Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Náklady v rozpočtových organizáciách

| Ing. Eva Mihalíková

Rozpočtové organizácie účtujú náklady:

  • Na hlavnú ekonomickú činnosť (účtovná trieda 5)
  • Na podnikateľskú činnosť (účtovná trieda 5 s analytickým rozlíšením)

Účtovanie podľa účtovných skupín                                                             

SKUPINA 50 – Spotrebované nákupy: účtuje sa v nej spotreba materiálu, energií, predaného tovaru, atď. Uplatňujú sa dva spôsoby účtovania zásob A alebo B (viac v článku - Účtovanie zásob)

SKUPINA 51 – Služby: účtujú sa v nej náklady za externé služby (výnimka účet 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 – Náklady na reprezentačné účely).

SKUPINA 52 – Ostatné náklady: účtujú sa v nej náklady na hrubé mzdy zamestnancov, zákonné sociálne zabezpečenie, atď.

SKUPINA 53 – Dane a poplatky: účtujúc sa v nej daň z nehnuteľnosti, daň z motorových vozidiel a i.

SKUPINA 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť: účtujú sa v nej zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania, dary, manká, atď.

SKUPINA 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti: účtujú sa v nej odpisy DHM, tvorba zákonných rezerv a ostatných rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti.

SKUPINA 56 – Finančné náklady: účtujú sa v nej úroky, kurzové straty, manká na finančnom majetku, atď.

SKUPINA 57 – Mimoriadne náklady: účtujú sa v nej škody, tvorba rezerv, atď.

SKUPINA 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov: účtujú sa v nej náklady na transfery zo štátneho rozpočtu

SKUPINA 59 – Dane z príjmov: účtujú sa v nej náklad na daň z príjmov z podnikateľskej činnosti.

 

Príklady účtovania:

Bežné náklady

Text

MD

D

Spotreba materiálu

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Úhrada poplatku za telekomunikačné služby

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518

222Účet 222 - Výdavkový rozpočtový účet (Aktívny) 222

Poplatky za vedenie bankových účtov

568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568

222Účet 222 - Výdavkový rozpočtový účet (Aktívny) 222

Hrubá mzda zamestnanca

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331

Poistné, ktoré platí zamestnávateľ

524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524

336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336

Škoda vzniknutá na zásobách

549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112

Odpis automobilu

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551

083

Odstupné zamestnancovi

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331

Faktúra za elektrickú energiu

502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Faktúra za opravu počítača

511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Inzercia ∇

Špecifikum pre rozpočtové organizácie je účtovanie na nákladových účtoch 588 a 589.

Text

MD

D

Predpis pohľadávky z rozpočtových príjmov v bežnom účtovnom období

318Účet 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (Aktívny) 318

6xx

Splatenie pohľadávky

223Účet 223 - Príjmový rozpočtový účet (Aktívny) 223

318Účet 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (Aktívny) 318

Odvedenie príjmov

588

351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351

Predpis odvodu príjmov v budúcom období

589

351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351

Tvorba opravných položiek

558

391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391

Zníženie predpisu odvodu nesplatených príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške opravnej položky k pohľadávkam

351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351

589

Tvorba ostatných opravných položiek k pohľadávkam

558

391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391

Zníženie predpisu odvodu rozpočtových príjmov do rozpočtu zriaďovateľa vo výške opravnej položky

351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351

428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428

 

Účtovanie opravných položiek

Text

MD

D

Tvorba OP k pohľadávkam

558

191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191

Tvorba OP k DHM

558

092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092

Tvorba OP k materiálu

558

191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191

Tvorba OP k zásobám na sklade v dôsledku mimoriadnej udalosti

579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579

196Účet 196 - Opravné položky k tovaru (Pasívny) 196

 

Účtovanie rezerv

Text

MD

D

Tvorba krátkodobej zákonnej rezervy z prevádzkovej činnosti

552

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

Tvorba dlhodobej zákonnej rezervy z prevádzkovej činnosti

552

451Účet 451 - Rezervy zákonné (Pasívny) 451

Tvorba ostatnej krátkodobej rezervy z prevádzkovej činnosti

553Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Nákladový) 553

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

Tvorba ostatnej dlhodobej rezervy z prevádzkovej činnosti

553Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Nákladový) 553

459Účet 459 - Ostatné rezervy (Pasívny) 459

Tvorba krátkodobej rezervy z finančnej činnosti

554

323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323

 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Výnosy v rozpočtových organizáciách Výnosy v rozpočtových organizáciách

27. 06. 2014, Eva Mihalíková Účtovanie výnosov v rozpočtových organizáciách, špeficiká účtovania. ... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Náklady v rozpočtových organizáciách souvisí následujúcí účtovný test

Účtovanie nákladov, 13 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Naklady-v-rozpoctovych-organizaciach&idc=167

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.