Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Podľa postupov účtovania DHM sú:
a)  pozemky
    stavby
    byty a nebytové priestory
    umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov

b)    samostatne hnuteľné veci s výnimkou vecí a) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a dobu použiteľnosti viac ako 1rok a súčastne ich ocenenie je vyššie ako 1700€

Do DHM môžeme zaradiť aj majetok s dobou použiteľnosti viac ako 1rok a cenou do 1700€ ak sa tak rozhodne účtovná jednotka! Ak nie, tak potom je súčasťou zásob!

c)    pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky

d)    základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na OC

e)    otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie ak nie sú súčasťou OC DHM

031 Účet 031 - Pozemky (Aktivní) 031 – Pozemky

 • neodpisovaný
 • poľnohospodárske, lesné, ostatné pozemky ku ktorým má UJ vlastnícke právo alebo právo správy
 • ak UJ nakúpi pozemok s budovou v jednej OC musí to najprv rozdeliť, zvlášť cena pozemku a zvlášť cena budovy021 Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 – Stavby

 • odpisovaný
 • byty a nebytové priestory
 • STAVBA je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou  alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu (dočasné stavby)
 • stavby môžu mať trvalý alebo dočasný charakter, alebo stavby pozemné (na ochranu osôb, vecí a zvierat)  budovy, inžinierske stavby – cesty, tunely…
 • súčasťou stavby je všetko čo k nej podľa jej charakteru a projektovej dokumentácie patrí
 • opatrenie na určenie oddeliteľných a neoddeliteľných súčastí budovy (neoddeliteľná súčasť sa odpisuje spolu s budovou)

032 Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktivní) 032 – Umelecké diela  a zbierky

 • neodpisovaný
 • umelecké predmety, ktoré nie sú súčasťou stavby
 • zbierky  súbor predmetov ktoré zobrazujú historický alebo technický vývoj podnikateľskej činnosti, prípadne hnuteľné kultúrne pamiatky
 • predmety z drahých kovov  drahý kov tvorí podstatnú súčasť predmetu


Pozemky, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov ak sú obstarané za účelom uloženia (dlhodobých) peňažných prostriedkov sú považované za dlhodobý finančný majetok. Rozhodujúci je účel obstarania!

022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí  

 • Stroje, prístroje, zariadenia
 • Dopravné prostriedky
 • Inventár
 • Rozhoduje doba použiteľnosti (1 rok) a obstarávania cena (1700€)025 Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktivní) 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov
-  

 • S dobou plodnosti viac ako 3 roky
 • Ovocné stromy - dôležitá je hustota a rozloha vysádzania
 • Ovocné kríky
 • Vinice a chmelnice – bez ohľadu na rozlohu026 Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktivní) 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá 

 • Dospelé chovné a plemenné zvieratá, s možnosťou hospodárskeho využitia
 • Napr. stádo muflónov, danielov, jeleňov, pštrosov ak ich využiteľnosť v chove je viac ako 4 roky029 Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok (Aktivní) 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

 • otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk - samostatný DHM ak nie je súčasťou OC, napr. pozemku
 • technická rekultivácie – ak nie je súčasťou OC DHM
 • technické zhodnotenie dlhodobého HaNM vymedzuje zákon o DzP – sú ním myslené výdavky na dokončené prístavby, nadstavby, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom HaNM viac ako 1700€ v úhrne za účtovné obdobieNa príslušnom účte dlhodobého majetku sa účtuje aj príslušenstvo tohoto majetku.
Definícia príslušenstva v Obchodnom zákonníku – aby bolo považované za príslušenstvo musí patriť vlastníkovi a musí sa trvalo používať s daným majetkom.

