Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ

Obchodná spoločnosť
- je právnickou osobou založenou za účelom podnikania.
Obchodný zákonník upravuje štyri formy obchodných spoločností:
1. Verejná obchodná spoločnosť (osobná obchodná spoločnosť)
2. Komanditná spoločnosť (zmiešaná obchodná spoločnosť)
3. Spoločnosť s ručením obmedzeným, (s.r.o.)
4. Akciová spoločnosť (a.s.)

Založenie a vznik a.s.
- Akciová spoločnosť je obchodná spoločnosť, ktorej ZI je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou, kt. môže byť rôzna.
- Hodnota ZI a.s. musí byť aspoň 25000€  a spoločnosť ho vytvára povinne.
- ZI a.s. pri jej zakladaní vzniká upísaním akcií
- Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku po zrušení spol. pri likvidácii. (akcionár neručí za záväzky spoločnosti)
- O ZI ako základnom trvalom vlastnom zdroji krytia majetku účtovnej jednotky účtujeme na účte 411-Základné imanie (P)
- Pri zvyšovaní alebo znižovaní ZI, ktoré ešte nebolo zapísané do OR, sa použije najskôr účet 419- Zmeny ZI. Ku dňu zápisu do OR, na základe výpisu z OR sa účet vyrovná preúčtovaním na účet 411-ZI
- Pri zápise do OR (obchodného registra) musí byť upísaná celá výška ZI a splatená aspoň 30% časť ZI tvoreného peňažnými vkladmi
- Ostatné upísané a zatiaľ nesplatené imanie je po vzniku a. s. vo forme pohľadávok voči akcionárom a účtovne je zaznamenané na účte 353-Pohľadávky za upísané VI. (A)
- Akciová spoločnosť vytvára povinne aj rezervný fond- pri vzniku vo výške najmenej 10% ZI príplatkami akcionárov nad menovitú hodnotu akcií. Rezervný fond sa každoročne dopĺňa najmenej vo výške 10% z čistého zisku, až dovtedy, kým nedosahuje sumu určenú v stanovách, najmenej však do výšky 20% ZI
- Založenie spoločnosti vždy časovo predchádza vzniku spoločnosti. Ku dňu zápisu do OR sa akciové (aj ostatné) spoločnosti stávajú podnikateľskými subjektami a v zmysle zákona o účtovníctve aj ÚJ a od toho dňa sú povinné viesť účtovníctvo a k tomuto dátumu zostaviť otváraciu súvahu.
- Po zostavení otváracej súvahy, otvorí ÚJ účty hlavnej knihy a zaúčtuje na ne všetky skutočnosti
známe k dátumu vzniku ÚJ.
Zmeny ZI v a.s.
Počas svojej existencie môže a.s. zvyšovať alebo znižovať ZI. O zmenách ZI rozhoduje na základe návrhu predstavenstva valné zhromaždenie akcionárov ;(zmena ZI si vyžaduje zmenu stanov spoločnosti a zápis do OR, ktorým sa zosúladí výška ZI zapísaného v OR so skutočnou)
ZI v a.s. sa môže zvýšiť:
- upísaním nových akcií alebo vydaním nových akcií
- uplatnením práv majiteľov dlhopisov pri ich výmene za akcie
- z účtovného zisku
ZI v a.s. sa môže znížiť:
- znížením menovitej hodnoty akcií
- vzatím určitého počtu akcií z okruhu

Fyzická osoba- podnikateľ- je osoba zapísaná v OR na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Vlastné zdroje krytia majetku FO- podnikateľa sa účtujú na účte 491- Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa (P charakter). Slúži na zachytenie všetkých osobných vkladov vrátane vkladu na začiatku podnikateľskej činnosti, všetkých výberov, prijatých darov a podobne.

1.      založenie a. s. – upisovanie akcií AE  
411/2 – ZI nezapísané v OR            
411/21 – ZI nezapísané v OR pri založení a. s.                                                                 
411/22 – ZI nezapísané v OR pri zvyšovaní ZI a. s.                                                                 
411/23 – ZI nezapísané v OR pri znižovaní ZI a. s.  
1.    ID     Upísanie ZI a. s. pri založení                
353  /  411/21  
2.      vzniká a. s. AE  
411/1 – ZI zapísané do OR          
411/11 – ZI zapísané do OR pri vzniku a. s.                                                                
411/12 – ZI zapísané do OR pri zvyšovaní ZI a. s.                                                               
411/13 – ZI zapísané do OR pri znižovaní ZI a. s.  
1.    ID    Vznik a. s.                                                
411/21      /      411/1x  
Zvýšenie ZI:  
1.   ID   Zvyšovanie ZI upísaním nových akcií:   
a) nom. hodnota akcií                  -   /  411                                                                                   
b) emisné ážio                             -   /  412                                                                                   
c) predajná cena                         353 /    -
2.   VBÚ   Splatenie upísaných akcií v pred. cene                                                   221 / 353
3.    ID      Zápis zvýšenia ZI o nové akcie v OR v nom. hodnote akcií                 411/22  /  411/12    
Zníženie ZI:  
1.    ID     Zníženie ZI o hodnotu akcií                       411/23  /   252
2.    ID     Zápis do OR o znížení ZI                           411/13  /  411/23
3.    ID     Zníženie ZI výmenou akcií za nové:
a) prevzatie akcií od akcionárov v pôv. nom. hodnote                   411/23   /  365
b) vydanie nových akcií v nižšej nom. hodnote                                  365   /    411/23
c)  rozdiel medzi pôv. a novou nom. hodnotou akcií                          365   /  688        
Založenie a vznik s. r. o.: s. r. o. – je obchodná spoločnosť, kde ZI tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Môže ju založiť 1 alebo viac (najviac 50) spoločníkov.  
1.   SZ   Upísanie vkladov spoločníkov podľa SZ           353   /   411
2.   ID   Zápis s. r. o. do obchodného registra              411/2   /   411/1  

