Videokurz Kurzy účtovnictva

Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2022 (podávané v roku 2023)

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Potvrdenie o podaní typ B Stiahnuť
Daňové priznanie typ B Stiahnuť
Potvrdenie o podaní typ A Stiahnuť
Daňové priznanie typ A Stiahnuť

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2022 sa podáva v lehote do 31. 03. 2023.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A je určený pre daňovníkov, ktorí dosiahli príjmy len zo závislej činnosti podľa (tzn. zo zamestnania/brigády apod.) podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určený pre daňovníkov, ktorí majú príjmy podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy).

 

Daňové priznanie sú povinné podať fyzické osoby, ktorých príjmy:

 • Za zdaňovacie obdobie (2022) presahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka (2 289,63 EUR) + ak majú príjmy plynúce od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane, príjmy zo zdrojov v zahraničí, príjmy, u ktorých nie je možné zraziť daň a tiež v prípade, že daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, ďalej je daňové priznanie povinný podať zamestnanec, ktorý má príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov prípadne iné druhy zdaniteľných príjmov.
 • Za zdaňovacie obdobie (2022) nepresahujú 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, ale vykazujú daňovú stratu.

 

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022 vzniká fyzickým osobám vtedy, ak ich zdaniteľné príjmy sú vyššie ako je 50 % zo sumy  4 579,26 EUR. Za zdaňovacie obdobie 2022 sa tak jedná o „príjmový limit“ vo výške 2 289,63 EUR. Daňové priznanie k dani z príjmov FO môže podať daňovník aj dobrovoľne. Napríklad v prípade, ak má nárok na vrátenie zaplatenej dane.

Do vyššie spomínanej sumy 2 289,63  EUR sa však nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP, ak

a) vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť alebo

b) daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP.

 

Za zdaňovacie obdobie 2022 sa daňové priznanie podáva na tlačivách s označením:

 • typ A: DPFOAv22 (označenie MF/016138/2022-721) NOVÉ TLAČIVO
 • typ B: DPFOBv22 (označenie MF/016139/2022-721) NOVÉ TLAČIVO

 

 Obidve tlačivá si môžete zadarmo stiahnuť na začiatku tohto článku.

 

Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť:

 • svoje osobné údaje (meno, priezvisko, trvalé bydlisko, titul, rodné číslo)
 • osobné údaje osôb, na ktoré daňovník uplatňuje zníženie základu dane a daňový bonus

 

Ak daňové priznanie za daňovníka podáva zákonný zástupca, je povinný v daňovom priznaní uviesť osobné údaje o daňovníkovi, za ktorého podáva daňové priznania a svoje osobné údaje.

 

Postup pri vyčíslovaní základu dane

1.) Najprv sa vyčíslia čiastkové základy dane z aktívnych príjmov (§ 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP). Ak daňovník vykáže z § 6 ods. 1 a 2 stratu, pri ďalšom výpočte dane sa bude brať do úvahy nulový čiastkový základ dane z týchto príjmov (s umorovaním straty v nasledujúcich rokoch podľa § 30).

2.) Od úhrnu týchto čiastkových základov dane sa odpočítajú (len „po nulu“) nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na manželku daňovníka, pričom sa naďalej prihliada na výšku tohto úhrnu.

3.) Zároveň sa vyčíslia jednotlivé čiastkové základy dane z pasívnych príjmov podľa § 6 ods. 3, § 6 ods. 4, § 7 a § 8 ZDP.

4.) Sčíta sa znížený úhrn čiastkových základov dane z § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP s čiastkovými základmi dane z pasívnych príjmov a z tohto základu dane sa daň vypočíta sadzbou 19 % podľa § 15 ZDP prípadne inou sadzbou podľa výšky zdaniteľného príjmu a typu príjmov.

 

Sadzba dane

 • 19% - ak ročný príjem daňovník je menší ako 38 553,01 EUR
 • 25% ak ročný príjem daňovník je vyšší ako 38 553,01 EUR, táto sadzba sa použije len na sumu presahujúcu stanovený limit
 • 5% pri príjmoch zdaňovaných naviac aj osobitnou sadzbou (prezident SR, poslanci, atď.)
 • 15% - ak ročný príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) nepresiahne sumu 49 790,00 EUR.

 

Nezdaniteľné časti

Nezdaniteľné časti predstavujú sumy, z ktorých sa daň z príjmov neplatí. Základom je suma životného minima platná k 01.01.2022 tj. 218,06 EUR.

