Jednoduché účtovníctvo

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Peňažný denník - ukážka Stiahnuť
Peňažný denník - vyplňatelný Stiahnuť

Charakter jednoduchého účtovníctva

-     Sústava jednoduchého účtovníctva má výrazné špecifiká, ktoré sú hotovostný princípdaňová orientácia.

-     V sústave jednoduchého účtovníctva nie je uplatnený výlučne hotovostný princíp a to preto lebo zákon 431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431/2002 hovorí, že predmetom účtovníctva je majetok, záväzky a rozdiel majetkov a záväzkov účtovaných a evidovaných.

-     V jednoduchom účtovníctve výsledok hospodárenia je rozdiel príjmov a výdavkov. Zákon o dani z príjmu ustanovuje, že pri zisťovaní základu dane sa u daňovníka účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, vždy vychádza z rozdielu  príjmov a výdavkov. Všetky úpravy výsledku hospodárenia sa v sústave jednoduchého účtovníctva zabezpečujú priamo v účtovníctve.

 

Hotovostný princíp

-     Nie je v účtovníctve žiadnou novinkou.

-     Je jedno z bilančných teórií (v tých teóriách o hot. princípe hovoríme nominalistická teória).

-     Podľa tejto nom. teórie je cieľom podnikateľskej činnosti uskutočnenie peňažných výdavkov na prevádzku, v záujme firmy, podnikateľa aby získal vždy peňažný prebytok.

-     Všetky peňažné sumy, ktoré sú obsiahnuté v jednoduchom účtovníctve možno rozdeliť len na príjmyvýdavky peňazí.

-     V jednoduchom účtovníctve sa z týchto príjmov a výdavkov formuje výsledok hospodárenia (činnosti podnikateľa).

-     Výsledok hospodárenia podnikateľa je definovaný ako rozdiel príjmov a výdavkov a všetky pohyby a stavy ostatných foriem a zdrojov majetku v priebehu účtovného obdobia neovplyvňujú tento výsledok hospodárenia.

 

Daňový princíp

-     Väzba medzi účtovným a daňovým systémom a najmä Daň z príjmov existuje v jednoduchom účtovníctve bez ohľadu na účtovnú sústavu.

-     Zákon o účtovníctve č. 431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431/2002 Z.z. vymedzuje taxatívne fyzické osoby, ktoré sú účtovnou jednotkou podľa daňových kritérií a ktoré môžu viesť jednoduché účtovníctvo.

Hotovostný princíp a daňová orientácia sa v jednoduchom účtovníctve uplatňuje v plnej miere pri definovaní výsledku hospodárenia a pri základe dane z príjmov.

 

Inzerce ∇

Jednoduché účtovníctvo má dve relatívne samostatné funkcie:

1.       Účtuje o stave a pohybe majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov s výraznou orientáciou na peňažné prostriedky a finančné operácie

2.       Permanentne charakterizuje príjmy a výdavky z kritérií zákona o dani z príjmov a zatrieďuje ich podľa predpísaného druhového členenia, čím súčasne rozhoduje o tom, či ovplyvňujú alebo neovplyvňujú základ dane.

 

V jednoduchom účtovníctve môžu účtovať (môžu účtovať iba tí, ktorí nie sú zapísaní v Obchodnom registri)

1.       Podnikateľ, ktorému to umožňuje § 37 Obchodného zákonníka v znení zákona č.500/2001 Z.z. (kaderníčka, kozmetička, autoklampiar, automechanik)

2.       Fyzická osoba, vymedzená zákonom o účtovníctve č. 431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431/2002 Z.z. § 1 ods. 1 pís. a) bod 3 (zubár, advokát, daňový poradca, neštátni lekári, umelci, novinári) – všetci na voľnej noh

3.       Príspevková organizácia, ktorá zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok, ale nepodniká (základné školy, učilištia, divadlá, ČSAD) – všetko čo robí obec a VÚC vo svojom okrese

4.       Politické strany a politické hnutia, občianske združenia, ich organizačné zložky, ovšem len tie, ktoré majú právnu subjektivitu (uznaná štátom, je zapísaná na Ministerstve vnútra), organizačné zložky Matice Slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, pozemkové spoločenstvá, spoločenstvá vlastníkov bytových a nebytových priestorov, neinvestičné fondy a majetkové organizácie poskytujúce všeobecné prospešné služby.