Nadnárodná úprava IAS 16 – pozemky, budovy, zariadenia


Inzerce ∇

Dlhodobý nehmotný majetok

 •  zložky majetku s ocenením nad 2400€ a dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok.
 • Ak je ocenenie nižšie 2400€, UJ sa môže rozhodnúť, či ho evidovať ako DNM, alebo ho účtovať do nákladov01 – Dlhodobý nehmotný majetok
012 Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) 012 – Aktivované náklady na vývoj
013 Účet 013 - Software (Aktivní) 013 – Software
014 Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktivní) 014 – Oceniteľné práva
015 Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 – Goodwill
019 Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (Aktivní) 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

012 Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) 012 – Aktivované náklady na vývoj


013 Účet 013 - Software (Aktivní) 013 – Software

 • Ak je kúpený samostatne a nie je súčasťou dodávky hardware
 • Ak je vytvorený vlastnou činnosťou za účelom potreby UJ alebo na účely obchodovania s ním ak nejde o súčasť dodávky hardware


014 Účet 014 - Oceniteľné práva (Aktivní) 014 – Oceniteľné práva

 • licencie, užívacie práva, vydavateľské práva, obchodné značky, ktoré sa obstarali za odplatu, kúpou, výmenou alebo nepeňažným vkladom

015 Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 – Goodwill

 • Od 1.1.03 sa účtuje na samostatnom účte 015 Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015, do 31.12.02 bol určitou náhradou za tento účet – účet 097 Účet 097 - Opravné položky k nadobudnutému majetku (S premenlivým zostatkom) 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku, ktorý sa doodpisuje aj v súčasnosti
 • Rozdelenie:
 • Goodwill vytvorený vlastnou činnosťou (neaktivuje sa – naše meno na trhu)
  • Goodwill získaný pri kúpe alebo výmene alebo pri vklade do UJ alebo pri rozdelení, splynutí, zlúčení UJ – aktivuje sa
  • GODWILL – kladný rozdiel medzi OC a podielom nadobúdateľa na reálnej hodnote identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania. Od 1.1.03 sa ako dlhodobý nehmotný majetok neúčtujú napr. náklady na školenie a semináre, vypracovanie marketingových štúdií, poradenstvo, odborné posudky,…. vždy sú súčasťou nákladov na hospodársku činnosť


Nadnárodná úprava IAS 38 – nehmotný majetok

Oceňovanie dlhodobý hmotneho a nehmotneho majetku

 

 • Obstarávacia cena - nakúpený NaHM
 • Vlastné náklady - obstaraný vlastnou činnosťou
 • Reprodukčná OC – majetok nadobudnutý darovaním alebo preradením z osobného vlastníctva do podnikania, alebo novozistení pri inventarizácii. V prípade nehmotného majetku ktorý je vytvorený vlastnou činnosťou, ale jeho vlastné náklady sú vyššie ako ROC, NM oceňujeme ROC.Obstarávacia cena
cena za ktorú sa majetok obstaral + náklady spojené s obstaraním. Pre neplatiteľa DPH sa zvyšuje o DPH. Aj u platiteľa DPH sa zvyšuje o DPH u majetku na ktorý sa nemôže uplatniť DPH. Nezvyšuje sa o dane z motorového vozidla alebo iné dane.

Vlastné náklady
Náklady priamo a nepriamo súvisiace s výrobou alebo inou činnosťou (správne N).

ROC
Cena za ktorú by sa majetok obstaral v období keď o ňom účtujeme.

Ocenenie HaNM sa zvyšuje o náklady na dokončené technické zhodnotenie ak náklady za účtovné obdobie sú v úhrne vyššie 1700€ a technické zhodnotenie je uvedené do užívania
Ak technické zhodnotenie nie je vyššie 1700€, UJ o ňom účtuje ako
-    o technickom zhodnotení
-    v prípade NM o ňom účtuje ako o službách ( 518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518 – Ostatné služby)
-    pri DHM  ako o nákladoch na hospodársku činnosť

Ku dňu UZ je UJ povinná prehodnotiť riziká a straty – posúdiť reálnosť ocenenia. Môžu nastať 2 situácie:
-    zvýšenie(neúčtuje sa – zásady opatrnosti)
-    zníženie hodnoty
Pri znížení hodnoty ak je zníženie prechodného charakteru účtujeme o ňom prostredníctvom opravných položiek 559 – Tvorba opravných položiek / 09x
V prípade, že UJ v nasledujúcom období prehodnotí tento majetok – môže dôjsť k rozpusteniu OP
    09x / 659 – Zúčtovanie ostatných opravných položiek

