Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Finančný majetok účtovnej jednotky

| Jana Rusnáková

1. Dlhodobý finančný majetok

a)    CP a podiely (§14 ods. 2 a)

b)    pôžičky poskytnuté UJ v konsolidovanom celku

c)     ostatné pôžičky

d)    umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov (neodpisovaný majetok), ktoré UJ obstarala za účelom dlhodobého uloženia finančných prostriedkov

 

06 – Dlhodobý finančný majetok

061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 – Podielové CP a podiely v ovládané spoločnosti

062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 – Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 – Realizovateľné CP a podiely

065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065 – Dlhové CP držané do splatnosti

066Účet 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (Aktívny) 066 – Pôžičky UJ v konsolidovanom celku

067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067 – Ostatné pôžičky

069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069 – Ostatný DFM

 

 2. Krátkodobý finančný majetok

a)    peňažné hotovosti

b)    ekvivalenty PH

c)     účty v bankách

d)    krátkodobý finančný majetok

e)     peniaze na ceste

 

02 – Krátkodobý finančný majetok

251Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 251 – Majetkové CP na obchodovanie

252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 – Dlhové CP na obchodovanie

255Účet 255 - Vlastné dlhopisy (Aktívny) 255 – Vlastné dlhopisy

256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 – Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

257Účet 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere (Aktívny) 257 – Ostatné realizovateľné CP

259Účet 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku (Aktívny) 259 – Obstaranie KFM


Inzercia ∇

251Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 251 - Majetkové CP na obchodovanie

-        vyjadrujú majetkovú účasť na ZI v inej spoločnosti. Výnos = dividendy alebo podiely na zisku

-        umožňujú podieľať sa na riadení UJ

-        nárok na likvidačný zostatok

Þ   akcie, dočasné listy, podielové listy

 

253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 - Dlhové CP na obchodovanie

-        úverový vzťah medzi držiteľom (emitentom) a veriteľom ktorý ich kupuje

-        dlžník v stanovenej lehote zaplatí menovitú hodnotu + úrok

Þ   dlhopisy, vkladové listy, depozitné

 

Postupy účtovania definujú:

Dlhový CP držaný do splatnosti

-        sa účtuje ako CP s určenou dobou splatnosti a úmysel UJ tento papier držať.

 

Dlhový CP ako taký

-     obligácie, dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou (kupónový dlhopis), dlhopis u ktorého je úrokový výnos ako rozdiel medzi menovitou hodnotou a nižším emisným kurzom, zmenky.

 

CP na obchodovanie

-     držaný za účelom vykonania obchodu na tuzemskej alebo zahraničnej burze, s cieľom dosahovať zisk v krátkodobom horizonte

 

Realizovateľný CP

-        negatívne vymedzenie

-        nie je CP na obchodovanie

-        nie je držaný do splatnosti

-        nie je podielom v dcérskej UJ (viac ako 60%) – účtovná skupina 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061 – Podielové CP a podiely v ovládanej osobe

-        nie je podielový CP v podniku s podstatným vplyvom (viac ako 20% podiel ZI, alebo hlasovacích práv) – účtovná skupina 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 – Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

 

3.     Oceňovanie FM

 

Pri obstaraní sa FM oceňuje OC. Súčasťou OC sú provízie maklérom, burzám, …. Súčasťou OC nie sú kurzové rozdiely, úroky z úverov na kúpu CP, náklady spojené s držbou CP. Obstarávaciu cenu CP účtujeme na účte 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043 – Obstaranie DFM a 259Účet 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku (Aktívny) 259 – Obstaranie KFM. CP pri úbytku môžeme oceňovať metódou FIFO alebo váženým aritmetickým priemerom alebo v ich jednotlivom ocenení (FIFO a VAP iba ak sú od toho istého emitenta, rovnakej meny, jedného druhu). Ak získame CP výmenou za iný nepeňažný majetok, tak CP oceňujeme v hodnote tohoto nepeňažného majetku (vkladu). Ku dňu zostavenia UZ sa CP oceňujú trhovou hodnotou, kvalifikovaným odhadom, s výnimkou CP držaných do splatnosti, CP obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie.  V prípade podielov na ZI, pre ktoré je UJ materskou firmou alebo podielom s podstatným vplyvom sa vlastné CP nepreceňujú. Ak nie je možné stanoviť reálnu hodnotu spoľahlivo, za reálnu hodnotu sa považuje OC. Pri CP držaných do splatnosti a CP obstaraných v primárnych emisiách neurčených na obchodovanie sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania do dňa ich splatnosti zvyšuje o úrokové výnosy. Podiel na ZI v obchodných spoločnostiach, kde je UJ materskou jednotkou alebo má podstatný vplyv môže oceňovať CP metódou vlastného imania. Pri CP emitovaných UJ (vlastné dlhopisy, vlastné akcie, vlastné podiely….) sa do dňa vyrovnania emisie zvyšujú o úrokové vyrovnanie

 

K 31.12 treba zohľadniť riziká, straty a znehodnotenia prostredníctvom opravných položiek.

 

4.     Opravné položky k finančnému majetku

Ak sa pri inventarizácii zistí, že je ich hodnota výrazne nižšia ako ocenenie v účtovníctve, treba tvoriť OP

 

OP sa tvoria                   579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 – Tvorba OP / 291Účet 291 - Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku (Pasívny) 291 – OP ku KFM, 096Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku (Pasívny) 096 – OP k DFM

Rozpustenie OP:                          096Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku (Pasívny) 096, 291Účet 291 - Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku (Pasívny) 291 / 679

 

OP sa netvoria k majetku, ktorý sa preceňuje 31.12. na reálnu hodnotu a netvoria sa k účtom 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061, 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062 ak ich oceňujeme metódou VI, ďalej k akciám, vlastným podielom a vlastným dlhopisom.


Autor: Jana Rusnáková

Inzercia ∇Kategórie: Maturitné otázky

Rýchly prehľad článkov z kategórie Maturitné otázky

S témou Finančný majetok účtovnej jednotky souvisí následujúcí účtovný testy

Vedomostný test - všeobecné znalosti, 8 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Rozlišovanie aktív a pasív, 8 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Financny-majetok-uctovnej-jednotky&idc=59

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.