Faktúra/daňový doklad k prijatej platbe

Daňový doklad - faktúru k prijatej platbe vystavuje platiteľ dane z pridanej hodnoty na základe prijatej platby pred dodaním tovaru alebo služby. Túto povinnosť ustanovuje § 19 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V takejto faktúre platiteľ dane z pridanej hodnoty rozpočíta sumu základu dane a daň z prijatej platby tak, aby po spočítaní základu dane s daňou bola výsledná suma rovná prijatej platbe.

Kedy je potrebné vystaviť faktúru k prijatej platbe?

Faktúre k prijatej platbe predchádza vystavenie zálohovej faktúry odberateľovi alebo dodávateľovi. Ak dodávateľ alebo odberateľ uhradí zálohovú faktúru ešte pred dodaním tovaru či poskytnutím služby vznikne v deň prijatia platby povinnosť vystaviť daňový doklad – faktúru k prijatej platbe.

Lehota na vystavenie faktúry k prijatej platbe je rovnaká ako lehota na vystavenie klasickej faktúry a teda do 15tich dní od prijatia platby alebo do konca mesiaca v ktorom bola platba prijatá.

V takomto type faktúry sa neuvádza rozpis tovaru, ktorého sa týka, v texte sa obvykle uvádza „Daňový doklad k platbe zo dňa ...“. Podstatou takejto faktúry je odviesť daň z pridanej hodnoty z prijatej platby v patričnej výške v závislosti od typu tovaru či služby (10% alebo 20% DPH).

 

Faktúra k prijatej platbe v kontrolnom výkaze

Faktúra s vyčíslenou DPH sa v kontrolnom výkaze uvádza rovnako ako bežná faktúra a teda odberateľ ju uvádza v časti B2 a dodávateľ v časti A1. V prípade, že sa jedná o faktúru - daňový doklad s prenosom daňovej povinnosti odberateľ ho uvádza v časti B1 a dodávateľ v časti A2.

 

Účtovanie faktúr k prijatej platbe

Pri účtovaní faktúr k prijatej platbe rozdeľujeme daňové doklady na dve skupiny a to:

  • vystavené faktúry k prijatej platbe
  • prijaté faktúry k prijatej platbe

Už z názvu je zrejmé, že vystavené faktúry k prijatej platbe, vystavuje dodávateľ ako príjemca platby a teda účtovanie bude odlišné od prijatých faktúr k prijatej platbe, ktoré obdrží od dodávateľa za prijatú platbu odberateľ.

 

 

Príklad 1

Firma ABC s.r.o. si objednala vo firme AZET s.r.o. tovar v hodnote 30 000 Eur, vzhľadom na vysokú hodnotu dodaného tovaru sa firmy dohodli na preddavkovej platbe vo výške 50% z celkovej hodnoty tovaru. Firma AZET s.r.o. vystaví odberateľovi firme ABC s.r.o. zálohovú faktúru na 15 000 Eur. Keďže firma AZET s.r.o. je platiteľom DPH po obdržaní platby vystaví firme ABC faktúru k prijatej platbe.

Účtovanie vo firme AZET s.r.o.

Suma

MD

D

Vystavená zálohová faktúra

15 000,-

-

-

Prijatá platba na bankový účet

15 000,-

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221

324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasívny) 324.001

Vystavená faktúra k prijatej platbe

 

 

 

a)      základ dane

12 500,-

324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasívny) 324.001

324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasívny) 324.002

b)      DPH 20%

2 500,-

324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasívny) 324.001

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktívny i Pasívny) 343

 

Účtovanie vo firme ABC s.r.o.

Suma

MD

D

Prijatá zálohová faktúra

15 000,-

-

-

Odoslaná platba na bankový účet

15 000,-

314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktívny) 314.001

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221

Prijatá faktúra k prijatej platbe

 

 

 

a)      základ dane

12 500,-

314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktívny) 314.002

314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktívny) 314.001

b)      DPH 20%

2 500,-

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktívny i Pasívny) 343

314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktívny) 314.001

 

Vyúčtovacia faktúra

Vyúčtovacia faktúra sa vystavuje po dodaní tovaru alebo po poskytnutí služby. Vo vyúčtovacej faktúre sa odpočíta základ dane a daň, ktoré boli vyčíslené v daňovom doklade.

 

Príklad:

Firma AZET s.r.o. dodala firme ABC s.r.o. tovar v hodnote 30 000 Eur, do 15 dní po dodaní tovaru vystavila firme ABC s.r.o. vyúčtovaciu faktúru.

Účtovanie vo firme AZET s.r.o.