Trvalé zníženie hodnoty - účtovanie prostredníctvom odpisov
     551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 – Odpisy DHaNM    07x – Oprávky k DNM,
                                     08x – Oprávky k DHM

Podľa novely zákona o účtovníctve sa NM vytvorený vlastnou činnosťou neaktivuje okrem zriaďovacích nákladov, software a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.
013 Účet 013 - Software (Aktivní) 013 – Software
-    ak je vytvorený vlastnou činnosťou, UJ bude o ňom účtovať na  013 Účet 013 - Software (Aktivní) 013 ak,
a)    vytvorený software bude UJ využívať len pre vlastnú potrebu, alebo
b)    UJ bude využívať software pre vlastnú potrebu a zároveň s ním bude aj obchodovať, alebo
c)    Software bude vytvorený len na účely obchodovania s ním.

Inventarizácia sa uskutočňuje ku dňu riadnej a mimoriadnej UZ.
Špecifikum je dlhodobý HM kde sa môže inventarizácia vykonávať aj v inom termíne, ale nemôže prekročiť 2 roky. Inventarizáciu ktorú UJ nemôže vykonať ku dňu UZ, môže UJ vykonať v posledných 3 mesiacoch účtovného obdobia, prípadne v prvom nasledujúcom mesiaci, pričom však musí preukázať rozdiely

Účtovanie dlhodobého majetku

Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok
01 – Dlhodobý nehmotný majetok
02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný
03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaní
04 – Obstaranie dlhodobého majetku
05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok
06 – Dlhodobý finančný majetok
07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
09 – Opravné položky k dlhodobému majetku
UJ účtuje o DM iba  v prípade, že má k majetku vlastnícke právo alebo právo správy + špecifické prípady vymedzené v postupoch účtovania a to:
a)    DHM, pri ktorom kupujúci nadobúda vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny alebo dohodnutej odplaty a do nabodnutia vlastníctva tento majetok užíva (napr. kúpa majetku na splátky)
b)    DHM, pri ktorom vlastníctvo nadobudne až povolením vkladu do katastra nehnuteľností a do tejto doby nehnuteľnosť užíva
c)    nájomca o technickom zhodnotení vykonanom ne prenajatom DHM, ktorý po dohode s vlastníkom odpisuje
d)    technickej rekultivácii, ktorá nie je súčasťou OC DHM a vykonáva sa na pozemkoch vo vlastníctve inej osoby
e)    o DHM, vlastníctvo ktorého prešlo na veriteľa po dobu zabezpečenia záväzku a ktorý bude pôvodný vlastník užívať aj naďalej na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke s veriteľom
f)    o DNM
g)    o DHM obstaranom finančným prenájmom

O dlhodobom majetku účtuje UJ až vtedy, keď ho uvedie do užívania.
UJ je povinná zostaviť účtovný rozvrh v ktorom uvedie všetky syntetické a analytické účty, tak aby mohla zostaviť UZ.

Jednotlivé zložky OC, ale aj vlastných nákladov, prípadne ROC účtujeme na účte 042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 – Obstaranie DHM a  041 Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 – Obstaranie DNM. Majú charakter kalkulačného účtu a ich sumarizáciou vyčíslime OC, vlastné náklady alebo ROC.

Na účte 042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 účtujeme do doby uvedenia dlhodobého HM do užívania, vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním (clo, dopravné náklady, technické zhodnotenie, DPH u neplatiteľa, aj  u platiteľa ak nie je nárok na odpočet)
Na účet 042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 neúčtujeme – penále, pokuty, iné sankcie + náklady na prípravu pracovníkov, opravy a údržba, kurzové rozdiely, úroky z úverov
Od 1.1.05 môžu byť úroky z úverov súčasťou OC – podľa rozhodnutia UJ!

Na účte 041 Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 sa účtuje obstarávanie DNM do doby jeho zaradenia do užívania spolu s nákladmi súvisiacimi s jeho obstaraním. Nepatria sem kurzové rozdiely ani úroky!

