Najčastejšie chyby v účtovníctve podľa účtovných tried

Blíži sa nám koniec roka a tak sa všetci zameriavame na kontrolu účtovných zápisov a úspešné zvládnutie účtovnej závierky účtovného obdobia. Práve v tomto období je potrebné skontrolovať správne zaúčtovanie účtovných prípadov, ktoré ovplyvňujú celkový výsledok hospodárenia spoločnosti, tu sú najčastejšie z nich:

Najčastejšie chyby v účtovnej triede 0

 • Nesprávne určenie ocenenia dlhodobého majetku (vynechanie dopravy, cla, montáže, nesprávne určenie úrokov a kurzových rozdielov,
 • Nesprávne zaradenie majetku na základe nedostatočne vypracovaných protokolov kontroly,
 • Nesprávne ocenenie majetku pri skončení lízingu,
 • Chybné zaradenie majetku, nesprávny dátum,
 • Chybné posúdenie hranice medzi technickým zhodnotením a opravami,
 • Zle stanovené odpisy podľa odpisového plánu,
 • Chybné vymedzenie drobného dlhodobého majetku v internej smernici,
 • Nesprávne zúčtovanie finančného majetku,
 • Neodpisovanie dlhodobého majetku podľa požiadaviek zákona o účtovníctve

Najčastejšie chyby v účtovnej triede 1

 • Nespracovanie účtovných smerníc pre riadenie zásob
 • Nesprávne ocenenie zásob (vynechanie dopravy,atď.),
 • Nedostatočná kontrola pri prevzatí zásob (napr. kontrola faktúry s dodacím listom)
 • Neprevzatie zvyškového materiálu z výroby na sklad
 • Nekvalitne vypracovaná inventúra
 • Zlé vyčíslenie inventarizačných rozdielov
 • Pri inventúre nie je posudzovaná využiteľnosť zásob, nevykonáva sa korekcia
 • Nezaradenie zásob na predaj do skladovej evidencie
 • V priebehu roka zmena účtovania zásob (napr. zo spôsobu B na spôsob A)
 • Nezúčtovanie preddavkov na zásoby

Najčastejšie chyby v účtovnej triede 2

 • Fyzické inventúry pokladníc menej ako 4 krát ročne
 • Nepredpísanie úhrady hmotne zodpovednej osobe v prípade manka pokladnice
 • Zostatok v pokladnici vyšší ako reálna hotovosť
 • Neuzatvorená zmluva s hmotne zodpovednou osobou
 • Vyplácanie preddavkov z pokladnice bez zaúčtovania
 • Nerozlišovanie cudzej meny na analytických účtoch
 • Chybné ocenenie transakcií na devízových účtoch
 • Chýbajúca interná smernica na použitie kurzov cudzej meny
 • Nesprávne účtovanie termínovaných vkladov
 • Nevykonanie prepočtu devízových účtov k závierkovému dňu kurzom NBS
 • Nezaradenie pasívnych zostatkov na kontokorentných účtoch do účtovnej závierky
 • Nesprávne vyčíslenie zostatku na účte 261 Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
 • Nevykonanie inventúry k dátumu účtovnej závierky

Inzerce ∇

Najčastejšie chyby v účtovnej triede 3

 • Slabá preukázateľnosť pohľadávok, nedostatočná analytická evidencia
 • Nedôsledná inventúra
 • Nevytváranie rezerv
 • Chybné rozlíšenie časového členenia pohľadávok a záväzkov
 • Nesprávna klasifikácia pohľadávok a záväzkov z časového hľadiska
 • Neúplná analytická evidencia k zamestnancom
 • Učtovanie na nesprávnej strane účtu pohľadávok či záväzkov
 • Opravné položky k pohľadávok a záväzkom nie sú doložené patričným dokladom
 • Nerozlíšenie poskytnutých preddavkov v analytickej evidencii

Najčastejšie chyby v účtovnej triede 4

 • Hybné účtovanie vkladu do kapitálových spoločností/pri zvýšení základného imania
 • Nedoplnenie rezervného fondu podľa ustanovenia Obchodného zákonníka a zakladateľskej listiny
 • Nevytváranie dlhodobých rezerv
 • Nedoloženie vecnej dokumentácie k zákonným rezervám

Najčastejšie chyby pri zostavovaní účtovnej závierky

 • Nedodržanie pravidiel pre stanovenie účtovných výkazov
 • Nesprávne vykázanie zostatkov na účtoch, ktoré môžu mať zostatok
 • Nesprávne vykázanie preddavkov na zásoby
 • Nesprávne zaokrúhľovanie
 • Zostavenie poznámok do predtlačených formulárov – neprehľadnosť
 • Stručné poznámky bez základných informácií
 • V poznámkach sa nachádzajú údaje, ktoré nie sú vykázané v súvahe ani vo výkaze ziskov a strát
 • V poznámkach nie sú uvedené údaje za minulé účtovné obdobie pre porovnanie so súčasným

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie nákladov
13 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Základy účtovníctva II
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovná teória
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  Bika 11.03.2022, 21:44

Dobrý deň, našla som chybu (z r. 2018) v účtovaní odpisov NIM.Malo sa zaúčtovať 1000€, ale zaúčtovalo sa len 500€ (551/074), ako doúčtovať v tomto roku ten rozdiel na 074, keď už min. rok skončilo odpisovanie? ďakujem

#2  Ing. Eva Mihalíková 13.03.2022, 11:18

Dobrý deň, môžete postupovať podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov a teda účtovať túto neuplatnenú časť odpisov (074) voči výsledku hospodárenia ako opravu chýb minulých účtovných období.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Najcastejsie-chyby-v-uctovnictve-podla-uctovnych-tried&idc=143

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.