Odklad lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daň. priznania Stiahnuť

Dátum na podanie daňového priznania je každý rok 31. marec. V roku 2023 tento deň pripadne na piatok, a tak lehota na podanie daňového priznania je presne piatok 31. marca 2023.

Ak však fyzické alebo právnické osoby z akýchkoľvek dôvodov nevedia splniť lehotu na podanie daňového priznania alebo si chcú odložiť platbu dane, môžu si túto lehotu predĺžiť:

  • o tri kalendárne mesiace,
  • o šesť kalendárnych mesiacov

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je možné iba na základe oznámenia o predĺžení lehoty, ktoré má svoj predpísaný formulár, ktorý nájdete ku stiahnutiu na začiatku tohto článku, alebo si ho môžete vyplniť elektronicky na Finančnej správe. Pre predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 bolo vydané nové tlačivo na oznámenie o predĺžení lehoty, a tak zostáva v platnosti tlačivo s označením: OZN493v22. 

 

Kedy môžem požiadať o odklad lehoty?

O predĺženie lehoty na podanie daňového priznania môžete požiadať z akýchkoľvek dôvodov, najčastejšie je to buď pre chýbajúce potvrdenie od zamestnávateľa (najmä pri zahraničných zamestnávateľoch), pre nedostatok času na vyplnenie alebo napríklad pre oddialenie povinnosti platiť odvody do sociálnej poisťovne.

 

Odklad o tri kalendárne mesiace:

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom podania odkladu môžu využiť všetci daňovníci. Oznámenie o predĺžení lehoty sú daňovníci povinní odovzdať (elektronicky, poštou alebo osobne) daňovému úradu najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (za rok 2022 teda do 31. marca 2023). Novú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov predstavuje koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej bude daňové priznanie podané a prípadná daň na úhradu aj zaplatená, napr. 30. apríl 2023, 31. máj 2023 alebo 30. jún 2023, v prípade, že tento deň pripadne na víkend lehota sa automaticky posúva na prvý pracovný deň - pondelok.

 

Odklad o šesť kalendárnych mesiacov:

Predĺženie o šesť kalendárnych mesiacov môžu iba tí daňovníci, ktorým počas zdaňovacieho obdobia plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí.  Títo daňovníci sú taktiež povinní odovzdať oznámenie o predĺžení lehoty daňovému úradu najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (za rok 2022 do 31. marca 2023). Novou predĺženou lehotou na podanie daňového priznania k dani z príjmov je rovnako koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej bude daňové priznanie podané a daň na úhradu aj zaplatená, napr. 31. júl 2023, 31. august 2023 alebo 30. september 2023.

Ak správca dane príde na to, že daňovník, ktorý si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania o šesť mesiacov a v úhrne zdaniteľných príjmov neuviedol žiadne príjmy zo zdrojov v zahraničí, zmení lehotu na podanie daňového priznania na 30. jún 2023. V prípade, ak daňovník do tohto termínu daňové priznanie nepodá a daň nezaplatí, správca dane mu uloží pokutu za oneskorené podanie (30,00 EUR) a v prípade omeškania platby dane mu vyrúbi aj penále z omeškania. Z tohto dôvodu je potrebné rozlišovať, čo sa za príjem plynúci zo zahraničia považuje, a čo naopak nepovažuje. 

 

Vzor oznámenia odkladu daňového priznania za rok 2022 v roku 2023

Od roku 2018 sa odklad daňového priznania po prvý krát začal podávať prostredníctvom tlačiva. Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania možno iba prostredníctvom daného tlačiva, ktoré nájdete ku stiahnutiu na začiatku tohto článku.

Tlačivo obsahuje dve strany a jeho vyplnenie je veľmi jednoduché. Daňovník najprv na prvej strane vyplní svoje DIČ (ak sa jedná o fyzickú osobu bez prideleného DIČ, nižšie vyplní rodné číslo) a zdaňovacie obdobie, ktoré si uplatňuje (2022). Ďalej vyplní svoje identifikačné údaje ako je obchodné meno alebo názov spolu s jeho sídlom, resp. svoje meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu. Na druhej strane daňovník zaškrtne, či si lehotu predlžuje o najviac tri alebo o šesť kalendárnych mesiacov a vypíše dátum novej lehoty na podanie daňového priznania (30. 04. 2023, 31. 05. 2023, 30. 06. 2023 pri predĺžení o najviac tri kalendárne mesiace, resp. lehotu 31. 07. 2023, 31. 08. 2023, 30. 09. 2023 pri predĺžení najviac o šesť kalendárnych mesiacov). Na záver sa podpíše osoba, ktorá tlačivo vyplnila spolu s dátumom vyplnenia. Takto vyplnené tlačivo sa pošle poštou alebo odovzdá osobne na daňovom úrade, resp. podá elektronicky. V prípade, že tlačivo budete posielať poštou, razítko z pošty musí mať najneskorší dátum 31.03.2023, tzn. toto oznámenie môžete poslať aj posledný deň na podanie daňového priznania.

Formulár oznámenia je možné vyplniť aj elektronicky na stránkach Finančnej správy SR. Oznámenie o odložení lehoty na podanie daňového priznania musia elektronicky podať všetky fyzické osoby, ktoré mali v roku 2022 príjem zo živnosti a všetky právnické osoby. V prípade, že máte povinnosť podať oznámenie elektronicky a podáte ho v papierovej forme, daňový úrad nebude takéto oznámenie akceptovať a na podanie daňového priznania musíte dodržať zákonnú lehotu do 31.03.2023.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovanie materiálu
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - základné pojmy z oblasti daní
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - cenné papiere
3 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Odklad-lehoty-na-podanie-danoveho-priznania-za-rok-2022&idc=503

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.