Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve

Oceňovanie je priraďovanie peňažných súm jednotlivým zložkám majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, ktoré sú zaúčtované v účtovných knihách, vykazované a uvádzané v účtovnej závierke.

Spoločnosť je povinná v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 ZÚ oceňovať majetok a záväzky:

 • ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ktorý je definovaný v § 2 Postupov účtovania,
 • ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • k inému dňu v priebehu účtovného obdobia, ak to vyžaduje osobitný predpis.

Spoločnosť je povinná v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 ZÚ rešpektovať zásadu stálosti metód. Tzn., že spoločnosť nesmie meniť spôsoby oceňovania majetku a záväzkov v priebehu účtovného obdobia. Účtovné zásady a metódy môže zmeniť len v bezprostredne nasledujúcom období, a to vtedy, ak by doterajší spôsob neposkytoval verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva. V prípade, že sa spoločnosť rozhodne pre zmenu, aj keď bude v súlade s ustanoveniami ZÚ, má povinnosť uviesť informáciu o zmene v účtovnej závierke v poznámkach.

 

1.         OCEŇOVANIE MAJETKU A ZÁVÄZKOV KU DŇU USKUTOČNENIA ÚČTOVNÉHO PRÍPADU

Jednotlivé zložky majetku a záväzkov sa oceňujú:

 • obstarávacou cenou (ďalej len OC),
 • vlastnými nákladmi (ďalej len VN),
 • menovitou hodnotou (ďalej len MH),
 • reprodukčnou obstarávacou cenou (ďalej len ROC),
 • reálnou hodnotou.

Inzerce ∇

 

Obstarávacia cena

OC je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku (ďalej len DHM), ktoré sú súčasťou jeho OC, uvádzajú Postupy účtovania. Ide najmä o tieto náklady:

 • náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby
 • prieskumné geologické, geodetické a projektové práce
 • dopravné, montáž, inštalácia, clo, náklady peňažného styku,
 • náklady na technickú rekultiváciu,
 • skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela, ak pri skúškach vzniknú po­užiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie DHM,
 • iné náklady do doby uvedenia majetku do užívania (zaradenia),
 • zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo jeho technickým zhodnotením vrátane nákladov na jeho likvidáciu.

Pri obstarávaní zásob patrí medzi náklady súvisiace s obstaraním najčastejšie prepravné, provízia, montáž, clo a podobne.

OC sa bude oceňovať:

 • hmotný majetok, okrem hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
 • zásoby, okrem zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
 • podiely na základnom imaní obchodných spoločností, cenné papiere a deriváty,
 • pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania,
 • nehmotný majetok, okrem nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,
 • záväzky pri ich prevzatí.

 

Vlastné náklady

Vlastnými nákladmi sú:

 • pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo inú činnosť,
 • pri DHM a DNM vytvorenom vlastnou činnosťou sú VN priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

VN sa bude oceňovať:

 • HM vytvorený vlastnou činnosťou,
 • NM vytvorený vlastnou činnosťou,
 • zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
 • príchovky a prírastky zvierat.

 

Menovitá hodnota

MH je cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ktorú pohľadávka znie, alebo suma, na ktorú znie záväzok.

MH sa oceňujú:

 • peňažné prostriedky a ceniny,
 • pohľadávky pri ich vzniku,
 • záväzky pri ich vzniku.

 

Reprodukčná obstarávacia cena

ROC je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

ROC sa oceňujú:

 • majetok získaný bezodplatne (darovaním),
 • NM vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú VN vyššie ako ROC tohto majetku,
 • príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť VN,
 • majetok preradený z osobného vlastníctva do spoločnosti, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitou hodnotou,
 • NM a HM novozískaný po inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený.

 

Reálna hodnota

Reálna hodnota je trhová cena alebo kvalifikovaný odhad, alebo posudok znalca, alebo ocenenie podľa osobitného predpisu.

RH sa oceňuje:

 • majetok a záväzky nadobudnuté vkladom alebo kúpou podniku alebo jeho častí a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou,
 • cenné papiere v majetku fondu a cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere určené na predaj u obchodníkov s cennými papiermi,
 • komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu, ktoré ÚJ sama nevyrobila a nadobudla ich na účel ich ďalšieho predaja na verejnom trhu,
 • drahé kovy v majetku fondu.

 

2.         OCENENIE MAJETKU A ZÁVÄZKOV KU DŇU ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, t. j. k 31.12., ocení spoločnosť jednotlivé zložky majetku a záväzkov reálnou hodnotou. Reálnou hodnotou sa oceňujú vybrané zložky majetku a záväzkov. Pod pojmom reálna hodnota sa rozumie:

 • trhová cena,
 • ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca, ak trhová cena nie je k dispozícii alebo nevyjadruje správnu reálnu hodnotu,
 • ocenenie ustanovené podľa osobitných predpisov (Obchodný zákonník).

 

Trhová cena

Trhová cena je:

 • záverečná cena vyhlásená na burze v deň ocenenia,
 • najpočetnejšia cena ponuky na inom aktívnom trhu v deň ocenenia.

 

Kvalifikovaný odhad

Kvalifikovaný odhad predstavuje súhrn všetkých budúcich výdavkov alebo príjmov pri použití najčastejšie sa vyskytujúcej úrokovej miery pre podobný nástroj emitenta s podobným ohodnotením alebo úrokovej miery, ktorá menovitú hodnotu tohto nástroja znižuje o úrokovú zrážku tohto nástroja na cenu, za ktorú by sa tento nástroj predal.

Za kvalifikovaný odhad sa považuje aj iný odhad, ktorý sa použije v prípadoch, kedy osobitný predpis nevyžaduje znalecký posudok. Takýto odhad sa robí na základe odborných skúseností.

Ocenenie trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom

Spoločnosť oceňuje trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom tieto zložky majetku:

 • cenné papiere s výnimkou cenných papierov držaných do splatnosti a cenných papierov obstaraných v primárnych emisiách, ktoré nie sú určené na obchodovanie,
 • deriváty,
 • majetok a záväzky, ak sú zabezpečené derivátmi.

 

Kategórie

S tématom 'Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - všeobecné znalosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - cudzí kapitál
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku (6)

#1  Tatiana 25.03.2012, 23:02

Chcela by som sa opýtať, či niekto z vás vie, akými metódami sa oceňujú patenty, obchodné značky a iné nehmotné aktíva.

#2  Janka2 15.06.2017, 18:51

Dobrý deň, myslím, že tá ROC už nefunguje. Pekný web, držím palce

#3  Ing. Eva Mihalíková 06.07.2017, 10:57

Dobrý deň, článok je z roku 2012 vtedy ešte ROC bola v platnosti. Články postupne aktualizujeme :-)

#4  Dana909 26.01.2018, 17:54

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako zistím reálnu hodnotu vozidla, ktoré bolo darované firme s.r.o. od FO nepodnikateľa.

#5  Ing. Eva Mihalíková 15.02.2018, 14:57

Dobrý deň, ideálne dať si auto ohodnotiť znalcom alebo požiadať niektorých z bazarov aby Vám dali písomné ohodnotenie Vášho auta so zohladnením veku a stavu.

#6  Anna Kotianova 21.02.2022, 23:08

Prosím, ako mam hodnotiť v uctovnictve darovane lešenie, ktore pouzivam pri podnikani?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ocenovanie-majetku-a-zavazkov-v-uctovnictve&idc=56

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.