Videokurz Kurzy účtovnictva

Odpisy v účtovníctve a daňovej evidencii

Dlhodobý hmotný majetok patrí medzi stály majetok podniku. Nespotrebováva sa jednorázovo, ale postupne dochádza k jeho opotrebeniu. Jeho opotrebenie je vyjadrené v odpisoch. Aká je daňová uznateľnosť odpisov? Aké metódy je možné použiť pri výpočte daňových a účtovných odpisov?

 

Pripravili sme pre vás prehľad, ktorý vám pomôže zorientovať sa v problematike odpisov. Prvým krokom je správne pochopenie pojmov, ktoré s odpisovaním súvisia.

 

Základné pojmy

 

Vstupná cena majetku – vstupnou cenou majetku je najčastejšie obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena. Obstarávacia cena býva obvykle nákupná cena vrátane nákladov spojených s obstaraním. Obstarávacia cena napr. pri nábytku je teda cena, ktorú zaplatíme v obchode a vedľajšie náklady, napr. doprava a montáž nábytku.

 

Reprodukčná obstarávacia cena je „odhadnutá“ cena pri obstaraní majetku bezodplatne. Vyjadruje teda hodnotu, ktorú by sme za majetok zaplatili, keby sme ho kupíli. Používa sa napr.: u vkladov podnikateľov do podnikania.

 

Ďalšie ceny, ktoré sa používajú ako vstupné ceny majetku – ocenenie vo vlastných nákladoch, cena darovaného alebo zdedeného majetku stanovená pre účely dedickej či darovacej dane, hodnota nesplatenej pohľadávky zistenej prevodom práva u hmotného majetku, ktorý zostáva vo vlastníctve veriteľa.

Zostatková cena majetku – zostatková cena majetku je vstupná cena po odpočítaní oprávok.

Odpis – odpis je vyjadrením opotrebenia majetku v € za určitý časový úsek, max. jeden rok. Používajú sa mesačné odpisy a ročné odpisy. V účtovníctve sú odpisy nákladom.

Oprávky – oprávky sú súhrnom odpisov, sú to sčítané odpisy za viac období. Vyjadrujú teda celkové znehodnotenie majetku. V účtovníctve sú oprávky korekčnou položkou k aktívam.

Daňové odpisy

Daňové odpisy sa používajú pre účely výpočty daňového základu podniku pre daň z príjmov. Spôsob výpočtu je upravený zákonom o dani z príjmu (§26-28 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

Zákon o dani z príjmov vymedzuje dva druhy odpisov:

  • Rovnomerné odpisy (lineárne)
  • Zrychlené odpisy (degresívne)

Inzerce ∇

Rovnomerné odpisovanie

Koeficient pre zrýchlené odpisovanie

Odpisová skupina

Doba odpisovania

Ročný odpis

Odpisová skupina

V prvom roku odpisovania

V ďalších rokoch odpisovania

Pre zvýšenú zostatkovú cenu

1

4 roky

1/4

1

4

5

4

2

6 rokov

1/6

2

6

7

6

3

12 rokov

1/12

3

12

13

12

4

20 rokov

1/20

4

20

21

20

Výpočet zrýchleného odpisovaniarok odpisovania:

1. rok odpisovania

Vstupná cena / koeficient odpisovania v prvom roku odpisovania

Odpis v ďalších rokoch odpisovania

(2x zostatková cena) / (koeficient odpisovania v ďalších rokoch – počet rokov počas, ktorých sa už majetok odpisoval)

Výpočet rovnomerného odpisovania

Ročný odpis = podiel vstupnej ceny a doby odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu

 

Pre daňové potreby si podnik zvolí pre každý nový dlhodobý majetok spôsob, ako sa bude odpisovať. Vybraný spôsob už potom nesmie meniť po celú dobu užívania dlhodobého majetku. Je teda celkom bežné, že v podniku sa používajú obidva spôsoby odpisovania.

Daňové odpisy sa počítajú obvykle na konci účtovného obdobia. Ich hodnota je zákonom povolenou maximálnou výškou odpisov, ktoré je možné uplatniť ako daňovo uznateľnú položku pri výpočte základu dane z príjmov. Vypočítaný ročný odpis sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Stanovenie výšky daňových odpisov

  1. Určenie, do ktorej odpisovej skupiny majetok patrí
  2. Doba odpisu
  3. Postup výpočtu
    • u rovnomerných odpisov
    • u zrýchlených odpisov
  4. Zaokrúhlenie

 

Účtovanie odpisov

Odpisy sa účtujú do nákladov – účtovná trieda 5, účet 551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 – Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Súvzťažným účtom sú oprávky k dlhodobému majetku. Pri hmotnom dlhodobom majetku je to konkrétne účtovná trieda 0, účty skupiny 08.

