Daňové priznanie právnických osôb 2011

Daňové priznanie pre právnické osoby 2011 na stiahnutie

Danove priznanie pravnicke osoby 2011 download

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (ďalej len „priznanie“) do 3 kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak.

Každý daňovník - právnická osoba je povinný podať daňové priznanie v ustanovenej lehote s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie. Daňovníci, ktorí nie sú založení, alebo zriadení na podnikanie, Národná banka Slovenska a Fond národného majetku SR nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba

- príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a

- príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Títo daňovníci majú povinnosť podať daňové priznanie aj vtedy, ak dosiahnu príjem z vykonávania činnosti, na ktorú boli zriadení, ktorý je oslobodený od dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov (oslobodený od dane môže byť len ten príjem, ktorý je podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov predmetom dane).

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2011 sa podáva v lehote do 31. 3. 2 012 Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj (Aktivní) 012.

 

I. časť - Údaje o daňovníkovi

               

Na riadku 03 sa uvedie trojmiestny kód právnej formy daňovníka (napr. s.r.o. 112, a.s. 121)

    

Inzerce ∇

II. časť – Výpočet základu dane a dane

 

Na riadku 100 sa uvedie u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva výsledok hospodárenia pred zdanením, zistený v účtovníctve (zisk alebo strata). U daňovníkov účtujúcich v sústave  jednoduchého účtovníctva sa uvedie rozdiel medzi príjmami a výdavkami (kladný alebo záporný). Ak je výsledkom hospodárenia zisk, alebo ak je rozdiel medzi príjmami a výdavkami kladný, riadok 100 sa označí znamienkom plus (+). Ak je výsledkom hospodárenia strata, alebo ak je rozdiel medzi príjmami a výdavkami záporný, riadok 100 sa označí znamienkom mínus (-). 

Na riadku 120  sa uvedú prijaté sumy zmluvných pokút, poplatkov z omeškania a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 19zákona) zaúčtované do výnosov v predchádzajúcich obdobiach (ale nezahrnuté do príjmov), ak k ich úhrade došlo v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva.

Na riadku 130 sa uvedú v úhrne výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 zákona a výdavky (náklady) vynaložené v rozpore alebo nad rozsah § 19 zákona

Na riadku 140 sa uvádzajú sumy zmluvných pokút, poplatkov z omeškania a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 19 zákona), nájomné a provízie podľa § 19 ods. 4 zákona, ak neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa o nich účtovalo ako o náklade.

Na riadku 150 sa uvádza dočasný rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú odpisy tohto majetku podľa zákona  V opačnom prípade sa použije riadok 250.

Na riadku 160 sa uvedú kurzové rozdiely, zvyšujúce výsledok hospodárenia uvedený na riadku 100, vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona (rozdiely znižujúce výsledok hospodárenia sa uvádzajú na riadku 240).

Na riadku 180 sa uvedú ostatné sumy zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami uvedený na riadku 100, ak nie sú už uvedené na riadkoch 110 až 170.

Na riadku 210 sa uvádzajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, ak sú súčasťou riadku 100.  Podľa  zákona  predmetom dane nie je podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, podiel na výsledku podnikania vyplatený tichému spoločníkovi

Na riadku 240 sa uvedú príjmy nezahrnované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona, z ktorých je daň vyberaná zrážkou (§ 43 zákona), vybraním ktorej je daňová povinnosť splnená a kurzové rozdiely, znižujúce výsledok hospodárenia uvedený na riadku 100, vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona.

Na riadku 260  sa uvedú sumy zmluvných pokút, poplatkov a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 19  zákona) zaúčtované do výnosov, ktoré daňovník neprijal do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa priznanie podáva.

Na riadku 270 sa uvedú sumy zmluvných pokút, poplatkov a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 19  zákona), nájomného  a provízií za sprostredkovanie uhrádzané fyzickej  osobe (§ 19 ods. 4 zákona) neuplatnené v daňových výdavkoch  v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach z dôvodu ich nezaplatenia, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva.   

Na riadku 290 sa uvedú ostatné sumy znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami  uvedený na riadku 100, ak nie sú už uvedené na riadkoch 210 až 280.

Na riadku 310 sa uvádza základ dane alebo daňová strata.

Na riadku 410 sa vykoná odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona na základe výpočtu v tabuľke D.

