Videokurz Kurzy účtovnictva

Obstarávanie, spotreba a predaj zásob-          sú súčasťou obežného majetku, súvisia s bežnou prevádzkovou činnosťou

-          sú najmenej likvidnou zložkou majetku

-          krátkodobá zložka majetku (výnimku tvorí zákazková výroba > 1rok)

Zásoby:

a)       materiál

b)       zásoby vlastnej výroby

 - nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá

c)       tovar

Materiál - ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky, prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a hmotný majetok, ktorého ocenenie 1rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého majetku

-          suroviny => hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu

-          pomocné látky => hmoty, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu, napríklad lak na výrobky,

-          prevádzkové látky => hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, čistiace prostriedky, PHM

-          náhradné dielce => predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu,

-           obaly => ak slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov; a ak nevratné obaly sa dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom. Do materiálu patria návratné obaly, ktorých cena v jednotlivých prípadoch je 30.000,- Sk a nižšia a doba použitia je najviac 1 rok a tiež návratné obaly, ktorých doba použiteľnosti ja najviac 1 rok, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu. Návratný obal, ktorého cena je 30.000,-Sk a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok, môže UJ na základe vlastného rozhodnutia považovať za DHM

O hnuteľných veciach s dobou použiteľnosti najviac 1 rok sa účtuje bez ohľadu na OC ako o zásobách. Hmotný majetok, ktorého ocenenie £ 30.000,- Sk , pričom jeho doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, môže UJ zaradiť do DHM alebo môže o ňom účtovať ako o zásobách.


Inzerce ∇

Zásoby vlastnej výroby

-          nedokončená výroba => produkty, ktoré už prešli jednou alebo niekoľkými výrobnými operáciami a nie sú už materiálom, ale nie sú ešte hotovým výrobkom. Môže mať hmotnú alebo nehmotnú podobu, napríklad služby súdnych exekútorov a architektov. Nedokončená výroba sa nedá samostatne predávať.

-          polotovary vlastnej výroby => oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a dokončia sa alebo skompletizujú do výrobkov v ďalšom výrobnom procese

-          výrobky => predmety vlastnej výroby určené na predaj mimo UJ alebo na spotrebu vo vnútri UJ

-          zvieratá => mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm a psy

 

Tovar

-          ak sa nakupuje za účelom predaja, pričom kúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma sa a nevykonávajú sa na ňom technické zhodnotenia.

-          tovarom sú aj vlastné výrobky, ktoré sa aktivovali (účtovná skupina 62) a odovzdali do vlastných predajní

 

V súvahe sa zásoby vykazujú v časti C – Obežný majetok.

V tejto časti sa vykazujú aj UJ poskytnuté preddavky na obstaranie zásob.

 

1. Oceňovanie a inventarizácia zásob

V závislosti na spôsob oceňovania sa zásoby členia na :         nakupované zásoby

                                                                                              zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

                                                                                                              ostatné zásoby

 

-          nakupované zásoby oceňujeme OC

-          zásoby vytvorené vlastnou činnosťou oceňujeme vlastnými nákladmi. Príchovky a prírastky účtujeme vo výške vlastných nákladov, v prípade, keď ich nie je možné zistiť oceňujú sa reprodukčnou OC

-          v ostatných prípadoch oceňujeme ROC

 

Obstarávacia cena má dve zložky:

a)       cena, za ktorú sa zásoby skutočne obstarali ( + DPH v prípade neplátcu DPH)

b)       náklady súvisiace s obstaraním zásob

  • externé náklady -  prepravné, provízia, clo, poistné a pod.
  • vnútropodnikové služby súvisiace s obstaraním zásob nákupom a so spracovaním zásob, a to:

Pri materiály sa aktivuje len prepravné a vlastné náklady na spracovanie materiálu.

Pri tovare sa aktivuje len prepravné.

 

Vlastnými nákladmi pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou sa rozumejú:

  • priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
  • prípadne časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť, pričom nepriame náklady sú spoločné pre viac výrob (energia, …). Z nepriamych nákladov po priamych  možno zaradiť výrobnú réžiu.

