Videokurz Kurzy účtovnictva

Majetok a zdroje krytia majetku. Súvaha, druhy súvah

Majetok

Majetok – tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa zákona o účtovníctve.

časového hľadiska sa majetok člení na:

a) dlhodobý

b) krátkodobý

 

Dlhodobý majetok -  dlhodobý nehmotný majetok ( DNM)

                           -  dlhodobý hmotný majetok (DHM)

                           -  dlhodobý finančný majetok (DFM)

                           -  dlhodobé pohľadávky (DPO)

 

Krátkodobý majetok - zásoby (ZÁS)

                              - krátkodobé pohľadávky (KPO)

                              - krátkodobý finančný majetok (KFM)


Inzerce ∇

Dlhodobý majetok  -  má dlhodobý charakter, tzn. jeho doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok
                            -  v procese používania sa opotrebúva a má spravidla vyššiu hodnotu.

 DNM – má nehmotný charakter, ocenenie je vyššie ako 2400 € a doba použiteľnosti je viac ako 1 rok. (napr. licencia, softvér, patenty- oceniteľné práca).

 

DHM - hmotný charakter, jeho obstarávacia cena v jednotlivom prípade je vyššia ako 1700 €, doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok. (napr. budova, auto, zariadenie, počítač...)

Členenie:

■ z hľadiska používania:   - aktívny ( priamo sa zúčastňuje výrobného procesu, napr. stroje, zariadenia)

                                     -  pasívny ( napomáha výrobnému procesu, napr. budovy, haly)

z hľadiska odpisovania alebo prenosu hodnoty: - odpisovaný

                                                                      - neodpisovaný (pozemky, umelecké diela)

 DFM

- sú cenné papiere, ktoré má podnik v držbe viac ako 1 rok, ako aj terminované vklady, pokladničné poukážky, vkladové listy a účtovnou jednotkou poskytnuté pôžičky s  dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok
- oceňuje sa obstarávacou cenou a neodpisuje sa
- účtovná jednotka vkladá do DFM svoje voľné peňažné prostriedky.

DPO - sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

 

Krátkodobý majetok

- majetok krátkodobého charakteru, tzn. jeho doba použiteľnosti je kratšia ako 1 rok
- v procese používania mení svoju formu, spotrebúva sa a má spravidla nižšiu hodnotu.

 ZÁS - skladovaný materiál (suroviny, pomocný materiál, obaly, náhradne dielce a pod.), nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, tovar a zvieratá, ktoré neboli zaradené do dlhodobého majetku.

KPO - vyplývajú z obchodných vzťahov, napr. pohľadávky voči odberateľom za predané a doteraz nezaplatené výrobky, tovary, alebo služby, dočasné pohľadávky voči zamestnancom...Sú to pohľadávky s dobou splatnosti do 1 roka.

KFM - peniaze v hotovosti, ceniny (stravné lístky, telefónne karty, kolky, poštové známky,  odberné poukážky na benzín, šeky, poštové poukážky a pod.) peniaze uložené na účtoch v bankách bez výpovednej lehoty respektíve s výpovednou lehotou kratšou ako 1 rok, cenné papiere s dobou splatnosti kratšou ako 1 rok.

 

Zdroje krytia majetku 

ZDROJE KRYTIA MAJETKU  -  VLASTNÉ ZDROJE

                                                         -  CUDZIE ZDROJE

Vlastné zdroje krytia majetku sa označujú v účtovníctve ako vlastné imanie.

 

VLASTNÉ IMANIE  -  ZÁKLADNÉ IMANIE

                                     -  KAPITÁLOVÉ FONDY

                                     -  FONDY TVORENÉ ZO ZISKU

                                     - VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MINULÝCH ROKOV

                                     - VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO
                                       OBDOBIA

 

Základné imanie (ZI) predstavuje trvalý vlastný zdroj krytia majetku, ktorý do podnikania vložil vlastník (vlastníci) pri vzniku firmy, alebo neskôr pri jeho zvyšovaní,
- je súhrn peňažných a nepeňažných vkladov spoločníkov v peňažnom vyjadrení
- zmena výšky ZI sa zapisuje do OR, povinne ho vytvárajú kapitálové spoločnosti.

 Kapitálové fondy (KF) sú vlastným zdrojom krytia majetku, obvykle sa však tvoria z externých zdrojov napr. darovaním, čím sa stávajú vlastným zdrojom.

 Fondy tvorené zo zisku (FzoZ) a vytvárajú výhradne z dosiahnutého zisku podniku pri jeho rozdeľovaní
- patrí sem napr. zákonný rezervný fond (v a.s. sa tvorí do výšky 20% ZI a v s.r.o. do výšky
  10% ZI),
- nedeliteľný fond v družstvách, štatutárny fond (napr. investičný fond).

 Výsledok hospodárenia minulých rokov (VH m.r.) môže byť vo forme nerozdeleného zisku minulých rokov, alebo neuhradenej straty minulých rokov, ktorá znižuje výšku majetku účtovnej jednotky.

 Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia (VH b. ú. o.) - zisk alebo strata - je vlastným zdrojom krytia majetku a v prípade zisku sa rozdeľuje podľa rozhodnutia účtovnej jednotky. V prípade straty sa účtujú napr. pohľadávky voči spoločníkom na jej úhradu, aby neznižovala výšku majetku spoločnosti .