Na riadku 500 sa uvádza základ dane z riadku 400 znížený o daňovú stratu zaokrúhlený na eurocenty nadol. Ak je na riadku 400 uvedená daňová strata alebo nula, potom sa na riadku 500 uvedie nula.

Na riadku 510 sa uvádza sadzba dane.

Na riadku 710 sa uvádza zápočet dane zaplatenej v zahraničí.

Na riadku 810 sa uvádza suma preddavkov zaplatených daňovníkom v zdaňovacom období  podľa § 42 zákona. Do tejto sumy sa nezapočítavajú preddavky platené daňovníkom na budúce zdaňovacie obdobie.

Na riadku 830 sa uvádza suma dane vybraná zrážkou platiteľom dane za daňovníka ak zrazená daň je považovaná za preddavok podľa § 43 ods. 6 a 7 zákona.

Na riadku 840 sa uvádza celková suma preddavkov na daň, pričom suma dane vybranej zrážkou uvedená na riadku 830 je započítaná na preddavok v plnej výške v súlade s § 43 ods. 7 zákona

Na riadku 850 sa uvádza daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej na riadku 710 (zaokrúhlená na celé eurocenty nadol). Ak daň za zdaňovacie obdobie nepresiahla 16,60 €, v súlade s § 46 zákona sa nevyrubí a neplatí (na riadku 850 sa uvedie nula). V prípade, že daňovník uplatňuje úľavu na dani na riadku 610 a daň na riadku 800 nepresiahla sumu 16,60 €, uvedie daňovník na riadku 850 sumu dane z riadku 800.

Na riadku 900 sa uvádza daň na úhradu, t.j. nedoplatok dane (+). Ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 eura, na riadku 900 sa uvedie nula a daň na úhradu sa neplatí.

Na riadku 901 sa uvádza daňový preplatok (-). Suma dane vybranej zrážkou uvedená na riadku 830 je započítaná na preddavok na daň v plnej výške v súlade s § 43 ods. 7 zákona.

 

Riadky 920 až 970 sa vypĺňajú len vtedy, ak daňovník podáva dodatočné priznanie.

 

 

Prílohy k daňovému priznaniu

Právnické osoby - podnikatelia k daňovému priznaniu prikladajú zostavenú účtovnú závierku nasledovne:

- Súvaha (Súvaha Úč. POD 1 – 01)

- Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 – 01)

- Poznámky

Daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení za účelom podnikania účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, v prípade, ak im vznikla povinnosť podať daňové priznanie, k daňovému priznaniu prikladajú účtovné výkazy:

- Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Výkaz NO Uč.1-01)

- Výkaz o majetku a záväzkoch (Výkaz NO Uč. 2-01)

Daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení za účelom podnikania účtujúci v sústave podvojného účtovníctva k daňovému priznaniu prikladajú účtovné výkazy:

- Súvaha (Súvaha Úč NUJ 1 – 01)                                                  

- Výkaz ziskov a strát (Výsledovka Úč NUJ 2 – 01)

- Poznámky

Títo daňovníci predkladanú miestne príslušnému daňovému úradu účtovné výkazy aj v prípade, že nepodávajú daňové priznanie.

 

Kategórie

S tématom 'Daňové priznanie právnických osôb 2011' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Základné pojmy z oblasti daní

06. 12. 2013

Daňové náležitosti, sadzba dane, základ dane, základné pojmy o dani z príjmu fyzických a právnických osôb

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  Janka Vrbovská 25.02.2013, 12:32

Ako vyplniť tabuľku D - daňové priznanie PO v r. 2012? r.2009 strata : -10 872,12 r.2010 zisk: 2 121,52, umorené 2 121,52, zostáva umoriť 8 750,06 r.2011 zisk: 8 559,33, umorené 8 559,33, zostáva umoriť 191,27 r.2012 strata: -34,30 Otázka: 1. Mám v daňovom priznaní za rok 2012 na r. 2 tabuľky D zaevidovať Výšku daňovej straty vykázanú v zdaňovacom období r. 2012, t.j. 34,30 €? 2. Mám v daňovom priznaní za rok 2012 na r. 3 tabuľky D uviesť Úhrn daňových strát, t.j. 225,57 (191,27 € zostatok predošlej neumorenej straty z r. 2009 + 34,30 € nová strata vykázaná k 31.12.201) ? 3. Alebo nemám v roku 2012 vôbec vypĺňať tabuľku D, keďže nemôžem umorovať nič, lebo som vykázala stratu ???

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Danove-priznanie-pravnickych-osob-2011&idc=55

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.