Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky

Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu sa účtujú na účtoch dvoch tried, ktoré obsahujú párové účty – na jedných sa účtujú pohľadávky a na druhých záväzky.
35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu
351 Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktívny) 351 – Pohľadávky voči podnikom v skupine
353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktívny) 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie
354 Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktívny) 354 – Pohľadávky voči spoločníkom pri úhrade straty
355 Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktívny) 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom
358 Účet 358 - Pohledávky za účastníky sdružení (Aktívny) 358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia
36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu
361 Účet 361 - Závazky - ovládající a řídící osoba (Pasívny) 361 – Záväzky voči podnikom v skupine
367 Účet 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (Pasívny) 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
364 Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasívny) 364 – Záväzky voči spoločníkom pri rozdeľovaní zisku
365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasívny) 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom
368 Účet 368 - Závazky k účastníkům sdružení (Pasívny) 368 – Záväzky voči účastníkom združenia

Na týchto účtoch sa účtuje o vzťahoch, ktoré nevyplývajú z obvyklých obchodných vzťahov. Na účtoch 351 Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktívny) 351 a 361 Účet 361 - Závazky - ovládající a řídící osoba (Pasívny) 361 sa účtuje o vzájomne poskytnutých a prijatých krátkodobých pôžičkách medzi podnikmi v skupine. Klasickým je príklad materskej a dcérskej spoločnosti. Účty 354 Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktívny) 354 a 364 Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasívny) 364 sú určené na účtovanie pri rozdeľovaní hospodárskeho výsledku. Pri účtovaní pohľadávok a záväzkov z upísaného vlastného imania sa používajú účty 353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktívny) 353 resp. 367 Účet 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (Pasívny) 367.
Z účtovnej skupiny 37 – Iné záväzky si spomenieme ešte účet 375 Účet 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů (Aktívny) 375 – Pohľadávky z emitovaných dlhopisov, na ktorom účtuje emitent krátkodobých alebo dlhodobých dlhopisov pohľadávky, ktoré vznikli emisiou týchto dlhopisov.

Zmena hodnoty zúčtovacích vzťahov
V priebehu účtovného obdobia môžu nastať skutočnosti, ktoré si vyžiadajú zmeny v ocenení zúčtovacích vzťahov.
Pri záväzkoch môže nastať:
-  ocenenie záväzkov sa zvýšilo,
-  ocenenie záväzkov sa znížilo.
V prípade zníženie ocenenia záväzkov sa v súlade so zásadou opatrnosti nesmú tvoriť opravné položky. Ak k zníženiu došlo odpustením záväzku veriteľom, tak sa toto zníženie zaúčtuje ako mimoriadny výnos. V prípade zvýšenia ocenenia záväzkov sa pôvodné ocenenie nemení a zvýšenie sa zaúčtuje ako nový záväzok, kde protistranou môže byť rezerva alebo dohadný účet pasívny a pod.
Pri pohľadávkach môžeme zistiť, že:
- ocenenie pohľadávok sa trvale znížilo,
- ocenenie pohľadávok sa prechodne znížilo,
- ocenenie pohľadávok sa zvýšilo.
Trvalé zníženie ocenenia nastáva, ak podnik z rôznych príčin upustí od jej vymáhania (napr. smrť dlžníka) alebo sa veriteľ dostal do konkurzu a likvidačný zostatok dlžníka nepostačuje na pokrytie pohľadávky. V takýchto prípadoch účtujeme:

Účtovanie pri trvalom znížení hodnoty pohľadávky
1) Odpis pohľadávok pri trvalom upustení od jej vymáhania 546 Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546 / Pohľadávka
2) Odpis stratovej (nevymožiteľnej) pohľadávky pri konkurze dlžníka 588 Účet 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 588 / Pohľadávka
V prípade, že ide o prechodné zníženie hodnoty pohľadávky t.j. pri existencii rizika, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, sa vytvárajú k pohľadávkam opravné položky. Opravné položky sa tvoria do nákladov (znižujú účtovný hospodársky výsledok) a umožňujú sledovanie pohľadávok v účtovníctve v pôvodnej výške, pričom riziko z nezaplatenia je zohľadnené v opravnej položke (Podobne ako je sledovaná hodnota stálych aktív, ktorá je korigovaná výškou oprávok). Ak pominie riziko z nezaplatenia, tak sa opravné položky rozpustia do výnosov. O opravných položkách k pohľadávkam sa účtuje na účte 391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktívny) 391 – Opravná položka k pohľadávkam.