Príklad:

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Mesačný odpis budovy

551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

081 Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasivní) 081

Mesačný odpis stroja

551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

Mesačný odpis automobilu

551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

 

Z príkladu jasne vyplýva, že k účtom oprávok je vhodné použiť analytickú evidenciu. Pokiaľ vezmeme do úvahy, že účet 022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí používame k evidencii hnuteľných vecí v podniku (stroje, prístroje, invetár, dopravné prostriedky, výpočtová a kancelárska technika) je vhodnejšie použiť analytickú evidenciu k účtu 022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022 a logicky i k účtu 082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082, čo sú oprávky k tomuto majetku.

S využitím analytickej evidencie sa stáva účtovníctvo prehľadnejšie a má väčšiu vypovedaciu hodnotu.

Do nákladov sa účtujú účtovné odpisy

Z vyššie uvedeného vyplýva, že môže dôjsť k rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi. Z tohto dôvodu sa musí upraviť základ dane z príjmu o tento rozdiel. Daňové odpisy sú akousi maximálnou čiastkou, ktorú je možné uplatniť. Daňové odpisy teda určujú daňovú uznateľnos odpisov.

Pri výpočte daňového základu k dani z príjmov sa zistí rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi.

Rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi

účtovné odpisy = daňové odpisy

daňový základ nie je potrebné upraviť

účtovné odpisy > daňové odpisy

daňový základ navýšíme o rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi (+ rozdiel)

účtovné odpisy < daňové odpisy

daňový základ znížime o rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi (- rozdiel)

 

Mnoho účtovných jednotiek sa vyhýba situácii, kedy je potrebné upraviť daňový základ tým, že do interných smerníc svojej účtovnej jednotky zapíše, že účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom. Daňovo toto riešenie nie je napadnuteľné, pretože základ dane z príjmu je v súlade so zákonom. Účtovne to však v poriadku nie je. Porušujeme zásadu verného zobrazenia – účtovníctvo plne nezodpovedá skutočnosti. Aj keby sme totiž stanovili, že životnosť majetku bude rovnaká ako je uvedené v zákone o dani z príjmu, väčšinou dojde k rozdielu v roku obstarania dlhodobého majetku. Od 01.01.2012 podľa Zákona o dani z príjmu už nie je možné  prvom roku odpisovania uplatniť daňový odpis v plnej ročnej výške, ale iba pomernú časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia.

 

Odpisy v daňovej evidencii

V daňovej evidencii sa dlhodobý majetok eviduje rovnako ako v účtovníctve na „kartách dlhodobého majetku“ alebo tiež „inventárnych kartách“. Pre účely daňovej evidencie sú potrebné len daňové odpisy. Súhrn daňových odpisov za zdaňovacie obdobie sa uvádza priamo do daňového priznania k dani z príjmov.

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zálohových faktúr
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie s pokladnicou a bank. účtami
6 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie stravného
11 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (36)

#1  Iveta 20.12.2012, 10:19

Je táto veta správna? "U účtovných odpisov sa má odpisovať len za dobu skutočného užívania, teda napríklad keď zaradíme majetok do užívania v novembri, môžeme uplatniť účtovné odpisy len za 2 kalendárne mesiace, daňovo však môžeme uplatniť odpis za celý rok, aj keby bol majetok užívaný len 1 mesiac v roku.

#2  Ing. Eva Mihalíková 20.12.2012, 14:06

Od. 01.01.2012 prvom roku odpisovania už nie je možné uplatniť daňový odpis v plnej ročnej výške, ale iba pomernú časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Zabudla som na to, ďakujem..

#3  Bookkeeping 21.01.2013, 13:52

To znamená, že ak sa majetok obstará v nobembri 2012 a zaradim ho do používania v decembri 2012 tak mozem majetok odpisat len za mesiac december? Chapem to dobre?

#4  Iveta1 21.01.2013, 14:25

Áno, presne tak. Len za mesiac december sa môže uplatniť daňový odpis.

#5  monca888 22.01.2013, 09:15

a účtovný odpis?

#6  Iveta1 22.01.2013, 12:25

Účtovný odpis sa uplatňuje od mesiaca zaradenia nového majetku.

#7  first 29.01.2013, 13:16

pri prerušení odpisovania na 1 rok potrebujem prerušiť daňové odpisy. Môžem aj účtovné? daňové a účtovné sa mi podľa smernice nerovnajú.

#8  Iveta1 29.01.2013, 20:12

Účtovné odpisy nie je možné prerušiť. Prerušenie odpisov stanovuje len zákon o dani z príjmov, teda je možné prerušiť len danové odpisy.

#9  many123 07.03.2013, 13:31

Dobry den, chcem sa spytat, ako vyratat odpisy - kupa osobneho auta, ked je na 3 splatky. OC 24000e. a splaca sa kazdy rok 8000e. Dakujem.

