Inventarizácia


Cieľom inventarizácie je preukázať či stavu majetku záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnému stavu.

 

Inventarizácia zahŕňa

  • Zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov – aktív  a pasív a následné zapísanie stavov do inventárnych súpisov
  • Porovnanie zistených stavov s účtovným stavom – vyčíslenie inventarizačných rozdielov
  • Zistenie príčin inventarizačných rozdielov – určenie zodpovedných pracovníkov
  • Rozhodnutie o vysporiadaní inventarizačných rozdielov
  • Zaúčtovanie inventarizačných rozdielov
  • Posúdenie ocenenia majetku v účtovníctve

Poznáme dva druhy inventarizácie:

  • Riadna inventarizácia – zostavuje sa k poslednému dňu účtovného obdobia
  • Mimoriadna inventarizácia – zostavuje sa pri zostavovaní mimoriadnej účtovnej závierky, zvyčajne je to pri ukončení činnosti účtovnej jednotky z dôvodu vstupu do likvidácie, vyhlásenia konkurzu, splynutia, zlúčenia či rozdelenia účtovnej jednotky. Mimoriadna inventarizácia sa môže zostavovať aj pri iných udalostiach účtovnej jednotky, napr. pri nástupe nového pracovníka, ktorý hmotne zodpovedá za majetok, pri vzniku mimoriadnych udalostí, atď.

Inzerce ∇

Inventúrne súpisy sú neoddeliteľnou súčasťou účtovníctva a účtovnej závierky, spolu s účtovnými dokladmi. Súpisy sa musia archivovať 5 rokov a majú presne stanovené čo majú obsahovať podľa §30 odst. 2 zákona o účtovníctve. Inventúrny súpis slúži ako účtovný doklad na zaúčtovanie inventarizačného rozdielu.

Po vykonaní inventarizácie musia členovia inventarizačnej komisie zhotoviť inventarizačný záznam o priebehu a výsledku inventúry. Tento záznam je v podstate súhrnná správa pre potreby ďalších úkonov, ktoré nadväzujú na výsledky inventarizácie.

 

Inventarizačný rozdiel a jeho vysporiadanie

Za inventarizačný rozdiel sa považuje:

  • Ak je zistený skutočný stav nižší ako evidovaný účtovný stav a rozdiel medzi týmito stavmi nemožno preukázať účtovným dokladom, v tomto prípade sa jedná o schodok (u cenín a pokladnice), resp o manko (pri majetku).
  • Ak je zistený skutočný stav vyšší ako evidovaný stav a rozdiel medzi týmito stavmi nemožno preukázať účtovným dokladom, jedná sa o prebytok.

Zistené inventarizačné rozdiely je nutné posúdiť a zistiť príčiny ich vzniku. Zo zákona o účtovníctve vyplýva jednoznačná požiadavka a povinnosť vyúčtovať zistené inventarizačné rozdiely ešte do účtovného obdobia , s ktorým súvisia a kvôli ktorému sa inventarizácia vykonávala.

 

Účtovanie zistených inventarizačných rozdielov

Hmotný majetok

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Manko DNM:

 

 

Zostatková cena chýbajúceho DNM

549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový)

07x

Vyradenie DNM z evidencie (obstarávacia cena)

07x

01x

Predpis manka k náhrade zamestnancovi

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní)

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

Manko DHM – odpisovaný

 

 

Zostatková cena chýbajúceho DHM

549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový)

08x

Vyradenie DHM z evidencie (obstarávacia cena)

08x

02x

Predpis manka k náhrade zamestnancovi

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní)

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

Neodstrániteľné poškodenie majetku,  došlo k zníženiu úžitkovej hodnoty majetku

549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový)

08x

Manko DHM – neodpisovaný

 

 

Manko nedokončených nehmotných a hmotných investícií vo výške uznaných nákladov

549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový)

03x

Prebytok DNM ocenený v reprodukčnej obstarávacej cene

041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní)

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)

Prebytok odpisovaného DHM ocenený v reprodukčnej obstarávacej cene

042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní)

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní)

Prebytok neodpisovaného DHM ocenený v reprodukčnej obstarávacej cene

03x

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

 

Zásoby

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Manko zásob – účtovanie spôsobom A

549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový)

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) , 12x, 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní)

Prebytok nakúpených zásob materiálu alebo tovaru, k prebytku došlo chybným účtovaním vyskladnenia tovaru/materiálu

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) , 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní)

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) , 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový)

Prebytok nakúpených zásob materiálu alebo tovaru v ostatných prípadoch

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) , 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní)

688Účet 688 - Ostatné mimoriadne výnosy (Výnosový)

Prebytok zásob vlastnej výroby

12x

61x

Prirodzené úbytky zásob materiálu v rámci noriem

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový)

112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní)

Prirodzené úbytky zásob tovaru v rámci noriem

504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový)

132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní)

Prirodzené úbytky zásob vlastnej výroby v rámci noriem

61x

12x

 

Pokladnica a ceniny

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Schodok pokladničnej hotovosti

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní)

211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)

Schodok cenín

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní)

213Účet 213 - Ceniny (Aktivní)

Prebytok v pokladnici

211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní)

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

Prebytok cenín

213Účet 213 - Ceniny (Aktivní)

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

 

Záväzky a pohľadávky

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Skutočný stav pohľadávok < účtovný stav

546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový)

31x, 33x 35x, 37x

Skutočný stav pohľadávok > účtovný stav

31x, 35x, 37x

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový)

Skutočný stav záväzkov < účtovný stav

32x, 33x, 36x, 37x, 47x

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) , 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový)

Skutočný stav záväzkov > účtovný stav

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový)

32x, 33x, 36x, 37x, 47x

 

Opravy chýb minulých účtovných období

V prípade, že účtovná jednotka nezaúčtuje náklady a výnosy do účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, musí o nich účtovať v tom účtovnom období, v ktorom sa o nich dozvie.

 

Kategórie

S tématom 'Inventarizácia' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test z účtovníctva
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (4)

#1  g 31.08.2016, 17:10

som zamestnanec máme manko po inventúre mame zaplatiť rozdiel,mame patiť predejnú cenu alebo z nákupnej ceny ten rozdiel? dakujem...

#2  Ing. Eva Mihalíková 05.09.2016, 13:21

Manko máte predpokladám v sklade, platiť by sa malo v skladových cenách, tzn. v tých čo bol tovar nakúpený.

#3  Viqtor 28.02.2020, 16:25

Pokial je výsdkom inv. sčitania viac uctovnych dokladov ( systemovo sklady nd, hlavný material) posudzuje sa manko/ prebytok sumarne alebo jednotlivo. Napr na jednom zo skladov vznikne manko tak automaticky vznika povinnost platby?

#4  ve 06.03.2020, 11:43

Učilište zrušilo odbor v minulosti obuvníctvo, v zásobách má doteraz ihly, ktoré sa už nedajú použiť, chce ich vyradiť, lebo žiadna organizácia nereflektuje na ponuku bezodplatného prevodu, ako účtovať vyradenie týchto zásob. Ďakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Inventarizacia&idc=115

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.