5.       Cirkvi a náboženské spoločenstvá, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, nepodnikajú a ak nie sú príjemcami dotácií alebo grantov so štátneho rozpočtu.

 

Účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve

Vedenie účtovníctva spočíva v účtovaní a evidovaní účtovných prípadoch v účtovných knihách.

V priebehu účtovného obdobia sú obsahom účtovných zápisov pohyby.

Na prelome účtovného obdobia sú obsahom účtovných zápisov stavy a výsledok hospodárenia.

Okrem účtovných kníh sú stavy majetku a záväzkov a komponenty pre vyčíslenie výsledku hospodárenia, obsahom osobitného dokumentu a tým je účtovná závierka (výkaz o majetku a záväzkov, výkaz o príjmoch a výdavkov).

 

V sústave jednoduchého účtovníctva sú povinné účtovať v týchto účtovných knihách:

1.       Peňažný denník obsahuje údaje o:

-     stave peňažných prostriedkov ÚJ v hotovosti a na účtoch v bankách

-     príjmoch a výdavkoch v účtovnom období a v členení na zistenie základu dane z príjmov

-     priebežných položkách zachytávajúcich pohyby peňažných prostriedkov, ktoré nie sú ešte príjmom ani výdavkom

-     uzávierkových účtovných operáciách upravujúcich základ dane z príjmov v súlade so zákonom 366 Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní) 366/1999

2.       Kniha pohľadávok obsahuje údaje o:

-     dlžníkoch, poskytnutých preddavkoch, úveroch

-     pohľadávkach v peňažnom vyjadrení

-     pohľadávkach dane z príjmov

-     pohľadávkach nepriamych daní

-     pohľadávkach voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni

3.       Kniha záväzkov obsahuje údaje o :

-     veriteľoch a výške záväzku v peňažnom vyjadrení

-     prijatých úveroch a preddavkoch

-     záväzkoch dane z príjmov a záväzkoch nepriamych daní

-     záväzkoch voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni

4.       Pomocné knihy – ak je ich vedenie potrebné pre preukazovanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke.

a.)     Pomocné knihy o zložkách majetku a záväzkov

-     Kniha dlhodobého majetku

 • Nahrádza inventárne karty
 • Od 1.1.2003 je jeho súčasťou aj plán účtovných odpisov

-     Kniha finančného majetku

 • Dlhodobý finančný majetok – v podobe cenných papierov, podielov na ZI, terminované vklady, poskytnuté pôžičky (dlhšie ako 1 rok)
 • Krátkodobý finančný majetok – v podobe krátkodobých cenných papierov(dlhopisy, akcie na obchodobanie, zmenky (najviac 1 rok).
 • KFM v hotovosti  a finančné prostriedky  na účtoch v bankách sa v tento knihe neúčtuje.

-     Kniha zásob

 • nahrádza skladové karty (súbor skladových kariet tvorí knihu zásob)

-     Kniha cenín

 • slúži na účtovanie poštových známok, kolkov, stravných lístkov zakúpených do prevádzkarní verejného stravovania, telefónnych kariet.

-     Pokladničná kniha

 • účtovná jednotka má otvorených viac pokladní v slovenskej mene vrátane pokladní v cudzej mene, účtuje sa o každej pokladni v osobitnej pokladničnej knihe. Pre peňažné prostriedky v cudzej mene sa otvoria pokladničné knihy pre každý druh meny.

-     Kniha účet banke

 • účtovná jednotka má otvorených viac účtov v bankách, účtuje sa o každom účte v banke v osobitnej knihe účet v banke. Účtuje sa v slovenskej aj v cudzej mene (pre každú menu zvlášť účet).

-     Kniha rezerv

 • účtuje sa tu tvorba, čerpanie a zrušenie rezerv

 

b.)     Pomocné knihy o záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov

-     Mzdové listy

-     Kniha sociálneho fondu

 

Účtovanie o pohybe peňažných prostriedkov v pokladni  a na bankových účtoch

Pri účtovaní o pohybe peňažných prostriedkov v peňažnom denníku hovoríme len o účtovaní finančných operácií, t.j. z každého príjmu a výdavkov na bankovom účte a v pokladni, čiže účtujeme a vyjadrujeme len uskutočnené platby.