 

Pri nedokončenej výrobe sú možné odchýlky (kniha, opatrenia – nič zvláštne som nenašla)

Vlastné náklady pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou sa ocenia buď  vo výške skutočných nákladov vo svojej skutočnej výške alebo vo výške vlastných nákladov podľa operatívnych plánových kalkulácií určených v konkrétnych technických, technologických a organizačných podmienkach určených technickou prípravou výroby na uskutočnenie výkonov a preto sú takmer zhodné so skutočnými nákladmi

 

Reprodukčná obstarávacia cena – je cena ktorou sa majetok dá obstarať v čase keď o ňom účtujeme.

 

Úbytok zásob rovnakého druhu sa môže účtovať v ocenení a to cenou vážený aritmetický priemer, ktorý sa môže určovať periodicky alebo priebežne, alebo spôsobom FIFO.

Inventarizácia zásob sa môže uskutočňovať priebežne alebo periodicky, v závislosti od zvoleného spôsobu a určovania zásob (dokladová, fyzická)

Inventarizáciu UJ vykonáva ku dňu ku ktorej zostavuje riadnu alebo mimoriadnu ÚZ.

Fyzickú inventarizáciu zásob môže UJ vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia. UJ, ale musí zároveň upraviť stav ku dňu ku ktorému zostavuje ÚZ.

 

 Inventarizácia zásob plní viaceré úlohy:

a)       overuje sa ňou, či ku dňu ÚZ sa skutočné stavy zhodujú so stavmi v účtovníctve

môže nastať MANKO, PREBYTOK, ŠKODA, prirodzený úbytok zásob

b)       zisťuje sa reálnosť ocenenia, porovnáva sa úžitková hodnota zásob s cenou, ktorá je v účtovníctve a posudzujú sa riziká, straty a znehodnotenia

môže nastať ZVÍŠENIE / ZNÍŽENIE hodnoty zásob

Zníženie hodnoty zásobÞ v účtovníctve by sme mali znížiť hodnotu zásob (zásada opatrnosti)

 

Pri inventarizácii zásob sa zistí, že predajná cena zásob znížená o náklady spojené s predajom je nižšie ako cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve a toto zníženie je prechodného charakteru Þ v účtovníctve preto vytvárame opravné položky ku konkrétnemu druhu zásob. Tieto OP podliehajú dokladovej inventúre a zisťuje sa ich opodstatnenosť.

 Trvalé zníženie hodnoty zásob => môže nastať v dôsledku škody, ak zásoby sú nepredajné alebo pre nás nepoužiteľné Þ 548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť

 Ak sa zistí zvýšenie hodnoty zásob Þ neúčtujeme o ňom (taktiež zásada opatrnosti)

 

c)       zisťuje sa doloženie stavu zásob účtovnými záznamami ku dňu ÚZ. Môžu nastať dva prípady:

nevyfakturované dodávky účtujeme buď na účte 326 Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasivní) 326 – Nevyfakturované dodávky, 476 Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasivní) 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky, prípadne odhadom na účet 323 Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasivní) 323 – Krátkodobé rezervy alebo na účty skupiny 45 – Rezervy

 

d)       zisťujeme podklady na účtovanie uzávierkových účtovných prípadoch pri použití spôsobu B účtovania zásob

 

e)       zisťujú sa ňou dôvody pre zmenu metódy oceňovania zásob

 

2. Evidencia a účtovanie zásob

O zásobách v účtovnej triede 1 – Zásoby

Štruktúra:

11 – Materiál

111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111 – Obstaranie materiálu

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112 – Materiál na sklade

119 Účet 119 - Materiál na ceste (Aktivní) 119 – Materiál na ceste

12 – Zásoby vlastnej výroby

121 Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121 – Nedokončená výroba

122 Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktivní) 122 – Polotovary vlastnej výroby

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123 – Výrobky

124 Účet 124 - Zvieratá (Aktivní) 124 – Zvieratá

 

13 – Tovar

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131 – Obstaranie tovaru

132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132 – Tovar na sklade a v predajniach

139 Účet 139 - Tovar na ceste (Aktivní) 139 – Tovar na ceste

19 – Opravné položky k zásobám

191 Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasivní) 191 – Opravná položka k materiálu

192 Účet 192 - Opravné položky k nedokončenej výrobe (Pasivní) 192 – Opravná položka k nedokončenej výrobe

193 Účet 193 - Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby (Pasivní) 193 – Opravná položka k polotovarom vlastnej výroby

