Kurzové rozdiely pri pohľadávkach a záväzkoch

V súlade s § 4 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je ÚJ povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro. V prípade pohľadávok a záväzkov, podielov, cenných papierov, derivátov, cenín a peňažných prostriedkov, ak sú vyjadrené v cudzej mene, je ÚJ povinná účtovať v eurách aj v cudzej mene; táto povinnosť platí aj pri opravných položkách, rezervách, ak majetok a záväzky, ktorých sa týkajú, sú vyjadrené v cudzej mene.

 

Kurzové rozdiely v podvojnom účtovníctve

Účtovanie kurzových rozdielov postupy účtovania PÚ upravujú v § 24 takto: „Na účtoch pohľadávok, záväzkov, dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku sa účtujú kurzové rozdiely vznikajúce v účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu z dôvodu inkasa pohľadávok, platby záväzkov a predaja dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 563 Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový - daňový) 563 – Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový - daňový) 663 – Kurzové zisky. O kurzových rozdieloch sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu najmä z dôvodu postúpenia pohľadávky, vkladu pohľadávky do základného imania, vzájomného započítania pohľadávky.“

Na prepočet cudzej meny na eurá sa použije referenčný výmenný kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Referenčný výmenný kurz je kurz platný v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (§ 24 ods. 2 zákona o účtovníctve).

Príklad

Odberateľ nadobudol tovar dňa 30.11. 2023. Faktúru (účtovný doklad) za dodávku tovaru vo výške 120 000 CZK odberateľ dostal 5. 12. 2023, na faktúre je uvedený dátum dodania 30.11.2023. Ku ktorému dňu a akým kurzom má prepočítať záväzok a ako zaplatiť za uvedený tovar?

Odberateľ bude v súlade s § 24 ods. 2 zákona o účtovníctve prepočítavať hodnotu tovaru uvedenú v CZK na eurá referenčným výmenným kurzom v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, t.j. 30.11.2023 (napriek tomu, že faktúra bola prijatá až 05.12.2023). Na prepočet sumy uvedenej na účtovnom doklade použije kurz z 29. 11. 2023.

Referenčný výmenný kurz NBS v tento deň bol 1 EUR = 24,26 CZK.

 

 

Suma

MD

D

Dňa 30. 11. 2023 - obstaranie tovaru Prepočet kurzom z 29. 11. 2023

4 946,41 EUR

(120 000,00 CZK)

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Prevzatie tovaru na sklad v obstarávacej cene

4 946,41 EUR

132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

Úhrada záväzku z bežného účtu
dňa 08.12.2023 kurz uvedený na výpise z banky  1 Eur = 23,88 CZK

502 Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový - daňový) 5025,13 EUR

(120 000 CZK)

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zaúčtovanie kurzového rozdielu (5 025,13 - 4946,41)

78,72 Eur

563 Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový - daňový) 563

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

 

Kurzové rozdiely nie sú súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním:

 

Kurzové rozdiely v jednoduchom účtovníctve

Účtovanie kurzových rozdielov vznikajúcich pri pohľadávkach a záväzkoch upravujú postupy účtovania v JÚ v § 21 ods. 5) takto: „Pohľadávky a záväzky, ocenené pri vzniku cudzou menou, sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu ocenia referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pohľadávky a záväzky, ocenené pri vzniku cudzou menou, sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ocenia referenčným kurzom vyhláseným v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Kurzový rozdiel z ocenenia ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa pri pohľadávkach a záväzkoch v peňažnom denníku neúčtuje, s výnimkou kurzového rozdielu vznikajúceho pri úhrade a postupnej úhrade dlhodobého majetku v cudzej mene a kurzových rozdieloch vznikajúcich pri finančnom prenájme.

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie daní a poplatkov
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie založenia s.r.o.
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie preddavkov
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Kurzove-rozdiely-pri-pohladavkach-a-zavazkoch&idc=524

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.