#10  mato277 23.10.2013, 19:39

Zdravím, chcem sa opýtať, keď si objednám nejaký tovar a cena za prepravu je vyššia ako za tovar, môže sa cena za dopravu dať do odpisov? Alebo ako to je? Vôbec sa v tom nevyznám..:)

#11  Ing. Eva Mihalíková 24.10.2013, 08:48

Dobrý deň, cena za dopravu sa pripočítava k cene tovaru, spolu to tvorí obstarávaciu cenu tovaru, na zaklade ktorej je možné tovar odpisovat. Samozrejme sa nejedná o tovar, ktorý sa dalej predáva konečnému spotrebitelovi, ale o majetok.

#12  Lenka Hanzelova 12.12.2013, 23:12

Dobry den, chcem sa opytat pri sro neplatca dph, kupil konatel auto formou uveru a na fakture je suma 4075+dph a celkova 5800, chcem sa opytat aka je moja obstaravacia cena? a za dalsie na 551 ucet ide uctovny odpis?dakujem

#13  Ing. Eva Mihalíková 19.12.2013, 14:35

Dobrý deň, obstarávacou cenou je u Vás cena s DPH, 5800, účet 551 je účtovný odpis.

#14  enka2 06.02.2014, 15:00

Dobrý deň , predali sme stavebnú plošinu v zostatkovej cene 1.10.2013,uplatníme si daňové odpisy za 10 mesiacov ?dakujem

#15  Ing. Eva Mihalíková 09.02.2014, 15:41

Dobrý deň, za 9 mesiacov, keďže 10 ste iba 1 deň..

#16  drobnytrupik 11.02.2014, 21:28

Dobrý deň, chcem sa spýtať, keď nakúpi sro tovar na ďalší predaj, ale suma fa je vyššia ako 1 700 eur ( základ dane), berie sa to ako majetok, čím ho dám na účet odpisový? alebo ak sa jedná o tovar na ďalší predaj spotrebiteľovi, ide to stále najprv na sklad a po predaji sa mi suma predaného tovaru v obstarávacej(nákupnej cene) premiestni do nákladov, čiže na triedu 5..? Ďakujem

#17  drobnytrupik 11.02.2014, 21:32

A ešte by som sa chcela spýtať, keď je niekto SZČO a kúpi si automobil, ktorý spláca a odpisuje a potom ten automobil ( keď ešte nie je celý odpisaný) predá inej sro napríklad v októbri, tak si môže v danom roku SZČO uplatniť odpis za 10 mes, alebo vôbec? odpis si uplatní už len sro za 2 mes danom roku, keď automobil od SZČO kúpila?

#18  klaudia1971 25.02.2014, 13:21

Auto v hodnote cca. 24 000 eur bolo kúpené v decembri 2011, je zaregistrované na firmu. Aký je najefektívnejší postup (alebo aké možnosti sú ), keď auto chceme vyňať z podnikania a prepísať na súkromnú osobu?

#19  Jakabova 03.03.2014, 12:10

Musím do účtovníctva na účet 551 zaúčtovať odpisy za rok 2013 ak si ich nechcem uplatniť do daní, to znamená že za rok 2013 si neuplatním odpisy

#20  Ing. Eva Mihalíková 03.03.2014, 18:44

Nemusíte, odporúčam preštudovať § 22 odstavec 9 zákona o dani z príjmov.

#21  Jana1 05.03.2014, 17:20

Dobrý deň, treba v daňovom priznaní upravovať základ dane ak spoločnosť má 2 neuhradené pohľadávky splatné 4.1.2011 vo výške 608 Eur a 333 Eur voči jednej sro, r. 2012 tvorila OP vo výške 50% t.j. 303 a 166,50Eur, v roku 2013 zrušila OP a odpísala pohľadávky ktoré sú po splatnosti viac ako 1080 dni. Ďakujem

#22  Zuzu02 12.04.2014, 09:42

Dobrý deň, chcela by som vedieť ako je to v prípade, ak sa s.r.o. rozhodla , že automobil bude mať živnostnoť 5 rokov , t.j. účtovné odpisy budu 5 rokov a daňové, kedže sú dané zákonom budú 4 roky. Ak by firma kúpila automobil 1.1 (pre zjednodušenie) v OC 20.000EUR, účtovný odpis je 4tis. EUR (1/5) a daňový odpis 5tis. EUR (1/4), v danovom priznani tu 1tis. v podstate dodaní? bude to pripocitatelna položka? ciže za 5 rokov dodani spolu takto 5tis? dakujem za odpoveď

#23  zuzasula 15.05.2014, 21:51

Dobrý deň, živnostníčka (PU) kúpila v máji 2013 majetok za 1826,5€. 15.12.2013 ho predala. Firma si uplatní účtovné odpisy za obdobie 5-11/2013 alebo aj za december? A daňové odpisy sú v roku 2013 nulové, keďže bol majetok 15.12.13 vyradený? Živnostníčka 15.12.2013 ukončila podnikanie.Ďakujem pekne.