Účtovanie na účte 391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktívny) 391 – Opravná položka k pohľadávkam
1) Tvorba (zvýšenie) opravnej položky k pohľadávkam
a) z prevádzkovej činnosti 559 Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559 / 391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktívny) 391
b) z finančnej činnosti 579 Účet 579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti (Nákladový - nedaňový) 579 / 391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktívny) 391
c) z mimoriadnej činnosti 589 Účet 589 - Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti (Nákladový - nedaňový) 589 / 391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktívny) 391
2) Zrušenie (zníženie) opravnej položky k pohľadávkam
a) z prevádzkovej činnosti 391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktívny) 391 / 559 Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559
b) z finančnej činnosti 391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktívny) 391 / 579 Účet 579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti (Nákladový - nedaňový) 579
c) z mimoriadnej činnosti 391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktívny) 391 / 589 Účet 589 - Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti (Nákladový - nedaňový) 589


Inzerce ∇
Dlhodobé záväzky
Dlhodobé záväzky sa účtujú v účtovej triede 4 a to v účtových skupinách:

A) REZERVY
Vo všeobecnosti považujú za cudzie zdroje financovania účtovnej jednotky.
Slúžia najmä na krytie :
• konkrétnych nákladových položiek
• skutočnosti, s ktorou sú spojené budúce záväzky vznikajúce v súvislosti s podnikateľskou činnosťou (je známy účel, ale nie je známa doba použitia)
V závislosti od toho na čo sú určené, sa delia :
a) rezervy so všeobecným určením (riziká a straty pri podnikaní)
b) rezervy s účelovým určením (oprava HIM a kurzové straty)
Vo všeobecnosti sa tvoria:
a) percentom
b) v absolútnej sume
Ďalšie dôležité delenie je podľa ich vzniku vzhľadom k zákonným opatreniam. Tu ich delíme na:
a) zákonné rezervy – tvoria sa na základe právnych predpisov
b) ostatné rezervy – sú dobrovoľné, účtovná jednotka sama rozhoduje o ich tvorbe.
Rezervy ovplyvňujú náklady, a preto musia byť sledované a ich tvorba podložená v účtovníctve. Pri audite spoločnosti sú rezervy prvé položky súvahy, ktoré sa preverujú.

B) DLHODOBÉ BANKOVÉ ÚVERY
O pohybe dlhodobých bankových úveroch v podnikateľskom subjekte sa účtuje na jedinom účte v účtovej skupine 46 a to na 461 Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasívny) 461 - Bankové úvery. Spoločným znakom týchto úverov je to, že sú poskytnuté bankovými domami a ich doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok.
Základné predpisy účtovania dlhodobých bankových úverov:
221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221 / 461 Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasívny) 461 – poskytnutie dlhodobého úveru bankou, pripísaním na BÚ
461 Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasívny) 461 / 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221 – úhrada časti úveru banke prevodom z BU, zníženie istiny úveru ma účte 461 Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasívny) 461
321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasívny) 321 / 461 Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasívny) 461 – úhrada faktúr dodávateľom z úveru


C) DLHODOBÉ ZÁVÄZKY
O dlhodobých záväzkoch účtujeme v účtovej skupine 47 – Dlhodobé záväzky. Tieto sú cudzím zdrojom krytia majetku podobne ako pri dlhodobých bankových pôžičkách, ale na rozdiel od nich, nemajú formu úverov. Sú to záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, podobne ako pri dlhodobých bankových úveroch. Podniku sú poskytnuté tretími stranami. Môžu mať charakter záväzkov:
• voči podnikom v skupine
• z titulu emitovania dlhopisov
• z prenájmu
• z titulu dlhodobých prijatých preddavkov od odberateľov
• z titulu dlhodobých zmeniek na úhradu

Kategórie

S tématom 'Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok a záväzkov
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva
33 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  Jana M. 11.11.2015, 19:07

Vo vymenovych uctoch je zle cislo uctu pri zavazkoch, 368-Zavazky voci ucastnikom zdruzenia je spravne.

#2  Ing. Eva Mihalíková 17.11.2015, 19:21

ďakujeme, chybu sme opravili.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Pohladavky-a-zavazky-voci-spolocnikom-a-zdruzeniu-dlhodobe-zavazky&idc=65

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.