Videokurz Kurzy účtovnictva

Daňové priznanie pre právnické osoby za rok 2015 (v roku 2016)

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (ďalej len „priznanie“) do 3 kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak, za rok 2015 je to teda do 31.03.2016.

Každý daňovník - právnická osoba je povinný podať daňové priznanie v ustanovenej lehote s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie. Daňovníci, ktorí nie sú založení, alebo zriadení na podnikanie, Národná banka Slovenska a Fond národného majetku SR nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba

- príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a

- príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Títo daňovníci majú povinnosť podať daňové priznanie aj vtedy, ak dosiahnu príjem z vykonávania činnosti, na ktorú boli zriadení, ktorý je oslobodený od dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov (oslobodený od dane môže byť len ten príjem, ktorý je podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov predmetom dane).

I. časť - Údaje o daňovníkovi

Na riadku 03 sa uvedie trojmiestny kód právnej formy daňovníka (napr. s.r.o. 112, a.s. 121)

 Na riadku 04 sa uvádza kód SK NACE rev.2 – nájdete ho podľa IČO na webových stránkach www.statistics.sk

Na účely určenia výšky daňovej licencie je potrebné označiť:

-           daňovník platiteľ DPH k 31.12.2015 (Licencia = 480€)

-           ročný obrat daňovníka je vyšší ako 500 000 € (Licencia = 980€)

-           uplatnenie polovičnej daňovej licencie

II. časť – Výpočet základu dane a dane

 

Na riadku 100 sa uvedie u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva výsledok hospodárenia pred zdanením, zistený v účtovníctve (zisk alebo strata). U daňovníkov účtujúcich v sústave  jednoduchého účtovníctva sa uvedie rozdiel medzi príjmami a výdavkami (kladný alebo záporný). Ak je výsledkom hospodárenia zisk, alebo ak je rozdiel medzi príjmami a výdavkami kladný, riadok 100 sa označí znamienkom plus (+). Ak je výsledkom hospodárenia strata, alebo ak je rozdiel medzi príjmami a výdavkami záporný, riadok 100 sa označí znamienkom mínus (-). 

Na riadku 120  sa uvedú prijaté sumy zmluvných pokút, poplatkov z omeškania a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 19zákona) zaúčtované do výnosov v predchádzajúcich obdobiach (ale nezahrnuté do príjmov), ak k ich úhrade došlo v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva.

Na riadku 130 sa uvedú v úhrne výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 zákona a výdavky (náklady) vynaložené v rozpore alebo nad rozsah § 19 zákona

Na riadku 140 sa uvádzajú sumy kompenzačných platieb, výdavkov na nájomné, marketingové štúdie a odplát za sprostredkovania u prijímateľa služby, atď., sú to sumy, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení, tzn. neboli zaplatené ku 31.12.2015.

Na riadku 150 sa uvádza dočasný rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú odpisy tohto majetku podľa zákona  V opačnom prípade sa použije riadok 250.

Na riadku 160 sa uvedú kurzové rozdiely, zvyšujúce výsledok hospodárenia uvedený na riadku 100, vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona (rozdiely znižujúce výsledok hospodárenia sa uvádzajú na riadku 240).

Na riadku 170 sa vykonáva úprava základu dane (zvýšenie) v prípade zrušenia daňovníka likvidáciou alebo vyhlásením konkurzu.

Na riadku 180 sa uvedú ostatné sumy zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami uvedený na riadku 100, ak nie sú už uvedené na riadkoch 110 až 170.

Na riadku 210 sa uvádzajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, ak sú súčasťou riadku 100. Podľa  zákona  predmetom dane nie je podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, podiel na výsledku podnikania vyplatený tichému spoločníkovi

Na riadku 240 sa uvedú príjmy nezahrnované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona, z ktorých je daň vyberaná zrážkou (§ 43 zákona), vybraním ktorej je daňová povinnosť splnená a kurzové rozdiely, znižujúce výsledok hospodárenia uvedený na riadku 100, vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona.

Na riadku 260  sa uvedú sumy zmluvných pokút, poplatkov a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 19 zákona) zaúčtované do výnosov, ktoré daňovník neprijal do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa priznanie podáva.