Predpísané platby, vystavené faktúry, prijaté faktúry, ostatné pohľadávky a záväzky, tieto sú evidované v ostatných účtovných knihách.

 

Účtovanie v peňažnom denníku je potrebné rozlišovať:

1.       Na začiatku podnikania

-     Otvorenie peňažného denníka formou vkladu do pokladne a na bankový účte. Tento vklad podnikateľa je príjmom nezahrňovaným do základu dane (účtuje sa iba raz, na začiatku podnikania)

2.       Otvorenie peňažného denníka k 1.1. bežného roka

-     Na začiatku účtovného obdobia sa prevedú konečné zostatky peňažných prostriedkov v hotovosti a konečné zostatky na bankovom účte.

3.       Účtovanie v peňažnom denníku počas roka

-     V peňažnom denníku je potrebné zabezpečiť prehľad o príjmoch a výdavkoch najviac za kalendárny mesiac. Táto podmienka vyplýva jednak zo zákona o účtovníctve ako aj zo vzťahu účtovania DPH.

-     Najviac sa touto podmienkou mesačného prehľadu o príjmoch a výdavkov sprehľadňuje daňová kontrola.

4.       Účtovanie uzávierkových účtoch k 31.12.

-     V tomto účtovaní o vecnú a formálnu kontrolu účtovných zápisov a tiež ide o splnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú z Postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva.

 

V pokladni každý pohyb peňažných prostriedkov môže byť účtovaný len na základe príjmového alebo výdavkového pokladničného dokladu a na bežnom účte zásadne len na základe výpisu z účtu. V zmysle požiadaviek „POSTUPOV“ treba zdôrazniť povinnosť inventarizácii pokladne minimálne 4-krát ročne.

 

Účtovná uzávierka a závierka v jednoduchom účtovníctve

Výsledným produktom informačného zobrazenia činnosti podnikateľa za určité obdobie je účtovná závierka, ktorá obsahuje cieľavedome súbor informácii o podnikateľovi (účtovnej jednotke) za určité časové obdobie.

Tieto informácie musia byť presne prezentované a sú presne prezentované v zákone o účtovníctve.

Zákon o účtovníctve hovorí že každá účtovná jednotka musí zostavovať účtovnú závierku časová postupnosť krokov pri vedení sústave jednoduchého účtovníctve.

 • bežného roka sa otvárajú účtovné knihy
  • až 31.12. bežného roka ide o účtovanie jednotlivých účtovných prípadoch v daných účtovných knihách
  • 31.12. bežného roka sa uskutočňuje účtovná uzávierka
  • 31.12. bežného roka je zostavenie účtovnej závierky

Z rozpisu tejto časovej postupnosti, že účtovná uzávierka a účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve často viažu na rovnaký dátum, ale vždy účtovnú uzávierku musí predchádzať účtovná závierka.

 

Účtovná uzávierka

-     Predstavuje sústavu  výstupných informácií z bežného účtovníctva.

-     Pojem na vyjadrenie činností spojené s uzatváraním účtovných kníh.

-     Je spojená s činnosťou uzatvorenia účtovných kníh t.j. peňažného denníka, knihy pohľadávok a záväzkov a knihy sociálneho fondu a pomocných kníh.

 

Účtovná závierka

-     Pojem, ktorý vyjadruje činnosti, ktoré by mali byť výsledným produktom účtovnej uzávierky. Táto už obsahuje sústavu výstupných informácií daného bežného účtovného obdobia. V jednoduchom účtovníctve tento súbor výstupných informácií je tvorený 2 výkazmi:

-     Výkaz o majetku a záväzkov

-     Výkaz o príjmov a výdavkov

Obidva výkazy sú súčasťou daňového priznania.

 

Postup prác pri zostavovaní účtovnej závierky

Podnikateľ má povinnosť vypracovať účtovnú závierku tak, aby bola v súlade so zákonom o účtovníctve.