 

NOVÉ NEZDANITEĽNÉ ČASTI

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Základ dane max 20 235,97  EUR. Nezdaniteľná časť = 4 579,26 EUR

Základ dane vyšší ako 20 235,97 EUR. Nezdaniteľná časť = 9 638,25  EUR mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka

 

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela

 

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela za rok 2022 = 4 186,75 EUR

(POZN: Nezdaniteľná časť na manželku je iná suma ako nezdaniteľná časť na daňovníka)

 

Podmienky uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku/manžela:

 • Uzavreté manželstvo
 • Príjem manžela/manželky žiadny alebo nižší ako 4 186,75 EUR

 

V roku 2022 k tomu musela byť splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: 

 • Manžel/manželka sa staral/a o vyživované dieťa (do 3 rokov, do 6 rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je zverené do náhradnej starostlivosti)
 • Manžel/manželka poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie rodinného príslušníka
 • Manžel/manželka bol/a zaradená do evidencie o uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Manžel/manželka je občan so zdravotným postihnutím
 • Manžel/manželka je občan s ťažkým zdravotným postihnutím

V prípade, že manžel/manželka spĺňa jednu z podmienok len časť roka, vypočíta sa adekvátna čiastka z 4 186,75 EUR. Nezdaniteľnú časť na manželku/manžela je možné uplatniť len na aktívne príjmy daňovníka.

 

III. pilier

Za zdaňovacie obdobie 2022 si daňovníci môžu stále uplatniť aj nezdaniteľnú časť aj za dobrovoľné dôchodkové sporenie - III. pilier. Najviac však do výšky 180 EUR.

 

Podmienky na uplatnenie:

 • príspevky platené na základe zmluvy uzatvorenej po 1. 4. 2014
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení

 

ZMENA DAŇOVÉHO BONUSU

Daňový bonus za rok 2022

 Podmienky aj nárok na daňový bonus za rok 2022 sú rozdelené na dve obdobia a to:

od 01.01.2022 do 30.06.2022

V tomto období musí daňovník, ktorý si chce za dané obdobie uplatniť daňový bonus, spĺňať nasledujúce podmienky:

 • výška zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 3 876,- EUR (6 násobok minimálnej mzdy 646 EUR). Tieto príjmy môže daňovník dosiahnuť buď zo závislej činnosti alebo z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov)
 • dieťa vyživované v domácnosti daňovníka
 • daňovník nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti

Po splnení týchto podmienok má nárok na daňový bonus v závislosti od veku dieťaťa:

 • dieťa mladšie ako 6 rokov: 47,14 EUR na mesiac
 • dieťa staršie ako 6 rokov a mladšie ako 15 rokov: 43,60 EUR na mesiac
 • dieťa staršie ako 15 rokov: 23,57 EUR na mesiac

 

od 01.07.2022 do 31.12.2022

V tomto období platia pre uplatnenie daňového bonusu nové kritériá určujúce maximálny možný daňový bonus.

Prvým kritériom je vek dieťaťa:

 • dieťa mladšie ako 15 rokov: 70,00 EUR/mesiac
 • dieťa staršie ako 15 rokov 40,00 EUR/mesiac

Druhým kritériom je ohraničenie maximálnej možnej výšky daňového bonusu percentuálnym limitom, ktorý sa vypočíta podľa čiastkového základu dane:

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit polovice základu dane (čiastkového základu dane)

1

20%

2

27%

3

34%

4

41%

5

48%

6 a viac

55%

 

Čiastkový základ dane sa u zamestnanca vypočíta ako hrubá mzda mínus odvody (zdravotné a sociálne poistenie).

Čiastkový základ dane u živnostníka sa vypočíta ako príjem mínus výdavky (v ktorých sú započítané aj odvody).

Čiastkový základ dane určuje maximálny možný daňový bonus, čo znamená, že ak podľa veku dieťaťa týmto spôsobom určený daňový bonus vychádza vyšší ako percentuálny limit vypočítaný zo základu dane, daňovník má nárok na daňový bonus vo výške percentuálneho limitu vypočítaného zo základu dane.

Okrem toho platí, že daňový bonus je možné vypočítať aj spôsobom platným do 30.06.2022 a ak je tento daňový bonus vyšší ako daňový bonus vypočítaný spôsobom po 01.07.2022 tak daňovník má nárok na tento vyšší bonus.

