Novela zákona o DPH od 1.1.2025

Národná rada Slovenskej republiky dňa 24. apríla 2024 prijala novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Dňa 7.5.2024 prezidentka podpísala uvedenú novela zákona o DPH. Aké zmeny prinesie novela zákona o DPH od 1. januára 2025? Predstavíme si vybrané hlavné oblasti, ktorým sa novela zákona venuje, pretože sa jedná o zjednotenie slovenského zákona o DPH s európskou smernicou.

 

Zmeny v oblasti registrácie

S účinnosťou od 1. januára 2025 novela mení obdobie, za ktoré sa počíta obrat, ako i výšku obratu na účely povinnej registrácie pre tuzemské osoby. V súčasnosti je  tuzemská zdaniteľná osoba povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 €.

Od roku 2025 ale nastane zmena a obrat sa už nebude sledovať za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ale za jeden kalendárny rok (od 1. januára do 31. decembra), a po uplynutí tohto kalendárneho roka sa opäť vynuluje.  Od 1. januára 2025 sa zdaniteľná osoba stane platiteľom DPH prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom presiahla obrat 50 000 € (povinnosť podať žiadosť o registráciu správcovi dane do 5 pracovných dní), alebo po prekročení obratu 62 500 € za kalendárny rok sa zdaniteľná osoba sa stane platiteľom dňom presiahnutia tohto obratu. Podmienky dobrovoľnej registrácie zostávajú nezmenené.

 

Oneskorená registrácia pre DPH

Aktuálna právna úprava umožňovala podať zdaniteľnej osobe jedno „mimoriadne“ daňové priznanie, v ktorom vykázala takéto transakcie. S účinnosťou od 1. januára 2025 sa zásadne mení ustanovenie zákona, ktoré upravuje oneskorenú registráciu pre DPH. V prípade, ak si platiteľ nesplnil registračnú povinnosť pre daň podľa § 4 alebo § 5 alebo podal túto žiadosť oneskorene, je povinný oneskorene podať daňové priznania a kontrolné výkazy. Tie musia byť podané v chronologickom poradí od prvého obdobia, za ktoré ich nepodal, z dôvodu nesplnenia registračnej povinnosti v zákonom ustanovenej lehote.

 

Osobitná úprava pre malé podniky

Od 1. januára 2025 zavádza nový systém oslobodenia od dane na území Európskej únie pre domáce aj zahraničné malé podniky. Zahraničná zdaniteľná osoba bude môcť dodávať tovary a služby v tuzemsku s oslobodením od dane bez povinnosti registrácie, ak:

  • jej obrat v tuzemsku v prebiehajúcom kalendárnom roku nepresiahne 62 500 € a súčasne v predchádzajúcom roku nepresiahol 50 000€; a zároveň
  • jej ročný obrat v Únii nepresiahol 100 000€; a
  • v členskom štáte usadenia jej bude pridelené IČ DPH číslo s príponou EX, ktoré jej bude oznámené pre Slovenskú republiku.

Podobný režim bude platiť aj pre tuzemské zdaniteľné osoby v zahraničí, ak

  • jej ročný obrat v Únii nepresiahne 100 000 €; a zároveň
  • v členskom štáte, v ktorom chce uplatňovať osobitnú úpravu, nedosahuje stanovený lokálny obrat; a
  • v tuzemsku požiada o pridelenie IČ DPH čísla s príponou EX (a uvedie členské štáty, v ktorých chce danú úpravu využívať).

 

Samozdanenie pri dovoze tovaru do tuzemska

Podľa aktuálne platných predpisov, si daňovník môže uplatniť odpočet DPH z tovarov dovozených do tuzemska až po vyrubení a úhrade dane colnému úradu.

Novela zákona o DPH (§ 84a) nastavuje podmienky a pravidlá uplatňovania samozdanenia pri dovoze tovaru do tuzemska tak, aby tento inštitút mohol byť uplatňovaný vybranými platiteľmi dane, ktorí dávajú dostatočné materiálne záruky o ich spoľahlivosti. Ide o platiteľov dane so sídlom v tuzemsku, ktorí majú účinný štatút schváleného hospodárskeho subjektu podľa colných predpisov, ako aj platiteľov dane so štatútom AEO, ktorí dovážajú do tuzemska tovar v rámci centralizovaného colného konania. Títo platitelia si budú môcť za splnenia zákonom stanovených podmienok uplatniť režim samozdanenia, tak ako je tomu pri tovaroch a službách z členských krajín EÚ.


Ďalšie zmeny, ktoré novela zákona o DPH prinesie je napr. odpočítanie DPH aj na základe iného dokladu ako faktúry, zníženie limitu pre možnosť vystaviť zjednodušenú faktúru na 400 €, úprava limitu pri žiadosti o zrušenie registrácie, kde sa po novom nesmie presiahnuť v predchádzajúcom kalendárnom roku suma 50 000 €.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test: Skratky v účtovníctve
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie založenia s.r.o.
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II
30 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Novela-zakona-o-DPH-od-1-1-2025&idc=536

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.