Aby bolo toto ustanovenie dodržané musí podnikateľ vykonať práce, ktoré zabezpečia:

-     Úplnosť

-     Preukázateľnosť

-     Správnosť účtovníctva

-     Správnosť vykazania základu dane

-     Reálny obraz o majetku a záväzkov účtovnej jednotky účtujúcej v jednoduchom účtovníctve

 

V jednoduchom účtovníctve sú to tieto práce:

1.       Príprava práce účtovnej závierky

-        Kontrola účtovných dokladov a kníh

-        Inventarizácia majetku a záväzkov

-        Zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií

2.       Uzatváranie účtovných kníh

-        Uzatvorene peňažného denníka a pritom zistenie celkových príjmov a výdavkov

-        Uzatvorenie ostatných účtovných kníh

-        Zistenie výsledku hospodárenia za účtovne obdobie

3.       Zostavenie účtovných výkazov

-        Výkazov o príjmoch a výdavkoch

-        Výkaz o majetku a záväzkov

Kategórie

S tématom 'Jednoduché účtovníctvo' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Jednoduché účtovníctvo
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (19)

#1  Anežka Kyrinovičová 13.06.2012, 10:28

mala som v účtovníctve JU v majetku osobné motorové vozidlo (SZČO). 1.2.2012 sa auto prepísalo na manželku. Ako to zúčtujem?Treba nejaké ocenenie aby som mohla auto vyradiť z majetku? Auto nemá zostatkovú hodnotu. Ďakujem

#2  Jana 14.06.2012, 20:21

Dobrý deň, vyradenie v JÚ poznačíte len na karte dlhodobého majetku.

#3  Ing. Eva Mihalíková 17.09.2012, 10:14

Dobrý deň, tento nápad nepovažujem za veľmi šťastný, neviem síce ako funguje ukladanie na danom portáli, avšak v prípade výpadku internetu,el. prúdu a pod. sa Vám neuloží práca a môžte všetko písať odznova, pokiaľ máte JU, v ktorom Vám postačuje zopár riadkov na účtovanie stiahnite si bezplatnú verziu niektorého účtovného programu..

#4  ĽudmilaB 13.11.2012, 12:44

Dobrý deň, prosím o informáciu : živnostník dôchodca účtujúci v JU mal v r.2012 : 1. príjem zo životného poistenia 5430 €, 2. zdanený príjem 364 € ako preplatok RZZP. Sú to príjmy ovplyvňujúce daň alebo o týchto príjmoch nebudem účtovať vôbec a ešte prosím, pri uzávierke má nárok na nezdaniteľnú časť ? Ďakujem.

#5  Buba 05.01.2013, 20:42

Dobrý večer chcela by som poprosiť o radu. Dcéra je t.č. na MD, ale od júla si otvorila živnosť a podniká. Chcela by som sa opýtať či do ročného zúčtovania jej mám prirátať ako príjem aj materskú ktorú do júna poberala a na ktorú si priplácala do sociálnej poisťovne, aby ju mohla mať vyššiu. Ďakujem vopred za odpoveď.

#6  Ing. Eva Mihalíková 07.01.2013, 09:08

Dobrý deň, materská je oslobodená od dane, tzn. do daňového priznania sa neuvádza.

#7  lu1 22.01.2013, 11:04

Dobrý deň,chcel by som radu.Som futbalový rozhodca a v decembri som absolvoval opráciu achilovej šľachy stála 800 eur,môžem si ju uplatniť do nákladov na zabezpečenie zisku ?(v plnej miere alebo iba nejaké % ?).Bez operácie by som musel skončiť ako rozhodca,podnikám popri zamestnaní.Ďakujem za odpoveď.

#8  Budzakovam 02.02.2013, 15:57

Ja som toho názoru, že operácia bola vynaložená na zabezpečenie podnikania. takže ja by som to dala do výdavkov. ale všetko záleži na kontrolérovi, a na tom ako mu to presvedčivo dokážete zdôvodniť.

#9  CiBU 02.02.2013, 16:01

Dobrý deň, potrebujem radu ohľadom JÚ. Manžel je živnostník, -inštalatér. má len príjem a výdavok v hotovosti žiaden účet. a nakupuje materiál ak ide niekde robiť inštalatérske práce. Problém je, že nemá registračnú pokladňu, na základe čoho mám učtovať v peň. denníku. keď nemôžem od 1.1. 2012 dávať výdavkový a príjmový doklad. Môžem urobiť nejakú vnútornú smernicu a používať vlastné doklady s vlastnými názvami samozrejme s povinnnými náležitosťami. dakujem.