194 Účet 194 - Opravné položky k výrobkom (Pasivní) 194 – Opravná položka k výrobkom

195 Účet 195 - Opravné položky k zvieratám (Pasivní) 195 – Opravná položka k zvieratám

196 Účet 196 - Opravné položky k tovaru (Pasivní) 196 – Opravná položka k tovaru

 

Účtovanie obstaranie a úbytku zásob sa vykonáva spôsobom A alebo B

A – všetky UJ

B – iba tie, ktoré nemajú povinnosť overovať ÚZ audítorom

 

Spôsob A účtovania zásob – materiál a tovar

(Počas účtovného obdobia sa bežne používajú účty 111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111, 131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131, 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112, 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132, 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112)

- v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú

        111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111 – Obstaranie materiálu                         321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321 – Dodávatelia

        131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131 -  Obstaranie tovaru                               221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 – Bankové účty

                                                                                     211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211 – Pokladnica

- vnútroorganizačné služby, ktoré slúžia na zistenie obstarávacej ceny materiálu a tovaru pri spôsobe A účtovania zásob

- 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112 – Materiál na sklade / 111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111 – Obstaranie materiálu

- 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132 – Tovar na sklade a v predajniach / 131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131 – Obstaranie tovaru

- Účty 111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111, 131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131 nemajú konečné zostatky – nevykazujeme ich s súvahe. UJ ich nemusí nutne používať (nie je to povinné)

- spotreba materiálu sa účtuje 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 -  Spotreba materiálu / 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112 – Materiál na sklade

- nepotrebný materiál na predaj 542 Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový - daňový) 542 – Predaný materiál / 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

- vyskladnenie tovaru 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504 – Predaný tovar / 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132                                                     

- predaj tovaru    311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311, 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604 – Tržby za tovar                         

- na konci roka po inventarizácii

- manko:                                      549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549 – Manká a škody / 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132, 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

- úbytok prirodzená norma:     501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501, 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504 / 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112, 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132

- škoda:

a)       živelná pohroma 582 - Škody / 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112, 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132 Þ pohľadávka voči poisťovni 378 Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) 378 – Iné pohľadávky / 682 – Náhrady škôd

b)       známy alebo neznámy páchateľ 549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549 / 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112, 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132 Þ pohľadávka 378 Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) 378/ 648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

c)       prirodzený úbytok nad normu 549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549/ 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112, 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132

 

Spôsob A účtovania zásob – zásoby vlastnej výroby

- zásoby vlastnej výroby 12 / zmena stavu vnútroorganizačných zásob 61

      12x / 61x Þ  prírastky

      61x / 12x Þ  úbytky

- inventarizačné rozdiely

- manká                         549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549 / 61x,             61x / 12x

      - prirodzené úbytky     61x / 12x

      - prebytky                      12x / 61x

 

Spôsob B účtovania zásob

Podstata spočíva v tom, že v priebehu účtovného obdobia sa obstaranie zásob účtuje priamo do nákladov, úbytky zásob sa neúčtujú

- účty 111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111 - Materiál, 131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131 - Tovar  sa nepoužívajú

- zložky OC účtujeme priamo na 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501, 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504 / 32x, 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 622 Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový - daňový) 622 (napr. pri preprave vlastným vozidlom)

- k 1.1. zaúčtujeme začiatočné stavy  501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501, 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504 / 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112, 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132

- k 31.12 Þ inventarizácia – konečný stav 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112, 132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132 / 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501, 504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504 – aby sme ich zachytili v súvahe!

      manko 549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549 / 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

      prebytok 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

- v priebehu účtovného obdobia sa v účtovnej skupine 12 nevykonávajú účtovné zápisy, vynaložené náklady účtujeme v triede 5 – Náklady

- na konci účtovného obdobia: začiatočný stav 61x / 12x

      stav podľa inventarizácie 12x / 61x                                                     

- prirodzenom úbytku neúčtujeme

      manko účtujeme na 549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549 / 12x

      prebytok 12X / 61x


 3. Spôsob evidencie zásob

- Priebežný spôsob

- Periodický spôsob

 

Priebežný spôsob sa viaže na spôsob A účtovania zásob. Umožňuje vykonávať inventarizáciu priebežne viackrát do roka a porovnať skutočný stav s účtovným

Periodický spôsob sa viaže na spôsob B účtovania zásob. Je dôležité viesť dôkladnú skladovú evidenciu, aby bolo možné skontrolovať stav zásob k hociktorému dňu alebo ku koncu účtovnému obdobiu. V prípade, že pri takejto evidencii zásob sa uskutoční inventarizácia za účtovný stav sa považujú stavy skladovej evidencie. Inventarizácia sa povinne uskutočňuje k uskutočnenie ÚZ

 

Prevod zásob vlastnej výroby do vlastných predajní sa účtuje prostredníctvom účtu 621 Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový - daňový) 621 – Aktivácia materiálu a tovaru.

