste čo účtoval v jednoduchom ? Príjmy zo živnosti? Ako s.r.o. musíte účtovať v podvojnom účtovníctve všetko, takže by sa to malo prerobiť od začiatku podnikania v rámci s.r.o. Príjmy zo živnosti môžte ponechať v jednoduchom účtovníctve, alebo ak máte príjmy len z s.r.o. môžte ju aj zrušiť. Prechod je podla popisu vyššie pričom, po 31.12 sa nesmie viac účtovať v jednoduchom účtovnictve ale začať v podvojnom, do ktorého sa zapíšu začiatočné stavy hned ako je možné jednoduché účtovníctvo uzavrieť - asi v marci ked sa podá daňové priznanie.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Prechod-z-jednoducheho-uctovnictva-na-podvojne-uctovnictvo&idc=162

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.