Minimálna daň právnickej osoby

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa v § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zaviedla minimálna daň pre právnické osoby. Minimálna daň je daň, ktorú musí zaplatiť každá právnická osoba ak po odpočítaní úľav a započítaní dane zaplatenej v zahraničí je daň vypočítaná v daňovom priznaní nižšia ako minimálna daň, stanovená týmto zákonom.

 

Kto platí minimálnu daň?

Minimálna daň sa týka všetkých právnických osôb, ktorých daň vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako minimálnej výška dane.

 

Minimálnu daň neplatia:

  • právnické osoby, ktoré vznikli v roku 2024, tzn. povinnosť podať daňové priznanie im prvý krát vznikne za rok 2024,
  • občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácie s medzinárodným prvkom, Slovenský Červený kríž a subjekty výskumu a vývoja,
  • záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne fondy, vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálna poisťovňa, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Fond ochrany vkladov, Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenský pozemkový fond, Rozhlas a televízia Slovenska, Garančný fond investícií, organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli; za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sa na účely tohto zákona nepovažujú obchodné spoločnosti nezaložené na účel podnikania,
  • právnické osoby, ktoré prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
  • právnické osoby, ktoré v roku 2024 vstúpili do likvidácie alebo konkurzu,
  • pozemkové spoločenstvá ak dosahujú príjem z činností podľa osobitného predpisu so zdaniteľným príjmom do 10 000 Eur.

 

Kedy je minimálna daň splatná?

Minimálna daň je splatná v lehote na podanie daňového priznania.

 

Aká je výška minimálnej dane?

Výška minimálnej dane je závislá na výške zdaniteľných príjmov – výnosov za dané zdaňovacie obdobie.

Výška zdaniteľných príjmov (výnosov)

Minimálna daň

Do 50 000 Eur

340 Eur

50 000,01 – 250 000 Eur

960 Eur

250 000,01 – 500 000 Eur

1 920 Eur

Viac ako 500 000 Eur

3 840 Eur

 

Právnická osoba, ktorá zamestnáva minimálne 20% zamestnancov so zdravotným postihnutím, platí polovičnú výšku minimálnej dane.

V prípade, že je zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, minimálna daň sa vypočíta v pomernej výške (1/12 krát počet mesiacov).

 

Započítanie minimálnej dane v nasledujúcich obdobiach

Minimálnu daň je možné započítať v nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach, pričom sa započítava iba rozdiel, ktorý presahuje výšku minimálnej dane.

 

Príklady

Príklad: Firma ABC s.r.o. vykáže za rok 2024 stratu vo výške 1500 Eur. Zdaniteľné výnosy za rok 2024 sú 53 400 Eur. Aká bude výška minimálnej dane?

Výška minimálnej dane bude 960 Eur. Túto daň si bude môcť započítať v nasledujúcich troch zdaňovacích obdobiach, posledný krát v daňovom priznaní za rok 2027.

 

Príklad: Firma DEF s.r.o. má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 01.06.2023 do 31.05.2024. Za zdaňovacie obdobie rok 2024 vykáže zisk vo výške 500 Eur. Zdaniteľné výnosy sú vo výške 531 000 Eur. Aká bude výška minimálnej dane?

Daň vypočítaná zo zisku je vo výške 105 Eur (21% z 500 Eur). Táto daň je nižšia ako výška minimálnej dane podľa výšky výnosov (3840 Eur). Zdaniteľným obdobím firmy je hospodársky rok, z tohto dôvodu treba výšku minimálnej dane prepočítať na príslušný počet mesiacov – 5 (január – máj 2024).

Výška minimálnej dane bude 3840 / 12 = 320 * 5 = 1600 Eur.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia
15 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Test mzdového účtovníka
19 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie preddavkov
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Minimalna-dan-pravnickej-osoby&idc=535

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.