Náklady v rozpočtových organizáciách

Rozpočtové organizácie účtujú náklady:

  • Na hlavnú ekonomickú činnosť (účtovná trieda 5)
  • Na podnikateľskú činnosť (účtovná trieda 5 s analytickým rozlíšením)

Účtovanie podľa účtovných skupín                                                             

SKUPINA 50 – Spotrebované nákupy: účtuje sa v nej spotreba materiálu, energií, predaného tovaru, atď. Uplatňujú sa dva spôsoby účtovania zásob A alebo B (viac v článku - Účtovanie zásob)

SKUPINA 51 – Služby: účtujú sa v nej náklady za externé služby (výnimka účet 513 Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 – Náklady na reprezentačné účely).

SKUPINA 52 – Ostatné náklady: účtujú sa v nej náklady na hrubé mzdy zamestnancov, zákonné sociálne zabezpečenie, atď.

SKUPINA 53 – Dane a poplatky: účtujúc sa v nej daň z nehnuteľnosti, daň z motorových vozidiel a i.

SKUPINA 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť: účtujú sa v nej zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania, dary, manká, atď.

SKUPINA 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti: účtujú sa v nej odpisy DHM, tvorba zákonných rezerv a ostatných rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti.

SKUPINA 56 – Finančné náklady: účtujú sa v nej úroky, kurzové straty, manká na finančnom majetku, atď.

SKUPINA 57 – Mimoriadne náklady: účtujú sa v nej škody, tvorba rezerv, atď.

SKUPINA 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov: účtujú sa v nej náklady na transfery zo štátneho rozpočtu

SKUPINA 59 – Dane z príjmov: účtujú sa v nej náklad na daň z príjmov z podnikateľskej činnosti.

 

Príklady účtovania:

Bežné náklady

Text

MD

D

Spotreba materiálu

501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501

112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktívny) 112

Úhrada poplatku za telekomunikačné služby

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518

222

Poplatky za vedenie bankových účtov

568 Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568

222

Hrubá mzda zamestnanca

521 Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521

331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasívny) 331

Poistné, ktoré platí zamestnávateľ

524 Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) 524

336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasívny) 336

Škoda vzniknutá na zásobách

549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549

112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktívny) 112

Odpis automobilu

551 Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

083

Odstupné zamestnancovi

548 Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548

331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasívny) 331

Faktúra za elektrickú energiu

502 Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasívny) 321

Faktúra za opravu počítača

511 Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasívny) 321

Inzerce ∇

Špecifikum pre rozpočtové organizácie je účtovanie na nákladových účtoch 588 Účet 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 588589 Účet 589 - Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti (Nákladový - nedaňový) 589.

Text

MD

D

Predpis pohľadávky z rozpočtových príjmov v bežnom účtovnom období

318

6xx

Splatenie pohľadávky

223

318

Odvedenie príjmov

588 Účet 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 588

351 Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktívny) 351

Predpis odvodu príjmov v budúcom období

589 Účet 589 - Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti (Nákladový - nedaňový) 589

351 Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktívny) 351

Tvorba opravných položiek

558 Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558

391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktívny) 391

Zníženie predpisu odvodu nesplatených príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške opravnej položky k pohľadávkam

351 Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktívny) 351

589 Účet 589 - Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti (Nákladový - nedaňový) 589

Tvorba ostatných opravných položiek k pohľadávkam

558 Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558

391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktívny) 391

Zníženie predpisu odvodu rozpočtových príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške opravnej položky

351 Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktívny) 351

428 Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasívny) 428

 

Účtovanie opravných položiek

Text

MD

D

Tvorba OP k pohľadávkam

558 Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558

191 Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktívny) 191

Tvorba OP k DHM

558 Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558

092 Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092

Tvorba OP k materiálu

558 Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558

191 Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktívny) 191

Tvorba OP k zásobám na sklade v dôsledku mimoriadnej udalosti

579 Účet 579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti (Nákladový - nedaňový) 579

196 Účet 196 - Opravná položka ke zboží (Aktívny) 196

 

Účtovanie rezerv

Text

MD

D

Tvorba krátkodobej zákonnej rezervy z prevádzkovej činnosti

552 Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552

323

Tvorba dlhodobej zákonnej rezervy z prevádzkovej činnosti

552 Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552

451 Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Pasívny) 451

Tvorba ostatnej krátkodobej rezervy z prevádzkovej činnosti

553

323

Tvorba ostatnej dlhodobej rezervy z prevádzkovej činnosti

553

459 Účet 459 - Ostatní rezervy (Pasívny) 459

Tvorba krátkodobej rezervy z finančnej činnosti

554 Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový) 554

323

 

Kategórie

S tématom 'Náklady v rozpočtových organizáciách' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie nákladov
13 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Naklady-v-rozpoctovych-organizaciach&idc=167

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.