Suma

MD

D

Vystavená vyúčtovacia faktúra

 

 

 

a)      základ dane

25 000,-

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

604 Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604

b)      daň

5 000,-

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktívny i Pasívny) 343

c)       odpočet daňového dokladu – základ dane

12 500,-

- 311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

- 324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasívny) 324.002

d)      odpočet daňového dokladu – daň

2 500,-

- 311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

- 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktívny i Pasívny) 343

e)      k úhrade

10 000,-

 

 

Úhrada od odberateľa na bankový účet

10 000,-

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

Po zaúčtovaní zostáva na účte 311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311 suma 25000 – 12500-2500 = 10 000,- Eur, ktorá bude po úhrade odberateľom nula, na účte 604 Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604 je zaúčtovaná celková výška predaja tovaru bez DPH, tzn. 25 000,- Eur, na účte 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktívny i Pasívny) 343 zostane rozdiel 5000-2500 = 2500,- Eur, čo predstavuje skutočnú ešte neodvedenú DPH z tohto obchodného vzťahu a na syntetickom účte prijatých preddavkov 324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasívny) 324 bude po zúčtovaní vyúčtovacej faktúry nula(12500-12500).

Účtovanie vo firme ABC s.r.o.

Suma

MD

D

Prijatá vyúčtovacia faktúra

 

 

 

a)      základ dane

25 000,-

131 Účet 131 - Pořízení zboží (Aktívny) 131

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasívny) 321

b)      daň

5 000,-

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktívny i Pasívny) 343

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasívny) 321

c)       odpočet daňového dokladu – základ dane

12 500,-

- 314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktívny) 314.002

- 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasívny) 321

d)      odpočet daňového dokladu – daň

2 500,-

- 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktívny i Pasívny) 343

- 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasívny) 321

e)      k úhrade

10 000,-

 

 

Úhrada od odberateľa na bankový účet

10 000,-

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasívny) 321

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221

 

Po zaúčtovaní vyúčtovacej faktúry bude na účte 131 Účet 131 - Pořízení zboží (Aktívny) 131 skutočná hodnota objednaného tovaru bez DPH, tj. 25 000,- Eur. Na účte 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasívny) 321 sa zaúčtuje 25000+5000-12500-2500 = 10000,- po úhrade dodávateľovi bude účet nulový. Účet poskytnutých preddavkov bude nulový = 12 500 – 12 500 = 0 a na účet 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktívny i Pasívny) 343 zostane 5000-2500 = 2500,- Eur, čo je skutočná výška DPH, ktorú si odberateľ môže odpočítať.

 

Vyúčtovacia faktúra v kontrolnom výkaze

Vyúčtovaciu faktúru v kontrolnom výkaze odberateľ uvádza v časti B2 a dodávateľ ju uvádza v časti A1.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - daňové priznanie pre právnické osoby
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie s pokladnicou a bank. účtami
6 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie DPH pri vystavených faktúrach
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Účtovanie zálohových faktúr

19. 09. 2015

Zálohová faktúra, proforma faktúra, preddavková faktúra, predfaktúra a ich účtovanie u odberateľa i dodávateľa

Otázky a Diskusia k tomuto článku (5)

#1  razo 09.10.2019, 10:42

...som sa pobavil...nuž tak si to skúste aj natvrdo naúčtovať...uvidíte čo vám každý aj ten najjednoduchší program "povie" :-)...v každom prípade ten istý účet na Md aj Dal to je na prepadnutie aj na Obchodnej akadémii v prvom ročníku...

#2  Ing. Eva Mihalíková 09.10.2019, 22:00

Dobrý deň, ak to účtovný program nedovoľuje, tak nemusíte účtovať o základe dane, napríklad účtovné programy Pohoda a MRP to dovoľujú a pri takomto účtovaní v analytickej evidencii účtu 324 sledujeme, ktoré zálohy už sú vyfakturované a ktoré nie, daňová kontrola voči takémuto účtovaniu nemala výhrady.

#3  irena.martiniskova 14.10.2019, 14:35

Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať ako postupovať v prípade ak odberateľ platiteľom dane nieje a teda sa jedná o fyzickú osobu? A jedná sa o dodanie služby a záloha je len na časť dodávky. Ďakujem za odpoveď.

#4  irena.martiniskova 14.10.2019, 14:35

Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať ako postupovať v prípade ak odberateľ platiteľom dane nieje a teda sa jedná o fyzickú osobu? A jedná sa o dodanie služby a záloha je len na časť dodávky. Ďakujem za odpoveď.

#5  TinkaTa 12.12.2019, 10:50

Dobry den, chcela by som sa opytat, ako postupovať ak bol vystavený doklad k prijatej platbe, ale tovar nebol dodaný a je potrebné urobiť dobropis. treba urobiť vyúčtovaciu faktúru a následne k nej dobropis, alebo rovno dobropis k dokladu k prijatej platbe?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Faktura-danovy-doklad-k-prijatej-platbe&idc=392

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.