#10  Ing. Eva Mihalíková 02.02.2013, 20:34

Dobrý deň, zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v §2 definuje čo sa považuje za služby pre potreby viesť evidenciu prijmu cez ERP, tieto služby sú uvedené v prílohe tohto zákona. Zákon nájdete tu: http://www.szk.sk/files/legislativa/2008-289_znenie_20120101.pdf Inštalatérske práce sa tam nenachádzajú, takže Váš manžel nie je povinný evidovať príjem cez ERP, tým pádom môžte účtovať ako doposiaľ, pre istotu by ste sa však mala opýtať na príslušnom daňovom úrade, len aby ste mala istotu.

#11  bzana 16.04.2013, 11:16

Dobrý deň. Ako zaúčtujem v jednoduchom účtovníctve vlastný osobný vklad na BÚ na základe výpisu z BÚ. Mám to nejako rozúčtovať ? Myslím ten vklad. Z týchto peňazí som platila nájom, zdr. odvody, telefón a poplatky banke. keďže som bola PN a príjmy z podnikania som nemala. Ako si to potom môžem vyrovnať do budúcnosti? A ako sa mi to potom prejaví v účtovej uzávierke a v účtovej závierke. Budem veľmi rada, ak mi to názorne rozpíšete, ako to ma vyzerať v peňažnom denníku aj s komentárom. Vopred srdečne ďakujem.

#12  Lusia 07.01.2014, 20:07

Zdravím Vás a zároveň veľmi prosím o radu. Chcela som sa len informovať, že kto môže robiť jednoduché účtovníctvo? Manžel si otvoril živnosť a keďže ja nemám problém sa čokoľvek naučiť tak by som buď šla na kurz alebo niekomu na doučovanie. Mohla by som to robiť aj keď nemám na to adekvátne vzdelanie? Čo k tomu treba? Nejaké certifikáty? Ďakujem vopred za akúkoľvek radu :-)

#13  Ing. Eva Mihalíková 08.01.2014, 14:26

Dobrý deň, nie je povinnosťou mať adekvátne vzdelanie, účtovníctvo mu môže robiť prakticky ktokoľvek..môžte mu ho kludne robiť Vy. Ide o to, že ak by ste niečo zle zaúčtovala alebo urobila v učtovnictve niečo mimo zákon tak to ide na Vaše triko, preto je dobré o tom aspon čosi vedieť než sa do toho pustíte, v jednoduchom však nie je veľmi čo pokaziť, takže smelo do toho :)

#14  BEMILIAM 08.03.2014, 19:56

Keď účtujem v JÚ a dávam tam aj telefónny účet(podnikateľský), ktorý obsahuje aj SMS MMS a niekedy aj dobitie kreditu... Fa uhrádzam poštovou poukážkou. Ako potom rozúčtovať celú sumu? Do prevádzk.réžiie z FA dať len mesačný poplatok a zvyšok ako osobná spotreba? Ďakujem

#15  CiBU 08.03.2014, 21:52

sms a mms to môžu byť podľa mňa náklady za účelom udržania si príjmu, ale dobitie kreditu by som dala do osobnej spotreby resp. by som to vôbec nepísala do denníka ale k dokladu by som pripojila prípis čo som vlastne urobila. aby som si to vedela pri kontrole obhájiť.

#16  Danny 01.03.2016, 10:05

Som Danny B Oscar CEO finančných sprostredkovateľov a obchod, ponúkame pôžičky pre firmy, jednotlivcov investori tiež urobiť krátkodobé a dlhodobé úvery, v prípade záujmu kontaktujte nás prosím na danoscar9@gmail.com

#17  Homonnaiová 28.01.2017, 21:05

Dobrý deň, účtujem živnostníka, ktorý robí ťažbu dreva. Ochorel mu kolega-živnostník a on musel vykonávať pre urbariát oveľa viac práce, najal si na to ďalšiu firmu, ktorá mu práce účtovala. Kde zaúčtujem tieto práce? Ako službu alebo ostatné výdavky?

#18  Ing. Eva Mihalíková 01.02.2017, 14:47

Dobrý deň, mali by to byť služby.

#19  1lydka 22.10.2019, 13:41

Dobrý deň prosím o info účtujem pre farský úrad v jednoduchom účtovníctve prosím ako zaúčtovať dotáciu od Min.kult. na opravu strechy kostola a aj čerpanie tejto dotácií Ďakujem za odpoveď

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Jednoduche-uctovnictvo&idc=72

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.