Na riadku 270 sa uvedú sumy zmluvných pokút, poplatkov a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 19 zákona), nájomného  a provízií za sprostredkovanie uhrádzané fyzickej  osobe (§ 19 ods. 4 zákona) neuplatnené v daňových výdavkoch  v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach z dôvodu ich nezaplatenia, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva.   

Na riadku 290 sa uvedú ostatné sumy znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami  uvedený na riadku 100, ak nie sú už uvedené na riadkoch 210 až 280.

Na riadku 301 sa uvádza základ dane alebo daňová strata

Riadok 302 sa vypĺňa len vtedy ak nie sú splnené podmienky výšky základu dane na riadku 301 pre uplatnenie ročného odpisu z osobného automobilu so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 €. Na tomto riadku sa uvádza suma, ktorá zvyšuje základ dane

Na riadku 303 sa uvádza suma členských príspevkov, ktorá prevyšuje limit.

Na riadku 304 sa uvádza suma výdavkov za víno, ako reklamný predmet. Uvádza sa suma nad limit viac ako 5% z riadka 301.

Inzerce ∇

Na riadku 305 sa uvádza v úhrne suma zníženia základu dane pri poskytovaní praktického vyučovania žiakovi (odborné vzdelávanie)

Riadok 320 vypĺňa len komanditná a verejná obchodná spoločnosť

Na riadku 330 sa uvedie úhrn príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí. Tieto príjmy je potrebné rozčleniť v V. časti daňového priznania.

Na riadku 410 sa vykoná odpočet daňovej straty na základe výpočtu v tabuľke D.

Na riadku 500 sa uvádza základ dane z riadku 400 znížený o daňovú stratu zaokrúhlený na eurocenty nadol. Ak je na riadku 400 uvedená daňová strata alebo nula, potom sa na riadku 500 uvedie nula.

Na riadku 501 sa uvedie suma výdavkov na výskum a vývoj.

Na riadku 510 sa uvádza základ dane (r. 500) znížený o výdavky na riadku 501

Na riadku 510 sa uvádza sadzba dane.

Na riadku 610 sa uvádza úľava na dani.

Na riadku 710 sa uvádza zápočet dane zaplatenej v zahraničí.

Na riadku 810 sa uvádza ustanovená suma daňovej licencie (480, 960, polovica)

Na riadku 820 sa uvádza kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou po úľavách a po zápočte z riadku 800.

Na riadku 830 sa uvádza suma daňovej licencie alebo kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou.

Na riadku 900 sa uvádza suma daňovej licencie alebo dane na úhradu.

Riadky 910 až 1000 sa vypĺňajú len ak je vypočítaná daňová povinnosť vyššia ako daňová licencia

Na riadku 910 sa uvádza kladný rozdiel medzi daňou a výškou daňovej licencie.

Na riadku 920 sa uvádza suma zápočtu kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich zdaňovacích období.

Na riadku 1000 sa uvedie daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období ako rozdiel dane z riadku 800 a započítaného rozdielu z riadku 920

Na riadku 1010 sa uvádza suma preddavkov na daň z príjmov zaplatených daňovníkom

Na riadku 1030 sa uvádza daň vyberaná zrážkou ak je považovaná za preddavok na daň

Na riadku 1040 sa uvádza suma preddavkov na daň (1010+1030)

Na riadku 1050 sa uvádza daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich období alebo daňová licencia pred odpočítaním preddavkov na daň.

Na riadku 1100 sa uvádza daň alebo daňová licencia, tj. nedoplatok dane ak vypočítaná daň presiahne 5 €, ak nepresiahne túto sumu uvedie sa na tomto riadku 0.

Na riadku 1101 sa uvádza daňový preplatok

Na riadku 1110 sa uvádza daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na určenie výšky platenia preddavkov.

Riadky 1120 až 1150 sa vypĺňajú len ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie.

Aktuálne platné tlačivo daňového priznania pre právnické osoby musí mať označenie MF/017084/2015-721

Prílohy k daňovému priznaniu:

  • Účtovná závierka podnikateľov v PÚ (malá a veľká účtovná jednotka) alebo
  • Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky

 

 

Kategórie

S tématom 'Daňové priznanie pre právnické osoby za rok 2015 (v roku 2016)' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - daň z príjmov
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-priznanie-pre-pravnicke-osoby-za-rok-2015-v-roku-2016-&idc=260

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.