                613 Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový - daňový) 613 – Zmena stavu výrobkov / 123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

                132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132/ 621 Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový - daňový) 621 - Aktivácia materiálu a tovaru

 

111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111, 131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131 – nemôžu mať konečný zostatok pretoÞ

                119 Účet 119 - Materiál na ceste (Aktivní) 119, 139 Účet 139 - Tovar na ceste (Aktivní) 139 / 111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111, 131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131 – nemáme ešte tovar, máme doklad (na konci mesiaca)

                111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111, 131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131 / 119 Účet 119 - Materiál na ceste (Aktivní) 119, 139 Účet 139 - Tovar na ceste (Aktivní) 139 – na začiatku nasledujúceho mesiaca

 

V prípade ak UJ má materiál/tovar a ak dohodnutá doba splatnosti < rok a máme presnú sumu záväzku Þ účtujeme na účte 326 Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasivní) 326 – Nevyfakturované dodávky

Ak predpokladaná doba splatnosti je > rok, tak účtujeme na účte 476 Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasivní) 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky

Ak nie je známa výška ani doba splatnosti Þ účtujeme na účet 323 Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasivní) 323 – Krátkodobé rezervy alebo 45x - Rezervy

V prípade, že UJ dostane doklad o výške záväzku => preúčtujeme

                326 Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasivní) 326, 476 Účet 476 - Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (Pasivní) 476                     321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321- Dodávatelia

                323 Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasivní) 323, 45x       479 Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasivní) 479 – Ostatné dlhodobé záväzky

 

Účtovanie materiálu

Ak má UJ na doklade DPH a je jej platiteľom má pravo na odpočet DPH.

      Þ 111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343        321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb – ak si tovar sami prepravíme

                111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111 / 622 Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový - daňový) 622 – preprava

                501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112 – PHM ktorú spotrebujeme pri preprave

 

Obstaranie tovaru zo zahraničia

JCD z hľadiska účtovníctva nie je doklad, ktorý by nahrádzal faktúru.

Na základe JCD účtovná jednotka účtuje clo, DPH pri dovoze alebo dovoznú prirážku.

Clo a dovozná prirážka sa považujú na náklady súvisiace s obstaraním a sú súčasťou hodnoty z ktorej sa vypočítava DPH.

DPH, clo, dovoznú prirážku uhrádza UJ colnému úradu a celý záväzok sa účtuje oproti 379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379 – Ostatné záväzky.

 

Spôsoby oceňovania zásob

Nakupovaný materiál a rôzne spôsoby jeho ocenenia:

  1. Ocenenie skutočnou OC – individuálne ocenenie
  2. Ocenenie skutočnou OC s oddeleným sledovaním ceny materiálu a nákladov súvisiacich s obstaraním na analytických účtoch

III. Ocenenie vopred stanovenou OC

IV. Ocenenie vopred stanovenou OC materiálu s oddeleným sledovaním odchýlky od skutočnej ceny materiálu a oddeleným sledovaním skutočných nákladov súvisiacich s obstaraním

Pri výdaji materiálu zo skladu do spotreby sa používa:

  1. Ocenenie materiálu cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom (periodický, priebežný )
  2. Ocenenie materiálu spôsobom, keď 1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cene na ocenenie úbytku zásob (FIFO metóda)
  3. Ocenenie materiálu spôsobom, keď posledná cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob (LIFO metóda)

 

Materiál obstaraný vo vlastnej réžii alebo iným spôsobom:

Postup je ten istý s výnimkou - materiál na sklade a pri vyskladnení mat. do spotreby sa ocení príslušnou cenou, ktorou bol ocenený pri obstaraní – t.j. vlastnými nákladmi; pri materiály obstaranom iným spôsobom sa použije ROC.

