Poistenie účtovníctva – riziká a hrozby

Účtovníctvo je pre väčšinu ľudí španielska dedina, iní v účtovných číslach a vzťahoch medzi nimi vidia poéziu. Napriek veľkej pomoci účtovných programov ide o pomerne komplikovanú činnosť, spojenú s mnohými príležitosťami neúmyselne vyrobiť chybu a spôsobiť škodu. Dosť záleží na tom, v akom právnom postavení sa účtovník alebo účtovníčka nachádza. Z hľadiska zodpovednosti a možnej škody treba rozlišovať 2 typy účtovníkov

 • Účtovník - zamestnanec ručí za škody spôsobené zamestnávateľovi len do výšky 4-násobku hrubej mzdy. Ak pri práci spôsobí škodu tretej osobe, za takú škodu je zodpovedný zamestnávateľ. 
 • Účtovná firma - živnostník alebo právnická osoba (s. r. o., a. s. a podobne) zodpovedá za škodu spôsobenú tretej osobe alebo svojmu zákazníkovi až do skutočnej výšky škody.

Akú škodu môže spôsobiť účtovník? 

Účtovník môže spôsobiť neúmyselnú škodu, ktorá môže byť predmetom poistenia.

Škoda na zdraví alebo na veci – všeobecná zodpovednosť  

Ako každý človek, ktorý sa pohybuje medzi inými ľuďmi a v priestoroch zákazníka, môže účtovník/čka pri práci niečo rozbiť, niekoho zraniť. Ak má kanceláriu v prenajatých priestoroch, zodpovedá tiež za škodu spôsobenú na prenajatej nehnuteľnosti – vytopí susedov, spôsobí požiar a podobne. Ak má účtovnícka firma zamestnancov a stane sa pracovný úraz, obyčajne sa nevyhne regresným nárokom zdravotnej poisťovne za vynaložené liečebné náklady, a tiež regres Sociálnej poisťovne, ktorá vyplatila nemocenské dávky, prípadne invalidný dôchodok. Škodu na zdraví, na veci a ušlý zisk ako následok škôd tohto druhu je možné kryť poistením všeobecnej zodpovednosti.

Čistá finančná škoda – profesijná zodpovednosť

Oveľa väčším strašiakom pre účtovníkov a účtovníčky je možnosť omylu, chyby vo výpočte, nesprávne posúdenie položiek pri zaúčtovaní, zmeškanie lehoty, či porušenie alebo zanedbanie akejkoľvek inej právnej povinnosti. Účtovníci sú pod tlakom a v kolotoči termínov – začiatkom mesiaca robia mzdy, k 25. dňu každého mesiaca je termín pre DPH, koniec marca a koniec júna sú vyhradené pre účtovné uzávierky a výpočet daňových priznaní. Pritom zákony a ostatné pravidlá sa ustavične menia, je dôležité ich sledovať a podľa nich aktualizovať svoje postupy, niekedy sa objaví kontrola z Daňového úradu, prípadne zo Sociálnej poisťovne alebo zdravotnej poisťovne, či je všetko správne vypočítané a odvedené. Tento druh finančných škôd spadá pod kategóriu profesijnej zodpovednosti.

Chyba sa môže prejaviť až o niekoľko rokov, napr. pri daňovej kontrole. Daňový úrad vydá rozhodnutie, podľa neho musí daňovník doplatiť daň a zaplatiť penále. Ak sa zistí pochybenie účtovníka, daňovník vznesie nárok na náhradu škody a účtovník musí túto škodu zaplatiť. Ak je účtovník poistený, postúpi tento nárok svojej poisťovni tak, že písomne oznámi túto skutočnosť a poisťovňa škodu zaplatí priamo poškodenému daňovníkovi. Škodou sa rozumejú penále alebo pokuta, nie doplatená daň, pretože túto povinnosť mal pri správnom výpočte kedysi daňovník.