Nárok na daňový bonus sa po splnení všetkých podmienok preukazuje aj rodným listom dieťaťa (dieťa do 6 rokov, ak sa rodný list v minulosti daňovému úradu neprekladal v predchádzajúcich daňových priznaniach) alebo potvrdením o návšteve školy ak dieťa navštevuje školu v zahraničí.

 

Zamestnanecká prémia za rok 2022

Tak ako aj v minulom zdaňovacom období, aj v tomto na zamestnaneckú prémiu nemá nárok nikto aj napriek tomu, že je stále v zákone definovaná.

 

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2022

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2022, najviac však do výšky 400 EUR.

Podmienky pre uplatnenie:

 • daňovník vo veku od 18 do 35 rokov
 • priemerný mesačný zárobok daňovníka je max 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie
 • hypotéka uzavretá po 01.01.2018
 • maximálna výška hypotéky 50 000 EUR

 

Zaokrúhľovanie

Nezdaniteľné časti aj daňový bonus na dieťa sa vždy zaokrúhľujú na dve desatinné čísla matematicky.

 

Príjmy oslobodené od dane

Do výšky 500 EUR, jedná sa o úhrn príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3) a z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1. písm. a), (ak takto vymedzené príjmy neznížené o výdavky sumu 500 EUR presiahnu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto ustanovenú sumu). Pričom platí, že ak sa uplatňuje oslobodenie 500 Eur na príjem z prenájmu tak nie je možné ho uplatniť aj na príjem z príležitostných činností (oslobodenie sa uplatňuje na úhrn týchto príjmov).

 

Výdavky percentom z príjmov

60 % (u daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti - § 6 ods. 10) maximálne 20 000 EUR ročne. Podmienkou pre uplatnenie paušálnych výdavkov vo výške 60% z príjmov je, že daňovník nemôže byť platiteľ dane z pridanej hodnoty, v takom prípade si musí uplatniť preukázateľné výdavky. V prípade, že je daňovník platiteľom DPH len časť obdobia roka 2022 môže si v daňovom priznaní uplatniť paušálne výdavky.

 

Minimálna výška dane

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 17,- EUR, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka v zdaňovacom období roku 2022 nepresiahli sumu 2 289,63 EUR, ak si daňovník neuplatňoval nárok na daňový bonus. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne sumu 5 EUR.

 

Prílohy k daňovému priznaniu

 

(Doklady potrebné k podaniu daňového priznania)

Prílohy k daňovému priznaniu typ „A“:

 • všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a výšku nedoplatku dane z nepeňažných príjmov zo závislej činnosti, z ktorých nebolo možné vykonať zrážku preddavku na daň za rok 2022, plynúcich zo zdrojov na území SR ako aj zo zdrojov v zahraničí.
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2022 napr. kópia rodného listu dieťaťa ak ešte nebola na daňový úrad doručená v predchádzajúcich rokoch, potvrdenie školy ak dieťa študuje na škole mimo Slovenskej republiky, potvrdenie že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti)
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2022, ak bolo vykonané, s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu
 • kópia potvrdenia o výške zaplatených úrokov na hypotéku za rok 2022 z banky

 

Prílohy k daňovému priznaniu typ „B“:

 • kópie všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2022, napr. kópia rodného listu dieťaťa ak ešte nebola na daňový úrad doručená v predchádzajúcich rokoch, potvrdenie školy ak dieťa študuje na škole mimo Slovenskej republiky, potvrdenie že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti)
 • kópia ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2022, ak bolo vykonané, s doplnením údajov o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu.
 • kópia potvrdenia o výške zaplatených úrokov na hypotéku za rok 2022 z banky

 

Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ „B“ neprikladá účtovné výkazy. Účtovná závierka v JÚ (UZFOv14) je samostatným podaním. Podáva sa zvlášť a nie je nutné podať ju spolu s daňovým priznaním, je však nutné dodržať termín do 31.03.2023. Rovnako je to aj v prípade, že daňovník účtoval v sústave podvojného účtovníctva.

Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 ZDP podáva daňové priznanie typ „B“ bez účtovných výkazov.

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účty v účtovnej osnove
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie zásob spôsobom B
10 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Všeobecné znalosti z účtovníctva II
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  Vojtech Černák 27.03.2023, 23:43

Na začiatku stránky je napísané že Daňové priznanie sa dá stiahnuť v PDF a Exceli čo je zavádzajúce nakoľko je to iba v PDF čo je na škodu. Opravte si to.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-priznanie-pre-fyzicke-osoby-za-rok-2022-podavane-v-roku-2023-&idc=496

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.