 

CUDZIE ZDROJE - REZERVY

                                  - ZÁVAZKY

                                  - ÚVERY

 

Rezervy - predstavujú záväzky s neurčitým časovým vymedzením, alebo výškou, napr. rezervy na nevyčerpané dovolenky.

 Záväzky - predstavujú cudzí zdroj krytia majetku a vznikajú predovšetkým z obchodných vzťahov voči dodávateľom materiálu, tovaru, dlhodobého majetku alebo služieb. Okrem toho môžu byť záväzky voči daňovému úradu z doteraz neuhradených daní, voči orgánom sociálneho zabezpečenia, voči zamestnancom, ale aj voči spoločníkom a združeniu a iné záväzky
Z časového hľadiska sa členia záväzky na:
a) krátkodobé (do 1 roka vrátane)
b) dlhodobé (nad 1 rok)

 Úvery - ide o finančné pôžičky, ktoré nám poskytuje obchodná (komerčná) banka za určitých zmluvne stanovených podmienok. Z hľadiska ich splatnosti rozlišujeme:
a)  krátkodobé úvery (splatné do 1 roka)
b) dlhodobé úvery ( so splatnosťou dlhšou ako 1 rok).

 

Aktíva a pasíva

Všetok majetok z hľadiska jeho formy, t. j. konkrétnych druhov, sa z historického hľadiska nazýva aktíva. Jeden druh majetku je potom aktívum.

Všetok majetok z hľadiska zdrojov jeho krytia sa označuje ako pasíva. Jeden konkrétny zdroj je potom pasívum.

 

                                                MAJETOK = ZDROJE KRYTIA

DLHODOBÝ MAJETOK

DNM

DHM

DFM

DPO

KRÁTKODOBÝ MAJETOK

ZÁSOBY

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY

KFM

=

VLASTNÉ IMANIE

ZI

KF

FzoZ

VH m.r.

VH b. ú. O.

CUDZIE ZDROJE (ZÁVAZKY)

REZERVY

ZÁVÄZKY

ÚVERY

MAJETOK

MAJETOK

=

=

ZDROJE KRYTIA

VLASTNÉ IMANIE + CUDZIE ZDROJE

(ZÁVÄZKY)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné aktívum predstavuje tú časť aktív účtovnej jednotky, ktoré nespĺňajú podmienky na ich zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy, a preto sa ani nemôžu vykazovať v súvahe, ale len v poznámkach ako súčasť účtovnej závierky (odpísané pohľadávky , ktoré účtovná jednotka ešte vedie na podsúvahových účtoch, kvalita manažmentu - jeho know-how).

Iné pasívum je povinnosť t.j. určitý záväzok účtovnej jednotky, ktorý nespĺňa podmienky na jeho zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy, a preto sa v účtovnej závierke vykazuje v poznámkach. Iným pasívom môže byť napr. záväzok podniku, ktorý prevzal za iný podnik vo forme bankovej záruky.

 

Súvaha

Súvaha, resp. bilancia, je prehľadné usporiadanie majetku, t. j. aktív, a zdrojov jeho krytia, t.j. pasív, v peňažnom vyjadrení k určitému dátumu. Aktíva sa uvádzajú na ľavej strane súvahy a pasíva na pravej strane súvahy. Deň ku ktorému sa súvaha zostavuje, sa nazýva súvahový deň.

Určitý druh majetku alebo zdrojov krytia uvedený v súvahe s konkrétnym názvom (slovným označením) a peňažnou sumou sa nazýva súvahová položka. Len peňažne vyjadrenie určitého majetku alebo zdrojov krytia sa nazýva súvahový stav.

 

Druhy súvah

V súlade so zákonom o účtovníctve možno súvahu rozdeliť z týchto hľadísk:

a) z časového hľadiska

 • riadnu - zostavuje sa k poslednému dňu účtovného obdobia
 • mimoriadnu - ktorá môže byť:
  - otváracia (ku dňu vzniku, ku dňu vstupu do likvidácie)
  - ku dňu zrušenia bez likvidácie
  - ku dňu zániku
  - a v iných prípadoch uvedených v zákone o účtovníctve
 • priebežnú - povinne ju zostavujú tie účtovné jednotky, ktoré majú cenné papiere kótované na burze cenných papierov a banky

b) z hľadiska počtu účtovných jednotiek, za ktoré sa zostavuje

 • individuálnu (za jeden podnik)
 • konsolidovanú (za podniky v konsolidovanom celku)

c) z hľadiska právnych noriem, podľa ktorých je zostavená

 

Vzor súvahy:

 

Firma: Súvaha k 1.1.2008

Aktíva

Pasíva

Účet

Názov

Sk

Účet

Názov

Sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU

SPOLU

 

 

Kategórie

S tématom 'Majetok a zdroje krytia majetku. Súvaha, druhy súvah' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Rozlišovanie aktív a pasív
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - cudzí kapitál
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  deniska skriatok 25.03.2013, 20:02

ďakujem velmi pekne, kedze som maturantka, tak toto prevedenie uciva mi velmi pomohlo a rychlo som tomu pochopila:)))

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Majetok-a-zdroje-krytia-majetku-Suvaha-druhy-suvah&idc=53

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.