 

Účtovanie opravných položiek

OP – vytvárame v prípade dočasného zníženia hodnoty zásob

                559 – Tvorba ostatných opravných položiek

                589 – Tvorba opravných položiek                              19x – Opravné položky k zásobám

 

      rozpustenie OP:       191 Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasivní) 191 / 659, 689

Kategórie

S tématom 'Obstarávanie, spotreba a predaj zásob' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovná teória
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva
33 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  drobnytrupik 29.04.2014, 09:35

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť: začala som teraz v priebehu roka viesť účtovníctvo jednej s.r.o. a čiastočne kontrolujem správnosť účtovania aj za rok 2013, lebo majú odklad daňového priznania, takže ak by bola nejaká chyba tak sa to dá ešte opraviť a neviem či je správne zaúčtovaný takýto prípad. Dotyčná s.r.o. predáva tovar. Predchádzajúca účtovníčka účtovala nákup tovaru spôsobom B, čiže všetky dodávateľské fa dávala priamo do 504, ale aj dopravu do 504 alebo do 518, podľa toho či suma za dopravu bola PFA s tovarom alebo samostatne. Keď bola s tovarom tak dala na 504 a keď samostatne tak dala na 518. Na konci roka urobil podnikateľ inventúru na sklade a dal účtovníčke stav inventúry - čiže stav zásob na sklade ku 31.12.2013 v sume skladovej ceny.( poznámka: u podnikateľa sa skladová cena nerovná nákupnej cene za tovar) podnikateľ ma v skladovej cene započítané: nákupná cena za tovar + prepočítané náklady spojené s dopravou ( buď vlastnou alebo externou) + amortizáciu paliet ( čiže paletu pod tovarom pri prevoze nakúpi za 10 eur a predá naspäť dodávateľovi za 9 eur, ktoré tiež účtovala do 504). Účtovníčka tú sumu inventúry v skladových cenách vytiahla z 504, kde reálne by mala ostať nákupná cena tovaru vyfakturovaného na VFA a zaúčtovaného do 604.Podľa mňa tým, že dal hodnotu skladu v skladovej cene, tak si vlastne vytiahol z nákladov sumu dopravy ( či už vlastnú ( veď naftu má v 518) alebo externú, a aj amortizáciu paliet, čoby podľa mňa malo ostať v nákladoch).V tom prípade by ostali náklady vyššie a znížil by sa základ dane. Moja otázka znie: 1. Má sa doprava účtovať do 504 alebo do 518 .je rozdiel či je na fa s tovarom alebo samostatne? 2.V akej cene má podnikateľ dať stav zásob na konci roka v inventúre? V nákupnej cene tovaru alebo skladovej cene? ( príklad cena nákupu 1eur a skladová cena 1,15 eur ) 3.Ak má podnikateľ program skladovej evidencie, akú má mať cenu tovaru na skladovú kartu? možnosť 1 - nákupná je rovnaká so skladovou(podľa PFA) možnosť 2 - nákupná je podľa PFA za tovar a skladová je aj s dopravou a amortizáciou, prípadne inými nákladmi? a čo s naftou, ak si bol po tovar sám?ostáva v 518? je možnosť obidvoch prípadov evidencie skladu, s tým že pri možnosti 1. si dá vyššiu maržu pri predaji a pri možnosti 2. bude marža nižšia keďže už v skladovej cene má čiastočne započítané náklady?Čo je výhodnejšie? Možno som sa rozpísala ale kratšie sa nedá môj prípad vysvetliť a verím že mi niekto pomôže z tejto šlamastiky sa dostať zákonom povoleným spôsobom. Prosím o skorú odpoveď aby som to vedela ako ďalej účtovať.

#2  Ing. Eva Mihalíková 15.05.2014, 15:28

Dobrý deň. 1. Dopravu je možné účtovať v 504 ked je na spoločnej faktúre, 518 ked je samostatne, môžte to však rozlišovať aj ked je na spoločnej fakture s tovarom, záleží od toho o aký veľký objem dokladov sa jedná správne je to určite v 518 doprava a v 504 tovar. 2. V obstarávacej cene (=nakupná+doprava+iné výdavky). Na skladových kartách bude tiež obstarávacia cena. Marža nižšia, pretože v skladovej cene sú už premietnuté náklady.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Obstaravanie-spotreba-a-predaj-zasob&idc=60

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.