Účtovanie obstarávania DnaHM

-    obstaranie kúpou:     041 Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041,     321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321,
                                     041 Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041        325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325

-    vlastnou činnosťou:     041 Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041     623 Účet 623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (Výnosový - daňový) 623 – Aktivácia DNM
                                      042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042     624 Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový - daňový) 624 – Aktivácia DHM

-    bezplatným nadobudnutím – darovaním:     041 Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041, 042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042   413 Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní) 413 – Ostatné kapitálové fondy
622 Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový - daňový) 622 – Aktivácia vnútroorganizačných zložiek – napr.  doprava majetku

-    preradením z osobného užívania do podnikania: 01x, 02x / 491 Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491 – Vlastné imanie FO - podnikateľa

-    novozistení pri inventarizácii:     01x, 02x / 07x, 08x     - odpisovaný majetok
                                                     03x / 413 Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní) 413        - pri neodpisovanom majetku (umelecké diela)

Odpisovanie DNaHM
-    trvalé znižovanie hodnoty majetku
-    nemôžeme odpisovať : pozemky, umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov (účtovná skupina 03)
-    UJ je povinná stanoviť si odpisov plán a nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov znižovať hodnotu majetku
-    uplatňuje sa nepriamy spôsob odpisovanie  odpisy

-    zaradenie majetku do užívania    01x     041 Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
                                                       02x     042 Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042
                                                       03x

-    odpisy          551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 – Odpisy DNaHM / 07x, 08x             

-    odpis je nákladová položka a vyjadruje mieru ročného opotrebenia majetku
-    oprávka = kumulovaný odpis na 07x, 08x – opotrebenie od zaradenia po súčasnosť
-    rozdiel medzi OC, vlastnými nákladmi, ROC a oprávkami je zostatková cena majetku
-    účtovný odpis – mesačný (musíme účtovať)
-    daňový odpis – ročný (nemusíme účtovať)
napr. pri nadobudnutí majetku v 12/04    - daňový odpis za celý rok 2004
                        - účtovný odpis len za 12/04

Odpisovanie DHM
-    4 účtovné triedy: 4, 6, 12, 20 rokov
-    rovnomerné
-    zrýchlené odpisovanie

Odpisovanie DNM

 • od 1.1.05: zriaďovacie náklady, aktivované náklady na vývoj a goodwill je UJ povinná odpísať do 5 rokov
 • do 31.12.04 sa všetok NM musel odpísať do 5 rokov
 • od 1.1.05 môžeme ostatný majetok odpisovať aj dlhšie
 • viac ako 2 roky a menej ako 5 rokov! (podľa zákona a účtovných predpisov)

Vyradenie majetku

 • úplne odpísaný majetok, ktorý nie je schopný hospodárskej činnosti UJ vyradí
 • UJ môže vyradiť majetok
 • predajom
 • fyzickou likvidáciou
 • darovaním
 • preradením do osobného vlastníctva
 • vkladom do inej obchodnej spoločnosti-> ak je majetok úplne odpísaný:         07x, 08x / 01x, 02x

-> ak majetok nie je plne odpísaný, ale má ešte ZC:
        vyradenie likvidáciou: 551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 07x, 08x
        vyradenie predajom: 541 Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 – Zostatková cena predaného DNaHM / 07x, 08x
        darovaním: 543 Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 – Dary / 07x, 08x
        vyradenie nepeňažným vkladom:
               367 Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasivní) 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov / 07x, 08x
        preradením do osobného užívania: 419 Účet 419 - Zmeny základného imania (S premenlivým zostatkom) 419 / 07x, 08x
        škodou: 549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549 – Manká a škody / 07x, 08x

        vyradenie v OC, VN, ROC        07x, 08x / 01x, 02x

       poistná udalosť             378 Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) 378 – Iné pohľadávky / 648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648 – Ostatné výnosy z hospod. činnosti


Kategórie

S tématom 'Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie obstarania majetku
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dlhodobého hmotného majetku
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  Mandarínka123 14.10.2013, 10:14

Podľa mňa je to úplne SuperQy stránočQa a informácie sú tu pravdivé :)

#2  Sanciova 04.03.2014, 20:55

Prosím - viete poradiť či sa odpisuje majetok zaúčtovaný na účte 028 a 029 a ak áno - koľko rokov?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Dlhodoby-hmotny-a-nehmotny-majetok&idc=61

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.