#24  Mary 55 26.01.2015, 14:47

10.2.2014 som ukončil živnosť/odchod do dôchodku/ Na podnikanie som používal kotolňu ktorej odpisy končia v roku 2017 .Aku výšku odpisov môžem dať do výdavkov ešte v roku 2014

#25  Ing. Eva Mihalíková 27.01.2015, 11:03

odpis nemôžte uplatniť žiadny, pretože odpis je možné uplatniť len k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, tj. k 31.12., kedy ste Vy už podnikateľskú činnosť nevykonával.

#26  Tatiana144 17.02.2015, 13:24

Dobrý deň, potrebovali by sme prerušiť odpisy majetku. Máme vo firme 3 autá, môžeme prerušiť odpisovanie iba jedného? Alebo musíme prerušiť odpisy všetkých troch áut. A ešte, ak som účtovala na účet 551/AE, tieto odpisy musím zrušiť (ak chcem prerušiť odpisovanie), alebo sa prerušujú iba daňové odpisy uvádzané v daňovom priznaní a v účtovníctve zostávajú. Ďakujem

#27  AničkaRP 13.03.2015, 19:41

Dobrý, chcem sa spýtať ak zaúčtujem odpisy vychádza mi strata. Nemusím tie odpisy účtovať ak nechcem byť v strate?

#28  Mria31 20.03.2015, 11:19

Dobrý deň! Spoločenstvo vlastníkov bytov zakúpilo kamerový systém. Chcem poprosiť o radu, do ktorej účtovnej skupiny to mám zaradiť. Do 1. ako spotrebnú elektroniku, alebo do 2.? Ďakujem!

#29  Helena 56 24.03.2015, 13:46

Stále mi nie sú jasné odpisy. Aké sú medzi nimi rozdiely.Účtovné o nich saúčtuje,daňové zohľadňujú sa v daňovom priznaní?

#30  Pavol Berta 03.03.2016, 14:25

Kúpil som auto 08,04,2015 na firmu ale používam ho aj súkr.účely.Chcel by som vedieť ako mám zapísať vo výkaze o majetku a záväzkov.napr.do stlpca č1.Do stlpca 2 dám odpisy

#31  Pavol Berta 03.03.2016, 14:26

Kúpil som auto 08,04,2015 na firmu ale používam ho aj súkr.účely.Chcel by som vedieť ako mám zapísať vo výkaze o majetku a záväzkov.napr.do stlpca č1.Do stlpca 2 dám odpisy

#32  MK Martina 10.03.2016, 12:25

Dobrý deň, chcem sa spýtať kedy sa nerovnajú daňové a účtovné odpisy? Keď kúpim napr.nové auto tak sa mi v prvom a poslednom roku nerovnajú odpisy? Vďaka

#33  Mária Eliášová 26.06.2018, 21:57

Chcela by som prerušiť odpisovanie za rok 2017. Musím ročný odpis zaúčtovať na účet 551 alebo nie. Ďakujem.

#34  gitka 125 13.06.2019, 10:17

dobrý deň, Máme ekonomiku a ide nám to ťažko

#35  Ružena Durániová 29.01.2020, 20:59

Dobrý deň, sme cirkevná org., účtujeme v JÚ a zdedili sme 1/2 rod.domu a 1/2 príslušného pozemku. Ako sa to účtuje ?

#36  Ľubomír Livovský 09.03.2020, 14:16

Dobrý deň, poprosím o radu. Mal som v majetku s.r.o. automobil, obstaraný v roku 2011. V poslednom roku odpisovania (2014) som odpisovanie prerušil a daňový odpis bol položkou zvyšujúcou základ dane v daňovom priznaní. Tento posledný odpis som už neuplatnil do daňových výdavkov. Takže účtovná zostatková cena činila 0 Eur a daňové neuplatnené odpisy 3200 Eur. V roku 2019 s.r.o. automobil predala za 3000 Eur a odviedla DPH. Daňová zostatková cena by mala činiť rozdiel ceny, za ktorú bol majetok obstaraný (a v tejto cene zaradený do majetku) a daňovo uplatnených odpisov. Je možné, aby si s.r.o. uplatnila ako odpočítateľnú položku v daňovom priznaní za rok 2019, kedy bol automobil predaný sumu odpisov, ktoré boli v roku 2014 pripočítateľnou položkou ako daňovú zostatkovú cenu? P.S.: Som si vedomý, že u tohto majetku je možné ZC uplatniť len do výšky príjmov z predaja. Ďakujem Ďakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Odpisy-v-uctovnictve-a-danovej-evidencii&idc=95

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.