Finančný majetok účtovnej jednotky

1. Dlhodobý finančný majetok

a)    CP a podiely (§14 ods. 2 a)

b)    pôžičky poskytnuté UJ v konsolidovanom celku

c)     ostatné pôžičky

d)    umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov (neodpisovaný majetok), ktoré UJ obstarala za účelom dlhodobého uloženia finančných prostriedkov

 

06 – Dlhodobý finančný majetok

061 – Podielové CP a podiely v ovládané spoločnosti

062 – Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

063 – Realizovateľné CP a podiely

065 – Dlhové CP držané do splatnosti

066 – Pôžičky UJ v konsolidovanom celku

067 – Ostatné pôžičky

069 – Ostatný DFM

 

 2. Krátkodobý finančný majetok

a)    peňažné hotovosti

b)    ekvivalenty PH

c)     účty v bankách

d)    krátkodobý finančný majetok

e)     peniaze na ceste

 

02 – Krátkodobý finančný majetok

251 – Majetkové CP na obchodovanie

252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

253 – Dlhové CP na obchodovanie

255 – Vlastné dlhopisy

256 – Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

257 – Ostatné realizovateľné CP

259 – Obstaranie KFM


Inzerce ∇

251 - Majetkové CP na obchodovanie

-        vyjadrujú majetkovú účasť na ZI v inej spoločnosti. Výnos = dividendy alebo podiely na zisku

-        umožňujú podieľať sa na riadení UJ

-        nárok na likvidačný zostatok

Þ   akcie, dočasné listy, podielové listy

 

253 - Dlhové CP na obchodovanie

-        úverový vzťah medzi držiteľom (emitentom) a veriteľom ktorý ich kupuje

-        dlžník v stanovenej lehote zaplatí menovitú hodnotu + úrok

Þ   dlhopisy, vkladové listy, depozitné

 

Postupy účtovania definujú:

Dlhový CP držaný do splatnosti

-        sa účtuje ako CP s určenou dobou splatnosti a úmysel UJ tento papier držať.

 

Dlhový CP ako taký

-     obligácie, dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou (kupónový dlhopis), dlhopis u ktorého je úrokový výnos ako rozdiel medzi menovitou hodnotou a nižším emisným kurzom, zmenky.

 

CP na obchodovanie

-     držaný za účelom vykonania obchodu na tuzemskej alebo zahraničnej burze, s cieľom dosahovať zisk v krátkodobom horizonte

 

Realizovateľný CP

-        negatívne vymedzenie

-        nie je CP na obchodovanie

-        nie je držaný do splatnosti

-        nie je podielom v dcérskej UJ (viac ako 60%) – účtovná skupina 061 – Podielové CP a podiely v ovládanej osobe

-        nie je podielový CP v podniku s podstatným vplyvom (viac ako 20% podiel ZI, alebo hlasovacích práv) – účtovná skupina 062 – Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

 

3.     Oceňovanie FM

 

Pri obstaraní sa FM oceňuje OC. Súčasťou OC sú provízie maklérom, burzám, …. Súčasťou OC nie sú kurzové rozdiely, úroky z úverov na kúpu CP, náklady spojené s držbou CP. Obstarávaciu cenu CP účtujeme na účte 043 – Obstaranie DFM a 259 – Obstaranie KFM. CP pri úbytku môžeme oceňovať metódou FIFO alebo váženým aritmetickým priemerom alebo v ich jednotlivom ocenení (FIFO a VAP iba ak sú od toho istého emitenta, rovnakej meny, jedného druhu). Ak získame CP výmenou za iný nepeňažný majetok, tak CP oceňujeme v hodnote tohoto nepeňažného majetku (vkladu). Ku dňu zostavenia UZ sa CP oceňujú trhovou hodnotou, kvalifikovaným odhadom, s výnimkou CP držaných do splatnosti, CP obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie.  V prípade podielov na ZI, pre ktoré je UJ materskou firmou alebo podielom s podstatným vplyvom sa vlastné CP nepreceňujú. Ak nie je možné stanoviť reálnu hodnotu spoľahlivo, za reálnu hodnotu sa považuje OC. Pri CP držaných do splatnosti a CP obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania do dňa ich splatnosti zvyšuje o úrokové výnosy. Podiel na ZI v obchodných spoločnostiach, kde je UJ materskou jednotkou alebo má podstatný vplyv môže oceňovať CP metódou vlastného imania. Pri CP emitovaných UJ (vlastné dlhopisy, vlastné akcie, vlastné podiely….) sa do dňa vyrovnania emisie zvyšujú o úrokové vyrovnanie

 

K 31.12 treba zohľadniť riziká, straty a znehodnotenia prostredníctvom opravných položiek.

 

4.     Opravné položky k finančnému majetku

Ak sa pri inventarizácii zistí, že je ich hodnota výrazne nižšia ako ocenenie v účtovníctve, treba tvoriť OP

 

OP sa tvoria                   579 – Tvorba OP / 291 – OP ku KFM, 096 – OP k DFM

Rozpustenie OP:                          096, 291 / 679

 

OP sa netvoria k majetku, ktorý sa preceňuje 31.12. na reálnu hodnotu a netvoria sa k účtom 061, 062 ak ich oceňujeme metódou VI, ďalej k akciám, vlastným podielom a vlastným dlhopisom.

Kategórie

S tématom 'Finančný majetok účtovnej jednotky' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Rozlišovanie aktív a pasív
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Finančné účtovníctvo
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva
33 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Financny-majetok-uctovnej-jednotky&idc=59

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.