Inzerce ∇
Založenie a vznik v. o. s.: v. o. s. – je spoločnosť, v ktorej aspoň 2 osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdelene celým svojím majetkom. Podmienkou je vytvorenie ZI.  
1.    SZ    Upísanie vkladov spoločníkov pri zakladaní v. o. s.                 353   /   411
2.    ID     Vznik v. o. s.                                                                     411/2    /    411/1  
Založenie a vznik k. s.: k. s. – je obchodná spoločnosť, kde 1 alebo viac spoločníkov (komanditistov) ručí za záväzky do výšky nesplateného vkladu zapísaného v OR a 1 alebo viac spoločníkov (komplementárov) ručí za záväzky celým svojím majetkom.   Založenie a vznik družstva: družstvo – PO, ktorá za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom, členovia za záväzky neručia. Musí mať min. 5 FO alebo 2 PO. Povinnosťou je vytváranie nedeliteľného fondu. Podmienkou členstva v družstve je splatenie členského vkladu.  
1.    VBÚ   Zriaďovacie výdavky                                                                        221   /  365
2.    ID       Upísanie členských vkladov – peňažných, nepeňažných                     353   /    411/2
3.    ID       Tvorba nedeliteľného fondu                                                             353    /   422
4.    VBÚ   Úhrada zriaď. výdavkov – za služby                                                   518   /  221
5.    VBÚ   Splatenie vkladov – peň. vklad                                                         221    /   353
6.    VBÚ   Vklad do nedelit. fondu                                                                     221    /   353
7.    ID        Zápis družstva do OR                                                                    411/2     /     411/1    
2. Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom  
Na účtovanie vzťahov medzi podnikmi v skupine – PO používame:
351 – Pohľadávky voči podnikom v skupine
361 – Záväzky voči podnikom v skupine  
A – materská spoločnosť                     
B – dcérska spoločnosť                                                                                                                             
A                      
B          
1.   VBÚ   Podnik A poskytol pôžičku                                        351    /     221          -        -      
VBÚ   Podnik B poskytol pôžičku                                               -        /      -          221 / 361
2.   VBÚ   Splátka pôžičky                                                       221     /    351          -   /   -      
VBÚ   Splátka pôžičky                                                              -        /      -          361  /  221  
V prípade, že sa poskytujú pôžičky spoločníkom v obchodných spoločnostiach a v družstvách ich členom, účtujú sa na účtoch: 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom    
A – spoločník poskytujúci pôžičku           
B – spoločník prijímajúci pôžičku                                                                                                                 
A                             
B 1.     VBÚ   Poskytnutie pôžičky spol. B                    355    /      221             -      /      -        
VBÚ   Prijatie pôžičky od spol. A                                 -       /        -             221    /    365
2.      ID     Úrok z poskytnutej pôžičky                      355     /     662            -       /       -          
ID     Úrok z prijatej pôžičky                                       -       /       -             562    /    365
3.     VBÚ   Splátka pôžičky                                       221     /     355            -       /      -        
VBÚ   Splátka pôžičky                                                -        /       -             365    /    221  
Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom pri rozdelení HV sa účtujú na:
354 – Pohľadávky voči spoločníkom pri úhrade straty
364 – Záväzky voči spoločníkom pri rozdelení zisku  
Účtovanie v s. r. o.
1.    ID    Pohľadávka voči spoločníkom v s. r. o. vo výške predpísanej úhrade straty        354  /  431
2.   VBÚ  Inkaso pohľadávky od spoločníkov na BÚ                                                     221  /  354  
Účtovanie vo v. o. s. a v k. s. vo vzťahu ku komplementárom
3.   ID    Pohľadávka voči spol. vo v. o. s. a komplementárom v k. s. vo výške predpí sanej úhrady straty                                                                                                                               354  /  596
4.    VBÚ  Inkaso pohľadávky od spoločníkov na  BÚ                                   221  /  354  
Účtovanie v a. s., družstve, v s. r. o. a v k. s. vo vzťahu ku komanditistom
5.       ID   Podiel na zisku po zdanení určený na rozdelenie                         431  /  364
6.   VBÚ   Úhrada týchto podielov z BÚ                                                       364  /  221  
Účtovanie vo v. o. s. a v k. s. vo vzťahu ku komplementárom
7.    ID    Prevod nezdaniteľného zisku spoločníkom vo v. o. s., komplementárom v k. s.  596  /  364 8.  
VBÚ  Úhrada záväzku z BÚ                                                                        364  /  221


Kategórie

S tématom 'Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Obchodné spoločnosti
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Obchodne-spolocnosti-fyzicka-osoba-podnikatel&idc=67

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.