Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva – IFRS

Finančné výkazy predstavujú výkazy, ktoré sú výstupom z účtovníctva, ktoré zobrazujú skutočnosti vyskytujúce sa vo firme počas účtovného obdobia, väčšinou kalendárneho roka. Medzi finančné výkazy patrí: súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky a výkaz o peňažných tokoch (cash flow). Súčasná legislatíva umožňuje zostrojenie finančných výkazov aj za iné obdobie ako je kalendárny rok. Kalendárny rok je najčastejším účtovným obdobím najmä preto, lebo po ukončení roka firmy väčšinou vykonávajú len menšie aktivity a plánujú svoje pôsobenie v ďalšom období.

Finančné výkazy poskytujú prehľad o výkonnosti účtovnej jednotky vyjadrenú pomocou určitej hodnoty. V súvahe je zobrazený majetok firmy a jeho zaťaženie cudzími zdrojmi, vo výkaze ziskov a strát môžeme nájsť porovnanie hodnôt v predchádzajúcom a súčasnom období a teda sme schopní posúdiť kam smeruje firma, či sa jej darí alebo upadá. V poznámkach sú uvádzané rozhodnutia, ktoré firma učinila a tiež podrobné informácie o jednotlivých účtoch v účtovnej jednotke. Výkaz o peňažných tokoch nie je vždy súčasťou závierky (nie vo všetkých štátoch) a popisuje pohyb hotovosti a jej zmenu počas daného obdobia.

Vzhľadom na to, že finančné výkazy poskytujú vcelku podrobný prehľad o hospodárení a smerovaní firmy a sú teda informačným podkladom pre viaceré skupiny užívateľov (vedúci zamestnanci, majitelia, investori, atď.) je nutné aby im rozumeli rôzni užívatelia. Podmienkou zrozumiteľnosti je vytvorenie určitých jednotných pravidiel. Medzinárodne sa pre tieto pravidlá používa skratka GAAP (Generaly accepted accounting principles = jednotne akceptované účtovnícke pravidlá).  Tieto pravidlá obsahujú zásady a postupy, ktoré sú nevyhnutné na zostavenie účtovných závierok (výkazov).

Najvýznamnejším úradom pre tvorbu medzinárodných účtovných štandardov je IASB (International Accounting Standard Board = Rada pre medzinárodné účtovné štandardy). Cieľom tejto organizácie je zosúladenie účtovných zásad používaných podnikateľskými subjektmi a inými organizáciami. Od roku 2001 sú medzinárodné účtovné štandardy označované ako IFRS (International  Financial Reporting Standard = Medzinárodné finančné účtovné štandardy). Pred týmto rokom sa účtovné štandardy označovali ako IAS (International Accounting Standards = Medzinárodné účtovné štandardy), ktoré zostali naďalej v platnosti

Zoznam štandardov IFRS od 01.01.2015

Číslo

Štandard

IFRS 1

Prechod na medzinárodné účtovné štandardy finančného účtovníctva

IFRS 2

Úhrady vynaložené na akcie

IFRS 3

Podnikateľské kombinácie

IFRS 4

Poistné zmluvy

IFRS 5

Neobežný majetok určený na predaj

IFRS 6

Prieskum a posudzovanie zdrojov nerastov

IFRS 7

Finančné zdroje: verejné

IFRS 8

Operatívne segmenty

IFRS 9

Finančné zdroje

IFRS 10

Konsolidovaná účtovná závierka

IFRS 11

Spoločné ustanovenia

IFRS 12

Verejná účasť v iných spoločnostiach

IFRS 13

Zverejnenie reálnej hodnoty

IFRS 14

Regulovanie odloženia účtovnej závierky

IFRS 15

Zmluvy so zákazníkmi

Zdroj: http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx

Zodpovedné orgány v každom štáte vydávajú jednotné nariadenia v oblasti účtovníctva, u nás príslušnú legislatívu schvaľuje ministerstvo financií. 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dotácií
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Základy účtovníctva II
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok a záväzkov
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Medzinarodne-standardy-financneho-vykaznictva-IFRS&idc=222

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.