Poistenie profesijnej zodpovednosti z vedenia účtovníctva

Čisté finančné škody je možné ochrániť poistením profesijnej zodpovednosti, ktoré kryje najmä:

 • Penále voči klientovi účtovníka vymerané daňovým úradom
 • Pokuty za oneskorené poslanie dokumentov – rôzne hlásenia, výkazy a podania na daňový úrad alebo do Sociálnej poisťovne
 • Chybné zaúčtovanie DPH
 • Pochybenie pri prihlasovaní alebo odhlasovaní zamestnancov vo vzťahu k Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni a nesprávny výpočet odvodov.
 • Škody na prevzatých dokumentoch
 • Akákoľvek iná čistá finančná škoda.

Časová účinnosť poistenia profesijnej zodpovednosti

Poistenie profesijnej zodpovednosti sa riadi princípom claims made, to znamená, že poisťovňa uzná len takú škodu, pri ktorej sa musia odohrať 3 rozhodujúce udalosti počas 1 poistného obdobia:

 • Vznik škody – napr. chyba pri nesprávnom zaúčtovaní DPH
 • Zistenie škody – na chybu sa príde až pri daňovej kontrole
 • Hlásenie škody poisťovni – oznámenie poistnej udalosti

V praxi je to nereálne, preto býva dohodnutá retroaktivita k začiatku poistenia. Potom každá z troch udalostí môže patriť rôznym rokom. Keď škoda vznikne v 3. roku poistenia, zistí sa v 4. roku a oznámi sa v 5. roku, je všetko v poriadku a na poistné plnenie vzniká nárok. 

Retroaktivita pred začiatkom poistnej zmluvy poistenia profesijnej zodpovednosti

Ak účtovnícka firma funguje dlhé roky bez poistenia a teraz by chcela uzavrieť poistenie profesijnej zodpovednosti, je možné dohodnúť retroaktívne krytie aj 5 rokov pred začiatkom poistenia, samozrejme za príplatok. Toto sa však nebude vzťahovať na doteraz známe škody. 

Dodatočná doba nahlasovania škôd

Keď účtovnícka firma končí so svojou činnosťou alebo účtovníčka odchádza do penzie, prípadných škôd, ktoré sa zistia v budúcnosti, sa nezbavuje, ale sú normálne nárokovateľné. V takom prípade je vhodné po skončení vykonávania profesie dojednať s poisťovňou dodatočnú dobu nahlasovania škôd. Obdobie poistenia dodatočného nahlasovania škôd je pokračovaním pôvodnej poistnej zmluvy, platí sa dohodnuté poistné, spravidla 5 rokov po skončení činnosti. 

Príklady škôd spôsobených účtovníkmi

 • Nesplnená povinnosť voči Sociálnej poisťovni - oneskorené prihlásenie, odhlásenie zamestnanca – pokuta do 16 596,96 €, pozrite sadzobník pokút.
 • Pokuty a penále za neskoré podanie daňového priznania – sadzba pokuty závisí od druhu výkazu voči správcovi dane, od 30 € do 20 000 €.
 • Účtovníčka stratila doklady, na základe ktorých mal podnik priznať príjmy vo výške 12 000 €. Daňová kontrola toto pochybenie zistila po uplynutí 3 rokov odo dňa splatnosti za predmetné zdaňovacie obdobie. Správca dane vypočítal pokutu 3 583,56 €.
 • Účtovník urobil preklep v oznámení výšky daňovej povinnosti DPH tak, že vynechal jednu nulu, konkrétne namiesto 10 500 € zaplatil 1 050 €. Schodok v daňovej povinnosti vo výške 9 450 € musí daňovník po zistení doplatiť a zaplatené pokuty a penále vymáha od účtovníka.
 • Účtovníčka má zmluvnú povinnosť sledovať dátovú schránku podniku. Na základe exekúcie príde do dátovej schránky platobný rozkaz, ale účtovníčka si to všimne až po 2 mesiacoch, kedy sú zmeškané všetky lehoty na odvolanie. Pritom pôvodná faktúra je neoprávnená, pretože k plneniu nedošlo, výška plnenia dosiahla spolu s úrokmi a poplatkami sumu 8 800 €. Podnik vzniesol nárok na náhradu škody voči účtovníčke. 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dotácií
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie spotreby pohonných látok
Nový 5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test: Skratky v účtovníctve
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Poistenie-uctovnictva-rizika-a-hrozby&idc=457

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.