Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Novela zákona o DPH

| Ing. Eva Mihalíková

Dňa 26. júla 2012 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Novela zákona o DPH obsahuje množstvo opatrení týkajúcich sa boja proti daňovým podvodom, ktoré nadobúdajú účinnosť začiatkom októbra, a nové fakturačné pravidlá, ktoré nadobúdajú účinnosť začiatkom budúceho roka.

 

1.      Povinné zloženie zábezpeky pri registrácii

 

Zábezpeku je povinný zložiť podnikateľ, ktorý má  na daňovom úrade v čase registrácie novej firmy evidované nedoplatky na DPH vo výške viac ako 1000 €. Žiadateľovi daňový úrad určí rozhodnutím výšku zábezpeky, ktorá môže byť vo výške 1000 – 500 000 €. Zábezpeku je povinný zložiť aj ten podnikateľ, ktorý má uvedené dlhy na daňovom úrade ako fyzická osoba prípadne ako spoločník či konateľ v spoločnosti, ktorá nezaplatila DPH. Zábezpeku je povinná zložiť aj firma, ktorá v čase registrácie ešte nevykonáva žiadnu ekonomickú činnosť.

Zábezpeka sa ukladá na dobu 12 mesiacov a jej zloženie predlžuje registráciu z 30tich na 60 dní. V prípade ak firma nezloží už vyrubenú zábezpeku do 8 dní od doručenia rozhodnutia o vyrubení zábezpeky, daňový úrad jej žiadosť o registráciu zamietne, na druhej strane v prípade povinnej registrácie (obrat nad 49 790 €) bude daňový úrad zábezpeku vymáhať rovnako ako nezaplatenú DPH.


Inzercia ∇

 2.      Povinnosť viesť evidenciu pri kúpe automobilov z iného štátu EU

 

Novela zákona o DPH ukladá povinnosť predkladať záznamy o nákupe motorových vozidiel z iného členského štátu EÚ. Ak platiteľ DPH kúpi automobil v inom členskom štáte EÚ u dodávateľa, ktorý má pridelené identifikačné číslo pre DPH v danom štáte, musí viesť podrobnú evidenciu. Rovnako ako viesť podrobné záznamy je platiteľ povinný daňovému úradu zaslať túto evidenciu v rovnakom termíne ako daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok. Za doručenie nepravdivých záznamov prípadne nedoručenie do termínu môže daňový úrad uložiť pokutu až do výšky 10 000 €

 

3.      Mesačné platenie DPH a obmedzenie štvrťročných platiteľov

 

Mení sa aj zdaňovacie obdobie, pre nových platiteľov bude povinné mesačné zdaňovacie obdobie. Nový platiteľ bude povinný platiť mesačne DPH aspoň 12 mesiacov, po skončení tejto doby daňový úrad preskúma obrat za dané obdobie a v prípade, že bude nižší ako 100 000 €, firma sa môže stať štvrťročným platiteľom.

            Súčasným štvrťročným platiteľom DPH sa znižuje obrat pre voľbu štvrťročného platiteľa na 100 000 € na 12 mesiacov. Po prekročení tohto obratu sa stávajú automaticky mesačnými platiteľmi.

 

 4.      Ručenie odberateľov za nezaplatenú DPH

 

Ďalšou zmenou je ručenie príjemcu plnenia za nezaplatenú daň u dodávateľa, v prípade, že príjemca plnenia vedel alebo mohol vedieť, že dodávateľ daň neodvedie. To znamená, že ak slovenský platiteľ DPH uhradí faktúru s DPH, ktorú mu vyfakturoval dodávateľ, ktorý však v povinnej lehote neodviedol prijatú DPH daňovému úradu, slovenský platiteľ je povinný danú DPH zaplatiť daňovému úradu. Aby sa predchádzalo takýmto platbám, finančné riaditeľstvo vytvorí register dlžníkov DPH.

 

 5.      Zrušenie registrácie nekorektným platiteľom DPH

 

Od 1.10.2012 môže daňový úrad zrušiť registráciu platiteľovi, ktorý opakovane nepodáva daňové priznania k DPH, nezaplatil DPH, prestal podnikať, nie je zastihnuteľný alebo porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

 

 6.      Fakturácia

 

Zjednodušenú faktúru/doklad bude možné vystaviť maximálne do výšky:

1000€            platba v hotovosti

1600€            platba kreditnou kartou, poukážkami

 

Ďalšou zmenou od 01.01.2013 je povinnosť archivovať elektronické faktúry 10 rokov s prihliadnutím na zachovanie vierohodnosti pôvodu, neporušeného obsahu a čitateľnosť. Pre zabezpečenie vierohodnosti pôvodu by mala byť faktúra u dodávateľa pripojená napr. k objednávke, výdajke, potvrdeniu o preprave, atď., u odberateľa k dodaciemu listu, potvrdeniu o úhrade, atď.

 

Novým pojmom je zjednodušená faktúra, ktorá môže byť bez identifikácie kupujúceho a bez jednotkovej ceny za tovar/službu.

Takáto faktúra je:

do 100€          z elektronickej registračnej pokladnice

do 200€          pri platbe v hotovosti

do 1600€        pri platbe kreditnou kartou

 

 7.      Ostatné zmeny

 

Firma pri dodaní tovaru do inej krajiny v rámci EÚ bude musieť preukázať oslobodenie od DPH dokladmi o preprave tovaru, potvrdením prijatia tovaru príjemcom v EÚ.

Oslobodenie od DPH v prípade dovozu tovaru z nečlenského štátu EÚ do SR a následného vývozu do krajiny v rámci EÚ. V takomto prípade je colný úrad oprávnený žiadať od platiteľa zábezpeku vo výške DPH, ktorú vráti po predložení potvrdenia o prevzatí tovaru odberateľom v EÚ. Na predloženie potvrdenia má platiteľ lehotu 60 dní, po uplynutí tejto doby colný úrad vyrubí DPH, ktorú uhradí zo zábezpeky.

 

 Novela ďalej zavádza samozdanenie pri predaji nehnuteľností a pri výkone záložného práva a zabezpečovacieho prevodu práva predajom tovaru.

Na základe tejto novely taktiež dochádza automaticky k nadobudnutiu postavenia platiteľa dane pri predaji nehnuteľnosti.

 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Základná teória o DPH jednoducho a zrozumiteľne. Základná teória o DPH jednoducho a zrozumiteľne.

30. 08. 2016, Eva Mihalíková Základná teória o dani z pridanej hodnoty, princípy, základy účtovania, návod ako na to. ... celý článok


 Účtovanie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru alebo služby Účtovanie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru alebo služby

13. 06. 2016, Eva Mihalíková Účtovanie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru alebo služby... celý článok


 Mini one stop shop (MOSS) Mini one stop shop (MOSS)

19. 04. 2015, Eva Mihalíková Legislatívna úprava MOSS, koho sa týka, pohľad zo strany DPH. ... celý článokKategórie: Novely zákonov Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

S témou Novela zákona o DPH souvisí následujúcí účtovný test

Vedomostný test - Daň z pridanej hodnoty , 9 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Novela-zakona-o-DPH&idc=81

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.