Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Inventarizácia majetku, vlastného imania a záväzkov

| Jana Rusnáková

Stav majetku a zdrojov majetku sa zisťuje inventúrou. Inventúra je činnosť, pri ktorej sa zisťujú a spisujú skutočné stavy majetku, záväzkov a vlastného imania v peňažných jednotkách, a pokiaľ to charakter majet­ku dovoľuje, tak aj v jednotkách množstva (kusy, bežné metre, štvorcové metre, kubické metre, litre, kg atď.) k určitému dňu.

Inventúra môže byť fyzická, dokladová, alebo môže ísť o kombináciu fyzickej a dokladovej inventúry.

Pri fyzickej inventúre sa zisťujú skutočné stavy majetku hmotného, prípadne i nehmotného charakteru, a to spočítavaním, meraním, vážením a pod. Takto sa robí inventúra napríklad pri zásobách, dlhodobom hmot­nom a dlhodobom nehmotnom majetku, peniazoch v hotovosti a pod.

Dokladová inventúra sa robí pri majetku, kde nie je možné vykonať fyzickú inventúru (napr. pri pohľadáv­kach voči odberateľom, pri peňažných prostriedkoch na bankových účtoch), pri záväzkoch (napr. voči dodáva­teľom, úverujúcej banke) a pri vlastnom imaní (napr. pri základnom imaní, zákonnom rezervnom fonde a pod.).

Ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry (napr. pri zásobách materiálu vedených na sklade, kde sú dokladmi skladové karty, sa musia overiť údaje na týchto kartách (dokladoch) aj sa musí uskutočniť fyzická inventúra (spočítať, odvážiť a pod.)).

Zistené skutočné stavy majetku, záväzkov a vlastného imania sa uvedú v inventúrnom súpise.

Inventúra je súčasťou činností podniku, ktoré sa v súlade so zákonom o účtovníctve vykonávajú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ktoré sa označujú inventarizácia.

Inventarizáciou účtovná jednotka overuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (prípadne k inému dňu), či stav majetku, záväzkov a vlastného imania v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Vykonaním inventarizácie sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.

Pri inventarizácii sa overuje vecná správnosť účtovníctva, preto pokračovaním inventúry je porovnanie skutočného stavu (zisteného inventúrou a uvedeného v inventúrnom súpise) so stavmi majetku, záväz­kov a vlastného imania zaznamenaného v účtovníctve účtovnej jednotky. Porovnaním skutočného a účtovného stavu sa môžu zistiť rozdiely. V prípade, ak zistený rozdiel nemožno preukázať účtovným zázna­mom, považuje sa za inventarizačný rozdiel. Výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise. Vecná správnosť účtovníctva sa preukazuje inventarizačným zápisom.


Inzercia ∇

Inventarizačný rozdiel sa musí zaúčtovať do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarziáciou overuje stav majetku, záväzkov a vlastného imania.

Inventúrny súpis je podrobným zoznamom jednotlivých súčastí majetku (v jednotkách množstva aj v peňažnom vyjadrení"), jednotlivých záväzkov (v peňažnom vyjadrení) a jednotlivých zložiek vlastného ima­nia (v peňažnom vyjadrení), pri ktorých sa vykonala inventarizácia. Vyčísľujú sa aj rôzne medzisúčty a celko-

vá suma majetku, celková suma záväzkov a celková suma vlastného imania. Za každú rovnorodú skupinu majetku alebo druh záväzku sa spravidla zostavuje osobitný inventúrny súpis. Účtovná jednotka má potom napríklad:

•    inventúrny súpis dlhodobého nehmotného majetku,

•    inventúrny súpis dlhodobého hmotného majetku,

•    inventúrny súpis dlhodobého finančného majetku,

•    inventúrny súpis zásob,

•    inventúrny súpis pohľadávok,

•    inventúrny súpis krátkodobého finančného majetku,

•    inventúrny súpis rezerv,

•    inventúrny súpis záväzkov,

•    inventúrny súpis úverov,

•    inventúrny súpis vlastného imania.

Podľa potreby podniku sa vyhotovujú aj podrobnejšie inventúrne súpisy. Napríklad v rámci inventúrneho súpisu zásob to môže byť osobitne súpis pre materiál na sklade, nedokončenú výrobu, polotovary vlastnej výroby, tovar atď. V praxi je vhodné vypracúvať inventúrne súpisy pre každý syntetický účet. Ak je to možné, priradí sa každému jednotlivému druhu majetku inventárne číslo.

Zosumarizovaním všetkých čiastkových inventúrnych súpisov dostaneme úplný zoznam majetku, záväz­kov a vlastného imania účtovnej jednotky k určitému dňu. Inventúrny súpis musí obsahovať zákonom stano­vené náležitosti a musí sa archivovať.

Inventúrny súpis v každom podniku obsahuje položky, ktoré má konkrétny podnik, v detailnom členení. V takejto podobe slúži konkrétnemu podniku ako prvotný podklad pre zostavenie súvahy (a v podstate celej účtovnej závierky). V súvahe sa informácie o majetku, záväzkoch a vlastnom imaní formalizujú podľa požia­daviek právnej úpravy. Inventúrnym súpisom sa preukazuje vecná správnosť zostavenia súvahy, t. j., či maje­tok, záväzky a vlastné imanie, ktoré sú vykázané v súvahe, skutočne existujú.

Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter, a to:

a)   manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným
záznamom; pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok,

b)   prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným
záznamom.

 


Autor: Jana Rusnáková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Prehľad o zaplatených daniach na finančnej správe Prehľad o zaplatených daniach na finančnej správe

13. 04. 2021, Eva Mihalíková Saldokonto na portáli finančnej správy, čo je to saldokonto, kde nájdem saldokonto, výhody saldokonta.... celý článok


 Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku v roku 2017 Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku v roku 2017

31. 05. 2017, Eva Mihalíková Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku v roku 2017. Obstarávacia cena, reálna hodnota, vlastné náklady. Príklady oceňovania.... celý článok


 Účtovné operácie pred ukončením účtovného obdobia v podvojnom účtovníctve Účtovné operácie pred ukončením účtovného obdobia v podvojnom účtovníctve

17. 11. 2015, Eva Mihalíková Aké účtovné operácie je nutné vykonať pred ukončením roka. Na čo si dať pozor pri uzatváraní účtovných kníh. Návod ako na to.... celý článokKategórie: Maturitné otázky

Rýchly prehľad článkov z kategórie Maturitné otázky

S témou Inventarizácia majetku, vlastného imania a záväzkov souvisí následujúcí účtovný testy

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie zásob spôsobom A, 10 příkladů spustiť test »

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Inventarizacia-majetku-vlastneho-imania-a-zavazkov&idc=58

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.